Розвиток єктсДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b. • Розвиток ЄКТС

 • 1989 ЄКТС пілотний проект 100 університетів (Erasmus)

 • 1989-1999 більш широке використання ЄКТС (Erasmus)

 • 1999 Болонська Декларація включає ЄКТС

 • 2002 навчальне навантаження і результати навчання – Конференція Європейської Асоціації Університетів, Цюріх

 • 2004 ЄКТС Ключові особливості ЄКТС в національному законодавстві і нормативних положеннях

 • 2007 Узгодження Ключових особливостей і 2008 Довідник користувача ЄКТС

 • Консультації стосовно ключових особливостей ЄКТС

 • BFUG (ГСБП), Лісабон, 2-3 жовтня 2007 • ЄКТС Ключові особливості в значній мірі узгоджуються із:

 • Результатами навчання (Learning Outcomes)

 • Навчанням впродовж життя (Lifelong learning)

 • Рамками кваліфікацій (Qualifications Frameworks)

 • Забезпеченням якості (ЄСР) (Quality Assurance (ESG)

 • Консультації стосовно ключових особливостей ЄКТС

 • BFUG (ГСБП), Лісабон, 2-3 жовтня 2007 • НАВЧАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ

 • міжнародна мобільність студентів і викладачів - основна ціль Болонського процесу

 • засіб сприяння мобільності - зрозуміла для всіх учасників ЄПВО система

 • ЄКТС - не самоціль!!! • забезпечує прозорість програм навчання

 • полегшує визнання дипломів і кваліфікацій

 • дозволяє європейській вищій освіті стати більш відкритою, зрозумілою і привабливою для студентів різних країн світу

 • [1] В новому довіднику 2009 збережено тривіальну абревіатуру ЄКТС • орієнтована на студентів

 • ґрунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу • Прагматичний, доступний і корисний інструмент, який допомагає розробляти, описувати, запроваджувати програми навчання і присвоювати кваліфікації вищої освітиНаказ МОН від 16.10.1009 № 943

 • Наказ МОН від 16.10.1009 № 943

 • «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»:

 • «… запровадити, починаючи з 2009/2010 навчального року ЄКТС і її ключові документи відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС, затвердженого Європейською Комісією 06.02.2009»Модульна система відноситься до організації процесу навчання

 • Модульна система відноситься до організації процесу навчання

 • Як більш системним і доступним чином представити студентам зміст навчальної дисципліни?

 • Кредити- формальне оформлення результатів навчання студентаРезультати навчання = Learning Outcomes

 • Результати навчання = Learning Outcomes

 • Навчання впродовж життя = Lifelong learning

 • Рамки кваліфікацій = Qualifications Frameworks

 • Забезпечення якості = Quality Assurance • ґрунтуються на навчальному навантаженні, яке необхідне студентам для досягнення очікуваних результатів навчання - орієнтованого на студентів!!!В навчальному навантаженні зазначається час, який необхідний студенту для:

 • В навчальному навантаженні зазначається час, який необхідний студенту для:

 • завершення всіх видів навчальної діяльності (лекції, семінари, проекти, практичні заняття, самостійна робота, екзамени)

 • досягнення очікуваних результатів навчання60 кредитів ЄКТС = 1500 до 1800 годин - повний рік формального навчання

 • 60 кредитів ЄКТС = 1500 до 1800 годин - повний рік формального навчання

 • один кредит - 25 – 30 годин

 • кваліфікації першого циклу (бакалаврат) - 180 - 240 кредитів ЄКТС

 • кваліфікації другого циклу (магістратура) - 90 - 120 кредитів ЄКТСописують те, що повинен знати, розуміти і вміти робити студент після успішного закінчення процесу навчання

 • описують те, що повинен знати, розуміти і вміти робити студент після успішного закінчення процесу навчання

 • пов'язані із дескрипторами циклів (рівнів) національних і Європейської рамок кваліфікацій

 • відображають зміст компетентностейкваліфікаціям, навчальним програмам або їх освітнім компонентам (модулям, дисциплінам, курсам, дипломній роботі, виробничій практиці, лабораторній роботі)

 • кваліфікаціям, навчальним програмам або їх освітнім компонентам (модулям, дисциплінам, курсам, дипломній роботі, виробничій практиці, лабораторній роботі)окремим студентам після завершення навчальної діяльності (передбаченої формальною навчальною програмою або окремим освітнім компонентом) і успішного оцінювання досягнутих результатів навчання

 • окремим студентам після завершення навчальної діяльності (передбаченої формальною навчальною програмою або окремим освітнім компонентом) і успішного оцінювання досягнутих результатів навчанняу процесі навчання впродовж життя (Lifelong learning) з метою отримання кваліфікацій

 • у процесі навчання впродовж життя (Lifelong learning) з метою отримання кваліфікацій

 • вони відображають рух за індивідуальною траєкторією навчанняКредити, присвоєні за однією програмою, можуть бути перенесені на іншу програму

 • Кредити, присвоєні за однією програмою, можуть бути перенесені на іншу програму

 • Цьому сприяє використання ключових документів ЄКТС«справедливе визнання», а не ідеальний еквівалент

 • «справедливе визнання», а не ідеальний еквівалент

 • «справедливе визнання» ґрунтується на результатах навчання, а не на формальних процедурахдля всіх програм навчання, включаючи навчання в навчальному закладі або на виробництві

 • для всіх програм навчання, включаючи навчання в навчальному закладі або на виробництві

 • для всіх форм навчання (денного, вечірнього, заочного тощо)

 • для різних типів навчання (формального, неформального, неофіційного)

 • для інших видів діяльності в навчанні впродовж життяДля організації і реалізації ЄКТС в кожному університеті повинна бути створена команда:

 • Для організації і реалізації ЄКТС в кожному університеті повинна бути створена команда:

 • координатор ЄКТС на рівні вищого навчального закладу

 • координатори ЄКТС на рівні інституту/факультету/департаменту/кафедриЗнати цілі і положення Болонського процесу

 • Знати цілі і положення Болонського процесу

 • Розуміти стратегію і перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті ЄПВО

 • Розуміти основні завдання Європейської системи трансферу і накопичення кредитів

 • Знати ключові особливості ЄКТС

 • Знати і вміти користуватися ключовими документами ЄКТС

 • Вміти створювати Інформаційний пакет / Каталог курсів

 • Вміти заповнювати Аплікаційну форму студента, Угоду про навчання і практичну підготовку, Академічну довідку, Додаток до диплома

 • Надавати рекомендації щодо заповнення ключових документів суб'єктам освітнього процесу

Почесний знак із визнання, що присвоюється університету Європейською Комісією

 • Почесний знак із визнання, що присвоюється університету Європейською Комісією

 • Свідчення забезпечення якості освітньої підготовки в університеті

 • Забезпечення визнання дипломів про вищу освіту в ЄПВО

 • Видається на 5 роківОзначає, що ЄКТС запроваджена належним чином

 • Означає, що ЄКТС запроваджена належним чином

 • Матеріали щодо її запровадження обов'язково відображено на сайті університету (декількома мовами) і в ключових документах, які полегшують мобільність

-знати цілі і положения Болонського процесу

 • -знати цілі і положения Болонського процесу

 • -розуміти сутність трансформацій в Європейському просторі вищої освіти

 • -розуміти стратегію та перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті ЄПВО

 • -усвідомлювати, аргументувати необхідність та перспективи ЄПВО для українських студентів

 • -виступати провідником ідей євроінтеграції у вищій освіті

 • -знати основні завдання щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи

 • -розуміти ключові особливості ЄКТС

 • -вміти роз’яснити призначення кредитів ЄКТС при навчанні впродовж життя

 • -знати ключові документи ЄКТС

 • -вміти створювати Інформаційний пакет/Каталог курсів

 • -вміти заповнювати Аплікаційну форму студента, Угоду про навчання та практичну підготовку, Додаток до диплома

 • -бути готовим надавати рекомендації при заповненні ключових документів суб’єктам освітнього процесу • Основні завдання та положення Болонського процесу. Декларації і комюніке Міністрів освіти країн-учасниць.

 • Аналіз досягнень, труднощів та перспектив ЄПВО за десятирічний період Болонського процесу.

 • Стратегія розвитку вищої освіти в Україні. Завдання, проблеми, шляхи узгодження системи вищої освіти України із стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої освіти. • ЄКТС в Європейському просторі вищої освіти. Завдання запровадження ЄКТС. Забезпечення якості освіти та ЄКТС.

 • ЄКТС як інструмент, що дозволяє розробляти, описувати, запроваджувати програми навчання та присвоювати кваліфікації вищої освіти.

 • Ключові особливості ЄКТС. ЄКТС як орієнтована на студента система кредитів. ЄКТС і результати навчання. Визначення навчального навантаження в ЄКТС. Призначення, присвоєння та накопичення кредитів ЄКТС. Кредити ЄКТС і виробнича практика. Трансфер кредитів ЄКТС. ЄКТС і періоди навчання за кордоном.

 • ЄКТС і навчання впродовж життя. • Інформаційний пакет/Каталог курсу як основний довідник для студентів. Зміст інформаційного пакету. Вимоги до університету щодо прозорості та доступності інформації.

 • Аплікаційна форма ЄКТС для мобільних студентів, які планують навчатись певний термін навчання в іншому навчальному закладі.

 • Вимоги до Угод про навчання та практичну підготовку про надання курсів. Присвоєння кредитів за досягнення очікуваних результатів навчання.

 • Академічна довідка ЄКТС як формальний документ, що засвідчує прогрес студента та визнання.

 • Додаток до диплома Європейського зразка як документ для поліпшення міжнародної прозорості та справедливого визнання кваліфікацій. Вимоги до заповнення Додатку. • Програма навчання координаторів ЄКТС передбачає дві очні сесії (3+2 повних навчальних дні), самостійну роботу між сесіями впродовж одного місяця за місцем роботи та індивідуальні дистанційні консультації впродовж одного місяцяДля організації і реалізації ЄКТС в кожному університеті повинна бути створена команда координаторів ЄКТС, яка складається із координатора ЄКТС на рівні вищого навчального закладу і координаторів ЕКТС

 • Для організації і реалізації ЄКТС в кожному університеті повинна бути створена команда координаторів ЄКТС, яка складається із координатора ЄКТС на рівні вищого навчального закладу і координаторів ЕКТС

 • на рівні інституту/факультету/департаменту/кафедри

 • Вони є основними учасниками, що відповідають за запровадження ЄКТС у вищому навчальному закладізабезпечує підтримку на всіх рівнях управління запровадження принципів і механізмів ЄКТС; здійснює загальний нагляд за їх адекватним використанням;

 • забезпечує підтримку на всіх рівнях управління запровадження принципів і механізмів ЄКТС; здійснює загальний нагляд за їх адекватним використанням;

 • разом із координаторами на рівні факультетів розділяє відповідальність за узгодженість в підготовці, опублікування і розповсюдження інформаційних пакетів;

 • контролює правильність і єдиний підхід при перезарахуванні кредитів ЄКТС на всіх факультетах;

 • здійснює підготовку вищого навчального закладу до отримання Європейського «Знака ЄКТС»виступає контактною особою між викладачами і студентами факультету і займається академічними і практичними аспектами реалізації ЄКТС;

 • виступає контактною особою між викладачами і студентами факультету і займається академічними і практичними аспектами реалізації ЄКТС;

 • забезпечує можливість доступу до інформаційних пакетів партнерських університетів для студентів, які потенційно можуть приймати участь в програмах обміну;

 • допомагає студентам правильно заповнювати ключові документи («Аплікаційну форму студента», «Угоду про навчання», «Угоду про практичну підготовку») і розуміти вимоги до процедур перезарахування кредитів ЄКТС;

 • забезпечує якісну підготовку «Академічної довідки (виписки)»;

 • бере участь в роботі навчально-методичної комісії факультету, яка приймає рішення при розподілі кредитів між навчальними дисциплінами.працює на рівні держави і є членом національної команди промоутерів Болонського процесу.

 • працює на рівні держави і є членом національної команди промоутерів Болонського процесу.

 • представник системи вищої освіти, що має власний практичний досвід з певної галузі освіти, здатний надати професійну практичну підтримку викладачам в додаток до відповідних вказівок зі сторони Міністерств, національних агентств, конференцій ректорів тощо

 • надає рекомендації університетам і іншим вищим навчальним закладам країни з питань використання ЄКТС і Додатка до диплома європейського зразка;

 • підготовки вищого навчального закладу до присвоєння Європейського «Знака ЕКТС»;

 • використання ЄКТС для акумулювання (накопичення) кредитів в системі навчання впродовж життя;

 • здійснює наглядові візити в українські і зарубіжні університети.Каталог: sites -> default -> files -> documents -> 2016
files -> Людей насамперед цікавлять речі, які безпосередньо впливають на їх життя
files -> Кирило Молодико науковий консультант Заступника Голови Конституційного Суду України
files -> 1 Поняття «acquis communautaire» з прав людини
documents -> А. А. Грабецкий и др. М. Просвещение, 1979. 141 с
2016 -> Болонський процес (The Bologna Process) – процес формування єпво, який ґрунтується на спільності принципів функціонування систем вищої освіти країн-учасниць
documents -> Форми внутрішнього контролю


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка