Сутність моніторингу якості дошкільної освіти лобода Вікторія Володимирівна викладач кафедриДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


СУТНІСТЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


 • У сучасних умовах розвитку освіти принципового значення набуває пошук нових підходів щодо підвищення якості й ефективності освітньої системи.Якість дошкільної освіти -

 • Якість дошкільної освіти -

 • це збалансована відповідність усіх аспектів освіти певній меті, потребам, вимогам, нормам і стандартам;

 • це сукупність якостей і характеристик, реалізація яких в педагогічному процесі сприяє різнобічному розвитку дитини, збереженню її здоров’я, успішному переходу до наступного вікового періоду.

Надійним інструментом, що дозволяє визначити, виміряти якість освіти, що має особистісне спрямування, є моніторинг як цілісна система досліджень.

 • Надійним інструментом, що дозволяє визначити, виміряти якість освіти, що має особистісне спрямування, є моніторинг як цілісна система досліджень.

 • Головною метою освітнього моніторингу є відстеження динаміки якості освітніх послуг, що надаються освітнім закладом, та ефективність управління якістю освіти.Моніторинг у системі дошкільної освіти - це спеціально організоване, цільове, систематичне спостереження за якістю дошкільної освіти, що дозволяє відстежувати як відхилення від державних освітніх стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб населення. (К. Л. Крутій)

 • Моніторинг у системі дошкільної освіти - це спеціально організоване, цільове, систематичне спостереження за якістю дошкільної освіти, що дозволяє відстежувати як відхилення від державних освітніх стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб населення. (К. Л. Крутій) • Проблема освітнього моніторингу є предметом дослідження ряду науковців, а саме В.Алямовської, С.Братченко, О.Кононко, О.Локшиної, Т.Лукіної, О.Ляшенко, А.Майорова, А. Орлова, В.Репкіна, С.Сіліної, К.Крутій.Основні функції моніторингу

 • Інформаційна.

 • Кваліметрична.

 • Діагностична.

 • Аналітична.

 • Моделююча.

 • Прогностична.

 • Управлінська.Типи моніторингуВиди педагогічного моніторингу (А. Бєлкін)

 • дидактичний;

 • виховний;

 • управлінський;

 • соціально-психологічний.Кожен із запропонованих типів і видів моніторингу може бути реалізований на різних рівнях:

 • Кожен із запропонованих типів і видів моніторингу може бути реалізований на різних рівнях:

 • локальному;

 • районному (міському);

 • регіональному;

 • державному;

 • міжнародному.Етапи організації та проведення моніторингу в освітньому процесіЗагальні вимоги до моніторингу

 • Доступність.

 • Повнота.

 • Точність.

 • Систематичність.

 • Об’єктивність.

 • Достатність.

 • Валідність.

 • Оперативність.

 • Надійність.

 • Гуманістична спрямованість.

 • Оптимальність узагальнення.Інструментарій моніторингових досліджень

 • Моніторинг як комплексне (педагогічне, психологічне та соціологічне) дослідження здійснюється за використання системи науково-теоретичних та емпіричних методів.

 • Дослідницька діяльність за кожним компонентом моніторингу забезпечується відповідними методиками (інструментарієм – тестами, анкетами, опитувальниками тощо).

 • Кожна методика супроводжується інструкцією щодо її застосування та специфіки обробки одержаних даних.Взаємозалежність факторів моніторингового дослідженняПрофесійно організований моніторинг дозволяє:

 • своєчасно виявляти випадки порушення і невиконання законодавчих або інших нормативно-правових актів;

 • здійснювати аналіз причин, що лежать в основі порушень, а також готувати пропозиції щодо їхнього попередження надалі;

 • вивчати ефективність діяльності органів управління освіти і підвідомчих їм освітніх установ, посадовців;

 • виявляти позитивні та негативні тенденції в розвитку територіальних систем дошкільної освіти;

 • розробляти пропозиції з усунення негативних чинників і ознайомлення з позитивним управлінським досвідом. • Отже, необхідно визнати той факт, що створення спеціальної технології освітнього моніторинґу, усвідомлене і систематичне його застосування на всіх етапах – сутнісна потреба сучасної дошкільної освіти.Список використаних джерел

 • Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2OO8. - lO4O с.

 • Коваленко О. Якість дошкільної освіти та шляхи її визначення. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vird/2010_9/14.pdf

 • Крутій К.Л. Методологічні аспекти моніторинґу дошкільної освіти // Вісник СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010.– С. 23-26

 • Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі : Моногр. / К. Л. Крутій; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2006. - 172 c. - (Б-ка методиста дошк. навч. закл. Бестселер метод.; 6). - Бібліогр.: с. 160-170. - укp.

 • Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1(46). – С. 5-12.

 • Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. - К.: Вид. дім "Шк. світ": Вид. Л. Галіцина, 2006. - l28 сДякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка