Редагування Н. О. Петрова]. Вид. 2-ге, доповнДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Закон України “Про авторське право і суміжні права” (частина третя статті 11)

 • Закон України “Про авторське право і суміжні права” (частина третя статті 11)

 • “3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

  • латинська літера "c", обведена колом, - (зображення знака не наводиться);
  • ім'я особи, яка має авторське право;
  • рік першої публікації твору.
 • Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.”  Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації /[уклад.: Г.М. Плиса, Т.Ю. Жигун; наук. Редагування Н.О. Петрова].— Вид. 2-ге, доповн. — К.: Кн. палата України, 2012. — 13 с.

 • Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації /[уклад.: Г.М. Плиса, Т.Ю. Жигун; наук. Редагування Н.О. Петрова].— Вид. 2-ге, доповн. — К.: Кн. палата України, 2012. — 13 с.Цивільний кодекс України, набрав чинності 01.01.2004р.

 • Цивільний кодекс України, набрав чинності 01.01.2004р.

 • Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

  • 1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
  • 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.
  • 3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.


Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

 • Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

  • 2. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має право за будь-якого використання таких видань зазначати в них своє ім'я або вимагати такого зазначення. 
  • Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.


Борис Вікторович Гриньов / НАН Ук-раїни; Ін-т сцинтиляційних матеріалів НАН України. — К. : Академперіодика, 2016. — 141 с., 33 с. іл. — (Біобібліогра-фія вчених України).

 • Борис Вікторович Гриньов / НАН Ук-раїни; Ін-т сцинтиляційних матеріалів НАН України. — К. : Академперіодика, 2016. — 141 с., 33 с. іл. — (Біобібліогра-фія вчених України).Леонід Григорович Руденко / Вступ. ст. Є.І. Сте-ценко ; укл. бібліогр. покаж. Г.К. Андреєва ; НАН України. — К. : Академперіодика, 2012. — 156 с., 17 с. іл. — (Біобібліограф. вчених України).

 • Леонід Григорович Руденко / Вступ. ст. Є.І. Сте-ценко ; укл. бібліогр. покаж. Г.К. Андреєва ; НАН України. — К. : Академперіодика, 2012. — 156 с., 17 с. іл. — (Біобібліограф. вчених України).

  • © Стеценко Є.І., вступна стаття, 2012
  • © Андреєва Г.К., бібліографічні покажчики, 2012
  • © Академперіодика, оформлення, 2012


Селігей П. О.

 • Селігей П. О.

  • Етимологічний словник запозичених су-фіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей; НАН України, Інститут мо-вознавства ім. О.О. Потебні. — К. : Ака-демперіодика, 2014. — 324 с.
  • © Селігей П.О., 2014
  • © Академперіодика, оформлення, 2014


Крюков А.И.

 • Крюков А.И.

  • Нанофотокатализ / А.И. Крюков, А.Л. Строюк, С.Я. Кучмий, В.Д. Походенко. — К. : Академ-периодика, 2013. — 618 с.
  • © Институт физической химии им. Л.В. Пи-саржевского НАН Украины, 2013
  • © Академпериодика, оформление, 2013


Український орфографічний словник [Текст] : понад 175000 слів / Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознав-ства ім. О.О. Потебні ; за ред. В.Г. Скляренка; уклад.: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун. — Вид. 9-те, переробл. і доп. — К. : Довіра, 2009. — 1011 с. — (Словники України).

 • Український орфографічний словник [Текст] : понад 175000 слів / Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознав-ства ім. О.О. Потебні ; за ред. В.Г. Скляренка; уклад.: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун. — Вид. 9-те, переробл. і доп. — К. : Довіра, 2009. — 1011 с. — (Словники України).

  • © Укладання. Чумак В.В., Шевченко І.В., Шевченко Л.Л., Ярун Г.М., 2009
  • © Наукове редагування. Скляренко В.Г., 2009
  • © Інструментальна система для укладання словника. Рабулець О.Г., Щироков В.А., 2009
  • © Український мовно-інформаційний фонд, 2009
  • © Видавництво “Довіра”, 2009
  • © Ідея та назва серії “Словники України”. Гуменюк Т.П., Широков В.А., 1994, 2009


Ковальчук Г. І.

 • Ковальчук Г. І.

  • Український науковий інститут книгознавства (1922—1936) / Г.І. Ковальчук; наук. ред. В. І. Попик; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернад-ського, Видавничий дім ''Академперіодика''. — К. : Академперіодика, 2015. — 688 с.
  • © Ковальчук Г.І., 2015
  • © Академперіодика, оформлення, 2015


Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / упорядкув. та вступ. стат. А.П. Ільїнської, В.В. Протопопо-вої, М.В. Шевери. — К. : Академперіодика, 2016. — 168 с., 23 с. іл.

 • Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / упорядкув. та вступ. стат. А.П. Ільїнської, В.В. Протопопо-вої, М.В. Шевери. — К. : Академперіодика, 2016. — 168 с., 23 с. іл.

  • © Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2016
  • © Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В., упорядкування та вступна стаття, 2016
  • © Академперіодика, оформлення, 2016


Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes / Editor V. Shulga. — Vol. 3. Dark matter: Observational manifestation and expe-rimental searches / Vavilova I.B., Bolotin Yu.L., Boyarsky A.M., Danevich F.A., Kobychev V.V., Tretyak V.I., Babyk Iu.V., Iakubovski D.A., Hnatyk B.I., Sergeev S.G. — K. : Akademperiodyka, 2015. — 375 p.

 • Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes / Editor V. Shulga. — Vol. 3. Dark matter: Observational manifestation and expe-rimental searches / Vavilova I.B., Bolotin Yu.L., Boyarsky A.M., Danevich F.A., Kobychev V.V., Tretyak V.I., Babyk Iu.V., Iakubovski D.A., Hnatyk B.I., Sergeev S.G. — K. : Akademperiodyka, 2015. — 375 p.

  • © Vavilova I.B., Bolotin Yu.L., Boyarsky A.M., Dane-vich F.A., Kobychev V.V., Tretyak V.I., Babyk Iu.V., Iakubovski D.A., Hnatyk B.I., Sergeev S.G., 2015
  • © Akademperiodyka, design, 2015


Національна академія наук України

 • Національна академія наук України

 • Наука та інновації, том 12.- № 2.- 2016

 • (журнал виходить 6 разів на рік. Засновано у 2005 р.)Центр досліджень науково-технічного потенціаоу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України

 • Центр досліджень науково-технічного потенціаоу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України

 • Наука та наукознавство, № 3 (89).- 2015

 • (журнал виходить 4 рази на рік. Засновано у 1993 р.)

  • © Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України, 2015
  • У статтях наведено знак авторського права з зазначенням авторів статті


Вісник Національної академії наук України

 • Вісник Національної академії наук України

  • © Національна академія наук України, 2016
  • © Академперіодика, 2016


Виділяють знак охорони на:

 • Виділяють знак охорони на:

 • Основний текст видання

 • Упорядкування

 • Переклад

 • Ілюстрації, фотографії

 • Вступна стаття

 • Видання та розповсюдження

 • Редакційне-видавниче оформлення виданняВаріант 1. Авторами надається право науковій установі на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

 • Варіант 1. Авторами надається право науковій установі на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

  • Знак авторського права вказується для установи


Варіант 2. Установа надає право авторам на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

 • Варіант 2. Установа надає право авторам на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

 • Автори самостійно знаходять джерело фінансування видання

  • Знак авторського права вказується для авторів


Варіант 3. Автори не передають майнові права установі. Установа не передає майнові права авторам

 • Варіант 3. Автори не передають майнові права установі. Установа не передає майнові права авторам

  • Знак авторського права вказується як для установи, так і для авторів
  • Як установа, так і автори мають бутии стороною договору з видавничою організацією на видання твору


(При виданні за рахунок самостійного джерела фінансування)

 • (При виданні за рахунок самостійного джерела фінансування)

  • © Антонов Є.П., глава 1—3, 7
  • © Ніколаєв С.П., вступ, глава 4—5, заключення
  • © Бенедіктов І.М., глава 6


Монографію створено у зв’язку з виконанням трудового договору. При цьому права як установою авторам, так і автором установі не передавалися

 • Монографію створено у зв’язку з виконанням трудового договору. При цьому права як установою авторам, так і автором установі не передавалися

 • © Інститут ….., 2016

 • © Муравйов В.І., вступ, 2016

 • © Петряков С.А., Степанішин А.Н., Груздов П.П., глава 1-7, 2016

 • © Ігнатов С.Л., ілюстрації, 2016

 • © Соколов А.М., фотографії, 2016

 • © Сутенін П.О., переклад на … мову, 2016

 • © Петров Р.С., довідково-бібліографічний апарат, 2016

 • © ВД “Наукові видання”, оформлення, 2016Монографію створено у зв’язку з виконанням трудового договору. Авторами надається право науковій установі на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

 • Монографію створено у зв’язку з виконанням трудового договору. Авторами надається право науковій установі на використання шляхом: опублікування, розповсюдження, виготовлення копій твору при додатковому тиражуванні тощо

  • © ДП “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 2016База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка