Рівний доступ до якісної освіти кожної дитини.Дата конвертації31.12.2016
Розмір445 b.


Рівний доступ до якісної освіти кожної дитини. (Діти з незаможних родин мають менше шансів отримати гарну освіту і піднятися соціальною драбиною)

 • Рівний доступ до якісної освіти кожної дитини. (Діти з незаможних родин мають менше шансів отримати гарну освіту і піднятися соціальною драбиною)


Новий зміст

 • Новий зміст

 • Нова структура

 • Нове освітнє середовище

 • Орієнтація на учня

 • Виховання на цінностях

 • Педагогіка партнерства

 • Справедливе фінансування і рівний доступ

 • Автономія школи

 • Вмотивований учитель • Тісна співпраця з батьками, громадами

 • і підтримка з їхнього бокуСпілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами;

 • Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами;

 • Спілкування іноземною мовою;

 • Математична грамотність (уміння застосовувати математичні методи);

 • Компетентність в природничих науках і технологіях;

 • Впевнене і водночас критичне застосування ІКТ;

 • Уміння навчатися впродовж життя;

 • Соціальні і громадянські компетентності(усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті)

 • Підприємливість (уміти генерувати нові ідеї і втілювати їх ужиття)

 • Загальнокультурна грамотність (здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, виражати власні ідеї і почуття за допомогою мистецтва)

 • Екологічна грамотність і здорове життя• уміння читати і розуміти прочитане

 • • уміння читати і розуміти прочитане

 • • уміння висловлювати думку усно і письмово

 • • критичне мислення

 • • здатність логічно обґрунтовувати позицію

 • • ініціативність

 • • творчість

 • • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення

 • • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект

 • • здатність до співпраці в команді.Підбір предметів і тематичних розділів шкільних програм відбува- тиметься з огляду на доцільність з точки зору наведених компетентностей.

 • Підбір предметів і тематичних розділів шкільних програм відбува- тиметься з огляду на доцільність з точки зору наведених компетентностей.

 • Буде створено нову систему оцінювання результатів навчання.

 • Буде змінено зміст зовнішнього незалежного оцінювання.повага до особистості;

 • повага до особистості;

 • • доброзичливість і позитивне ставлення;

 • • довіра у відносинах, стосунках;

 • • діалог – взаємодія – взаємоповага;

 • • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

 • • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).Діалог змінить односторонню авторитарну комунікацію вчитель – учень.

 • Діалог змінить односторонню авторитарну комунікацію вчитель – учень.

 • Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності.

 • Учитель має бути другом, так як дитина не може сприймати певну інформацію, якщо вона вчиться у людини, яку боїться.Українська школа буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель, вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми.

 • Українська школа буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель, вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми.

 • До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, засоби навчання;

 • Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, засоби навчання;

 • Держава гарантуватиме йому свободу від втручання у професійну діяльність.

 • Велика увага приділяється матеріальному стимулюванню. Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку.

 • Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення кваліфікації : курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). Учитель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікаціїНа допомогу вчителеві буде створено освітній портал з методич- ними та дидактичними матеріалами, українськими енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними он-лайн- ресурсами

 • На допомогу вчителеві буде створено освітній портал з методич- ними та дидактичними матеріалами, українськими енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними он-лайн- ресурсами

 • Буде кардинально скорочено бюрократичне навантаження, переходу на систему освітнього електронного документообігу

 • До роботи в школі будуть залучатися найкращіУ навчанні будуть враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти.

 • У навчанні будуть враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти.

 • буде подолано будь-яку дискримінацію (за ознакою віросповідання, гендеру, здоров’я, національності тощо).

 • Учні матимуть свободу вибору предметів та рівня їхньої склад- ності. З’явиться можливість навчання в різновікових предметних або міжпредметних групах.

 • Для учнів з особливими потребами буде створено умови для навчання спільно з однолітками. Для таких дітей буде запроваджено індивідуальні програми розвитку, включаючи корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід.Усе життя Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.

 • Усе життя Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.

 • У формуванні виховного середовища братиме участь весь колек- тив школи. У закладах буде створюватися атмосфера довіри, дружелюбності й доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті.

 • Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину.

 • У Новій школі будуть вимірювати індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації. У цій справі Нова школа буде щільно співпрацювати з поза- шкільними закладами освіти.

 • Буде запроваджено програми із запобігання дискримінації, насильства та знущання в школіПочаткова освіта

 • Початкова освіта

 • Навчання починатиметься, як правило, з шести років. Діти з особ- ливими потребами зможуть приходити до школи з іншого віку. Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального складника.

 • Якість освіти з іноземної мови, буде підвищено в кожній початковій школі.

 • Навчання буде організовано без запровадження предметів з поглибленим рівнемнавчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості;

 • навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості;

 • навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;

 • обсяг домашніх завдань буде обмежено;

 • навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;

 • учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту початкової освіти;

 • оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.У процесі навчання будуть використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня;

 • У процесі навчання будуть використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня;

 • Запроваджується предметне навчання; частина предметів буде оцінюватися.

 • Після завершення початкової школи навчальні досягнення кожно-го учня повинні відповідати стандарту початкової школи.

 • Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде здійснюватися лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів і буде проводитися вчителями школи.

 • У початковій школі не буде «одногодинних» курсів або предметів.

 • В одному класі не буде більше 8 обов’язкових предметів.БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ:

 • БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ:

 • І - АДАПТАЦІЙНИЙ (5-6 КЛАСИ);

 • Буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою.

 • ІІ - БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ).

 • Сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

 • Частину часу буде відведено на предмети за вибором.

 • Результати навчання будуть оцінюватися шляхом ДПА у формі ЗНО.У РАМКАХ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИК ЗМОЖЕ ОБИРАТИ ОДНЕ З ДВОХ СПРЯМУВАНЬ НАВЧАННЯ: АКАДЕМІЧНЕ І ПРОФЕСІЙНЕ.

 • У РАМКАХ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИК ЗМОЖЕ ОБИРАТИ ОДНЕ З ДВОХ СПРЯМУВАНЬ НАВЧАННЯ: АКАДЕМІЧНЕ І ПРОФЕСІЙНЕ.

 • академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання в університеті;

 • професійне, яке поряд з отриманням повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти).Здобуття профільної середньої освіти за академічним спряму- ванням буде здійснюватися у академічних ліцеях – як правило, окремих закладах освіти.

 • Здобуття профільної середньої освіти за академічним спряму- ванням буде здійснюватися у академічних ліцеях – як правило, окремих закладах освіти.

 • Буде створено окрему мережу академічних ліцеїв, на зразок мережі професійних ліцеїв, тобто третій ступінь школи буде відокремлено від другого ступеня.

 • В академічних ліцеях перший рік навчання буде перехідним. На цьому етапі учень ще зможе змінити профіль навчання. Учні зможуть вибирати не лише предмети, а й рівні їхньої складності.

 • Випускники академічних ліцеїв будуть проходити ДПА у формі ЗНО.

 • Профільну середню освіту за професійним спрямуванням будуть здобувати у професійних ліцеях та профільних коледжах.

 • Випускники професійних ліцеїв та коледжів будуть проходити ДПА у формі ЗНО. При успішному проходженні ДПА у формі ЗНО випускники професійних ліцеїв та коледжів зможуть вступати до ВНЗ, а випускники коледжів зможуть навчатися у ВНЗ за скороченою програмою.Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти, обирати підручники, методики навчання і виховання, розвивати навчально-матеріальну базу

 • Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти, обирати підручники, методики навчання і виховання, розвивати навчально-матеріальну базуКерівник буде обиратися на конкурсних засадах строком до п'яти років і зможе обіймати посаду не більше як два терміни поспіль.

 • Керівник буде обиратися на конкурсних засадах строком до п'яти років і зможе обіймати посаду не більше як два терміни поспіль.

 • В управлінні школою братиме участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. Колегіальним органом батьківського самоврядування закладу освіти в Новій школі є Батьківська рада.

 • Наглядова рада школи здійснюватиме громадський нагляд, зможе брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти, аналізувати діяльність закладу освіти та його посадових осіб, контролювати виконання бюджету закладу, сприяти залученню додаткових джерел фінансування.

Перша фаза (2016-2018 рр.)

 • Перша фаза (2016-2018 рр.)

 • Друга фаза (2019-2022 рр.)

 • Третя фаза (2023-2029 рр.)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка