Структура Учнівського самоврядуванняДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.


 • Структура

 • Учнівського самоврядування.

 • ПМГДО “Веселка”.


СТАТУТ

 • СТАТУТ

 • учнівського комітету Зеленьківської загальноосвітньої школи І—III ст.

 • І. Загальні положення

 • 1.Учнівське самоврядування Зеленьківської ЗОШ І-ІІІ ст. регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

 • 2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськи­ми об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

 • II. Мета та завдання шкіль­ного органу самоврядування

 • 1. Різносторонньо розвивати­ся, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

 • 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

 • 3. Формувати почуття відпові­дальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важ­ливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

 • 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

 • 5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

 • III. Органи управління учнів­ського самоврядування

 • Права та обов'язки

 • 1. Вищим органом учнівсько­го самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

 • 2. Керівні функції учнівського комітету виконує засідання учнівського комітету, яку скликають що­місяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання комісій).

 • 3. Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада , яку обирають на засадах вільного і рівноправного висуван­ня кандидатів кожним класом школи.

 • 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

 • 5. Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11 класу, якого обирають відкри­тим голосуванням члени учнівсь­кої ради.

 • 6. Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується старостат.

 • Учнівська рада:

 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

 • організовує пошукову роботу;

 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань і навчання та виховання;

 • бере участь в організації невідкладної допомоги відсталим учням; організовує й контролює чергування в школі;

 • веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

 • здійснює заходи щодо роз­витку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об'єднань за інтересами, постів, штабів тощо;

 • Старостат

 • звітує про результати на­вчально-виховної роботи на клас­них зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи;

 • є безпосереднім зв'язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (до­водить до їх відома плани, завдан­ня, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).IV. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування

 • IV. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування

 • 1. Навчальна комісія:

 • здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

 • бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

 • контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

 • веде боротьбу з пропусками уроків.

 • забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності;

 • організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри метою виявлення обдарованих дітей та закріплення про­грамного матеріалу з різних предметів.

 • організовує роботу груп консультантів з предметів для тих, хто відстає в навчанні;

 • збирає й систематизує інформацію про стан успіш­ності кожному класі;

 • здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань);

 • 2. Комісія захисту прав дитини:

 • здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;

 • забезпечує захист прав та інтересів учнів;

 • контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів);

 • здійснює психологічні дослідження серед учнів;

 • проводить бесіди з дітьми (індивідуальні та групові) з питань організації здорового способу життя;

 • проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень;

 • бере участь у проведенні масових заходів дозвілля для учнівської молоді.

 • здійснює разом з учнями зразкової поведінки заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування (рейдів-перевірок, спортивних секцій, підготовки заходів дозвілля, виконання постійних та тимчасових доручень);

 • захищає права, інтереси учнів (розглядає спірні питання, девіантну поведінку неповнолітніх).

 • 3. Комісія дисципліни й порядку:

 • контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час:

 • організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

 • проводить рейди-перевірки дотримання учнями правил поведінки в школі, в громадських місцях у позаурочний час, вихідні, святкові, канікулярні дні;

 • організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміні­стративного та кримінального ко­дексів, інших правових документів), проводить зустрічі з правоохорон­цями та спільні чергування.

 • проводить бесіди, рейди-перевірки кращого збереження підручників у класах;

 • згідно з розробленою па­м'яткою для чергових учнів (у класі,школі, стежить за дотриманням учнями належної дисципліни, пра­вил співжиття молодших та старших школярів, поведінки учнів підчас перерв, у їдальні та на вулиці.

 • 4. Редколегія:

 • забезпечує інформацією з життя школи;

 • збирає та обробляє дані, на­дає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування. • 5. Господарсько-санітарна комісія:

 • виховує свідоме ставлення до виконання громадських дору­чень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного і власного майна;

 • проводить дні ввічливості, культури, чистоти;

 • збирає замовлення на харчу­вання, контролює відвідування учнями школи;

 • перевіряє санітарний стан у класі (щоденне прибирання, підтримка належного порядку про­тягом робочого дня, санітарний день у класі);

 • щоденно звітує черговому вчителю про результати чергуван­ня в школі.

 • формує творчу, працелюбну особистість, дбайливого господаря;

 • бере участь у поточному ре­монті школи;

 • організовує ремонт меблів, утеплення вікон на зиму, генеральне прибирання приміщень, збору макулатури та металобрухту;

 • проводить аукціони юних майстрів;

 • 6. Культурно-масова комісія:

 • організовує естетичне виховання учнів;

 • пропагує здоровий спосіб життя;

 • організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;

 • розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівсь­ких об'єднаннях, творчих групах за інтересами;

 • здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах;

 • залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

 • організовує учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

 • організовує участь в експедиціях за напрямами руху «Моя земля — земля моїх батьків», «Історія міст і сіл України», «Краса і біль України», етнографічно-пошукову роботу з вивчення долі своєї Батьківщини;

 • вивчає природу рідного краю;

 • досліджує маловідомі героїчні та трагічні сторінки історії свого краю, поглиблюючи цим знання учнів;

 • підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей.

 • 7. Спортивно-масова комісія:

 • забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я;

 • пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

 • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;

 • проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

 • організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

 • контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного

 • залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультур­но-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка