Розглянути форми контролю за якістю навчальних досягнень учнівДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Визначити поняття: педагогічний контроль, педагогічні вимірювання, засоби педагогічного контролю, тестові технології, тестування, тести, формати тестових завдань;

 • Визначити поняття: педагогічний контроль, педагогічні вимірювання, засоби педагогічного контролю, тестові технології, тестування, тести, формати тестових завдань;

 • Розглянути форми контролю за якістю навчальних досягнень учнів,

 • Познайомити з класифікацією тестів за принципом ієрархічної підпорядкованості ознак (за І. Булах),

 • Висвітлити етапи конструювання педагогічного тесту, підходи до формування його змісту й умови досягнення високої якості тестів,

 • Формувати теоретико-методологічну базу та стійке розуміння педагогічними працівниками науково-методичного підґрунтя впровадження тестових технологій

 • Оволодіння педагогічними працівниками сучасними методами оцінювання на основі тестуванняПарадигма сучасної освіти робить акцент не на процесі навчання, на його результаті.

 • Парадигма сучасної освіти робить акцент не на процесі навчання, на його результаті.

 • Якість освіти безпосередньо пов`язана з системою оцінювання учня, учителя, навчального закладу

 • Чим об`єктивнішою буде оцінка, тим якіснішою стане освіта.Педагогічна діагностика – єдина дидактична та методична система перевірочної діяльності, спрямованої на виявлення результатів навчального процесу й на підвищення його ефективності.

 • Педагогічна діагностика – єдина дидактична та методична система перевірочної діяльності, спрямованої на виявлення результатів навчального процесу й на підвищення його ефективності.

 • Бали – числові аналоги оціночних суджень.На відміну від суб`єктивного оцінювання педагогічне вимірювання передбачає проведення об`єктивного кількісного співставлення певної властивості учня, що оцінюється, з деяким еталоном (відповідно до загальноприйнятих критеріїв оцінювання, виключаючи судження особи, що оцінює)

 • На відміну від суб`єктивного оцінювання педагогічне вимірювання передбачає проведення об`єктивного кількісного співставлення певної властивості учня, що оцінюється, з деяким еталоном (відповідно до загальноприйнятих критеріїв оцінювання, виключаючи судження особи, що оцінює)

 • Педагогічне вимірювання – це процес виявлення відповідності між характеристиками учнів, що оцінюються, і точками емпіричної шкали, в якій відношення між різними оцінками характеристик виражені властивостями числового ряду.

Здійснюється за допомогою усного опитування, письмових контрольних робіт, а також педагогічних тестів.

 • Здійснюється за допомогою усного опитування, письмових контрольних робіт, а також педагогічних тестів.

 • Мета – відслідковувати перебіг процесу навчання.

 • Ця форма контролю є найпростішим засобом отримання оперативної інформації про відповідність знань учнів щодо еталонів засвоєння, які плануються.

 • Дозволяє своєчасно здійснити корекцію засвоєння знань, умінь та навичок учнями, надає можливість педагогу правильно побудувати навчальний процес.Виявляє ступінь засвоєння розділу чи теми навчальної програми.

 • Виявляє ступінь засвоєння розділу чи теми навчальної програми.

 • Мета – отримання достовірної інформації щодо результативності засвоєння учнями фактичного навчального матеріалу.

 • Дозволяє педагогу прийняти рішення про необхідність додаткового опрацювання даної теми або про перехід до вивчення наступної теми.Мета – виявлення результатів певного етапу навчання.

 • Мета – виявлення результатів певного етапу навчання.

 • Оцінювання рівня підготовки учнів у такому випадку відбувається у формі заліків за розділами програми, іспитів або тестування.Передбачає оцінювання навчальних досягнень учнів за змістом певного навчального курсу.

 • Передбачає оцінювання навчальних досягнень учнів за змістом певного навчального курсу.

 • Звичною формою такого контролю є оцінки (бали), які учень отримав на іспитах або під час заключного тестування.

 • Як варіант підсумкового контролю – державна підсумкова атестація.

 • Процедура атестації допускає використання різних форм і методів контролю, серед яких чільне місце належить тестам.

 • Тести відкривають нові можливості в процесі атестації, оскільки забезпечують необхідні властивості оцінювання: обґрунтованість, об`єктивність і можливість порівняння.Метод вимірювання –

 • Метод вимірювання –

 • спосіб, за допомогою якого здійснюється надання кількісного значення показнику, який вимірюєтьсяТестологія

 • Тестологія

 • як наука і практика тестуванняТест – сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певного кількісного показника

 • Тест – сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певного кількісного показника

 • Тест – це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки і аналізу результатів, призначений для вимірювання якостей і властивостей особи, зміна яких можлива в процесі систематичного навчання.Одиницею вимірювання є тестові завдання з дисципліни, що перевіряється.

 • Одиницею вимірювання є тестові завдання з дисципліни, що перевіряється.

 • Об`єктом оцінки є учні, яких тестують, а результатом вимірювання – числовий показник на шкалі балів.Специфікація тесту дозволяє перевести опитування у площину об`єктивного ряду оцінок, завдяки чому тести дозволяють включити завдання на всі чи майже всі вимоги стандартів і тим самим підвищити обґрунтованість атестаційних оцінок

 • Специфікація тесту дозволяє перевести опитування у площину об`єктивного ряду оцінок, завдяки чому тести дозволяють включити завдання на всі чи майже всі вимоги стандартів і тим самим підвищити обґрунтованість атестаційних оцінок

 • Специфікація тесту повинна містити структуру та відсоткове співвідношення завдань у тесті.Об`єктивність тестування досягається шляхом стандартизації поцедури проведення і шляхом стандартизації й перевірки показників якості завдань і тесту в цілому.

 • Об`єктивність тестування досягається шляхом стандартизації поцедури проведення і шляхом стандартизації й перевірки показників якості завдань і тесту в цілому.

 • Застосування тестів орієнтовано на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної програми, ступінь оволодіння уміннями, навичками тощо, а не констатацією наявності в учнів певної сукупності засвоєних знань.

 • Стандартизована форма оцінки , що використовується в тестах досягнень, дозволяє співвіднести рівень досягнення учня з предмета в цілому або окремих його розділів із середнім рівнем досягнень учнів у класі, рівнями досягнень кожного з них.

 • На відміну від традиційних методів атестації учнів тестування психологічно є більш м`яким інструментом, оскільки всі учні перебувають у рівних умовах, використовуючи єдині критерії оцінки та процедуру.

Тести для групового тестування;

 • Тести для групового тестування;

 • Тести для індивідуального тестування.Тести досягнень:

 • Тести досягнень:

 • Тести розвитку;

 • Тести інтелекту;

 • Тести загальної результативності;

 • Тести успішності;

 • Соціальні тести, які вивчають професійну здатність;

 • Психометричні тести особистостіКласифікація

 • Класифікація

 • за метою застосування

 • Тести констатуючі,

 • Тести діагностуючі,

 • Тести прогнозуючіТести стандартизовані;

 • Тести стандартизовані;

 • Тести не стандартизовані.

 • Стандартизований тест – це комплексна характеристика, яка визначається властивостями тесту, процедурою вимірювання та процедурою оцінювання, а також чіткою регламентацією у вигляді інструкцій стосовно характеристик усіх категорій процесу вимірювання.Стандартизації тесту передує пілотне тестування.

 • Стандартизації тесту передує пілотне тестування.

 • Воно проводиться на репрезентативній вибірці з метою визначення параметрів тесту та уточнення процедури тестування і є обов`язковим етапом процесу стандартизації тесту.

 • Репрезентативна вибірка – вибірка, що надає можливість отримання статистично вірогідних результатів.

 • Тривалість процесу стандартизації для загальнонаціональних тестів коливається від 5 до 10 років.Загальнонаціональні тести;

 • Загальнонаціональні тести;

 • Тести відомчі або міністерські;

 • Тести рівня навчального закладу;

 • Тести кафедральні;

 • Тести особисті або неформальні.Тести, орієнтовані на норму;

 • Тести, орієнтовані на норму;

 • Тести, орієнтовані на групу;

 • Тести, орієнтовані на критерій.Використовують стратегію “мета досягнута – мета не досягнута”;

 • Використовують стратегію “мета досягнута – мета не досягнута”;

 • Дають можливість, порівнюючи результати з деякою нормою, застосовувати їх на заліках та інших випробуваннях, де приймаються рішення: зарахований – не зарахований, прийнятий – не прийнятий, тобто альтернативного характеру.Тести, які визначають індивідуальні результати та передбачають оцінювання їх зв`язку з наперед встановленими критеріями.

 • Тести, які визначають індивідуальні результати та передбачають оцінювання їх зв`язку з наперед встановленими критеріями.Тести з відкритими тестовими завданнями (завдання з відкритою відповіддю, мікро-есе);

 • Тести з відкритими тестовими завданнями (завдання з відкритою відповіддю, мікро-есе);

 • Тести з напіввідкритими тестовими завданнями (з пропусками, на доповнення);

 • Тести із закритими тестовими завданнями (альтернативні та вибіркові тестовізавдання).Тести однорідні, тобто складаються з тестових завдань одного виду;

 • Тести однорідні, тобто складаються з тестових завдань одного виду;

 • Тести неоднорідні.Безмашинні тести: бланкові з ручною обробкою результатів;

 • Безмашинні тести: бланкові з ручною обробкою результатів;

 • Бланкові тести з комп`ютерною обробкою результатів;

 • Комп`ютерні тести.система завдань,

 • система завдань,

 • документально зафіксована технологія,

 • відпрацьована система перевірки, обробки та аналізу результатівВизначення мети тестування, вибір виду тесту і підходу до його створення

 • Визначення мети тестування, вибір виду тесту і підходу до його створення

 • Аналіз змісту навчальної дисципліни (або певного розділу навчального курсу)

 • Визначення структури тесту і стратегії розташування завдань

 • Розробка специфікації тесту, апріорний вибір довжини тесту і часу його виконання

 • Створення тестових завдань6. Відбір завдань в тест і їх ранжування згідно з вибраною стратегією пред`явлення на підставі апріорних авторських оцінок складності завдань

 • 6. Відбір завдань в тест і їх ранжування згідно з вибраною стратегією пред`явлення на підставі апріорних авторських оцінок складності завдань

 • 7. Експертиза змісту тестових завдань і тесту

 • 8. Експертиза форми тестових завдань

 • 9. Переробка змісту і форми завдань за результатами експертизи

 • 10. Розробка методики апробаційного тестування

 • 11. Розробка інструкцій для учнів і викладачів, які проводять апробацію тесту

 • 12. Проведення апробаційного тестування13. Збір емпіричних результатів

 • 13. Збір емпіричних результатів

 • 14. Статистична обробка результатів виконання тесту

 • 15. Інтерпретація результатів обробки в цілях поліпшення якості тесту. Перевірка відповідності характеристик тесту науково обґрунтованим критеріям якості

 • 16. Корекція змісту і форми завдань на підставі даних попереднього етапу. Чистка тесту і додавання нових завдань для оптимізації параметра трудності і покращення системоутворюючих властивостей завдань тесту. Оптимізація довжини тесту і часу його виконання на підставі апостеріорних оцінок характеристик тесту. Оптимізація порядку розташування завдань в тесті17. Повторення етапу апробації для виконання чергових кроків щодо підвищення якості тесту

 • 17. Повторення етапу апробації для виконання чергових кроків щодо підвищення якості тесту

 • 18. Інтерпретація даних обробки, встановлення норм тесту і створення шкали для оцінки отриманих результатів

 • Стандартизованим вимогам повною мірою повинні відповідати тести підсумкового контролю.

 • Поточні та тематичні тести не вимагають дотримання всіх умов.Аналіз змісту окремих завдань за такими параметрами (за А.М. Майоровим):

 • Аналіз змісту окремих завдань за такими параметрами (за А.М. Майоровим):

 • Доцільність

 • Застосування мови

 • Інформація

 • Питання і відповіді

 • Варіанти відповіді (для закритих завдань)

 • Застосування контекстуЕкспертизу тестових завдань і тестів в навчальному закладі можуть виконувати методист та керівники ШМО, завідувачі кафедр тощо відповідно до тематики тестів, після якої тестові завдання можуть бути включені в загальну базу тестів навчального закладу.

 • Експертизу тестових завдань і тестів в навчальному закладі можуть виконувати методист та керівники ШМО, завідувачі кафедр тощо відповідно до тематики тестів, після якої тестові завдання можуть бути включені в загальну базу тестів навчального закладу.

 • Без експертизи до неї можуть бути включені лише тестові завдання, рекомендовані центрами тестування, оскільки вони вже пройшли апробацію та експертизу.Чи можна зрозуміти з завдання, який предмет, навички або уміння перевіряються?

 • Чи можна зрозуміти з завдання, який предмет, навички або уміння перевіряються?

 • Чи можна відповісти на питання, застосовуючи інші навички на відміну від того, який потрібний?

 • Чи є в завданні якась пастка або головоломка, тобто чи являє він собою неістотну проблему? Чи зможуть учні легко відповісти правильно на завдання?

 • Чи має завдання достатній ступінь складності для даного типу школи?

 • Чи не збільшується ступінь складності завдань зайвою інформацією? Чи відповідає тип завдання меті тесту?

 • Чи прийнятий ступінь складності тесту в цілому для даного типу школи?

 • Чи відповідає тест в цілому цілям тестування?Чи сформульовано завдання відповідно до граматичних правил?

 • Чи сформульовано завдання відповідно до граматичних правил?

 • Чи містить завдання ускладнений синтаксис?

 • Чи містить завдання подвійне заперечення? Чи містить завдання слова, що важко сприймаються?

 • Чи містить завдання потрібні позиції в дужках? Чи є необхідність формулювати завдання негативно? Чи не може виклад завдання призвести до утруднення розуміння?

 • Чи є небезпека значного спотворення сенсу через зміщення наголосу?Чи містить завдання достатній обсяг інформації для правильної відповіді?

 • Чи містить завдання достатній обсяг інформації для правильної відповіді?

 • Чи достатньо інформації в завданні для отримання відповіді тієї довжини і форми, які вимагаються?

 • Чи чітко викладені питання та їх підпункти? Чи зрозуміло і чи послідовно представлений цифровий порядок питань?

 • Чи дотримуються правила, що діють, при використанні символів, пунктуації тощо?

 • Чи перевірені таблиці, графіки, діаграми, малюнки тощо на наявність помилок? Чи правильні виноски в завданнях до текстів, креслень, таблиць тощо?Прочитайте і дайте відповідь на питання бз використання альтернативних варіантів.

 • Прочитайте і дайте відповідь на питання бз використання альтернативних варіантів.

 • Чи відповідає ваша відповідь ключу, даному до питання?

 • Чи є ваша правильна відповідь серед варіантів відповідей?

 • Чи немає більше однієї правильної відповіді серед варіантів?

 • Чи є інші правильні відповіді, крім тих, що наведено серед альтернатив?Чи вірогідна кожна з альтернатив?

 • Чи вірогідна кожна з альтернатив?

 • Чи вільний ключ від повторення, взятого з питання?

 • Чи використовується в завданні такі слова, як “завжди” або “ніколи”?

 • Чи вільне поєднання питання і альтернативних відповідей від подвійного заперечення?

 • Чи немає варіантів, що взаємно включають одне одного?

 • Чи є варіанти відповіді приблизно однієї довжини?

 • Чи є варіанти відповіді граматично і схематично прийнятими продовженнями питання?

 • Чи можна зрозуміти варіант відповіді без читання інших варіантів?

 • Чи розміщені варіанти відповіді в алфавітній або логічній послідовності?

 • Чи достатньо відрізняються один від одного наявні варіанти відповіді?Чи є функціональним використання малюнків, діаграм тощо?

 • Чи є функціональним використання малюнків, діаграм тощо?

 • Чи зрозумілі малюнки, діаграми, креслення тощо?

 • Чи акуратно зроблені креслення?

 • Чи всі підписи (пояснення) до малюнків, діаграм, креслень тощо є чіткими, відповідними і зрозумілими?

 • Чи не містить доданий текст зайву інформацію або натяк на правильну відповідь?М.Б. Челишкова формулює три критерії, яким повинен відповідати якісний тест, а саме:

 • М.Б. Челишкова формулює три критерії, яким повинен відповідати якісний тест, а саме:

 • Повнота охоплювання вимог до рівня підготовки учнів;

 • Правильність пропорцій змісту тесту відповідно до обсягу кожного розділу навчального матеріалу;

 • Відповідність змісту системи завдань складеній специфіці тесту. • Об`єктивністьВалідність тесту - це поняття, яке визначає, що вимірює тест і наскільки якісно це здійснюється (А.Анастазі)

 • Валідність тесту - це поняття, яке визначає, що вимірює тест і наскільки якісно це здійснюється (А.Анастазі)

 • Поняття валідність використовується для загальної характеристики тесту в аспекті відповідності одержаних результатів меті та вимогам оцінювання.

 • Валідність – це комплексна характеристика, що визначається як параметрами засобу та процедури вимірювання, так і властивостями досліджуваної ознакиВалідність методу – це відповідність того, що вимірюється цим методом, тому, що він має вимірювати.

 • Валідність методу – це відповідність того, що вимірюється цим методом, тому, що він має вимірювати.

 • Валідність методу при вимірюванні успішності навчання можна класифікувати за такими критеріями:

  • Валідність змісту,
  • Валідність відповідності,
  • валідність прогнозу


Валідність змісту – це відповідність вимог до змісту.

 • Валідність змісту – це відповідність вимог до змісту.

 • Валідність відповідності – це відповідність результатів вимірювання та оцінювання, одержаним методом.

 • Коефіцієнт валідності дорівнює коефіцієнту кореляції між результатами, одержаними різними методами за однакових умов, і показує, наскільки збігаються результати вимірівЦей критерій показує, наскільки мінімізований вплив суб`єктивних факторів.

 • Цей критерій показує, наскільки мінімізований вплив суб`єктивних факторів.

 • Об`єктивність досягається шляхом:

  • стандартизації умов проведення вимірювання, умов оцінювання, умов аналізу результатів,
  • забезпечується за допомогою об`єктивності проведення вимірювання, обєктивності обробки даних та об`єктивності інтерпретації результатів.


Надійність методу вимірювання визначається ступенем стійкості результатів.

 • Надійність методу вимірювання визначається ступенем стійкості результатів.

 • Цей показник впливає на точність, з якою можна виміряти ту чи іншу конкретну ознаку.

 • Надійність методу залежить від:

  • Об`єктивності методу (об`єктивності процедур тестування;
  • Параметрів інструменту вимірювання (якості тесту);
  • Стабільності характеристики, що вимірюється.


Коефіцієнт надійності тісно пов’язаний з помилкою вимірювання, яка визначається точністю методу.

 • Коефіцієнт надійності тісно пов’язаний з помилкою вимірювання, яка визначається точністю методу.

 • Точність методу визначає мінімальну або систематичну похибку, з якою можна провести вимірювання даним методом.

 • Чим вища точність методу, тим менша помилка під час вимірювання, тим більша надійність цього методу.Чіткому визначенню цілей навчання сприяє їх класифікація.

 • Чіткому визначенню цілей навчання сприяє їх класифікація.

 • Американські педагоги та психологи з кінця 50-х років ХХ століття упродовж 20-ти років працювали над створенням таксономії.

 • Системи класифікації цілей навчання вимагали розробки цілей у трьох сферах (доменах):

  • Пізнавальній,
  • Емоційній,
  • Психомоторній.


Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності екзаменованих.

 • Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності екзаменованих.Класифікація навчальних цілей пізнавальної сфери включає шість цілей, розміщених відповідно до складності (розроблено Блумом у 1956 р.):

 • Класифікація навчальних цілей пізнавальної сфери включає шість цілей, розміщених відповідно до складності (розроблено Блумом у 1956 р.):

  • знання,
  • розуміння,
  • застосування,
  • аналіз,
  • синтез,
  • оцінювання знань.
Знання (найпростіший клас) – це здатність запам`ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях

 • Знання (найпростіший клас) – це здатність запам`ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях

 • Розуміння – здатність розуміти матеріал, що вивчається

 • Аналіз – здатність структуювати навчальний матеріал так, щоб була зрозумілою загальна організаційна структура

 • Синтез – здатність поєднати окремі частини знань з метою отримання цілого, що набуває нової якості

 • Оцінювання – здатність давати оцінку даному навчальному матеріалу в рамках поставленої мети.Включає цілі, що стосуються емоцій, почуттів, цінностей, позицій та пов`язані зі змінами, які відбуваються в них.

 • Включає цілі, що стосуються емоцій, почуттів, цінностей, позицій та пов`язані зі змінами, які відбуваються в них.

 • Ця сфера поділяється на п`ять основних класів:

  • сприймання,
  • реагування,
  • переконаність,
  • селективність,
  • індивідуальність.


Сприймання – здатність бути уважним.

 • Сприймання – здатність бути уважним.

 • Реагування – ступінь активності.

 • Переконаність – готовність відстоювати точку зору, вміння вибирати цінності та ідеї.

 • Селективність – здатність виділяти головне.

 • Індивідуальність – вищий рівень сформованості особистості, що визначається лінією поведінки.Психомоторна сфера пов`язана з рухами, маніпуляціями з матеріалом або об`єктом, а також координацією.

 • Психомоторна сфера пов`язана з рухами, маніпуляціями з матеріалом або об`єктом, а також координацією.

 • Ця сфера є найскладнішою для класифікації, оскільки, за винятком найпростіших рефлексів, усіф інші дії включають пізнавальні та емоційні компоненти.

 • Поділяється на 5 класів відповідно до рівня психомоторних здібностей.Перший клас: повторення дії внаслідок спостереження та наслідування – імітація.

 • Перший клас: повторення дії внаслідок спостереження та наслідування – імітація.

 • Другий клас: дія за інструкцією, що зафіксована в усвідомленому вмінні, – маніпуляція.

 • Третій клас: повноцінне, впевнене (без інструкцій) виконання дії, що контролюється свідомістю.

 • Четвертий клас: вміння виконувати сукупність дій з усвідомленим контролем.

 • П`ятий клас: вміння виконувати сукупність дій автоматично з повним засвоєнням знань.Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. - К.: Майстер-клас, - 2006 – 160 с.

 • Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. - К.: Майстер-клас, - 2006 – 160 с.

 • Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: Метод. Посібник/ Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська, Наук. ред. О.І. Ляшенко – К.: [ТОВ “Майстерня книги”], 2006 – 217 с. іл. 21

 • Методичні рекомендації для вчителів та керівників освіти/ Автори упорядники ГУОН ХОДА: В.М. Єжелий, Г.В. Михайленко, ХДПУ ім. Сковороди: С.А. Раков, Л.Є. Гендештейнт, Є.Н. Нелін, Хонмібо: Л.Д. Покроєва, Л.П. Ампілогова, О.О. Байназарова// За ред. І.Ф. Прокопенка, О.Л. Сидоренка, Х.-2001/
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка