Система роботи з превентивногоДата конвертації04.01.2017
Розмір444 b.


Система роботи з превентивного


 • Держава, виховні інститути, здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді , допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища.

 • ( “ Основні орієнтири виховання ” )

створення умов для формування та ви­явлення в соціальному просторі сталої, безпечної, відповідальної поведінки ді­тей, на основі сформованості превен­тивного світогляду, імунітету, здатності спротиву до негативних впливів соціального середовища групи та окремих осіб;

 • створення умов для формування та ви­явлення в соціальному просторі сталої, безпечної, відповідальної поведінки ді­тей, на основі сформованості превен­тивного світогляду, імунітету, здатності спротиву до негативних впливів соціального середовища групи та окремих осіб;

 • забезпечення відповідального ставлен­ня до особистого здоров'я в учнівської молоді, формування і розвиток осо­бистості, здатної керувати своєю поведінкою в системі небезпечних явиш, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визна­чення ціннісних орієнтацій.формування правового світогляду підліт­ків, попередження правопорушень серед учнів;

 • формування правового світогляду підліт­ків, попередження правопорушень серед учнів;

 • набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя та профілактика вживання наркотичних речовин, алкоголю;

 • формування навичок відповідальної по­ведінки учнів;

 • попередження випадків дитячого трав­матизму;

 • підвищення обізнаності учнів щодо про­блеми ВІЛ/СНІДу;

 • набуття необхідних умінь і павичок без­печної поведінки;

 • створення умов для формування по­зитивних якостей особистості у процесі різноманітних видів соціальної, навчальної, розвивальної, трудової, позашкільної та інших видів діяльності на основі сприяння духовному, інтелектуальному, морально-етичному, психічному, естетичному розвитку, формуванню здорового способу та культури життя, виробленню навичок безпечної поведінки, стійкості до негативних явищ;

 • створення умов для соціальної реабілітації неповнолітніх.створення цілісної системи превентив­ного виховання в закладі;

 • створення цілісної системи превентив­ного виховання в закладі;

 • вироблення оптимальної стратегії, рівня та ритму превентивної діяльності;

 • підвищення якості виховної роботи; удосконалення методів і технологій пре­вентивної освіти, зокрема через упро­вадження інтерактивних форм навчання й виховання;

 • посилення взаємодії відповідних міських служб в організаційних формах превен­тивного виховання;

 • забезпечення відповідних умов для роз­витку фізично та психічно здорової особистості;

 • профілактика тютюнопаління, алкоголіз­му, наркоманії, насильства, що негативно впливають на здоров'я, та соціальних домагань до дітей;

 • підвищення соціальної, психологіч­ної, фізичної адаптації учнів у су­спільстві;

 • створення системи моніторингу життєспрямування учнів на усвідомлення значення превентивних знань через збільшення відвертості, довірливості;

 • розвиток превентивних само якостей учнів;

 • розв’язання особистісних проблем школярів у навчанні через удосконалення оздоровчої та діяльності дозвілля;

 • спонукання батьків до спільного розв’язання проблем їхніх дітей через просвітницьку роботу;

 • вдосконалення професійної компетентності вчителів.рівень загальної вихованості учнів школи;

 • рівень загальної вихованості учнів школи;

 • рівень самооцінки учнів;

 • орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні;

 • наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків;

 • наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи , ступінь їх важкості;

 • показник кількості учнів , що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД.

 • динаміка пропусків занять учнями без поважних причин.Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів;

 • Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів;

 • Комплексні заходи з попередження правопорушень та асоціальної поведінки учнів;

 • Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя;

 • План сумісної профілактичної діяльності школи і відповідних служб міста;

 • Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки;

 • Комплексний план заходів роботи з батьками (батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині,) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка