«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Дипломна робота на тему:

 • «ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ »


Об’єкт дослідження – процес навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках трудового навчання. Предмет дослідження – створення та методика застосування мультимедійних засобів навчання при викладанні трудового навчання. Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування засобів мультимедійних дидактичних засобів на уроках трудового навчання у старшій школі.Гіпотеза дослідження: застосування мультимедійних дидактичних засобів підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.

 • Гіпотеза дослідження: застосування мультимедійних дидактичних засобів підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.Завдання дослідження показати:

 • можливості ІКТ для створення та використання мультимедійних дидактичних засобів;

 • застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання;

 • підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання мультимедійних презентацій та програмних засобів створених засобами сучасного програмного забезпечення;

 • оперативне керування індивідуальною діяльністю учнів та активізацію пізнавальної діяльності учнів за допомогою засобів мультимедіа;

 • розробити Веб-сайт за допомогою сучасного програмного забезпечення на тему «Технологія вирощування кімнатних рослин».Методи дослідження:

 • У процесі дослідження було застосовано комплекс методів, що забезпечують системне вивчення методики застосування мультимедійних дидактичних засобів на уроках трудового навчання у старшій школі, а саме:

 • теоретичні – теоретико-критичний аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою вивчення сутності, структури та історії використання методу проектів у навчальній діяльності;

 • емпіричніметоди масового збору емпіричного матеріалу (анкетування, бесіди, інтерв’ювання), за допомогою яких вивчалося ставлення учнів до уроків технології та проектно-технологічної діяльності; проводилося спостереження за навчально-трудовим процесом на уроках технічної праці.РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІВикористання ІКТ:

 • робить можливим самостійне здобування необхідних знань, уміле застосовування їх на прак­тиці для розв’язання нагальних проблем;

 • забезпечує цілеспрямоване й системне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • створює умови для розвитку пізнавальних інтересів, творчої особистості дитини;

 • сприяє інтелектуальному вдосконаленню учнів, розвитку дослідницьких умінь і навичок шляхом експерименту, систематизації та конкретизації;

 • сприяє формуванню здатності критично мислити, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання.Використання електронних дидактичних матеріалів дозволить вчителю трудового навчання:

 • індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання;

 • посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів діяльності і джерел інформації;

 • формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати шляхи її вирішення;

 • змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка особистих намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи);

 • діагностувати помилки і оцінки результатів;

 • здійснювати контроль із зворотним зв’язком за наслідками діяльності учня;

 • візуалізувати навчальну інформацію;

 • моделювати та імітувати об’єкти;

 • забезпечити доступ до мережі інформаціїЗасоби мультимедіа на уроках трудового навчання дозволяють

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю ІКТ у сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів використання різноманітних засобів праці;

 • в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за формування результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВМультимедійні технології в освіті сприяють:

 • розкриттю, збереженню індивідуальних здібностей і особистісних якостей учнів;

 • формуванню в учнів пізнавальних здібностей, прагнення до самовдосконалення;

 • забезпечення комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності зв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками та мистецтвом;

 • постійному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання і виховання.Досвід застосування комп’ютерних презентацій у навчальному процесі показав їхні переваги:

 • інтеграція гіпертектсу і мультимедіа (поєднання аудіо, відео і анімаційних ефектів)  у єдину  презентацію дозволяє зробити викладення навчального матеріалу яскравим і наочним;

 • сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати увагу учнів на особливо важливих моментах навчального матеріалу;

 • використання технології підготовки учнів до комп’ютерного тестування дозволяє інтенсифікувати процес повторення матеріалу учнем.Якість сучасного програмного забезпечення визначається набором загальних характеристик:

 • функціональність;

 • надійність;

 • зручність;

 • ефективність;

 • супроводжуваність;

 • переносність.РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯВикористання мультимедійних дидактичних засобів в процесі вивчення теми «Технологія вирощування кімнатних рослин» ми передбачаємо спільне навчання (навчання у співробітництві: i учень, i вчитель є суб’єктами навчання). У цьому випадку вчитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Всі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацію, спільно розв’язують проблеми, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників i свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового співробітництва з розв’язання проблеми.

 • Використання мультимедійних дидактичних засобів в процесі вивчення теми «Технологія вирощування кімнатних рослин» ми передбачаємо спільне навчання (навчання у співробітництві: i учень, i вчитель є суб’єктами навчання). У цьому випадку вчитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Всі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацію, спільно розв’язують проблеми, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників i свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового співробітництва з розв’язання проблеми.

Висновки

 • Отже, основна перевага мультимедійних засобів перед іншими комп’ютерними навчальними засобами полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня чи колективу.Мультимедійні засоби надають нові можливості для розробки дидактичних матеріалів вчителю, а учневі у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полісенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх творчу діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам’яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом.

 • Мультимедійні засоби надають нові можливості для розробки дидактичних матеріалів вчителю, а учневі у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полісенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх творчу діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам’яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка