Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач навчально-методичного кабінету спеціальної педагогіки



Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач навчально-методичного кабінету спеціальної педагогіки

 • Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач навчально-методичного кабінету спеціальної педагогіки


створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвиту.

 • створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвиту.

 • Гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з ООП в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання, за індивідуальним навчальним планом, із забезпеченням медико-соціального та психолого-педагогічного супроводу.



Командний підхід

 • Командний підхід

 • Ефективне залучення членів родини

 • Індивідуалізація навчального процесу

 • Адаптація та модифікація

 • Створення позитивної атмосфери

 • Підготовка педагогів



Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912)

 • Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912)

 • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872)

 • План заходів,щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (наказ МОН України від 14.06. 2013р. № 768)

 • Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (наказ МОН України від 23.07. 2013р. № 1034)

 • Закон України від 05.08.2014 року № 1324 «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (вступить у дію з 01.01.2015)



Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист МОН, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

 • Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

 • Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про огранізацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

 • Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»



Умови для організації інклюзивного навчання

 • Умови для організації інклюзивного навчання

 • Зарахування та наповнюваність класів

 • Організація навчально-виховного процесу

 • Основні напрямки роботи асистента вчителя

 • Оцінювання навчальних досягнень

 • Організація позакласної та позашкільної роботи



забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу;

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу;

 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

 • облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

 • забезпечення відповідними педагогічними кадрами.



Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. З урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, складається індивідуальний навчальний план



Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку ПМПК.

 • Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку ПМПК.

 • Наповнюваність класів з ІН - не більш як 20 учнів, з них:

 • одна — три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо;

 • не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку, або тих, що пересуваються на візках.



 • Індивідуальний навчальний план:

 • 3-8 годин на тиждень - проведення корекційно-розвиткових занять (з урахуванням висновку ПМПК та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку). Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами. Проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами.

 • Індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками (переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування).



Згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

 • Згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

 • Система оцінювання – стимулююча.

 • ДПА дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію



Індивідуальне планування навчально-виховного процесу:

 • Індивідуальне планування навчально-виховного процесу:

 • Індивідуальна програма розвитку

 • Індивідуальний навчальний план

 • Індивідуальна навчальна  програма







Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо

 • Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо

 • Розробляється педагогічними працівниками, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу



«Піраміда планування» складається з частин:

 • «Піраміда планування» складається з частин:

 • основу становлять знання, вміння й навички, які мають засвоїти всі учні;

 • у середній частині міститься те, що має опанувати більшість дітей;

 • а вершина - охоплює навчальний матеріал, який опанують лише деякі діти.



Визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

 • Визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

 • Розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією





Індуктивний та індуктивно-дедуктивний метод подачі навчального матеріалу.

 • Індуктивний та індуктивно-дедуктивний метод подачі навчального матеріалу.

 • Використання методів проблемного навчання (частково-пошуковий та евристичний методи).

 • Створення навчальних ситуацій близьких досвіду дитини.

 • Використання варіативних завдань до кожної вправи.

 • Завдання з корекції порушення.

 • Завдання для попередження труднощів у навчанні.



Наближення навчального матеріалу до ситуацій життєдіяльності дитини.

 • Наближення навчального матеріалу до ситуацій життєдіяльності дитини.

 • Створення мотивації до використання набутих знань, умінь та навичок у повсякденному житті.

 • Широке використання ігрових моментів.



Поступове формування умінь та навичок.

 • Поступове формування умінь та навичок.

 • Використання навчального матеріалу вправи в різних видах діяльності.

 • Поступове зростання рівня складності завдань.

 • Можливість використовувати завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 • Можливість повторювати та закріплювати знання з інших розділів програми.





Скорочення обсягу, зниження ступеня складності матеріалу завдання, збільшення часу на виконання

 • Скорочення обсягу, зниження ступеня складності матеріалу завдання, збільшення часу на виконання

 • Надання допомоги (створення «опор»): демонстрація зразка, виконання частини завдання спільно з педагогом тощо

 • Засоби концентрації уваги (застосування сильних подразників, що викликають інтерес з боку дитини)

 • Стиль сприймання та рівень уявлень (багатосенсорний, переважно візуальний, переважно слуховий, переважно кінестетичний, переважно тактильний)

 • Частота повторень виконання завдань

 • Контроль та корекція виконання завдань (виправлення помилок)

 • Вид і частота релаксації

 • Співпраця з дорослими і однокласниками



Здійснюють

 • Здійснюють

 • Педагоги, психологи з відповідною освітою

 • НРЦ, ПМПК, спеціальні навчальні заклади, ЗОШ, установи соціального захисту, центри практичної психології та соціальної роботи, ресурсні центри.

 • Обов`язкове укладання угод ДНЗ та ЗНЗ з НРЦ або із спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами про співпрацю

 • Координація послуг зазначених фахівців здійснюється місцевими управліннями освітою



Забезпечує особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу;

 • Забезпечує особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу;

 • Бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм;

 • Адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.



Ведення і підтримка

  • Ведення і підтримка
  • Навчання в центрах діяльності
  • Паралельне навчання
  • Альтернативне навчання


План розвитку ЗНЗ із впровадження інклюзивного навчання (план трансформації ЗНЗ);

 • План розвитку ЗНЗ із впровадження інклюзивного навчання (план трансформації ЗНЗ);

 • Угода про співпрацю з НРЦ (спеціальною ЗОШ-інтернатом);

 • Заява батьків щодо зарахування дитини до ЗНЗ;

 • Витяг засідання ПМПК;

 • Індивідуальна програма розвитку:

  • Індивідуальний навчальний план ;
  • Індивідуальна навчальна програма;
  • Індивідуальний розклад навчальних занять;
  • Форми оцінювання психофізичного розвитку дитини;
  • Форми спостереження окремих спеціалістів;
 • Портфоліо навчальних досягнень учня з ООП.



 • При потребі асистента-вчителя

 • Наказ «Про організацію роботи асистентів учителів»;

 • Посадова інструкція асистента вчителя;

 • Графік роботи асистента вчителя;

 • Перспективний річний план роботи асистента вчителя;

 • Тиждневий план роботи асистента вчителя;

 • Журнал обліку роботи асистента вчителя;

 • Журнал взаємозв’язку вчителя з асистентом вчителя.



Індекс інклюзії

 • Індекс інклюзії



прагнути застосовувати з одного боку традиційні методики навчання зі швидким темпом і постійною взаємодією вчителя та учнів,

 • прагнути застосовувати з одного боку традиційні методики навчання зі швидким темпом і постійною взаємодією вчителя та учнів,

 • «навчати вчитися». При цьому використовувати фронтальну, групову й індивідуальну форми роботи.

 • під час кожного уроку намагатися надавати учням можливість бути якомога активнішими, для цього організовували вивчення матеріалу на різних рівнях та на основі доступних методик.

 • чітко структурували кожне заняття й широко використовували різні організатори інформації.

 • відстежувати рівень академічної успішності, спираючись на формальні та неформальні методи оцінювання.

 • працювали над створенням позитивної атмосфери у класі.



neubead@yandex.ru

 • neubead@yandex.ru




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка