Поширення практики «ручного управління» регіональним розвитком; поширення практики «ручного управління» регіональним розвиткомДата конвертації16.06.2016
Розмір499 b.

поширення практики «ручного управління» регіональним розвитком;

 • поширення практики «ручного управління» регіональним розвитком;

 • позитивної динаміки щодо зростання обсягів дотацій та субвен-цій місцевим бюджетам, до зростання дефіциту місцевих бюджетів;

 • відсутності стратегічного бачення, декларативного характеру програмних документів розвитку регіонів;

 • невпорядкованості, надмірної кількості та заплутаності регіональних цільових програм;

 • уповільнення процесу підготовки та укладання угод щодо регіонального розвитку;

 • зниження конкурентоспроможності регіональних виробників на міжнародних ринках;

 • нарощування тенденцій щодо відсталості та зниження конкурентоспроможності регіональних економічних комплек-сів, посилення депресивного характеру розвитку;

 • неефективності системи перерозподілу національного доходу, у т.ч. гіпертрофованого зростання видатків бюджету на фінансування соціальної сфери, відірваність цього процесу від реального стану розвитку національної економіки.соціальна допомога, яка надається мешканцям депресивних (проблемних) регіонів індивідуально;

 • соціальна допомога, яка надається мешканцям депресивних (проблемних) регіонів індивідуально;

 • допомога для подолання наслідків природних лих чи випадків;

 • допомога, яка має на меті:

 • - стимулювати економічний розвиток проблемних (депресив-них) територій;

 • - просувати регіональні проекти, що мають загальнонаціональне значення та викликають «мультиплікативний ефект» економічного розвитку;

 • - сприяти розвитку пріоритетних (конкурентних) видів діяльності (інновації, енергозбереження, екологія тощо);

 • - підтримка розвитку культури та збереження історичної, культурної спадщини та ін.

 • Види допомоги: державні гранти; зменшення відсоткових ставок; зменшення податкових ставок; державні гарантії; державне матеріально-технічне забезпечення та послуги, що надаються на преференційній основікомплекс реформ у сфері суспільно-політичного розвитку з метою розбудови громадянського суспільства;

 • комплекс реформ у сфері суспільно-політичного розвитку з метою розбудови громадянського суспільства;

 • створення інституційно-правового поля, сприятливого для стимулювання регіонального розвитку (у т.ч. прийняття проектів Законів України «Про території перспективного розвитку»; «Про засади державної регіональної політики»);

 • реформування міжбюджетних відносин;

 • створення розвинутого інституційного середовища регіонального розвитку (взаємодія Агенції регіонального розвитку, Фонду регіонального розвитку, їх територіальних відділень тощо);

 • задіяння дієвих інструментів стимулювання розвитку регіонів (угод щодо регіонального розвитку; регулярного моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, розробка програм подолання депресивності територій, реалізація завдань та заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст, реструктуризація старопромислових регіонів, подолання їх монофункціональності).

 • віднайдення перспективних «точок росту» на регіональному рівні.

законодавче прийняття концепції реформування АТУ України,

 • законодавче прийняття концепції реформування АТУ України,

 • унормування статусу громади як дієвої первинної структурної одиниці системи публічної влади в Україні, основи розбудови громадянського, демократичного суспільства;

 • перерозподіл повноважень між органами місцевого самовряду-вання різного рівня, а також місцевими органами виконавчої влади на засадах субсидіарності;

 • активна участь членів громади у вирішенні нагальних питань місцевого значення (у т.ч. використання форм прямої демократії, безпосередня участь мешканців громад у вирішенні питань місцевого розвитку);

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

 • сприяння розвитку обміну міжнародним досвідом у сфері забезпечення дієвості місцевого самоврядування та реалізації дієздатності територіальних громад.розширення бази оподаткування;

 • розширення бази оподаткування;

 • передання частки надходжень від податку з доходів фізичних осіб до бюджету розвитку з метою створення фінансових можливостей для довгострокового інвестування;

 • визначення термінів, строків, гарантій та умов повернення запозичень, здійснених органами місцевого самоврядування, розгляд можливостей здійснення запозичень між місцевими бюджетами;

 • розробка умов та започаткування дії механізму горизонтального бюджетного вирівнювання з метою позбавлення державного бюджету необхідності надання трансфертів всім дотаційним бюджетам;

 • пошук небюджетних джерел фінансування.транспорт (транспортно-дорожне будівництво, розвиток транспортної інфраструктури);

 • транспорт (транспортно-дорожне будівництво, розвиток транспортної інфраструктури);

 • комунікаційні технології;

 • енергетичний сектор (у т.ч. екологічна енергетика);

 • захист навколишнього природного середовища;

 • дослідження та інновації;

 • соціальна інфраструктура, сфера освіти та навчання;

 • міський розвиток (зміцненням ролі міст як центрів зростання тощо);

 • розвиток промислових (та старопромислових) районів (реструктуризація та модернізація виробництва);

 • сільський розвиток;

 • туризм та інвестування у об’єкти рекреації та культури.розвиток преференційних митних режимів на основі використання переваг прикордонних та припортових територій;

 • розвиток преференційних митних режимів на основі використання переваг прикордонних та припортових територій;

 • розширення повноважень місцевих органів влади щодо вирішення спільних з регіонами сусідніх країн завдань регіонального та місцевого розвитку;

 • створення транскордонних туристичних кластерів на базі рекреаційного потенціалу західних та південних регіонів;

 • використання переваг транскордонного співробітництва;

 • запровадження нових форм участі регіонів України у міжнародній співпраці – моделі інтеррегіонального співробітництва.поширення інструментів стимулювання розвитку регіонів, передбачених Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», зокрема, угод щодо регіонального розвитку;

 • поширення інструментів стимулювання розвитку регіонів, передбачених Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», зокрема, угод щодо регіонального розвитку;

 • перегляд та уточнення пріоритетів розвитку в рамках регіональних стратегій;

 • упорядкування та узгодження положень цільових регіональних програм зі стратегіями та державними програмами;

 • першочергове фінансування в рамках угод проектів з підготовки до проведення ЄВРО-2012;

 • формування сприятливого інвестиційного клімату на регіональ-ному рівні;

 • розвиток міжрегіональної інфраструктури, реалізація спільних проектів, формування промислових зон та технопарків;

 • створення регіональних інноваційно-технологічних кластерів, технополісів;

 • задіяння потенціалу державно-приватного партнерства;

 • збереження контролю держави над стратегічними об'єктами, природними ресурсами, гарантування національної безпеки.гармонізація регіональних, міжрегіональних та загальнодержавних інтересів;

 • гармонізація регіональних, міжрегіональних та загальнодержавних інтересів;

 • впровадження єдиних «правил гри», підтримка конку-рентного середовища на регіональному рівні;

 • перехід до інтенсивного типу економічного зростання;

 • створення конкурентоспроможних регіональних кластерів;

 • зростання зайнятості та показників рівня життя на регіональному рівні;

 • впровадження уніфікованих соціальних стандартів та державних гарантій гідного рівня життя кожного громадянина України;

 • реалізація європейських принципів субсидіарності, рівних прав та відповідальності регіонів і Центру за виконання прийнятих рішень;

 • формування громадянського суспільства.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка