Прямим продовженням навчальної діяльності учнів на уроках є самопідготовка – час, відведений на виконання домашніх завданьДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Прямим продовженням навчальної діяльності учнів на уроках є самопідготовка – час, відведений на виконання домашніх завдань.

 • Прямим продовженням навчальної діяльності учнів на уроках є самопідготовка – час, відведений на виконання домашніх завдань.

 • Підготовка домашніх завдань - важлива складова частина навчання, визначається в педагогіці як самостійна навчальна діяльність учнів за завданням вчителя.

 • Самопідготовка – це форма самостійної навчальної діяльності, диференційована за змістом і характером контактів із педагогом, яка передбачає виконання домашніх завдань; закріплення вмінь та навичок, набутих на уроках; поглиблення знань з окремих предметів.

 • Якість самопідготовки залежить від умов, у яких вона проходить; від органічної єдності її з уроками, методів і прийомів керівництва самостійною роботою учнів, тісного педагогічного взаємозв’язку вчителя і вихователя.Педагогічне керівництво самопідготовкою слід спрямувати на забезпечення самостійного виконання домашніх завдань кожним учнем, на вдосконалення знань, вмінь, навичок, набутих на уроках. Методи і прийоми цього керівництва визначаються віковими особливостями учнів. Молодші школярі потребують більш детальних вказівок з кожного предмета про порядок роботи. На кінець першого року навчання в початковій школі діти повинні оволодіти навичками самостійного виконання домашніх завдань, самоконтролю, вольової регуляції, виробити вміння правильно розподіляти час.

 • Педагогічне керівництво самопідготовкою слід спрямувати на забезпечення самостійного виконання домашніх завдань кожним учнем, на вдосконалення знань, вмінь, навичок, набутих на уроках. Методи і прийоми цього керівництва визначаються віковими особливостями учнів. Молодші школярі потребують більш детальних вказівок з кожного предмета про порядок роботи. На кінець першого року навчання в початковій школі діти повинні оволодіти навичками самостійного виконання домашніх завдань, самоконтролю, вольової регуляції, виробити вміння правильно розподіляти час.

 • Однією з умов успішної організації самопідготовки є нормування обсягу домашніх завдань, які повинні складати 30% від виконаного на уроці.Організація педагогічної праці вихователя у процесі самопідготовки спрямована на:

 • Організація педагогічної праці вихователя у процесі самопідготовки спрямована на:

 • закріплення та вдосконалення загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок учнів, набутих на уроці;

 • формування навичок самостійної праці;

 • здійснення диференційованого підходу і надання індивідуальної допомоги;

 • формування умінь і навичок правильно розподіляти час на виконання домашніх завдань; встановлювати послідовність виконання завдань, самоконтролю та відслідковування динаміки творчого потенціалу;

 • створення належних санітарно-гігієнічних умов;

 • використання унаочнення, дидактичних, сюжетно-рольових ігор.Особливої уваги потребує організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на самопідготовці. Посилаючись на вітчизняних педагогів та психологів виділяють 4 різновиди самостійної діяльності учнів:

 • Особливої уваги потребує організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на самопідготовці. Посилаючись на вітчизняних педагогів та психологів виділяють 4 різновиди самостійної діяльності учнів:

 • постановку мети і планування своєї діяльності учень здійснює за допомогою вихователя;

 • за допомогою вихователя здійснюється лише постановка мети, а планування своєї діяльності виконується учнем самостійно;

 • постановка мети і планування своєї діяльності здійснюється учнем самостійно у межах поставленого вихователем завдання;

 • робота здійснюється за власною ініціативою без допомоги вихователя.Організація педагогічної діяльності вихователя та навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі самопідготовки передбачає:

 • Організація педагогічної діяльності вихователя та навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі самопідготовки передбачає:

 • наявність щоденного плану роботи, учнівських зошитів, підручників, довідкової літератури, навчального приладдя, комплектів роздаткового дидактичного матеріалу, інструктивних карток тощо;

 • обладнання та оснащення робочих місць вихователя й учнів, його відповідність вимогам ергономіки ([грец. έργος — праця і νώμος - закон]) — наука, що вивчає допустимі фізіологічні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов для ефективної праці;

 • відповідність змісту педагогічної діяльності вихователя поставленим цілям та завданням самопідготовки;раціональну постановку вихователем цілей та завдань діяльності, сприйняття й осмислення їх учнями, спрямування роботи на досягнення мети;

 • раціональну постановку вихователем цілей та завдань діяльності, сприйняття й осмислення їх учнями, спрямування роботи на досягнення мети;

 • озброєння учнів раціональними способами навчально-пізнавальної діяльності;

 • здійснення індивідуального та диференційованого підходу;

 • організацію діяльності учнів;

 • раціональність витрат часу на організацію праці вихователя й учнів (своєчасний початок самопідготовки), оптимальність витрат часу на взаємне привітання, огляд санітарного стану класу та зовнішній вигляд учнів;

 • процес «входження» у навчальну працю, чітке дозування та корекція часу – виконання домашніх завдань з різних предметів;організація перевірки домашніх завдань (вибір та реалізація вихователем раціональних форм, методів і засобів перевірки стану виконання учнями домашніх завдань; індивідуальний та диференційовані підходи до перевірки домашніх завдань; формування в учнів умінь і навичок здійснення самоконтролю, взаємоконтролю);

 • організація перевірки домашніх завдань (вибір та реалізація вихователем раціональних форм, методів і засобів перевірки стану виконання учнями домашніх завдань; індивідуальний та диференційовані підходи до перевірки домашніх завдань; формування в учнів умінь і навичок здійснення самоконтролю, взаємоконтролю);

 • своєчасність завершення самопідготовки, забезпечення організованого відпочинку на перервах, провітрювання класних приміщень;

 • реалізацію фізіолого-гігієнічних передумов організації навчально-виховного процесу на самопідготовці (забезпечення оптимального рівня працездатності учнів на основі знання і врахування їх вікових психологічних особливостей); попередження втомлюваності учнів засобами зміни видів навчально-пізнавальної діяльності (фізкультхвилинки, музпаузи);дотримання принципу гуманізму (створення ситуацій успіху, прояв співчуття до хворих, невпевнених у собі дітей; позитивні емоції, радість, співпраця, взаєморозуміння тощо).

 • дотримання принципу гуманізму (створення ситуацій успіху, прояв співчуття до хворих, невпевнених у собі дітей; позитивні емоції, радість, співпраця, взаєморозуміння тощо).навчання дітей прийомам самостійної роботи;

 • навчання дітей прийомам самостійної роботи;

 • формування у них навичок навчальної праці, мовленнєвого спілкування з опорою на використання залишків слуху;

 • через засвоєння необхідної лексики, яка забезпечує під час самопідготовки спілкування учнів з вихователем та один з одним, вихователь закріплює нові знання, вчить їх практичному застосуванню.формування пізнавального інтересу до навчальної роботи;

 • формування пізнавального інтересу до навчальної роботи;

 • виховання у дітей навичок самостійної навчальної діяльності, організованості, ініціативи;

 • активізація словесного спілкування учнів;

 • розвиток мовленнєвого слуху на основі використання звукопідсилюючої апаратури;

 • розвиток мовлення та корекція дефектів вимови;

 • закріплення навичок самоконтролю, взаємоперевірки;

 • надання індивідуальної диференційованої допомоги.послідовність в роботі та єдність дій вчителя і вихователя;

 • послідовність в роботі та єдність дій вчителя і вихователя;

 • ретельна підготовка вихователя до кожного заняття з дітьми (знання навчального та мовленнєвого матеріалу, а також методики роботи, підготовка необхідних посібників, добір завдань для вихованців, які закінчили самопідготовку раніше за інших);

 • дотримання слухомовленнєвого режиму, робота над подальшим розвитком словесного мовлення та залишкового слуху учнів;

 • єдність керівництва колективною самопідготовкою учнів та надання їм своєчасної індивідуалізованої допомоги з боку вихователя;

 • проведення самопідготовки у відповідності до режиму дня, після відпочинку дітей.Вміння організовувати своє робоче місце: підготувати необхідні навчальні приладдя (щоденник, підручники, зошити, словники та інші), необхідні для підготовки уроків у тому порядку, в якому учень їх буде виконувати.

 • Вміння організовувати своє робоче місце: підготувати необхідні навчальні приладдя (щоденник, підручники, зошити, словники та інші), необхідні для підготовки уроків у тому порядку, в якому учень їх буде виконувати.

 • Вміння визначати черговість приготування уроків з різних предметів. (Послідовність виконання усних та письмових завдань змінюється залежно від їх характеру. Разом з тим письмове завдання з математики виконується раніше від усного завдання з читання).

 • Вміння дотримуватися необхідної послідовності виконання завдань з кожного предмету. (На уроках в учнів формується певна система дій під час розв’язування задач і прикладів, роботи з текстами, виконання письмових вправ з мови та інше. На самопідготовці учні під керівництвом вихователя закріплюють цю систему дій).

 • Вміння самостійно знаходити та використовувати додатковий матеріал з теми, яка закріплюється під час підготовки уроків.І. Підготовча частина, яка передбачає створення умов для роботи: обладнання класу, підготовка учнів до самостійної роботи, фонетична зарядка, мовна хвилинка.

 • І. Підготовча частина, яка передбачає створення умов для роботи: обладнання класу, підготовка учнів до самостійної роботи, фонетична зарядка, мовна хвилинка.

 • ІІ. Основна частина.

 • 1. Вступна частина:

 • а) чіткий інструктаж з питань організації і проведення самостійної роботи;

 • б) визначення порядку виконання домашніх завдань;

 • в) нормування часу на виконання кожного завдання.2. Готовність вихователя:

 • 2. Готовність вихователя:

 • а) психологічна готовність;

 • б) знання програмового матеріалу.

 • 3. Самостійна робота учнів:

 • а) раціональне використання часу;

 • б) культура розумової праці;

 • в) дисципліна;

 • г) поєднання фронтальної, групової, індиві-

 • дуальної роботи .

 • ІІІ. Заключна частина.

 • Якість виконання завдань.

 • Самоконтроль, взаємоконтроль.

 • Самооцінка, взаємооцінка.

 • Заключний контроль вихователя.Дотримуючись такої структури заняття з самопідготовки домашніх завдань та використовуючи вказані форми роботи, можна досягти певної якості у виконанні домашніх завдань, засвоєнні навчального матеріалу, розвиткові самостійності й ініціативи учнів.

 • Дотримуючись такої структури заняття з самопідготовки домашніх завдань та використовуючи вказані форми роботи, можна досягти певної якості у виконанні домашніх завдань, засвоєнні навчального матеріалу, розвиткові самостійності й ініціативи учнів.1. Заняття розпочинається в провітреному і чисто прибраному класі. Потурбуйтеся, щоб учні підготували підручники, зошити, канцелярське приладдя.

 • 1. Заняття розпочинається в провітреному і чисто прибраному класі. Потурбуйтеся, щоб учні підготували підручники, зошити, канцелярське приладдя.

 • 2. Підготуйте класну дошку, визначте послідовність виконання домашніх завдань.

 • 3. Підведіть підсумки роботи учнів на уроках.

 • 4. До початку самопідготовки напишіть план її проведення, в якому вкажіть з кожного предмета тему і мету.уточніть обсяг домашніх завдань, їх розуміння учнями. Якщо більшість учнів відчувають труднощі в самостійній роботі, порекомендуйте, що слід повторити, щоб виконати завдання. Коли труднощі виникають в окремих учнів, надайте їм індивідуальну допомогу;

 • уточніть обсяг домашніх завдань, їх розуміння учнями. Якщо більшість учнів відчувають труднощі в самостійній роботі, порекомендуйте, що слід повторити, щоб виконати завдання. Коли труднощі виникають в окремих учнів, надайте їм індивідуальну допомогу;

 • організуйте самостійну роботу учнів над виконанням домашніх завдань;

 • дотримуйтеся основного дидактичного правила при виконанні письмових завдань: спочатку повторіть теоретичний матеріал, а потім виконуйте відповідні вправи;дотримуйтеся вимог охоронно-педагогічного режиму (спеціальна система навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи; створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, відновлення здоров’я; здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку з урахуванням характеру порушення);

 • дотримуйтеся вимог охоронно-педагогічного режиму (спеціальна система навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи; створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, відновлення здоров’я; здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку з урахуванням характеру порушення);

 • стежте за освітленням робочих місць;

 • використовуйте різні засоби корекції;

 • проводьте фізкультхвилинки;

 • створюйте оптимальні умови зорового навантаження;

 • проводьте індивідуальну роботу з учнями, виявляйте прогалини в їх знаннях, разом з учителями ліквідовуйте їх.дотримуйтеся часу, визначеного на виконання домашніх завдань;

 • дотримуйтеся часу, визначеного на виконання домашніх завдань;

 • вчіть учнів працювати так, як радять пам’ятки «Вчись – вчитися»;

 • в початкових класах організовуйте колективні форми роботи: дидактичні ігри; хорові читання тощо;

 • використовуйте рекомендоване вчителем унаочнення, додаткову літературу, вчіть учнів користуватися ними;

 • організуйте контроль за якістю виконання домашніх завдань учнями як усних, так і письмових, використовуючи різні форми контролю:самоконтроль; взаємоконтроль; фронтальний контроль; вибірковий контроль; індивідуальний контроль.підтримуйте робочу обстановку під час всієї самопідготовки;

 • підтримуйте робочу обстановку під час всієї самопідготовки;

 • організуйте роботу з учнями, які раніше виконали домашні завдання.

 • раціонально використовуйте час, вчіть цього своїх вихованців;

 • підведіть підсумки самопідготовки: аналіз роботи учнів; демонстрація кращих зошитів, робіт.

 • прослідкуйте, щоб учні прибрали свої робочі місця.

 •  Мета: закріплювати знання, дані вчителем на уроці;

 • Мета: закріплювати знання, дані вчителем на уроці;

 • розвивати увагу, мислення, пам’ять, слухо- зорове сприймання, мовлення, мовленнєвий слух на основі використання звукопідсилюючої апаратури;

 • виховувати самостійність у виконанні домашніх завдань, охайність, організованість, ініціативу;

 • корегувати дефекти звуковимови.розвиток мови, виправлення мовних недоліків;

 • розвиток мови, виправлення мовних недоліків;

 • розвиток просторової орієнтації;

 • координація рухів;

 • компенсація недоліків сприймання навколишнього середовища;

 • збагачення чуттєвого досвіду через зорове сприймання;

 • формування навичок вимірювальних дій – розвиток понять про форму, розмір, вагу предметів;

 • розвиток спостережливості;

 • розвиток мислення, пам’яті, уваги тощо.Обладнання: звукопідсилююча апаратура, картки, ілюстрації, дидактичний матеріал для роботи з обдарованими дітьми.

 • Обладнання: звукопідсилююча апаратура, картки, ілюстрації, дидактичний матеріал для роботи з обдарованими дітьми.

 • Словник: вчити уроки, вчи урок, я вивчив (не вивчив) урок; я виконав завдання з математики (мови, читання); допоможіть мені, будь ласка тощоМатематика

 • Математика

 • Розв'язування прикладів в межах 100 без переходу через десяток.

 • Мета: закріплювати у дітей свідомі й стійкі навички швидких та правильних обчислень. Розвивати увагу, мислення. Виховувати посидючість. Коригувати вимову двоцифрових чисел.

 • 1. Матеріал на розвиток слухового сприймання:

 • а) гра “Засели будиночок цифрами”.

 • Мета: закріпити навички додавання в межах 10.

 • б) робота на голе вухо: запис і читання двоцифрових чисел.

 • 2. Самостійна робота учнів над прикладами.

 • 3. Індивідуальна робота з Івановим О.

 • ФізкультхвилинкаГраматика і розвиток мовлення

 • Граматика і розвиток мовлення

 • Вправляння у змінюванні форм іменників при поєднанні з різними прийменниками.

 • Мета: вчити складати речення за малюнками, розвивати слухо-зорове сприймання, виховувати любов до рідної мови. Коригувати вимову звука “в”.

 • 1. Усне складання оповідання за серією малюнків.

 • 2. Колективне складання речень з прийменниками за малюнками.

 • 3. Самостійний запис речень у зошити.

 • 4. Індивідуальна робота з Петровим С.

 • ФізкультхвилинкаЧитання і розвиток мовлення

 • Читання і розвиток мовлення

 • Вірш “Весна”

 • Мета: вивчити перший стовпчик вірша напам'ять, розвивати пам’ять, мовне дихання, слухове сприймання; виховувати любов і повагу до матерів.

 • Коригувати вимову.

 • 1. Мовна п'ятихвилинка:

 • - Яка пора року?

 • - Назвати весняні місяці.

 • - Який зараз місяць?

 • - Яке свято буде 8 Березня?

 • 2. Колективно вчити вірш напам'ять:

 • а) самостійне читання вірша учнем з метою уточнення розуміння змісту;

 • б) вивчення вірша за його транскрипцією (запис на дошці);

 • в) самостійне вивчення вірша учнями (індивідуальна робота з невстигаючими учнями);

 • г) перевірка та корекція помилок, допущених учнями при читанні вірша напам'ять.недостатньо вирішується основне питання педагогічного керівництва підготовкою уроків – виховання самостійності у навчальній роботі;

 • недостатньо вирішується основне питання педагогічного керівництва підготовкою уроків – виховання самостійності у навчальній роботі;

 • відсутній диференційований підхід до самостійних завдань;

 • в процесі проведення самопідготовки в переважної більшості учнів з вадами слуху спостерігається низький рівень навичок самостійної навчальної праці;

 • не виконується основне дидактичне правило при виконанні письмових завдань(спочатку учні виконують вправу, а правило вчать пізніше);

 • не проводиться тісна співпраця вчителя-предметника і вихователя в плані виявлення і ліквідаціїпрогалин в знаннях дітей (вихователь вважає, що незнання, невміння – це лише проблема вчителя, а не їх спільна);

 • рекомендоване вчителем унаочнення, дидактичний матеріал використовується вихователями лише в молодших класах;досить часто допускаються помилки в організації роботи: учні починають виконувати вправи і розв’язувати задачі, не не вивчивши правила і не засвоївши попередньо теоретичний матеріал;

 • досить часто допускаються помилки в організації роботи: учні починають виконувати вправи і розв’язувати задачі, не не вивчивши правила і не засвоївши попередньо теоретичний матеріал;

 • вихователі не застосовують активних форм контролю за якістю виконання домашніх завдань учнями: взаємоконтроль, самоконтроль, дидактична гра, інші інноваційні технології навчання та виховання;

 • не проводиться робота з обдарованими дітьми та дітьми, які раніше за всіх виконали домашні завдання;

 • не раціонально використовується час: багато часу учні затрачають на виконання письмових завдань і мало часу при цьому залишається на опрацювання конспектів, підручників, вивчення віршів напам’ять.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка