Програма розвитку загальноосвітніх навчальних закладів Матеріали до проведення засідання школи резерву керівних кадрів Запорізького районуДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Програма розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

 • Матеріали до проведення засідання школи резерву керівних кадрів Запорізького району

 • 29.01.2015 рік

 • підготувала заступник директора з НВР

 • Хорошун Н.В.


Програма розвитку загальноосвітнього навчального закладу -

 • важливий стратегічний документ навчального закладу, який працює в інноваційному режимі життєдіяльності і прийняв за основу програмно-цільову ідеологію розвитку. Програма розвитку може розглядатися як особливий різновид річного плану роботи школи.Програма розвитку -

 • суттєво відрізняється від традиційного плану роботи загальноосвітнього навчального закладу, оскільки це:

 • стратегічність програми розвитку;

 • яскраво виражений інноваційний напрямок програми розвитку (традиційний план роботи школи особливу увагу приділяє питанням забезпечення стабільності поточного функціонування школи),

 • програма розвитку є стратегічним планом здійснення основних нововведень у школі;

 • прогностичність, спрямованість на майбутнє.Програма розвитку

 • розглядається як потенційно потужний і дієвий інструмент, який забезпечує гарантований, результативний, економічний та своєчасний перехід шкільної спілки до нового якісного стану.

 • Програма розвитку вирішує такі завдання:

 • фіксація досягнутого рівня життєдіяльності та визначення моменту відліку для подальшого розвитку;

 • визначення бажаного майбутнього стану школи, параметрів її будови і функціонування, які відповідають потребам, цінностям і можливостям школи і соціуму;

 • визначення стратегії і тактики переходу від досягнутого стану школи до бажаного майбутнього.Блочна структура програми розвитку школи

 • Інформаційна аналітична довідка про школу.

 • Проблемно-орієнтований аналіз стану школи.

 • Концепція нової школи (школи, яка забезпечує більш високу якість освіти).

 • Стратегія та завдання переходу до нової школи.

 • Цілі першого етапу побудови школи, яка забезпечує нову якість освіти.

 • Операційний план дій. • Результатом планування має стати програма розвитку, яка задовольняє вимоги актуальності, прогностичності, контролю, раціональності, реалістичності. Більш детальний опис змісту і структури кожного блоку програми дивись у книгах «Управление развитием школы» (під ред. М. М. Поташника і В. С. Лазарева), а також «Программно-целевое управление развитием образования» (под ред. А. М. Мойсеева).Перспективне (стратегічне) планування

 • Останнє десятиріччя для шкільної освіти є періодом інтенсивного пошуку нових концептуальних ідей, шляхів розвитку.

 • Функція планування модернізується, вбираючи в себе цільове перспективне планування.

 • Перспективний план визначає методи досягнення заданих цілей.

 • При остаточному виборі загального підходу конкретизуються цілі окремих операцій,

 • тільки після цього визначаються виконавці,

 • і перед ними висуваються завдання, розробляється підхід. • Пошуки ключової ідеї розвитку сучасної загальноосвітньої школи продовжуються й до сьогодні, але вже зараз можна стверджувати, що все більше спеціалістів приймають й активно підтримують ідею управління якістю освіти як провідну, домінантну.

 • Ідея управління якістю освіти не тільки декларується, але й активно реалізується. Якість не виникає раптово, її необхідно планувати, якість має бути важливою ланкою у стратегії навчального закладу і досягатися систематично у строгій відповідності з процесом перспективного планування.

 • Перспективне планування — це одна з найважливіших ланок у системі загального управління якістю освіти. • Планування якості освіти пов'язане з розробкою довгострокового напрямку діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

 • Перспективне планування дає можливість сформувати довгострокові пріоритети і сприяє раціональним змінам.

 • Провідні цілі перспективного планування визначаються не тільки розробкою загального плану розвитку навчального закладу на деякий період, але й осмисленням і переглядом головних напрямків освітніх послуг, які надає даний навчальний заклад, та їх відповідності запитам споживачів.

 • При перспективному плануванні особливу увагу приділяють розробці ключових проблем. Їх перелік можна представити у такій спосібПроцес перспективного (стратегічного) планування • Обов'язкової визначеної послідовності дії, якої необхідно дотримуватися, приступаючи до стратегічного планування, не існує, хоча доцільно йти шляхом від теорії до практики.

 • Отже, надзвичайно важливо здійснити систематичний підхід при плануванні майбутнього. Стратегія повинна базуватися на запитах і відносинах різних груп споживачів. Виходячи із цього, треба будувати свою політику і план, що визначить головне завдання (місію) і розширить бачення у цілому.

 • При перспективному плануванні можлива така послідовність дій: головне завдання, бачення цінності; вивчення ринку; аналіз можливих позитивних та негативних факторів.Перспективний план може мати такі розділи:

 • 1. Вступ (висновки за минулий період, відзначається все позитивне, аналізуються прорахунки та причини їх виникнення). Розглядається доцільність комплектації школи, розстановка кадрів. Визначаються основні завдання, формулюються проблеми.

 • 2. Основні напрями розвитку школи. Мережа класів, планується тип, структура школи. Введення курсів варіативної частини навчальних планів.

 • 3. Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх соціальний захист, забезпечення НОПП.

 • 4. Удосконалення навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів (педагогічні ради, наради, методичні та психологічні семінари, конференції, фестивалі, педагогічні читання і т.д.)

 • 5. Розвиток навчально-матеріальної бази.ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОКАТЕРИНІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ «МРІЯ» ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ»

 • МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 • Програма розвитку гімназії є нормативно-організаційною основою, яка виявляє стратегію удосконалення системи освіти у відповідності з розвитком системи освіти району, області і держави.

 • Метою програми є: виявлення спільної стратегії розвитку освіти в гімназії, визначення її ролі і місця в освітній сфері району і області, створення такої системи освіти у даному навчальному закладі, яка б задовольняла потреби соціуму, окремої особистості та сприяла розвитку її творчого потенціалу.

 • У програмі:

 • - розкривається зміст і організаційні завдання реформування освіти;

 • - вказуються пріоритетні напрямки розвитку освітнього процесу у гімназії;

 • - визначаються терміни, структура та засоби управління, форми контролю і оцінювання ефективності виконання програми.Цільові показники:

 • виховання високоосвіченої особистості, здатної до безперервної самоосвіти та самореалізації в умовах ринкової економіки;

 • розвиток системи захисту здоров’я учнів гімназії;

 • розширення мережі варіативної освіти;

 • зміцнення кадрового потенціалу системи освіти гімназії, оновлення змісту та методів освіти;

 • впровадження в практику науково опрацьованих навчальних програм, методичних посібників, методів і засобів навчання і виховання;

 • створення і затвердження нормативно-правових документів, які б забезпечували діяльність Програми розвитку закладу;

 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогів гімназії; підвищення престижу педагогічної праці.ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 • 1-й етап – організаційно – діагностичний - 2011 - 2012н.р.

 • 2-й етап - практичний - 2012 – 2014 н.р.

 • 3-й етап - рефлексивно - корекційний - 2014 – 20015 н.рОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Якісні показники.

 • Реалізація Програми розвитку дозволить закласти основи :

 • досягнення заданої якості освіти; оновлення змісту і технології навчання згідно сучасних вимог;

 • формування багаторівневої освіти в системі безперервного навчання при збереженні її якості і практичної спрямованості;

 • диференціації та індивідуалізації навчання в системі безперервної освіти;

 • розвитку освітнього потенціалу у громадянському вихованні, професійному самовизначенні і творчої самоактуалізації особистості;

 • підвищення конкурентно спроможного і професійно стабільного випускника на ринку праці;

 • максимального урахування бажань і інтересів учнів та їх батьків у виборі змісту і технології навчально-виховного процесу;

 • створення умов для творчої самореалізації учителя і учня.

 • Кількісні показники. Кожен педагог стане слухачем «Школи педагогічної майстерності» з проблеми: «Професійна компетентність вчителя у розвитку творчих здібностей дитини»РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

 • Основні шляхи освітньої діяльності НВК

 • Удосконалення навчально-виховного процесу

 • Робота з сім‘єюОсновні шляхи освітньої діяльності гімназії

 • Пріоритетними напрямками діяльності гімназії з формування освітнього простору району можуть стати:

  • реалізація моделі «Гімназія - ресурсний центр профільної освіти»;
  • введення нової освітньої програми «Людина. Культура. Суспільство»;
  • реалізація соціального проекту «Громадянин»;
  • діяльність Центрів додаткової освіти: художньо - эстетичний і спортивний за рахунок варіативної частини;
  • професійний проект «Школа професійної майстерності учителів»;
  • перехід на програмно - цільову ідеологію розвитку, внутрішнє планування й управління.


Удосконалення навчально-виховного процесу:

 • зміна навчальних планів педагогів і створення освітніх програм у відповідності з державними освітніми стандартами на всіх ступенях і рівнях навчання загальної і професійної освіти;

 • введення моніторингу якості освіти та розвитку творчих здібностей дитини;

 • подальший розвиток системи загальної середньої освіти з достатнім навчально-методичним супроводом;

 • реалізація комплексної медико-соціальної і психолого-педагогічної програми виявлення, корекції, підтримки і реабілітації дітей із числа представників різних груп ризику.Робота із сім’єю.

 • При роботі з батьками використовуються наступні форми роботи: загальношкільні батьківські збори, тематичні лекторії, психолого – педагогічні поради, телемости, конференції з запрошенням наркологів, вчених, бібліотекарів, психологів, працівників культури, круглі столи, а також приділяється велика увага індивідуальній роботі з батьками.РОЗДІЛ ДРУГИЙ Концепція розвитку освіти гімназії

 • Концепція розвитку освіти гімназії є теоретичним документом, який включає в себе стратегію, основні шляхи, задачі і цілі удосконалення діяльності навчального закладу.

 • Гуманістична концепція освіти практично означає введення нового типу освіти, яка спрямована на засвоєння учнями культури і загальнолюдських цінностей, сучасних досягнень науки і техніки, необхідного досвіду, який би розкривав творчий потенціал індивіда на основі його самовизначення і самостійності як суб’єкта культурно-історичного процесу.Мета

 • підготовка інтелігентної, освіченої і культурної людини, яка б мала творче мислення, почуття гідності і відповідальності, уміла удосконалювати себе, будувала гармонічні відносини зі світом, природою, іншими людьми.Основні проблеми розвитку освіти:

 • здійснення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів у відповідності з гуманно орієнтованою моделлю освіти;

 • створення системи забезпечення діяльності гімназії як взаємодіючих і взаємообумовлених підсистем кадрового забезпечення, інформаційного, матеріально-технічного, нормативно-правового і організаційно-управлінського забезпечення;

 • - спрямованість освітньої системи на гуманізацію, гуманітаризацію і демократизацію освіти;

 • застосування диференційованих підходів до управління освітньою системою, матеріально-технічного і інформаційного забезпечення освітнього закладу та освітніх потреб педагогічних кадрів і можливостей їх реалізації.Нормативно-правове забезпечення.

 • В основу реалізації гімназійного цільового проекту «Нормативно-правове забезпечення» покладені наступні концептуальні ідеї і принципи:

 • Принцип наступності основних напрямків Державної нормативної бази в галузі освіти.

 • Принцип реалізації ідеї співпраці учнів один з одним і з вчителями (принцип педагогічної синергетики, який передбачає діалог, що розвиває його учасників у процесі сумісної предметної діяльності). Формування і розвиток комунікативної культури.

 • Принцип визнання важливої ролі сім’ї і необхідності тісного контакту і взаємодії гімназії та сім’ї з метою навчання, виховання і творчого розвитку дитини. Батьків необхідно зробити спільниками Програми і готувати їх до вирішення спільних задач.

 • Необхідно зберегти все краще, що отримано з спадщини у вітчизняній системі освіти: фундаментальність, високий рівень освіти, доступність, безкоштовність освіти.

 • Пріоритетними напрямками діяльності гімназії є фундаментальне засвоєння накопичених знань, що сприяє розвитку творчої компетентності учня; вивчення природничо-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, курсу інформатики, права, введення курсів економіки, психології, етики, валеології.Критерії ефективності освітнього процесу.

 • моніторинг відстеження рівнів розвитку дитини :

 • рівень здоров’я гімназиста;

 • рівень мотивації цілей навчання;

 • рівень творчих здібностей дитини;

 • рівень знань змісту освіти:

 • а) базисного компоненту;

 • б) варіативного компоненту;

 • рівень вихованості;

 • рівень формування організації пізнавальної діяльності при роботі:

 • а) фронтальній;

 • б) індивідуальній;

 • в) груповій;

 • г) колективно-індивідуально – груповій;

 • рівень використання нестандартних методів виховання і навчання.Моніторинг процесу управління :

 • рівень інформаційного забезпечення;

 • рівень мотивації членів колективу;

 • рівень педагогічного аналізу;

 • рівень прогнозування результату;

 • рівень організації навчально-виховного процесу;

 • рівень контролю на діагностичній основі;

 • рівень регулювання і корекції.РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Система заходів щодо реалізації Програми

 • Організаційна робота

 • Науково – дослідна діяльність

 • Кадрове забезпечення

 • Громадянське виховання
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка