Система це певна цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить щось своє у характеристику цілогоДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Система - це певна цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить щось своє у характеристику цілого.

 • Система - це певна цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить щось своє у характеристику цілого.

 • Управління будь-якою системою - це процес переведення її з одного стану в якісно нове, інше в результаті впливу суб'єкта управління (керівника) на об'єкт (підлеглого).

 • Системний підхід передбачає розгляд різноманітних процесів і явищ в управлінні як системи.Педагогічна система є соціально обумовленою цілісністю учасників педагогічного процесу, що взаємодіють на основі співпраці між собою, з оточуючим середовищем та його матеріальними і духовними цінностями, яка спрямована на формування і розвиток особистості

 • Педагогічна система є соціально обумовленою цілісністю учасників педагогічного процесу, що взаємодіють на основі співпраці між собою, з оточуючим середовищем та його матеріальними і духовними цінностями, яка спрямована на формування і розвиток особистості

 • Т.І. Шамова Педагогічна система – це сукупність взаємопов'язаних засобів, методів, процесів, які необхідні для створення організованого та цілеспрямованого впливу на формування особистості з певними якостями, що необхідні як для самої особистості, так і для суспільства.

 • В.П. БеспалькоМ.М. Поташник виділяє такі структури

 • М.М. Поташник виділяє такі структури

 • педагогічних систем:

 • управлінська (програмування, планування, організація, регулювання, контроль, стимулювання, коригування, аналіз);

 • діяльнісна (мотиви, мета, зміст, форми, методи, результати);

 • змістова (напрями виховання: моральне, громадянське, трудове, фізичне, естетичне та ін.);

 • вікова (виховна робота з молодшими школярами, з підлітками, старшокласниками);

 • суб'єктна (діяльність учителя – батьків – школярів; типи колективів: шкільний – педагогічний – класний)Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.

 • Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.

 • Другий рівень заступники директора школи, шкільний психолог, соціальний педагог, а також органи і об'єднання , що беруть участь у громадсько-державному управлінні школою.

 • Третій рівень вчителі, вихователі, класні керівники. Всі вони виконують управлінські функції по відношенню до учня.

 • Четвертий рівень учні, органи класного і загальношкільного самоврядування.Управлінські дії заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Управлінські дії заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку.

 • Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів.

 • Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи.

 • Складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт,навчальних екскурсій.

 • Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу.

 • Організовує методичну роботу предметних комісій та методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих педагогів.

 • Контролює роботу шкільної бібліотеки, роботу психологічної служби школиПлан – це

 • План – це

 • проект діяльності школи

 • система скоординованих рішень

 • порядок дій для досягнення певної метиТрадиційний підхід

 • Традиційний підхід

 • розробка перспективного плану

 • одноосібне планування

 • планування в умовах заданих проблем

 • планова основа управління

 • складання планів самоосвіти учителівЦілевстановлення визначення мети діяльності школи, передбачення кінцевого результату

 • Цілевстановлення визначення мети діяльності школи, передбачення кінцевого результату

 • Науковості - врахування вимог суспільства до освіти, впровадження наукових досягнень у педагогічну діяльність колективу

 • Конкретності – планування конкретної роботи

 • Послідовності – врахування результатів роботи за попередні роки

 • Демократизму – залучення до розробки і реалізації планів роботи школи учителів, батьків, учнівського самоврядування

Робота з педагогічними кадрами - це методична робота, що проводиться на рівні навчального закладу.

 • Робота з педагогічними кадрами - це методична робота, що проводиться на рівні навчального закладу.

 • Мета: підвищення фахової майстерності педагогічних працівників

 • (підвищення рівня професійної компетентності педагога).кадрове  та науково-методичне  забезпечення    навчально-виховного  процесу;

 • кадрове  та науково-методичне  забезпечення    навчально-виховного  процесу;

 • сприяння  розвитку  в  учителів  умінь  і  навичок самостійної  роботи  з  метою  неперервного  підвищення  своєї 

 • кваліфікації та  вдосконалення  педагогічної  майстерності;

 • розвиток  творчих  здібностей  педагогів; 

 • організація роботи  з педагогами щодо підвищення рівня їх дидактичної компетентності;

 • надання  допомоги  вчителям у  апробації та  впровадженні  інноваційних  технологій  у  навчально-виховний  процес;

 • стимулювання  ініціативи  та творчості  членів  педколективу;

 • забезпечення  теоретичної,  психологічної,  методичної  підтримки 

 • вчителів;

 • проведення  системних  методичних  заходів,  спрямованих  на 

 • розвиток  творчих можливостей   педагогів;

 • дисемінація педагогічного  досвіду (виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження).

Звіт про методичну роботу за минулий навчальний рік.

 • Звіт про методичну роботу за минулий навчальний рік.

 • Заняття  з  методичним  активом.

 • Участь у роботі шкільних методичних об'єднань з метою надання  необхідної допомоги.

 • Координація роботи бібліотеки по забезпеченню учнів навчальною літературою.

 • Контроль за навчально-виховним  процесом у навчальному закладі.

 • Контроль за веденням шкільної документації.

 • Організація роботи з обдарованими дітьми.

 • Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

 • Участь учителів у методичних заходах.

 • Організація проходження курсів підвищення кваліфікації учителів.

 • Організація та проведення позаурочних методичних заходів.

 • Проведення методичних сесій.

 • Організація і проведення внутрішньошкільного моніторингу тощо.  Аналіз роботи М/О за минулий навчальний рік:

 • Аналіз роботи М/О за минулий навчальний рік:

 • завдання, що були поставлені;

 • отримані результати (результати підсумкової атестації , ЗНО, підсумки атестації, виконання програм, рівень вихованості учнів, тощо);

 • діагностика ступеня навченості та результатів зрізів знань, підсумків семестру, навчального року;

 • діяльність вчителя з удосконалення професійної майстерності (підвищення кваліфікації, самоосвіта, участь у науково-методичній роботі, професійна результативність);

 • обґрунтованість вибору варіанта навчально-методичного забезпечення;

 • стан виховної роботи в урочний та позаурочний час.

 • В плані необхідно виділити пріоритети:

 • підвищення якості навчання;

 • підвищення якості викладання;

 • удосконалення виховного процесу, спрямованого на розвиток дитини.робота щодо ознайомлення учителів з нормативно-правовими документами, новинками методичної і спеціальної літератури;

 • робота щодо ознайомлення учителів з нормативно-правовими документами, новинками методичної і спеціальної літератури;

 • проведення роботи по складанню рекомендацій, пам'яток, алгоритмів вивчення найбільш складних тем програми;

 • розгляд питання щодо формування, вивчення та використання ефективного педагогічного досвіду.

 • Можна запланувати:

 • взаємовідвідування уроків, надання допомоги молодим спеціалістам, здійснення наставництва;

 • підготовку атестаційних матеріалів;

 • організацію виставок дидактичних матеріалів, конспектів уроків, наочності, творчих робіт учнів;

 • позакласну роботу з предмета.Андрагогічні аспекти в роботі з педагогами навчального закладу

 • Андрагогічні аспекти в роботі з педагогами навчального закладу

 • 1. Заступник директора з НВР організує ефективну роботу з професійного розвитку, перш за все, дорослих людей, тому методична робота з педагогами має бути орієнтована на індивідуальні запити і можливості учителів.

 • 2. Основою процесу професійного розвитку стає педагогічний досвід учителя, дидактичні знання, теоретичні знання з предмету, знання методики навчання з певного предмету.

 • 3. Провідною ідеєю професійного розвитку має бути ідея неперервного навчання, тому методична робота з педагогами навчального закладу має плануватися у динаміці.

 • 4. В організації внутрішньошкільної роботи з педагогами мають переважати співпраця та співтворчість (групова, у т.ч. проектна діяльність), індивідуальні форми роботи.використання інтерактивних технологій; 

 • використання інтерактивних технологій; 

 • проведення нестандартних уроків; 

 • організацію дослідної роботи;

 •  стимулювання самоосвітньої діяльності учнів; 

 • відстеження динаміки розвитку учнів; 

 • пропаганду досягнень науки та культури; 

 • підбір завдань , які вимагають використання додаткових джерел інформації; 

 • проведення консультацій з пошуку необхідної інформації; 

 • навчання прийомам складання плану, написання конспектів, вмінню виділяти головне; 

 • використання методу проектів; 

 • стимулювання висловлювання власних думок ; 

 • використання діалогічних методів у роботі ; 

 • розробку завдань різного рівня ; 

 • створення проблемних ситуацій ; впровадження методів самооцінки і взаємоперевірки • 1. Спонукати учителів до рефлексії (постійного аналізу власної педагогічної діяльність):

 • навіщо?

 • що саме?

 • чому так?

 • що необхідно робити?

 • як це роблять інші?

 • які є рекомендації з цього приводу?

 • як можна оцінити мою педагогічну діяльність?

 • що мені особисто необхідно зробити для підвищення рівня педагогічної майстерності? • 2. Удосконалювати педагогічну майстерність

 • через систему методичної роботи навчального закладу,

 • в основу якої має бути покладений індивідуальний підхід, тобто гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, спрямованими на результат.Її основні мотиви:

 • Її основні мотиви:

 • - щоденна робота з інформацією

 • - бажання творчості

 • - стрімкий ріст сучасної науки, особливо психології та педагогіки

 • - зміни, які відбуваються в житті суспільства

 • - конкуренція

 • - суспільна думка

 • - матеріальне стимулювання

 • - інтерес – вчитися просто дуже цікаво.

 • Умови здійснення самоосвіти:

 • - здійснюється добровільно

 • - свідомо

 • - планується, керується та контролюється самою людиною. • 4. Відстежувати результати роботи педагога

 • через систему

 • моніторингу та

 • самомоніторингу • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка