Спеціальність 25. 00. 01. докторант кафедри філософії і методології державного управлінняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Ліпенцев Андрій Вікторович Тема дослідження: «Культура управління місцевими органами державної влади : теоретико – методологічний аспект».


Актуальність дослідження

 • Життєдіяльність і розвиток сучасних організацій як динамічних і відкритих систем, зумовлені культурними чинниками суспільного устрою.

 • Маловивченими залишаються питання, пов'язані зі специфікою культурного складника органів державної влади

 • На думку керівництва Головдержслужби України «…українська адміністративна культура заснована на централізації, непрозорості, на відсутності чітких і зрозумілих суспільству регламентів роботи адміністративних структур і чиновництва, внаслідок чого збільшується розрив між владою та народом…»

 • В Україні не проводились комплексні дослідження теоретико – методологічних засад діагностики та розвитку організаційної культури місцевих органів державної владиМетою дисертаційного дослідження є

 • науково-теоретичне обгрунтування та розробка методологічних засад діагностики, розвитку і підтримки організаційної культури як одного з найважливіших факторів підвищення ефективності управління діяльністю місцевих органів державної влади в контексті реформування державного управлінняДля реалізації цієї мети було сформульовано такі завдання:

 • проаналізувати основні теоретичні концепції організаційної культури та уточнити понятійний апарат;

 • визначити функції , структуру та характеристики організаційної культури органів державної влади;

 • проаналізувати вплив політичної культури на формування організаційної культури органів державної влади;

 • визначити основні принципи ,види перетворень , напрямки та механізми змін організаційної культури державних установ в контексті стратегій реформування державного управління ;

 • обґрунтувати методологічні підходи щодо діагностики, розвитку та підтримки організаційної культури органів державної влади,

 • оцінити вплив організаційної культури на ефективність управління діяльністю органів державної влади. • Об’єктом дослідження виступає процес управління діяльністю місцевих органів державної влади України.

 • Предметом дослідження є організаційна культура в управлінні діяльністю місцевих органів державної влади України у контексті реформування державного управління.Гіпотеза дослідження

 • базується на припущенні, що відсутність методології діагностики та розвитку організаційної культури місцевих державних адміністрацій перешкоджає впровадженню нових управлінських технологій та процесам модернізації державної служби України.Наукова новизна передбачуваних результатів

 • Вперше:

 • буде сформовано комплекс основних науково-теоретичних та концептуальних положень управління місцевими органами державної влади на основі культури…

 • буде зроблено обґрунтування методологічних підходів щодо діагностики, розвитку та підтримки організаційної культури органів державної влади…

 • буде сформульовано і обгрунтовано нови дефініції та уточнено понятийно – категоріальний аппарат науки державного управління …

 • буде запропоновано дослідницьку модель загального процесу діагностики та розвитку організаційної культури місцевих органів державної влади …Наукова новизна передбачуваних результатів буде полягати в тому, що:

 • дістане подальшого розвитку

 • - визначення структури та характеристик організаційної культури органів державної влади …

 • - оцінка впливу організаційної культури на ефективність управління діяльністю та розвитком органів державної влади…

 • буде удосконалено:

 • - методики формування знаково-символічної системи організаційної культури органів державної влади…Відомості про наукове використання результатів досліджень 1998 – 2005рр.

 • участь у організації і проведенні наукових досліджень за комплексним науковим проектом Національної Академії державного управління при Президентові України

 • «Державне управління та місцеве самоврядування» за наступними темами НДР :

 • 1. “Організаційно – фінансові механізми державного управління ресурсами регіону” (виконавець НДР) 1998 –1999рр. Заключний звіт з НДР за бюджетним фінансуванням. 1999.-142с.

 • 2.„Механізми підвищення ефективності державного управління на регіональному рівні” (відповідальний виконавець НДР)

 • 2000 – 2002рр. Номер державної реєстрації 0100V002070. Заключний звіт з НДР за бюджетним фінансуванням. 2003.-244с.

 • 3.„Концептуальні засади регіональної кадрової політики”

 • (науковий керівник НДР ). 2003 -2004рр. Номер державної реєстрації 0103V0070632003. Заключний звіт з НДР за бюджетним фінансуванням.2005.-195с

 • участь у організації і проведенні наукових досліджень на замовлення

 • Національного центру з питань Євроатлантичної інтеграції України та

 • Національного інституту стратегічних досліджень на тему :

 • ”Створення ефективної системи органів державної влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України” (відповідальний виконавець НДР)

 • 2003 – 2004 рр.Відомості про наукове використання результатів досліджень 2006 -2007рр.

 • участь у організації і проведенні наукових досліджень за комплексним науковим проектом Національної Академії державного управління при Президентові України

 • 1.«Розроблення методологічних засад філософії державного управління» (виконавець НДР) 2005-2006рр. НДР №1

 • 2.“Методологічні засади діяльності вищих органів державної влади щодо вироблення та реалізації управлінських стратегій “

 • науково-дослідної роботи за темою № 1. 2007 -2008 рр.

 • підготовка матеріалів для стратегічної групи з реалізації приорітетів розвитку Академії :

 • «ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ» - 2006р.

 • участь у організації і проведенні наукових досліджень на замовлення

 • Національного центру з питань Євроатлантичної інтеграції України

 • Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Академії

 • “Розробка проекту Стратегії формування кадрового потенціалу системи державного управління в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України” (виконавець НДР)

 • 2005 -2006 рр.. Заключний звіт .Відомості про наукове використання результатів досліджень

 • за період з 1999 по 2007 рік(після захисту кандидатської дисертації) оприлюднено у

 • 7 колективних монографіях ;

 • 3 навчальних посібниках - колективних (курсах лекцій) – видавництво “ К а л ь в а р и я ” ;

 • The i m p a c t of decentralization on Social Policy - монографічному виданні за результатами дослідження

 • B u d a p e s h t : O S I / L G I , 2002.- p.235-254

 • 23 навчально – методичних рекомендаціях та розробках;

 • 26 матеріалах науково – практичних конференцій - більша частка з яких за міжнародною участю.

 • 10 звітів НДР - матеріалів моніторінгових соціологічних досліджень соціально-політичної та економічної ситуації регіону - дослідження на замовлення управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України ( науковий керівник НДР) – 2002-2004рр.Відомості про наукове використання результатів досліджень

 • Січень – лютий 2007 року – Збірник матеріалів наукових досліджень НАДУ (за результатами НДР) НАДУ - методичні матеріали :

 • “Розвиток організаційної культури місцевих державних адміністрацій у контексті реформування державного управління

 • 11 статей у фахових наукових виданнях + 3 передано до друку

 • (за 1,5 роки у докторантурі підготовано и передано до друку 7 статей)Практичне значення одержаних результатів

 • Дистанційний курс для програми підготовки магістрів з управління суспільним розвитком НАДУ

 • “Корпоративна політика і лідерство”

 • авторські навчальні курси ,які пройшли апробацію на магістерських програмах

 • “Етика державного службовця”,

 • ”Соціологія організацій і управління”

 • “Організаційна поведінка”,

 • “Управління людськими ресурсами”,

 • “Організація праці менеджера”,

 • Авторські семінари – тренінги ,які пройшли апробацію

 • «Формування культури управління органів місцевого самоврядування»

 • “Формування організаційної культури державної установи”

 • “Управління людськими ресурсами організації - практичні аспекти”

 • “Діловий етикет в управлінні місцевими державними адміністраціями : організація та проведення ділових переговорів. комунікаційних заходів та презентацій.”

 • “Техніка ділового спілкування”

 • “Соціально-психологічні методи управління персоналом”Апробація результатів дослідження

 • Дисертант брав участь у проведенні таких науково – комунікативних заходів:

 • За 2005-2006 навчальний рік у 9 науково – комунікативних заходах наприклад :

 • Міжнародна науково-практична конференція Національної Академії Державної податкової служби України на тему :Етика державної служби: проблеми та перспективи формування у структурах Державної податкової адміністрації України

 • Круглий стіл за міжнародною участю на тему :

 • Стратегії розвитку м. Києва - Організатори Центр міжнародной освіти Канади (СВІE) – Центр досліджень ім.О.Розумкова.

 • Науково – практичної конференції за міжнародної участю на тему : Впровадження політики меж секторального партнерства в Україні

 • Організатори -громадська благодійна організація Дніпровська асоціаціація розвитку регіонів спільно з Дніпропетровською обласною радою та Канадським бюро міжнародної освіти (CIDE)За 2006-2007 навчальний рік у 5 науково – комунікативних заходах наприклад:

 • 1.Науково-практична конференція: “Соціальна відповідальність бізнесу: проблеми та перспективи інституалізації ”-Всеукраїнська мережа корпоративного громадянства - 17 грудня 2006 - обраний членом оргкомітету Всеукраїнської мережи корпоративного громадянства –м.Київ.

 • 2. ІІІ H R конференція :Корпоративна культура 2007.- Торгово – промислова палата України - Conference house – головуючий на пленарному засіданні ( модератор конференції)-16 лютого 2007 року. м.Київ.

 • 3.Круглий стіл :” Розвиток громад через формування міжрегіональної муніципальної консультативної мережі”- Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України – 21 лютого 2007 року. м.Київ.Висновки

 • Зміни приорітетів в розвитку системи державного управління України передбачає перебудови підходів до управління людськими ресурсами місцевих державних адміністрацій та державної служби в цілому.

 • Одним з найважливіших напрямків т підвищення ефективності управління державною установою є методологічно виважене системне застосування сучасних технологій діагностики та розвитку організаційної культури.

 • Важливим критерієм ефективності змін організаційної культури можна вважати те : наскільки організаційна культура сприяє досягненню основних цілей діяльності органів державної влади.Висновки

 • Прагнення до розвитку повинно бути спрямованим на зміну організаційної культури державної служби зорієнтованної на дотримання правил , і заміну її організаційною культурою зорієнтованною на інтереси людей і досягнення результатів, за умов збереження таких цінностей державної служби , як лояльність державних службовців, незаангажованість.професіоналізм.

 • Важливим критерієм ефективності змін організаційної культури можна вважати те : наскільки організаційна культура сприяє досягненню основних цілей діяльності органів державної влади.Каталог: doc -> point
point -> Кальниш юрій Григорович формування
point -> Лопушинський іван Петрович державне регулювання
point -> Тема дослідження
point -> Курінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком
point -> Попок Андрій Андрійович Формування та реалізація державної політики України щодо закордонного українства
point -> механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
point -> Макаренко Андрій Петрович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка