Психолого-педагогічні умови для успішного навчання іноземного мовлення за професійним спрямуваннямДата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.


Психолого-педагогічні умови для успішного навчання іноземного мовлення за професійним спрямуванням


Підвищення якості навчання іноземних мов студентів навчальних закладів можливе, якщо у навчальному процесі навчального закладу реалізувати сукупність таких педагогічних умов:

 • сформованість мотиваційної основи навчальної діяльності студентів;

 • забезпечення їх активної навчальної діяльності шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу;

 • використання педагогічної рефлексії викладача;

 • наявність алгоритму дій викладача;

 • діагностика ефективності навчання.Основними вимогами до підготовки викладача іноземної мови є

 • знання методики навчання іноземної мови,

 • знання основ формування комунікативної компетенції студентів ( мовленнєвої, лінгвістичної, соціокультурної, країнознавчої, навчальної, дискурсивної…)

 • комунікативно-навчальна функція, тобто кваліфіковане застосовування сучасних принципів, методів , прийомів, засобів навчання іншомовного спілкування.

 • Виховна функція, тобто вирішення завдання морального, культурно-естетичного виховання,

 • розвиваюча функція, тобто прогнозування шляхів формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості студента, його пізнавальних та розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням,

 • освітня функція, тобто допомога студентам в оволодінні уміннями вчитися, розширювати світогляд,

 • гностична функція, тобто аналіз своєї професійної діяльності, вивчення та узагальнення досвіду інших викладачів у галузі іноземних мов,

 • функція конструктивного планування навчально-виховного процесу, організаторська функція.Умовою для успішного навчання іноземної мови є також такі якості викладача :

 • якість посередника між студентом, навчальним матеріалом та навчальним процесом .. Щоб ефективно виконати таку роль, викладачу необхідно бути порадником, помічником, консультантом, партнером у спільному розв язанні навчальних задач та проблем.

 • схильність бути лідером, приязність, готовність допомогти студенту, здатність його зрозуміти, вміння активізувати в нього почуття відповідальності.

 • здатність до рефлексії – викладач повинен критично аналізувати свою практичну діяльність, прагнучи до професійного вдосконалення.

 • чіткість поставлених цілей,

 • здатність до індивідуального підходу.Методи навчання

 • Однією з умов успішного навчання іноземної мови є правильний вибір педагогом методів навчання. При виборі того чи іншого методу навчання іноземної мови слід виходити з того, що даний метод має бути :

 • - простим, цікавим і плідним як для викладача, так і для студентів;

 • - забезпечувати адекватну пропорційність усного і письмового мовлення,

 • - бути достатньо гнучким для того, щоб викладач міг зосереджувати увагу на бажаному аспекті навчання;

 • - сприяти усуненню протиріччя між невимушеністю і точністю мовлення;

 • - забезпечувати зростання темпу і обсягу засвоюваного матеріалу;

 • -полегшувати засвоєння іноземної мови, узгоджуючись з мовними навичками і уміннями, надбаними студентами ;

 • - викликати у студентів бажання навчатись, тобто стимулювати їх до навчальної діяльності.Важливими факторами успішності навчання є :

 • відповідність поставленої мети індивідуальним особливостям студентів,

 • сучасні комунікативно-спрямовані прогресивні методики;

 • активні та інтерактивні методи і форми навчання;

 • стимулювання самостійної роботи,

 • застосування знань на практиці,

 • ефективність використання дидактичних матеріалів, наочних таТЗН, навчально-методичної літератури,

 • рівень педагогічної майстерності викладача, його особистісні характеристики,

 • формування викладачем сприятливих відносин серед колективу студентів;

 • різноманітність та послідовність застосування засобів створення емоційного настрою студентів.Успішне оволодіння іноземною мовою забезпечується такими якостями студента :

 • розуміння важливості навчальних завдань для себе і свого майбутнього,

 • оволодіння стратегією подальшої самоосвіти,

 • бажання працювати над розв язанням навчальних завдань,

 • почуття компетентності, здатності розв язувати поставлені завдання,

 • здатність до контролю і управління своєю поведінкою і діяльністю,

 • вміння ставити реальні цілі, плануючи етапи їх досягнення,

 • впевненість у здатності до успішного розв язання проблем,

 • готовність і здатність до участі у спільній роботі,

 • почуття належності до групової роботи.Завдання, які сприяють ефективному розвитку пізнавальної діяльності студентів:

 • формування студента як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;

 • створення у процесі навчання відповідного мікросередовища, яке б сприяло реалізації пізнавального та творчого потенціалу студентства;

 • визначення алгоритму дій викладача і студентів, необхідних для якісного навчання;

 • розвиток в учасників навчального процесу здатності до рефлексії;

 • створення психолого-педагогічних умов з метою розвитку пізнавальної активностіДля інтерактивної технології навчання важливими є такі психолого-педагогічні умови:

 • створення середовища, яке формує власну думку та особистість студента загалом;

 • забезпечення відповідності навчального матеріалу інтересам студентів,

 • зміна стосунків „викладач-студент, студент-студент” на рівні партнерства, співпраці, співдружності; створення атмосфери мовленнєвого партнерства,

 • мовленнєва комунікативна спрямованість засвоюваних знань, а також досягнення оптимального співвідношення теоретичного і комунікативного навчання іноземної мови,

 • cтворення високої мотивації навчання; забезпечення самореалізації у майбутній професійній діяльності.

 • забезпечення діалогічності спілкування.Мотивація

 • Важливою умовою успішного навчання іноземної мови є мотивація . Вона істотно впливає на активність і результати навчальної діяльності.

 • Існують два види позитивної мотивації, які повинні усвідомлювати студенти. Перший вид – перспективна мотивація, пов’язана з усвідомленням мети навчання, його корисності для майбутньої роботи. Для розвитку її слід роз’яснювати студентам, яку суттєву допомогу може надати їм володіння іноземною мовою в майбутній професійній діяльності .

 • Другий вид – процесуальна мотивація, тобто мотиви дій, які обумовлюються зацікавленням студентів у виконанні навчальних дій. Цей вид забезпечує високий рівень пізнавальної активності .З цієї точки зору необхідно, щоб усі учбові матеріали, які використовуються, зокрема тексти, були цікаві студентам своїм змістом, містили нову і цінну лінгвістичну інформацію, що відповідає їх духовним та інтелектуальним запитам.Головні психологічні умови розвитку професійної креативності викладача іноземної мови:

 • мотиваційна готовність викладача до систематичної роботи з підвищення рівня методичної майстерності;

 • критичний аналіз своєї педагогічної діяльності;

 • цілеспрямований перегляд сформованої системи методичних знань, навичок й умінь і пошук нових засобів і способів навчання іноземної мови;

 • освоєння викладачем нових методів і методик вирішення конкретних завдань навчання іноземної мови повинне здійснюватися при дотриманні певної психологічної послідовності етапів оволодіння способами рішення методичних проблем.Практичнi рекомендацiї викладачам іноземної мови щодо розвитку професiйної креативностi:

 • критично підходити до аналізу власної діяльності;

 • змінювати орієнтації власної професійної діяльності з результату на спосіб його одержання;

 • відпрацьовувати постійну спрямованість на ускладнення форм навчальної діяльності студентів,

 • вивчення методики викладання іноземної мови сприяє збільшенню знань з теоретичних основ навчання й знань самого предмета – відбувається підвищення рівня професійного володіння іноземною мовою;

 • викладачам необхідно змінювати ставлення до методичної й навчальної літератури, дидактичних матеріалів. Прагнути не просто копіювати готові напрацювання, але корегувати їх з урахуванням вимог й обставин навчального процесу;

 • сприяти появі у власній педагогічній діяльності таких характеристик діяльності, як: системність у роботі; прагнення зрозуміти закономірності навчання іноземної мови і якомога точніше вибудовувати систему навчального впливу на студентів; готовність до безперервного пошуку нових прийомів і способів навчання; планування своєї педагогічної діяльності з використанням передових методів формування професійного володіння іноземною мовою, критичний аналіз й постійне поновлення системи своїх прийомів і засобів навчання.Для успішного навчання іноземної мови викладач повинен створити умови :

 • для зацікавленої активної навчальної діяльності студентів за професійним спрямуванням,

 • умови для виявлення й формування самостійності студентів,

 • умови здатності до співпраці і комунікації,

 • умови для взаєморозуміння студентів,

 • умови для самовираження та самореалізації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка