Постанова кму №1187 від 30. 12. 2015 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освітиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Реформування вищої освіти

 • Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р.

 • Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.


 • Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

 • у сфері вищої освіти — на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністюЛіцензійними умовами щодо провадження освітньої діяльності встановлюються:

 • Кадрові вимоги

 • Вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення

 • Вимоги до навчально-методичного забезпечення

 • Вимоги до інформаційного забезпеченняОрганізаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітиЗдобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти:

 • Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти:

 • інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня;

 • інформація про матеріально-технічне забезпечення — до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації;

 • інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти до подання заяви.І. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітиНаявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю (при започаткуванні спеціальності)Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми):Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):Визнаним професіоналом з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу такої роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисциплініВизнаним професіоналом з досвідом практичної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (педагогічний) працівник, який має не менше десяти років стажу трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисциплініПроведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):ІІ. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітиЗабезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів.

 • Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів.

 • Враховується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років.

 • Вказується марка, модель персонального комп'ютера, найменування пакетів прикладних програм (у т.ч. ліцензованих).ІІІ. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітиНаявність опису освітньої програми

 • Наявність опису освітньої програми

 • Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього

 • Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

 • Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачівЗабезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

 • Забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу

 • або

 • Їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність.IV. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітиЗабезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді.

 • Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді.

 • Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти).

 • Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність, освітні програми, перелік навчальних дисциплін, правила прийому.Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін)Вимоги до науково-педагогічних працівників:

 • Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання або науковою спеціальністю,

 • або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років,

 • або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України,

 • або виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН.До докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, використовуються показники:1. Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

 • 1. Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

 • 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти,

 • 3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти,

 • - монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском).

 • 4.Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня.

 • 5. Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”. • 6. Проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік.

 • Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які забезпечують провадження освітньої діяльності іншою, крім української та російської, мовою, повинні мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови. • 7. Робота у складі експертних рад:

 • - з питань проведення експертизи дисертацій МОН;

 • - галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

 • - Акредитаційної комісії, або їх експертних рад;

 • - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії;

 • - трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства;

 • - Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН;

 • - робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України.8. Виконання функцій:

 • 8. Виконання функцій:

 • - наукового керівника

 • - відповідального виконавця наукової теми (проекту),

 • - головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, іноземного рецензованого наукового видання; • 9. Керівництво студентом, який зайняв призове місце, робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук;

 • - керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України;

 • - виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань;

 • - керівництво спортивною делегацією;

 • - робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри,

 • 10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри,

 • - іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника. • 11. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради.

 • 12. Присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора.

 • 13. Наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення.14. Наявність виданих:

 • 14. Наявність виданих:

 • - навчально-методичних посібників;

 • - посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання;

 • - конспектів лекцій;

 • - практикумів;

 • - методичних рекомендацій.

 • Загальною кількістю три найменування • 15. Присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту.16. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),

 • 16. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),

 • - робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт);

 • - керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою;

 • - виконання обов’язків куратора групи;

 • - керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України;

 • - виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту. • Дякуємо за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка