Правове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб”єктів підприємницької діяльності та працівниківДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


Правове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб”єктів підприємницької діяльності та працівників


 • Після закінчення вищого медичного закладу випускник повинен пройти навчання в інтернатурі і тільки після закінчення інтернатури випускнику присвоюється кваліфікація провізора-спеціаліста. Порядок працевлаштування випускників за державним замовленням здійснюється за наказом № 367. На підставі направлення на роботу випускник оформляє трудовий договір із замовником протягом 3 роки. • Згідно з наказом МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 “ Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, тривалість інтернатури для випускників зі спеціальності “Загальна фармація”, становить один рік, з них 4 місяці на кафедрах інституту, що мають право проводити підготовку інтернів, і 7 місяців на базі стажування, тобто в аптеці, а для випускників зі спеціальності “Клінічна фармація”( при загальній тривалості інтернатури також один рік ) на кафедрах – 6 місяців, а на базі стажування – 5 місяців. • Навчання в інтернатурі починається з 01 серпня. Під час навчання провізори-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності. Для них тривалість очної частини інтернатури на кафедрах вищих закладів освіти збільшується за рахунок заочної форми навчання на три місяці. Про це говориться у

 • “ Тимчасовому положенні про порядок підготовки магістрів фармації “№ 295.

 • Прийом документів проводиться з 1 до 31 серпня. • Особи , які вступають до магістратури подають:

 • - Заяву - Листок обліку кадрів

 • - Копію диплома

 • - Виписку з трудової книжки

 • - Рекомендацію вченої ради

 • - Список публікацій. • Випускники вищих фармацевтичних закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, тобто з 01 серпня, приступити до навчання в інтернатурі, зобов”язані до 15 серпня повідомити про це обласне ВО “Фармація”та Головне управління державної служби медичних кадрів.

 • Випускники вищих фармацевтичних закладів (факультетів), які прибули на навчання в інтернатуру із запізненням, подають у вищевказані установи документи, що пояснюють причину запізнення. • Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 01 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він за поданням управління ОЗ облдержадміністрації або інших установ може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу Головного управління медичних кадрів.

 • У разі запізнення на навчання в інтернатурі з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником), йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення. У цьому випадку він направляється до МОЗ України для вирішення цього питання. • Згідно з наказом МОЗ № 291 “Про затвердження положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти Ш-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів”, інтерни при проходженні інтернатури на базах стажування повинні пройти проміжний (піврічний) контроль, який визначає рівень засвоєння навчальної програми і оволодіння відповідними практичними навиками.

 • При завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням на очну частину проводиться підсумковий контроль. • Після закінчення заочної форми інтерни приступають до проходження очної форми навчання, яке проводиться при вищих медичних і фармацевтичних закладах освіти Ш-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів

 • Атестація включає в себе контроль знань за комп”ютерними тестуючими програмами( неменше 75 % балів) та оцінку державної атестаційної комісії знань та вмінь, в т.ч. володіння практичними навиками, співбесіду. • Особі, якій за результатами атестації присвоєно звання провізора-спеціаліста, вищим закладом освіти видається сертифікат установленого зразка.

 • Термін дії сертифікату 5 років, до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу .

 • Є три види кваліфікаційних категорій:

 • Друга, перша і вища. Відповідно їх можна отримати через 5,7 та 10 років після закінчення інтернатури • Розрізняють два методи правового регулювання суспільних трудових відносин.

 • Першим є метод державного регулювання. Це норми, спрямовані на встановлення рівня мінімальних гарантій у сфері застосування праці: забезпечення здорових і безпечних умов праці, регулювання праці деяких категорій працюючих.

 • Другий метод — це локальний метод правового регулювання праці, за допомогою якого встановлюються норми, що конкретизують принципові положення актів вищого рівня з врахуванням реальних можливостей конкретного підприємства (установи, організації) і діють тільки на ньому. Це норми, які охоплюють регулювання робочого часу і часу відпочинку (правила внутрішнього трудового розпорядку), оплати праці (у вигляді положень про преміювання) і т.ін. • Особливості правового регулювання трудових відносин з неповнолітніми

 • Неповнолітніми згідно з законодавством вважаються особи, які не досягли 18 років

 • Допускається прийняття молоді (учнів) на роботу з 14 років під час каніку.

 • Трудовий договір з ними згідно може бути укладено лише тоді, коли вони досягли шістнадцяти років. Для неповнолітніх встановлюється скорочена тривалість робочого часу: для працівників віком 16—18 років — 36 годин на тиждень, 15—16 років та учнів під час канікул — 24 години на тиждень. Щорічна основна відпустка для них встановлена 31 календарний день і надається вона в зручний для них час . • Трудове законодавство про охорону праці осіб зі зниженою працездатністю

 • До осіб зі зниженою працездатністю відносяться пенсіонери та інваліди, які частково втратили працездатність і не можуть конкурувати на ринку праці. Гарантії трудової зайнятості інвалідів забезпечуються через встановлення місцевими радами квот прийому на роботу інвалідів, створення спеціальних робочих місць для них. Відповідно до цього КМУприйнято постанову «Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів» № 314 якою затверджено Положення про робоче місце інваліда та порядок їх працевлаштування.Їх можна залучати до понаднормових робіт. Наднормові роботи повинні не перевищувати 8 годин продовж 2-х днів і 120 годин на рік. • Мінімальний річний відпуск повинен складатися 24 календарні дні. Максимальний термін відпустки без збереження заробітньої плати не повинен перевищувати 14 днів.

 • Максимальна тривалість обідньої перерви становить 1,5 год.

 • За дві неділі працівник повинен повідомити власника про перехід на іншу роботу. • Згідно з Кодексом законів про працю України, на підприємствах укладається колективний договір. Він реєструється на підприємствах у двох екземплярах.

 • Колективний договір –це локальний правовий акт, що являє собою угоду, яка укладається між власником підприємства з однієї сторони, та трудовим колективом найманих працівників, від імені якого виступає профспілковий комітет з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально- економічних відносин. • Колективний договірукладається впродовж 3 місяців. Найбільш доцільно колективний договір укладати строком на 1-3 роки

 • Прийняття колективного договору можна умовно поділити на 4 етапи:

 • Колективні переговори.

 • Обговорення проекту колективного договору.

 • Підписання колективного договору його сторонами.

 • Реєстрація колективного договору.

 • Підписаний сторонами колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах виконавчої влади. • трудовий договірце є угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов”язується виконувати роботу, визначену цією угодою з виконанням вимог внутрішнього трудового розпорядку, а власник зобов”язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

 • Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов”язки і відповідальність сторін можуть встановлюватися угодою сторін. • Підставами для припинення трудового договору є угода сторін;

 • закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не вимагає їх припинення;

 • призов на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника;

 • розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; або на вимогу профспілкового органу; • перехід на виборну посаду;

 • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, установу, організацію;

 • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством;

 • відмова від продовження роботи у зв”язку зі зміною істотних умов праці;

 • позбавлення працівника волі за вироком суду • Розірвання трудового договору з ініціативи власника :

 • ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємства;

 • невідповідності працівника займаній посаді або роботі, яку він виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров”я,;

 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов”язків, покладених на нього трудовим договором;

 • прогулу, ( в т.ч. відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 • нез”явлення на роботу протягом більш як 4 місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності;

 • появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп”яніння.

 • вчинення за місцем роботи розкрадання • Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств, які пропрацювали понад 5 днів. На осіб, які працюють за сумісництвом , трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. До трудової книжки заносяться відомості про працівника, про посаду, про переведення на іншу роботу, про заохочування та нагороди.

 • Для студентів, які навчаються у вузах, навчальний заклад вносить записи про навчання на денних відділеннях. • Трудові книжки зберігаються на підприємствах, як документ суворої звітності, а при звільненні працівника, йому видається під розписку. Відповідальність за організацію ведення трудових книжок покладається на керівника.

 • Власник повинен видати працівникові трудову книжку в день звільнення,із внесенням до неї по якій причині звільнення. При затримці видачі з вини власника, працівникові

 • сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка