Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу Доповідач: кандидат педагогічних наук, доцент Докторович Марина Олександрівна


Теоретичні і практичні проблеми в організації соціально-педагогічної діяльності соціального педагога у закладах освіти: -відсутність чітко визначеного функціоналу соціального педагога в нормативних документах Міністерства освіти і науки України; -ототожнення завдань діяльності практичного психолога і соціального педагога в закладах освіти; -надмірний діапазон напрямів професійної діяльності фахівця; -не розробленість стандартизованої посадової інструкції соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу.Функції соціального педагога: Аналітико-діагностична – постановка соціального діагнозу через вивчення та оцінювання особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивних сил у громаді та джерел негативного впливу на дітей та підлітків, виявлення обдарованих та проблемних дітей. Прогностична – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи групу; визначення перспектив процесу саморозвитку і самовиховання особистості; планування соціально-педагогічної роботи на основі серйозного аналізу результатів за попередній період часу; передбачення розвитку подій, процесів, що відбуваються у сім'ї, групі людей, суспільстві та вироблення певних моделей соціальної поведінки. Консультативна – функція передбачає консультування та корекцію міжособистісних стосунків, допомогу у соціальній реабілітації всім, хто її потребує, сприяння соціальній адаптації особистості. Правозахисна – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, органах соціального захисту тощо). Профілактична – переконання учнів у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя тощо.Реабілітаційна – організація системи заходів з оздоровлення сім’ї; своєчасне надання кваліфікованої допомоги дітям групи ризику. Організаторська – забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім’ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу в навчальному закладі. Координаційно-посередницька – налагодження взаємодії між закладом освіти та різними соціальними інституціями (медичними, позашкільними, культурними, спортивними закладами, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, неурядовими організаціями тощо), колективом педагогів та учнів з метою спільного вирішення проблем соціального становлення та розвитку особистості. Функція фандрейзингу – пошук додаткових ресурсів для вирішення соціально-педагогічних завдань. Соціально-терапевтична - дозволяє передбачити і привести у дію соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні заходи, попередження та подолання негативних явищ, організацію відповідної допомоги особам, які її потребують, забезпечити захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді або підтримку груп ризику. Соціально-побутова - реалізується шляхом надання необхідної допомоги і підтримки різним категоріям дитячого населення (особливо дітям-інвалідам, різним типам сімей та ін.).Комунікативна - передбачає встановлення контактів з особами, які потребують тієї чи іншої допомоги, підтримки, організації обміну інформацією, сприяння включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних служб, допомоги у сприйнятті й розумінні іншої людини. Посередницька - встановлення взаємозв‘язку та спільної діяльності багатьох громадських, соціальних, державних структур для вирішення проблем дітей та підлітків, а таж соціальних груп ризику. Морально-гуманістична функція соціальної роботи (як своєрідна концентрація всіх інших функцій) надає соціальній роботі високий гуманістичний сенс, гуманістичну спрямованість, створює умови для гідного існування людини, групи, прошарку. Дослідницька - вивчення соціальним педагогом особливостей групи, прошарку, особи, а також ступінь і направленість впливу на них макросередовища з тим, щоб визначити “соціальну ситуацію”. Психотерапевтична – турбота про духовну рівновагу дитини, надання допомоги у розвязанні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану; сприяння у зміні ставлення клієнта до життя, оточення, самого себе; організація «ситуації успіху». Соціально-педагогічної підтримки – надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги дитині у саморозвитку, самопізнанні, самооціненні, самоствердженні, самоорганізації, само реабілітації та самореалізації.Ролі соціального педагогаСоціально-психологічна служба навчального закладу Існуюча практика професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі вказує на необхідність створення в ній окремого структурного підрозділу – соціально-психологічної служби у складі соціального педагога, психолога, медичного працівника. Мета діяльності такої служби полягає у забезпеченні доступної та своєчасної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги дітям, батькам та педагогічному колективу.Послуги служби: - педагогічні - консультування батьків та дітей; послуги з організації дозвілля; просвітницькі послуги для батьків щодо формування навичок батьківської компетентності; послуги в організації домашнього навчання дітей-інвалідів; соціальний патронаж проблемних сімей; посередництво між учнями та батьками, учнями та педагогами тощо; -психологічні - консультації з психологічних проблем; психотерапевтичні послуги; послуги з психодіагностики та психокорекції; соціально-психологічні тренінги; послуги з профорієнтації тощо; -соціально-медичні - інформування учнів щодо дотримання гігієнічних правил, організації раціонального харчування, попередження хвороб, які передаються статевим шляхом, шляхів передачі ВІЛ, наслідків вживання наркотичних речовин, алкоголю; сприяння в необхідному лікуванні дітей, які цього потребують тощо; -юридичні - допомога в оформленні відповідних документів для визначення соціального статусу дітей, позбавлених батьківського піклування; послуги щодо отримання відповідних пільг для різних категорій дітей; представлення інтересів дітей у правоохоронних органах, послуги з правової просвіти неповнолітніх тощо.Напрямки соціально-педагогічної діяльностіПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ  СОЦІАЛЬНОГО  ПЕДАГОГА Організовує: -отримання діагностичних відомостей про учнів школи; -взаємодії та взаємостосунки в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”; -проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку; -соціально – терапевтичну допомогу; -правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді; -допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів; -просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації виховного процесу; -соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах; -соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти; - допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді; -необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти); -дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням; -профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”; -роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування; -роботу по залученню громадських організацій , творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи; -соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей.Здійснює: -посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій , відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю. організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі; -захист прав дітей в суспільстві -корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді; -профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму; -прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості. -виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України; -захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя.Сприяє: -здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків; -участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності. -подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів; -прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців. -підвищенню свого професійного рівеня, педагогічної майстерності, загальної культури; -вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; -пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей; -забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.Бере участь: -у роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи; -засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу; -у методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків; -в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку; -у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу; -у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання; -в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей; -в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.Має право на:   -робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням; захист професійної честі і гідності; -ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень; -захист своїх інтересів самостійно і / чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; -конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; -підвищення кваліфікації; -проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років; -розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.Розробляє: -річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи; -та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.Забезпечує: своєчасне складання встановленої звітної документації; звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.  Погоджує: свою роботу з директором школи.Зміст та напрямки соціально-педагогічної роботи соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: -вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо; -захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання положень міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в умовах школи та сім’ї; турботу про дітей, які за певних причин виключені зі школи; захист прав дітей, що є представниками національних меншин; виявленні дітей, які незаконно зайняті на роботі в навчальний час, і вирішення питання їх освіти; сприяння дітям та батькам в отриманні гарантованих їм пільг; -інтеграція дітей, які мають функціональні обмеження чи проблеми зі здоров’ям у середовище загальноосвітнього навчального закладу; -виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм необхідної допомоги; -проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями та батьками;-корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особи та групи, які сприятимуть оволодінню підлітками новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень вихованця про своє “Я“, підтримці ініціатив окремого учня чи групи, створенні умов для самореалізації; -стимулювання соціально-значимої діяльності учнів, як-от: залучення до діяльності дитячих та молодіжних організацій; волонтерської роботи в різних соціальних службах; залучення до занять у гуртках, секціях тощо; -стимулювання та підтримка соціальних ініціатив учнів; -вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї шляхом соціального інспектування та забезпечення за необхідності соціального патронажу та соціального супроводу сім’ї; -організація внутрішньо шкільного моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу; -налагодження взаємодії з представниками педагогічного колективу школи, інших інститутів соціального виховання мікрорайону школи, територіальної громади; -соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з метою його соціальної паспортизації, що дає можливість мати інформацію: про інші соціальні інститути, які надають послуги дітям та молоді; неурядові організації соціального спрямування, організації потенційних спонсорів; місця стихійного групування підлітків; проблемні зони в мікрорайоні, громаді тощо.Зміст та напрямами діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу: -педагогізація соціально-культурного середовища мікрорайону; -здійснення соціально-педагогічного патронату дітей мікрорайону, які не відвідують дошкільний навчальний заклад; -забезпечення педагогічного всеобучу батьків та інших членів родини (дідусів та бабусь), опікунів, прийомних батьків, усіх, хто причетний до виховання дітей; -допомога родині у вихованні дітей відповідно до запитів батьків та особливостей виховання в конкретній родині; -організація змістовного дозвілля дошкільнят в ДНЗ та мікрорайоні; -робота з попередження насильства в сім'ї над дітьми та робота з дітьми, які зазнали насильства; -робота з дітьми з особливими потребами та їхніми батьками, створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного середовища; -супровід процесу адаптації дитини та батьків до дошкільного навчального закладу; -визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі; -посередницька роль у взаєминах дитини, родини з освітніми, соціокультурними закладами мікрорайону.Очевидно, що окреслені напрями роботи соціального педагога деталізуються відповідно визначених соціально-педагогічних проблем кожного загальноосвітнього навчального закладу, категорій учнів, які у ньому навчаються, і потребують особливої уваги соціального педагога (учні з адиктивною та делінквентною поведінкою, учні з неблагополучних сімей, прийомних сімей, діти з функціональними обмеженнями тощо).Орієнтовний перелік документів соціального педагога 1.Соціальний паспорт школи. 2.Папка “Нормативні документи”. 3.План роботи на рік. 4.План роботи на місяць. 5.Список категорійних дітей. 6.Соціально-психологічний паспорт дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги. 7.Графік роботи на тиждень. 8.Журнал щоденного обліку роботи. 9.Журнал проведення профілактичної роботи і пропаганди здорового способу життя. 10. Журнал патронажної роботи та обліку матеріальної допомоги. 11.Протоколи індивідуальних консультацій соціального педагога. 12.Протоколи засідань Ради профілактики. 13.Статистичний звіт про роботу соціального педагога. 14.Картотека дітей, які знаходяться під опікою. 15.Список дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків і проживають
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка