Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта разом з арв робота з заінтересованими суб’єктамиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипПовідомлення


РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ


РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 • Проект регуляторного акта

 • Аналіз регуляторного впливу (АРВ)

 • Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 • Оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ

 • Робота з заінтересованими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань тощо)

 • Прийняття регуляторного акта

 • Опублікування прийнятого регуляторного акта

 • Відстеження результативності регуляторного акта

 • Звіт про відстеження результативності регуляторного актаР Е Г У Л Я Т О Р Н И Й А К ТПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

 • 15 грудняостанній строк затвердження плануПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • стислий виклад змісту проекту регуляторного акта;

 • поштова та електронна (e-mail) адреса розробника проекту регуляторного акта та представництва Держкомпідприємництва у відповідній області

 • назва друкованого ЗМІ та/або адреса офіційної сторінки в мережі Інтернету, де розміщатиметься проект регуляторного акта та АРВ (у разі їх відсутності вказується інший спосіб оприлюднення, який гарантує доведення інформації до зацікавлених осіб)

 • строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції (від 1 до 3 місяців);

 • спосіб надання зауважень та пропозиційОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ТА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 • КОЛИ?

 • не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення

 • ДЕ?

 • друковані ЗМІ регуляторного органу;

 • або

 • друковані ЗМІ, визначені регуляторним органом (якщо відсутні власні)

 • Перевага надається офіційним друкованим ЗМІ.

 • та/або

 • на офіційній сторінці регуляторного органу в мережі Інтернету

 • У разі відсутності друкованих ЗМІ та офіційних сторінок в мережі Інтернету для оприлюднення використовується будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної територіальної громадиПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

 • Територіальне представництво Держкомпідприємництва:

 • проводить аналіз проекту регуляторних актів та АРВ на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

 • строк розгляду – не більше місяця

 • приймає рішення про погодження проекту регуляторного акта або про відмову в погодженні (остання містить обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо проекту та/або АРВ)

 • створює за зверненням розробника проекту регуляторного акта погоджувальну групу для проведення консультацій та усунення суперечностейАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 • АРВ - інформативно-аналітичний документ, який обґрунтовує:

 • необхідність державного регулювання;

 • відповідність регулювання принципам державної регуляторної політики;

 • досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат

 • АРВ супроводжує кожен проект регуляторного акта.СТРУКТУРА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЯКУ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗВ’ЯЗАТИ ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • короткий аналіз причин, через які виникла проблема;

 • масштаб проблеми (підтверджується статистичними даними);

 • основні групи, на які впливає проблема (держава, суб'єкти господарювання, громадяни);

 • УВАГА! Для кожної групи проблема повинна бути дійсно значимою

 • можливість розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів;

 • існуюче правове регулювання відносин у сфері яких виникла проблема;

 • можливість внесення змін до чинних регуляторних актів2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Основні правила формулювання цілі

 • ціль повинна бути:

 • 1) безпосередньо пов’язаною із вирішенням проблеми;

 • 2) реально досяжною;

 • 3) викладеною чітко та лаконічно;

 • 4) вимірюваною.

 • У разі необхідності:

 • встановлюється відповідність цілям державних стратегічних документів, державних програм або програмних документів місцевого рівня;

 • враховуються особливості соціально-економічного розвитку певної території.3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ

 • альтернатив - не менше 2-х;

 • оцінка і аналіз ризиків кожної з альтернатив;

 • причини відмови від застосування альтернативи;

 • аргументи щодо переваги обраного способу

 • Правила:

 • розглядаються лише такі альтернативи, які спроможні вирішити існуючу проблему;

 • кожна з альтернатив, визначених для вирішення проблеми, не може бути запроваджена одночасно з іншою альтернативою4. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 • механізми дії регуляторного акта, які призведуть до розв’язання проблеми;

 • організаційні заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження регуляторного акта5. МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта;

 • можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта (для кожної зі сфер впливу);

 • механізм компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта (за необхідності);

 • інформація про періодичність здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог актаЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДІЮ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА. АНАЛІЗ ВИГОД ТА ВИТРАТ

 • таблиця вигод/витрат;

 • період, за який будуть здійснюватися розрахунки;

 • таблиця з початковими даними для розрахунків;

 • розрахунок грошового розміру кожної вигоди та витрати;

 • загальний економічний та соціальний ефект від впровадження регуляторного актаВИГОДИ/ВИТРАТИ

 • текстова форма – розмір неможливо підрахувати, виражаються тільки в текстовій формі

 • числова форма - розмір виражається в цифровій формі (але не в грошовому еквіваленті)

 • монетарна форма – розмір виражається в грошовому еквіваленті (гривні, долари тощо)

 • Всі визначені вигоди та витрати заносяться до

 • Таблиці вигод та витрат:ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ ВИГОД ТА ВИТРАТОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Попередня оцінка здійснюється після формування Таблиці вигод та витрат:

 • за кількістю вигод/витрат (значна кількість витрат при невеликій кількості вигод може свідчити про неефективність регуляторного акта або про недоцільність його прийняття на цьому етапі)

 • за формою вигод/витрат (якщо в таблиці містяться вигоди/витрати тільки в текстовій формі необхідно оцінити їх суспільну важливість)

 • за сферами впливу (якщо вигоди отримує одна зі сфер впливу, а значну кількість витрат несе інша, то є велика ймовірність виникнення проблем з виконанням вимог регуляторного акта)

 • Остаточна оцінка здійснюється після проведення розрахунків та визначення загального економічного ефекту регулювання

 • Ефект = ∑ Вигод – ∑ Витрат

 • УВАГА! Повинні бути враховані інтереси всіх груп впливу7. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Важливо!

 • Строк дії регуляторного акта повинен:

 • співвідноситися із цілями прийняття та механізмами впровадження;

 • бути достатнім для розв’язання проблеми і досягнення цілей регулювання.8. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА9. ЗАХОДИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • строки проведення базового та повторного відстежень;

 • методи проведення відстеження результативності;

 • види даних, які використовуватимуться;

 • група осіб, які братимуть участь в соціологічному опитуванні (цільова група);

 • експерти (організації), які залучатимуться для проведення заходів з відстеження;

 • критерії відбору експертівАРВ – ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Розділ 9 АРВ – план проведення відстеження результативності регуляторного акта.

 • До Звіту про відстеження результативності в повному обсязі переносяться такі розділи АРВ:

 • цілі прийняття регуляторного акта

 • показники результативності регуляторного акта та їхні прогнозні значенняВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • Вимірюваність – можливість обчислення показників результативності та представлення їх в певних одиницях (днях, гривнях, відсотках тощо)ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • Конкретність – однозначність формулювання показників, унеможливлення їхнього подвійного тлумачення.ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • Нейтральність – відсутність у визначенні показників узагальнень (наприклад, “приведення до відповідності”, “оптимізація”), слів-визначень (наприклад, “збільшення”, “зменшення”), тощо.ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ *

 • Статистичні показники результативності:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

 • Соціологічні показники результативності:

 • розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

 • час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

 • * Визначені у п.10 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • Статистичні показники результативності:

 • кількість проведених конкурсів, тендерів, аукціонів тощо ;

 • кількість виданих дозволів, рішень, розпоряджень, укладених договорів тощо;

 • кількість приміщень, споруд, будівель, тощо;

 • кількість випадків притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог акта.

 • Соціологічні показники результативності:

 • випадки вимоги документів поза встановленим переліком;

 • джерела інформації про процедуру, документи, етапи її проходження тощо;

 • кількість дозвільних установ, які необхідно відвідати під час проходження процедури;

 • сума неофіційних витрат під час проходження процедури тощо.

 • Статистичні або соціологічні показники:

 • відмови у видачі дозволів, погоджень тощо;

 • кількість та тривалість перевірок контролюючими органами діяльності суб’єктів господарювання;

 • скарги від суб’єктів господарювання на недотримання вимог законодавства.ПРОГНОЗНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • Прогнозні значення:

 • найвірогідніше значення показника результативності на майбутні періоди.

 • застосовуються для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 • порівнюються зі значеннями показників, отриманими в результаті проведення повторного та періодичних відстежень.

 • УВАГА! Припущення щодо майбутнього розміру показника результативності не є «обов’язковим результатом»!

 • Прогнозні значення показників результативності можуть не співпадати з даними, отриманими в результаті проведення відстежень.ВИДИ ВІДСТЕЖЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

 • 1. Базове відстеження результативності проводиться:

 • до набрання чинності РА (як правило);

 • після набрання чинності РА (у разі проведення відстеження результативності з використанням тільки статистичних даних).

 • 2. Повторне відстеження результативності проводиться:

 • через рік з дня набрання чинності РА але не пізніше, ніж через два роки (як правило);

 • менше, ніж через рік після набрання чинності РА (у разі, якщо строк дії РА становить менше року).

 • 3. Періодичне відстеження результативності проводиться:

 • раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ1. ВИД ТА НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, ДАТА ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ ТА НОМЕР

 • Вид регуляторного акта (закон, наказ, постанова, рішення тощо)

 • Назва регуляторного акта (для базового відстеження – робоча назва проекту РА)

 • Дата прийняття регуляторного акта (тільки для повторного та періодичних відстежень)

 • Номер регуляторного акта (тільки для повторного та періодичних відстежень)

 • Наприклад:

 • Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті» від 13.06.2007р. № 12452. НАЗВА ВИКОНАВЦЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Назва організації, яка виконала відстеження результативності.

 • Такою організацією може бути:

 • Державний орган – розробник регуляторного акта;

 • Спеціалізовані дослідницькі організації.

 • Наприклад:

 • Міністерство транспорту та зв’язку України

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Соціологічні дослідження»3. ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Відповідають цілям, визначеним у другому розділі аналізу регуляторного впливу4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Строк виконання заходів з відстеження – проміжок часу впродовж якого безпосередньо виконувалися заходи з відстеження.

 • Вказується дата початку і дата завершення заходів з відстеження

 • Тривалість відстеження не може перевищувати 45 робочих днів.

 • Вірно

 • З 15 серпня по 20 вересня 2007 року

 • Невірно

 • Третій квартал 2007 року5. ТИП ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Вказується тип проведеного відстеження, тобто :

 • Базове відстеження

 • Повторне відстеження

 • Періодичне відстеження6. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Метод одержання результатів відстеження – сукупність способів збору, обробки та аналізу інформації.

 • У відстеженні результативності використовується два методи одержання результатів:

 • - статистичний;

 • - соціологічний.7. ДАНІ ТА ПРИПУЩЕННЯ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ВІДСТЕЖУВАЛАСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, А ТАКОЖ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ

 • Прогнозні значення показників результативності (визначені у АРВ).

 • Способи одержання даних по кожному з показників результативності (тип даних, джерело отримання даних).

 • У разі проведення соціологічного опитування:

 • визначення цільової групи та її обсягу;

 • обґрунтування використаного типу опитування та методу проведення опитування.8. КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 • Базове відстеження

 • Перелік отриманих кількісних та якісних значень показників результативності. Короткий опис отриманих значень показників результативності.

 • Повторне відстеження

 • Перелік значень показників результативності, отриманих за результатами проведення базового та повторного відстежень.

 • Періодичне відстеження

 • Перелік значень показників результативності, отриманих за результатами проведення базового, повторного та періодичного відстежень.9. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ТА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ НИМ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ

 • БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • РОЗДІЛ ВІДСУТНІЙ.

 • ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • - порівняльний аналіз статистичних показників за результатами базового та повторного відстежень, порівняння їх з прогнозними значеннями;

 • - порівняльний аналіз соціологічних показників за результатами базового та повторного відстежень;

 • - висновки за результатами порівняльного аналізу статистичних та соціологічних показників.

 • ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • - порівняльний аналіз статистичних показників за результатами базового, повторного та періодичного відстежень, порівняння їх з прогнозними значеннями;

 • - порівняльний аналіз соціологічних показників за результатами базового, повторного та періодичного відстежень;

 • - висновки за результатами порівняльного аналізу статистичних та соціологічних показників.ПРОГНОЗНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ (в Звіті про відстеження результативності)

 • БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • ПРОГНОЗНІ ЗНАЧЕННЯ НЕ НАВОДЯТЬСЯ.

 • ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Порівняння прогнозних значення показників результативності зі значеннями, одержаними в результаті повторного відстеження.

 • ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

 • Порівняння прогнозних значення показників результативності зі значеннями, одержаними в результаті повторного та періодичного відстежень.СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ: ТИП ДАНИХ, ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ДАНИХ

 • ТИП ДАНИХ:

 • статистичні дані

 • дані соціологічного опитування

 • дані наукових досліджень

 • ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ДАНИХ:

 • Статистичні дані

 • офіційні дані розробника РА

 • офіційні дані будь-якого іншого органу державної влади

 • 2. Дані соціологічного опитування

 • дані опитування, проведеного розробником РА

 • дані опитування, проведеного сторонньою компанією на замовлення розробника РА

 • 3. Дані наукових досліджень

 • дані науково-дослідницьких інституцій, отримані для власних цілейВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • ЦІЛЬОВА ГРУПА – сукупність осіб, які повинні виконувати вимоги регуляторного акта.

 • Цільова група визначається на основі критеріїв – ознак(и) належності суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб до цільової групи.

 • Приклади критеріїв визначення цільової групи:

 • реєстрація суб’єктів господарювання в межах певної адміністративно-територіальної одиниці;

 • провадження діяльності суб’єктів господарювання в межах певної адміністративно-територіальної одиниці;

 • організаційно-правова форма;

 • вид економічної діяльності;

 • зовнішньоекономічна діяльність (діяльність з експорту та/або імпорту);

 • отримання певних дозволів, проходження певних процедур тощо.ОБСЯГ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ

 • ОБСЯГ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ (база даних) – перелік усіх осіб, які повинні виконувати вимоги регуляторного акта.

 • Для опитування рекомендується використовувати базу даних за два останні роки.

 • База даних може бути:

 • 1) Повною (містить перелік усіх представників цільової групи з їхніми контактними даними)

 • 2) Неповною (містить не весь перелік та/або контактні дані представників цільової групи)

 • 3) Відсутньою (даних про кількість та перелік представників цільової групи немає)ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ

 • Обсяг цільової групи не перевищує 150 осіб – суцільне опитування.

 • СУЦІЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ - опитування усіх без винятку представників цільової групи.

 • Обсяг цільової групи перевищує 150 осіб – вибіркове опитування.

 • ВИБІРКОВЕ ОПИТУВАННЯ - опитування деякої частини цільової групи, відібраної за певним принципом.ВИБІРКОВЕ ОПИТУВАННЯ: ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ

 • Визначення типу вибірки залежно від отриманої бази даних цільової групи

 • 2) Визначення обсягу вибірки залежно від вибраного типу вибірки

 • 3) Визначення методу відбору представників цільової групи для проведення опитуванняМЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

 • МЕТОД ОПИТУВАННЯ – спосіб взаємодії між дослідником та представниками цільової групи для отримання відповідей на питання анкети.

 • Види методів опитування:

 • Особисте інтерв'ю

 • Телефонне опитування

 • Поштове опитуванняТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗВІТІВ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • неправильно визначені (або взагалі відсутні) строки виконання заходів з відстеження результативності;

 • не зазначені методи проведення відстеження результативності;

 • відсутні дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність;

 • відсутні визначення цільової групи відстеження;

 • відсутні показники результативності;

 • некоректні порівняння статистичних даних, які використовуються для відстеження результативності;

 • відсутні або некоректно наведені дані по визначених показниках результативності. • Дякуємо за увагу!Каталог: sitenew -> data -> upload -> photo


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка