Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих учнівДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих учнів

 • Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри

 • соціально-гуманітарних дисциплін

 • та методики їх викладання облІППО


ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА 2008 - 2011 РОКИМета програми -

 • забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності.Основні завдання програми:

 • подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, її професійної орієнтації з урахуванням регіональної специфіки, соціально-економічного та наукового потенціалу області;

 • надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної та творчої діяльності відповідно до їх здібностей, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки; • розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;

 • забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів усіх категорій;створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

 • створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в гуртках та філіях Малої академії наук;

 • забезпечення економічних і соціальних гарантій розвитку та самореалізації обдарованої особистості;удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;

 • удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;

 • надання консультативної допомоги батькам та педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;

 • пошук шляхів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованості;

 • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.Пріоритетні напрямки та шляхи реалізації мети й основних завдань Програми

 • Удосконалення нормативно-правової бази щодо підтримки обдарованої молоді.

 • Визначення змісту компетентнісно спрямованого й особистісно зорієнтованого психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді на етапах пошуку, відбору, творчого розвитку та педагогічної підтримки обдарованих.

 • Забезпечення наступності та неперервності в системі роботи з обдарованою молоддю.Розробка нових і модернізація існуючих освітніх технологій роботи з обдарованою молоддю.

 • Розробка нових і модернізація існуючих освітніх технологій роботи з обдарованою молоддю.

 • Відкриття центру координації науково-педагогічних досліджень щодо роботи з обдарованими.

 • Забезпечення моніторингу розвитку обдарованості.

 • Модернізація системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.

 • Вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованими.

 • Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників на обласному рівні.

 • Популяризація здобутків обдарованої молоді.Обдарованість –

 • це системна якість психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, непересічних) результатів в одному чи декількох видах діяльності у порівнянні з іншими людьми

 • („Робоча концепція обдарованості” // Д.Б.Богоявленська, В.Д.Шадріков та ін.).Американський психолог Дж. Рензуллі :

 • "обдарованість — результат поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; творчого підходу й наполегливості".

Особливості розвитку пізнавальної сфери ОД

 • Зацікавленість - допитливість – пізнавальна потреба.

 • Надчутливість до проблем.

 • Схильність до задач дивергентного типу.

 • Оригінальність мислення.

 • Гнучкість мислення.

 • Легкість генерування ідей.

 • Легкість асоціювання.

 • Здібність до прогнозування.

 • Висока концентрація уваги.

 • Відмінна пам'ять.

 • Здібність до оцінювання.

 • Інтереси і схильності.ОСОБЛИВОСТІ психосоціального розвитку

 • Самоактуалізація.

 • Перфекціонізм.

 • Соціальна автономність.

 • Егоцентризм.

 • Лідерство.

 • Змагальність.ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 • Підвищена вразливість.

 • Гумор.

 • Здібність вловлювати те, що залишилось непоміченим іншими, поєднуючись з егоцентризмом, приводить до того, що вони все сприймають на свій рахунок.

 • Емоційна нестабільність.Уітмор виділяє такі причини уразливості:

 • прагнення до досконалості (перфекціонізм);

 • відчуття незадоволеності - дуже критичні до себе та своїх досягнень, низька самооцінка;

 • нереалістичні цілі;

 • надчутливість;

 • потреба в увазі дорослих;

 • нетерпимість.Психолого-педагогічний моніторинг передбачає:

 • комплексний характер оцінювання;

 • тривалість процесу ідентифікації;

 • аналіз поведінки дитини в тих сферах діяльності, які максимальною мірою відповідають її схильностям та інтересам;

 • експертну оцінку продуктів діяльності дітей;багаторазовість і багатоетапність обстеження;

 • багаторазовість і багатоетапність обстеження;

 • діагностичне обстеження бажано здійснювати в ситуації реальної життєдіяльності;

 • використання таких предметних ситуацій, які моделюють дослідницьку діяльність і дозволяють дитині проявити максимум самостійності в оволодінні й розвитку діяльності;

 • аналіз реальних досягнень дітей і підлітків;

 • переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики.

Показники інтелектуальної обдарованостіОсобливості вікової обдарованості дітей

 • Молодші школяріОсновні особливості вікової обдарованості

 • Загострене почуття свідомості, особистої гідності;

 • ініціативність, поєднання протилежностей, ранній прояв пізнавальної активності та допитливості;

 • швидкість і точність виконання розумових операцій;

 • стійкість уваги та оперативної пам'яті;

 • сформованість навичок логічного мислення;

 • багатство активного словника;

 • установка на творче виконання завдань;

 • готовність управляти собою;

 • розвиненість творчого мислення та уяви.Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Велика увага до вияву здібності.

 • Тактовне ставлення до учня.

 • Постійне навантаження.

 • Оптимально побудований навчальний процес.

 • Раціональна організація позаурочних форм роботи.

 • Взаємодія сім'ї та школи.

 • Задоволення потреби в новій інформації.

 • Розвиток дивергентного мислення (уявлення)Форми роботи з обдарованими дітьми

 • Рольові ігри.

 • Індивідуальні творчі завдання.

 • Створення проблемної ситуації.

 • Виставки кращих зошитів, малюнків, виробів.

 • Конкурси, змагання.

 • ЕкскурсіїДіяльність учителя

 • Вчити доводити починання до логічного завершення. 

 • Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності

 • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят. 

 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації. 

 • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

 • Впливати особистим прикладом. 

 • Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність. 

 • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

 • Розвивати критичне сприйняття дійсності.Основні завдання, які необхідно розв’язувати в процесі супроводу обдарованих:

 • розробка індивідуальних освітніх маршрутів;

 • формування адекватної самооцінки;

 • охорона й укріплення фізичного й психологічного здоров'я;

 • профілактика неврозів;

 • попередження ізоляції обдарованих у групі ровесників;

 • розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків обдарованих.Основні завдання шкільного навчання обдарованих учнів:

 • розвиток широких пізнавальних інтересів;

 • розвиток цілісної картини світу і системного мислення;

 • розвиток творчої особистості і всіх видів мислення;

 • розвиток здібностей до самостійного здобування знань і дослідницької роботи, навчання дослідницьким умінням і навичкам;

 • розвиток комунікативних умінь;

 • розвиток здібності до рефлексії, самопізнання, розуміння цінності й унікальності іншої людини й самого себе.Навчання обдарованих в умовах загальноосвітньої школи:

 • індивідуальний навчальний план, навчання за індивідуальними програмами з окремих предметів;

 • використання сучасних інформаційних технологій (в тому числі дистантного навчання);

 • факультативні заняття, організація малих груп;організація дослідницьких секцій чи об’єднань;

 • організація дослідницьких секцій чи об’єднань;

 • міжкласні об’єднання-секції;

 • використання проектного метода;

 • поєднання шкільного і позашкільного навчання;

 • диференціація паралелей;

 • перегрупування паралелей;виділення групи обдарованих учнів із паралелі;

 • виділення групи обдарованих учнів із паралелі;

 • збагачене навчання для окремих груп учнів за рахунок скорочення часу на проходження обов'язкової програми;

 • групування учнів всередині одного класу в гомогенні малі групи.Принципи роботи з обдарованими дітьми:

  • гуманний, особистісно зорієнтований, індивідуальний підходи та розвивальне навчання;
  • включення нових тематичних розділів у зміст програм, інтегративний підхід до вибору тем і постановки проблем для вивчення, встановлення внутрішніх взаємозв’язків змістовного характеру;
  • послідовна реалізація міждисциплінарного, інтернаукового підходу до навчання;
  • домінування творчого компонента у навчальній діяльності через забезпечення пріоритетності творчої мисленнєвої активності учнів на основі використання компетентнісно орієнтованих технологій, дослідницької діяльності.


Індивідуальна освітня траєкторія -

 • це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожної дитини в навчанні. Програма – це план такої траєкторії.Мета розробки індивідуальної освітньої траєкторії -

 • забезпечення якісної освіти обдарованого учня, розвитку його особистості за умов створення та реалізації індивідуальної освітньої програми в рамках предметаПрограми навчання для інтелектуально обдарованих дітей повинні:

 • включати вивчення широких (глобальних) тем і проблем;

 • використовувати в навчанні міждисциплінарний підхід на основі інтеграції тем і проблем, що відносяться до різних галузей знань;

 • передбачати вивчення проблем “відкритого типу”;максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;

 • максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;

 • підтримувати та розвивати самостійність у навчанні;

 • забезпечувати гнучкість і варіативність навчального процесу;

 • передбачати наявність і вільне використання різноманітних джерел і способів отримання інформації;навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;

 • навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;

 • сприяти розвитку самопізнання, а також розумінню індивідуальних особливостей інших людей;

 • включати елементи індивідуалізованої психологічної підтримки і допомоги.Структура індивідуальної освітньої програмиДля організації роботи за індивідуальною освітньою програмою вчителеві-предметнику необхідно:

  • скласти план занять з обдарованою дитиною, враховуючи схильності (гуманітарні, математичні, природничонаукові, музичні тощо), психологічні особливості дитини;
  • визначити теми консультацій з найбільш складних питань;
  • обрати форму звіту дитини з предмета (тести, питання тощо) за певні проміжки часу.


При складанні плану індивідуального маршруту учня враховуються завдання курсу:Примірна схема-план індивідуального освітнього маршруту учня Предмет Прізвище, ім’яРезультати навчання за індивідуальною освітньою програмою відстежуються через:

 • самооцінку учня (з допомогою різноманітних тестів);

 • відгук тьютора про роботу учня протягом семестру (чверті);

 • щотижневі обговорення-рефлексії з учнями;

 • презентацію проектів і результатів творчих розробок (учитель має уявлення про ступінь сформованості ключових компетентностей та навички дослідницької діяльності);

 • роботу учня в якості помічника, консультанта, експерта;

 • результати підсумкової атестації.В індивідуальних програмах для обдарованих дітей з труднощами в навчанні мають узгоджуватися чотири взаємопов’язаних аспекти навчання:

 • 1) високий рівень навчання в галузі випереджувального розвитку;

 • 2) розвивальне навчання в галузях розвитку, що відповідає віку;

 • 3) корекційне навчання в галузі наявних труднощів;

 • 4) адаптивне навчання, що дозволяє тимчасово чи постійно обходити наявні перепони для досягнення успіху в значущих для розвитку обдарованості областях.Методи роботи:

Форми роботиНайпоширенішими є такі форми навчання:

 • прискорене навчання;

 • збагачене навчання;

 • позашкільна діяльність;

 • розподіл за потоками;

 • створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей;

 • поглиблене вивчення окремих предметів;

 • диференційоване домашнє завдання;

 • відокремлення та спеціальне навчання обдарованих.Дуже важливі:

 • предметні олімпіади;

 • інтелектуальні марафони;

 • різноманітні конкурси і вікторини;

 • словесні ігри і розваги;

 • проекти з різноманітної тематики;

 • рольові, ділові ігри;

 • індивідуальні творчі, пошукові завдання тощо.Найчастіші причини шкільних утруднень обдарованих учнівСамоосвітня компетентність -

 • якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, спрямованої на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах.

 • Фоміна О.М.ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ:

 • САМОАНАЛІЗ;

 • САМООЦІНКА;

 • САМООБЛІК;

 • ПОСТАНОВКА МЕТИ;

 • САМОСТИМУЛЮВАННЯ.ЕТАП ПЛАНУВАННЯ:

 • ВИБІР ЧАСУ;

 • ПЛАНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ;

 • ПЛАНУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ.ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • ПОШУК І ПРИДБАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ;

 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ:

 • РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ;

 • СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧИ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ.ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ:

 • САМОКОНТРОЛЬ;

 • САМОАНАЛІЗ;

 • САМООЦІНКА;

 • САМОКОРЕКЦІЯ.Рівні оволодіння учнямия діями, що відповідають навчальним умінням і навичкамУміння самоорганізації –

 • це уміння, що забезпечують планування, здійснення, контроль, регулювання й аналіз особистістю власної навчальної діяльностіЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОЧЕ МІСЦЕ?

 • Своєчасно провітрюй кімнату.

 • Освітлення робочого столу повинне бути з лівого боку.

 • Підручники, словники та інший довідковий матеріал доцільно розташувати на книжковій полиці над столом.

 • Письмові приладдя зручно зберігати в лівій верхній шухляді письмового столу.

 • На столі не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б від роботи.

 • Після закінчення роботи слід прибрати на столі.Як готувати домашні завдання?

 • Приступайте до роботи тільки після відпочинку.

 • Готуйте уроки “сьогодні на сьогодні”: це краща профілактика забування.

 • Починайте роботу з настановою запам’ятати надовго.

 • В ході виконання домашнього завдання чергуйте предмети різних циклів.

 • Постійно контролюйте якість виконаного завдання.НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ УМІННЯ -

 • ЦЕ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ.Як вивчити вірш

 • Починай готувати уроки з вивчення вірша.

 • Тихо прочитай вірш. Пам’ятай: читаєш вірш для того, щоб вивчити. З’ясуй усі незрозумілі слова і звороти.

 • Голосно прочитай вірш. Намагайся відчути його ритм.

 • Прочитай вірш третій раз – голосно й виразно.

 • За дві хвилини повтори вірш уголос напам’ять 2-3 рази, за необхідності заглядаючи в текст. Спробуй уявити події, які описані у вірші, або його настрій.

 • Через три години повтори вірш 2-3 рази, не зазираючи в текст.

 • Перед сном ще раз повтори вірш.

 • Наступного ранку спочатку прочитай вірш, а потім розкажи напам’ять.Читання казки

 • Прочитай.

 • Відшукай незрозумілі слова.

 • Підбери відповідні питання.

 • Склади план.

 • Перекажи.

 • Що в казці правдиве, а що вигадане?КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ -

 • відповідність індивідуального мовлення нормам мови, уміння використовувати мовні засоби в різних умовах спілкування у відповідності з цілями й змістом мовлення, ступінь досконалості усного й письмового мовлення.Як працювати над збагаченням словникового запасу

 • Багато читайте художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які хотіли б ви вживати у своєму мовленні.

 • Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.

 • Не залишайте поза увагою незрозумілі слова – звертайтеся частіше до словників.

 • Заведіть зошит обліку прочитаних книг.

 • Ваше мовлення збагатять записи прислів’їв, приказок, крилатих слів та виразів.НАВЧАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ УМІННЯ -

 • УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Як робити порівняння?

  • Здійснення початкового смислового аналізу обєктів
  • Аналіз першого обєкта та формулю-
  • вання його ознак.
  • Аналіз другого обєкта і формулювання його ознак.
  • Порівняння і виділення найбільш суттєвих ознак подібності.
  • Протиставлення та виділення найбільш суттєвих відмінних ознак.
 • Встановлення залежності між обєктами.

 • Формулювання висновку порівняння.Принципи ефективного мислення:

 • 1.Розгляд проблеми з різних боків і знаходження нових ракурсів.  Погляд на проблему під іншим кутом робить її невпізнаною.

 • 2.  Наочність!

 • 3.  Продуктивність! 

 • 4.  Створення нових комбінацій.  Об’єднуйте, комбінуйте ідеї, образи, думки.

 • 5.  Встановлення взаємозв’язків; пов’яжіть різні об’єкти.

 • 6.  Об’єднання протилежностей.

 • 7.  Метафори: людина, яка вміє знаходити схожість між двома різними реальностями й пов’язувати їх, є обдарованою. 

 • 8.  Будьте готові використати свій шанс.Головна мета сучасної школи при навчанні самоосвітнім умінням:О. Лук наводить „10 заповідей для вчителя”, які сприяють розвитку творчого потенціалу учнів у процесі навчання:

 • 1. Не погоджуйся з відповіддю учня, якщо не було приведено достатньої аргументації. Вимагай доказів.

 • 2. Ніколи не вирішуй суперечку між учнями найлегшими способами, тобто повідомленням правильної відповіді.

 • 3. Уважно слухай своїх учнів, лови кожну висловлену ними думку, щоб не пропустити можливості відкрити для них щось нове.4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.

 • 4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.

 • 5. Розклад занять та шкільні дзвінки не повинні бути визначальними чинниками навчального процесу.

 • 6. Поважай свої власні „божевільні” ідеї та прищеплюй іншим смак до нестандартного мислення.7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.

 • 7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.

 • 8. Будь щедрим на доброзичливу посмішку, підбадьорююче слово, дружнє заохочення.

 • 9. У процесі навчання не може бути постійної методики, раз і назавжди встановленої програми.

 • 10. Повторюй ці заповіді кожного вечора, доки вони не стануть частиною тебе самого.Міні-дослідження

 • Нижче перелічені особистісні риси та ділові якості, які вчитель зустрічає в своїх учнів.

 • Помітьте знаком “+” ті властивості, які Вам подобаються в учнів, а знаком “-” ті, що не подобаються.1. Дисциплинированный.

 • 1. Дисциплинированный.

 • 2. Неровно успевающий.

 • 3. Организованный.

 • 4. Выбивающийся из общего темпа.

 • 5. Эрудированный.

 • 6. Странный в поведении, непонятный.

 • 7. Умеющий поддержать общее дело.

 • 8. Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.

 • 9. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится).

 • 10. Занятый своими делами (индивидуалист).

 • 11. Быстро, “на лету” схватывающий.

 • 12. Не умеющий общаться, конфликтный.

 • 13. Общающийся легко, приятный в общении.

 • 14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного.

 • 15. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли.

 • 16. Не всегда желающий подчиняться большинству или официальному руководителю. • Підрахуйте кількість парних та непарних плюсів.

 • Яких “+” у Вас більше?Результат

 • Якщо парних “+” більше, то Ви – нестандартний учитель, який уміє знайти, виявити, розгледіти приховану непересічну обдарованістьГотовність учителя до роботи з обдарованими учнями передбачає

 • відповідність його професійно значущих якостей і настанов, знань і вмінь особливим вимогам, найбільш важливими з яких є розуміння сутності обдарованості як системної якості особистості й прийняття необхідності розвитку обдарованих дітей з урахуванням цього як основоположної мети професійної діяльності (І.І.Ушатикова )

Підготовка фахівців, які працюють з обдарованими дітьми, у процесі курсової підготовки:

 • зміна стереотипів мислення педагога;

 • комплексний характер навчання;

 • розробка системи занять, які максимально забезпечують рефлексивну діяльність;

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;

 • врахування освітнього ступеню та сфери діяльності педагогів;

 • проведення заходів міжкурсового характеру з проблем розвитку обдарованості.КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ:

 • мотиваційно-ціннісний;

 • теоретико-методологічний;

 • діяльнісно-технологічний;

 • рефлексивний.Система заходів:

 • 1) впровадження комплексного цільового проекту "Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми”;

 • 2) проведення тематичних курсів з проблеми;

 • 3) організація науково-методичних заходів щодо підготовки вчителів до роботи з обдарованою дитиною


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка