Пропозиції щодо розбудови інформаційних систем для супроводження інноваційної діяльності на загальнодержавному І регіональному рівнях та на рівні підприємстваДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СУПРОВОДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ ТА НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Н.В. Березняк, с.н.с.,

 • Т.К. Кваша, зав. відділення,

 • Г.В. Новіцька, с.н.с.

 • УкрІНТЕІ


1 Пропозиції щодо організаційних принципів функціонування національного інформаційного механізму для забезпечення інформаційних потреб інноваційної сфери:

 • 1.1 Національний інформаційний механізм для забезпечення інформаційних потреб інноваційної економіки може бути організований у вигляді національної інформаційної системи для наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі – НІС НТІД).

 • 1.2 Держава покликана відігравати регулюючу роль у розвитку НІС НТІД, якою передбачено: 1) розроблення стратегії її розвитку; 2) координацію можливостей держави, суспільства і бізнесу щодо розвитку і удосконалення системи НТІ; 3) реструктуризацію (за потреби) НІС НТІД, створення нових органів системи; 4) розроблення і фінансування відповідних програм розвитку в рамках затвердженої стратегії.

 • 1.3 Стратегія розвитку НІС НТІД повинна формуватися відповідно до державних науково-технічних пріоритетів і пріоритетів розвитку інноваційної сфери.

 • 1.4 Необхідно здійснювати формування нових структурних елементів у складі НІС НТІД для цілеспрямованого забезпечення інноваційних процесів.1 Пропозиції щодо організаційних принципів функціонування національного інформаційного механізму для забезпечення інформаційних потреб інноваційної сфери:

 • 1.5 Окрім державних регуляторів, у рамках НІС НТІД має функціонувати тематичний і науково-методичний координатор, у ролі якого може виступати великий профільний спеціалізований науково-інформаційний орган.

 • В Україні цю функцію має здійснювати Український інститут науково-технічної і економічної інформації.

 • 1.6 Для інноваційного середовища необхідно здійснювати інтегрування інформаційних ресурсів (БД, мережевих інформаційних порталів тощо) не за видовим, а за семантичним і кластерним принципами.

 • 1.7 Потрібно запроваджувати чітке визначення цільових груп користувачів інформації в інноваційній сфері.

 • 1.8 Необхідно застосовувати оптимальні форми фінансування органів науково-технічної інформації з використанням диференційованого підходу.2 Пропозиції щодо формування інформаційних систем для забезпечення інноваційної діяльності на рівні регіону:

 • 2.1 Інформаційна система на рівні регіону повинна вирішувати такі завдання:

 • 1) бути основою створення інформаційної економіки та інформаційного суспільства, розбудовувати для цього відповідну базу даних (знань);

 • 2) зберігати і поповнювати базу даних щодо розвитку інноваційної діяльності регіону, про структуру управління, діяльність підприємств і організацій науково-технічної та інноваційної сфери, бізнес-партнерів, систему освіти тощо;

 • 3) забезпечувати достовірною і якісною інформацією систему державного управління інноваційною діяльністю регіону;

 • 4) інтегрувати інформаційні ресурси і забезпечувати єдність інформаційного простору з національною інформаційною системою;

 • 5) забезпечувати вільний, швидкий і якісний вихід у глобальну мережу Інтернет і доступність її для користувачів регіону;

 • 6) мати у своєму складі підсистему моніторингу економічного та інноваційного розвитку регіону;

 • 7) мати у своєму складі підсистему та інфраструктуру для інформаційного забезпечення бізнес-структур;

 • 8) сприяти трансферу сучасних технологій і інновацій.2 Пропозиції щодо формування інформаційних систем для забезпечення інноваційної діяльності на рівні регіону:

 • 2.2 Інформаційна система як ядро сучасної інноваційної економіки повинна спиратися на національну стратегію інноваційного розвитку та регіональні програми розвитку інновацій, інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних мереж.

 • 2.3 Регіональна інформаційна системи та її окремі елементи можуть включати у себе комп'ютерні мережі та телекомунікаційну систему зв'язку і телекомунікаційні мережі.

 • 2.4 З метою інтеграції існуючих інформаційних технологій у єдину систему для одержання синергетичного ефекту фахівці рекомендують створити комплексну регіональну інформаційну систему в інноваційній сфері (див. рис.).Принципова модель інтегрування інформаційних ресурсів в інноваційній сфері на рівні регіону

 • Джерело: Заенчковский А.Э. Тенденции и практика использования информационных технологий в логистике

 • инновационной деятельности //Современная наука: Актуальные проблемы. Сер. Теор. и практика.

 • Естественные и техн. науки. – 2012. - № 8-9.3 Пропозиції щодо впровадження інформаційних систем підтримки інновацій на рівні підприємства та ролі служби інформації:

 • 3.1 Інформаційна система підприємства (в оптимальному варіанті) покликана реалізовувати:

 • 1) інформаційне управління інноваційними процесами підприємства (виробництвом, маркетингом, логістикою, відносинами із клієнтами тощо);

 • 2) відтворення в системі поточного документообігу компанії - потоків вхідної, вихідної і внутрішньої інформації;

 • 3) зберігання всіх інформаційних ресурсів підприємства з імовірністю ефективного пошуку, незалежно від їхнього формату;

 • 4) діяльність інформаційної служби на підприємстві, у якості якої можуть виступати інформаційні підрозділи, центри науково-технічної інформації, науково-технічні бібліотеки;

 • 5) генерацію аналітичних звітів, а також офіційних документів компанії (відповідно до вимог міжнародних, державних стандартів та інформаційних потреб підрозділів і співробітників);

 • 6) запровадження технологій організації спілкування і взаємодії співробітників (наприклад, взаємодії команд у ході реалізації інноваційних проектів);

 • 7) дистанційний доступ усіх користувачів до веб-сайту компанії.3 Пропозиції щодо впровадження інформаційних систем підтримки інновацій на рівні підприємства та ролі служби інформації:

 • Процес впровадження інформаційної системи доцільно представити у вигляді послідовно реалізованих етапів:

 • 1 Усвідомлення керівництвом необхідності впровадження інформаційної системи, розуміння цілей і завдань системи, її функцій і можливостей, готовність до реорганізації інноваційних процесів та бізнес-процесів у цілому.

 • 2 Вибір програмного забезпечення з існуючого на ринку.

 • 3 Оформлення заявки на створення інформаційної системи.

 • 4 Передпроектне обстеження підприємства, проведене розроблювачами програмного забезпечення інформаційної системи.

 • 5 Формування технічного завдання (ТЗ) на проектування (відповідно до чинних стандартів) розробниками інформаційної системи.

 • 6 Узгодження ТЗ із керівництвом підприємства.

 • 7 Адаптація програмного забезпечення до потреб організації з одночасною реорганізацією інноваційних процесів та бізнес-процесів у цілому відповідно до особливостей інформаційної системи (слід зазначити, що відмова компанії від реорганізації інноваційних процесів та бізнес-процесів є серйозною причиною невдач при впровадженні інформаційної системи, оскільки автоматизація діяльності, яка є не оптимальною або не достатньо формалізованою, приводить до "автоматизованого хаосу").3 Пропозиції щодо впровадження інформаційних систем підтримки інновацій на рівні підприємства та ролі служби інформації:

 • Процес впровадження інформаційної системи доцільно представити у вигляді послідовно реалізованих етапів:

 • 8 Інтеграція існуючих на підприємстві (організації) інформаційних ресурсів (утруднюється через неоднорідність і неформатність інформаційних ресурсів різних підрозділів організації).

 • 9 Мотивація, перепідготовка та консультування персоналу для роботи з інформаційною системою.

 • 10 Тестування інформаційної системи, уведення інформації в систему.

 • 11 Коректування інформаційної системи за результатами тестування.

 • 12 Уведення інформаційної системи в експлуатацію.

 • 13 Організація моніторингу експлуатації інформаційної системи, інноваційних і бізнес-процесів підприємства (організації), інформаційного обміну між підрозділами і співробітниками організації, об'єктивних, колективних і індивідуальних інформаційних потреб для оперативного відбиття їх у інформаційної системи.

 • 3.2 Необхідно враховувати, що причини невдач впровадження інформаційної системи криються в існуванні відповідних груп бар'єрів (див. табл.).Групи бар'єрів у процесі впровадження інформаційної системи (ІС) підприємства та шляхи їхнього подоланняГрупи бар'єрів у процесі впровадження інформаційної системи (ІС) підприємства та шляхи їхнього подолання3 Пропозиції щодо впровадження інформаційних систем підтримки інновацій на рівні підприємства та ролі служби інформації:

 • 3.3 Ключовим чинником успіху впровадження інформаційної системи та подолання бар‘єрів на його шляху має стати служба інформації підприємства, до функцій якої доцільно віднести:

 • І Інформування керівництва про необхідність та можливі вигоди від впровадження інформаційної системи, у тому числі шляхом проведення мультимедійних презентацій.

 • ІІ Проведення передпроектного обстеження із залученням кваліфікованих фахівців з різних підрозділів підприємства для експертизи результатів.

 • Передпроектне обстеження може включати:

 • 1 Вивчення об'єктивних (колективних) інформаційних потреб підприємства. Результатом діяльності у рамках цього етапу є отримання характеристики предметної сфери підприємства.

 • 2 Вивчення індивідуальних потреб користувачів. На цьому етапі здійснюється інтерв'ювання та анкетування окремих співробітників. Отримані результати становлять основу звіту про передпроектне обстеження, який використовується для формування технічного завдання на проектування.3 Пропозиції щодо впровадження інформаційних систем підтримки інновацій на рівні підприємства та ролі служби інформації:

 • 3 Пошук і порівняльний аналіз представлених на ринку інформаційних систем. У ході досліджень здійснюється огляд програмних рішень стосовно інформаційних систем. Результати порівняльного аналізу надаються у вигляді аналітичної записки для ухвалення управлінського рішення про вибір тієї або іншої системи.

 • 4 Координування взаємин між розроблювачами системи, а також між IT-підрозділом компанії-замовника та користувачами системи (керівництвом і персоналом) підприємства.

 • 5 Координування процесу адаптації та тестування інформаційної системи (визначення ступеню задоволення потреб користувачів тестовою версією системи, ефективності інноваційних і бізнес-процесів, виявлення достоїнств і недоліків системи тощо).

 • 6 Контролювання процесів навчання і консультування персоналу щодо роботи з інформаційною системою (спільно з рекламним підрозділом­ і розроблювачами системи).Дякую за увагу! Доповідач: Н.В. Березняк тел. 521 09 34
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка