Тема 10. Економічне зростання Зміст Сутність та фактори економічного зростанняДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Тема 10. Економічне зростання


Зміст

 • Сутність та фактори економічного зростання.

 • Економічна динаміка: економічне зростання та його типи.

 • Фактори економічного зростання. Темпи зростання ВНП.

 • Моделі економічного зростання (неокласична модель, неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора).

 • Модель економічного зростання Р. Солоу.

 • Модель економічного зростання Домара-Харрода.

 • Проблеми економічного зростання в Україні.Тема 12. Економічне зростання

 • Сутність та фактори економічного зростання.

 • Економічне зростання – це збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншим. Економічне зростання являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і послуг з використанням незмінної технології.Тема 12. Економічне зростання

 • На відміну від економічного зростання, економічний розвиток можна визначити як перехід від одного стану економіки до іншого, коли в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з минулим періодом.

 • Отже, економічне зростання є більш вузьким за змістом порівняно з економічним розвитком адже розвинута економіка створює передумови для збільшення обсягів виробництва на якісно новій основі. Можна сказати, що економічне зростання становить зміст розвитку і є його складовою частиною. Якщо економічне зростання відбуває суто кількісні зміни в економіці, то економічний розвиток – це якісне економічне зростання.

 • Основним показником, що вимірює і економічне зростання і економічний розвиток, є реальний ВВП.Тема 12. Економічне зростання

 • Економічне зростання класифікують за темпами і за типами.

 • За темпами розрізняють високі і низькі.

 • Класифікація за типами розрізняє екстенсивне та інтенсивне економічне зростання.

 • Сутність екстенсивного типу економічного зростання полягає в тому, що збільшення обсягів виробництва досягається за рахунок використання більшої кількості виробничих ресурсів, тобто середня продуктивність праці в суспільстві не змінюється. Інтенсивний тип економічного зростання характеризується тим, що приріст виробництва забезпечується за рахунок застосування більш досконалих факторів виробництва, тобто за рахунок підвищення їхньої продуктивності.Тема 12. Економічне зростання

 • Темпи економічного зростання, його якість повністю визначаються факторами зростання.

 • Макроекономічні фактори економічного зростання можуть бути поділені на три групи: фактори пропозиції, фактори попиту і фактори розподілу.

 • Фактори пропозиції включають:

 • кількість і якість природних ресурсів;

 • кількість і якість трудових ресурсів;

 • обсяг основного капіталу (основні фонди);

 • нові технології – науково-технічний прогрес.Тема 12. Економічне зростання

 • Саме ці фактори визначають спроможність до економічного зростання. Але слід розрізняти і реальне зростання по суті, для чого важливим є два наступних факторів.

 • Фактори попиту: для реалізації зростаючого виробничого потенціалу в економіці треба забезпечити повне використання збільшених обсягів всіх ресурсів. А це потребує підвищення рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту.

 • Фактори розподілу: здатність до нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції.

 • Зауважимо, що фактори пропозиції і попиту взаємопов'язані. Наприклад, безробіття уповільнює темпи нагромадження капіталу, зменшує витрати на дослідження. І навпаки, низькі темпи впровадження нововведень та інвестицій можуть стати головною причиною безробіття.

 • Кожний з факторів економічного зростання вимірюється різними показникамиТема 12. Економічне зростання

 • Показники факторів економічного зростанняТема 12. Економічне зростання

 • Схематично вплив факторів пропозиції наведено на схеміТема 12. Економічне зростання

 • Загальне уявлення про взаємодію всіх факторів економічного зростання дає крива виробничих можливостей. Побудова цієї кривої визначається тим фактом, що обмеженість ресурсів суспільства обмежує і загальний обсяг виробництва. Окрім цього, будь-яке збільшення виробництва певного виду продукції потребує обмеження ресурсів на виробництво іншого виду. На графіку “Крива виробничих можливостей” точки А і Г показують дві нереалістичні ситуації, коли всі економічні ресурси витрачалися б на виробництво або предметів споживання, або інвестиційних товарів. У дійсності економіка знаходить баланс у розподілі своїх ресурсів між виробництвом споживчих та інвестиційних товарів. Це показують точки Б і В на кривій виробничих можливостей.Тема 12. Економічне зростання

 • Крива виробничих можливостейТема 12. Економічне зростання

 • Будь-яка точка на кривій виробничих можливостей свідчить, що в економіці повністю задіяні всі ресурси, тобто економіка досягла своїх потенційних значень. Якщо економіка знаходиться в положенні точки Д, то це означає, що вона виробляє певну кількість споживчих та інвестиційних товарів, але використовує свої ресурси неефективно, її потенційні можливості далеко не вичерпані Стрілками від точки Д показані три можливих варіанти переходу економіки до стану потенційного виробництва кількісні та якісні зміни в її ресурсах, тобто діють фактори економічного зростання, то не ілюструється зміщенням кривої виробничих можливостей вправо з положення А1Б1до положення А2Б2..

 • Економічне зростання є однією з цілей макроекономічної політики. Тому його темпи залежать від ефективності заходів цієї політики.Тема 12. Економічне зростання

 • 2. Економічна динаміка: економічне зростання та його типи.

 • Економічне зростання - це довгострокова тенденція у збільшення потенційного рівня виробництва за умов повної зайнятості.

 • Стан повної зайнятості означає, що економіка країни знаходиться на кривій виробничих можливостей (КВМ).

 • Крива виробничих можливостей відображає поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсів і основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу.

 • Економічне зростання визначається переміщенням кривої виробничих можливостей праворуч, тобто від АВ до CDТема 12. Економічне зростання

 • Крива виробничих можливостей

 • Де K – основний капітал;

 • L – трудові ресурси.Тема 12. Економічне зростання

 • Приріст кількості і якості ресурсів і вдосконалення технології забезпечує можливість такого переміщення. Повна зайнятість і оптимальний розподіл ресурсів мають суттєве значення для його реалізації.

 • Моделювання економічного зростання на основі кривої виробничих можливостей не означає, що економіка в реальному житті рухається від одного стану повної зайнятості до іншого. В розділі VI було досліджено, що процесу руху економіки притаманні кон'юнктурні коливання обсягів виробництва, зайнятості та інших макроекономічних змінних навколо лінії тренду. Але сама лінія тренду не аналізувалася.

 • Досвід розвитку більшості країн показує, що в довгостроковому період тренд має тенденцію до зростання. Це означає, що протягом тривалих проміжків часу в цих країнах спостерігається економічне зростання. Довгострокова тенденція зростання обсягу виробництва є наслідком того, що циклічні підйоми перевищують циклічні кризи, як результат, позитивна різниця піднімає лінію тренда вище і вищеТема 12. Економічне зростання

 • ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 • Теоретично розрізняють такі типи економічного зростання:

 • Інтенсивний - збільшення виробничого потенціалу шляхом вдосконалення техніки і технології.

 • Екстенсивний - збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використовуваних факторів виробництва.

 • Змішаний (реальний) - збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використовуваних факторів виробництва і вдосконалення техніки і технології.Тема 12. Економічне зростання

 • 3. Фактори економічного зростання. Темпи зростання ВНП.Тема 12. Економічне зростання

 • Фактори попиту забезпечують зростання сукупних витрат з метою повного використання виробничого потенціалу.

 • Фактори розподілу забезпечують оптимальний розподіл ресурсів.

 • Загальне уявлення про взаємодію всіх цих факторів може дати крива виробничих можливостей.

 • Джерела економічного зростання

 • Приріст обсягу виробництва (∆Q) може бути досягнутий за рахунок трьох окремих джерел:

 • приросту праці (∆L);

 • приросту капіталу (∆K);

 • технічних нововведень (Т. Н.).Тема 12. Економічне зростання

 • Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундаментальним рівнянням:

 • ∆Q=α ∆L+(1- α) ∆K+T.П.

 • де Т.П. - технічний прогрес (або сукупна продуктивність факторів виробництва);

 • α,(1- α) - відносні внески кожного фактора виробництва в економічне зростання відповідно до їхніх відносних часток у НД, які можуть змінюватися з часом.

 • В економічно розвинутих країнах зростання продуктивності праці забезпечується на 70-80% за рахунок Т. П.Тема 12. Економічне зростання

 • Темп зростання ВНП=

 • де ВНП1 – валовий національний продукт звітного року;

 • ВНП0 - валовий національний продукт базисного року.

 • Оптимальність економічного зростання зводиться до знаходження такого співвідношення між динамікою темпів економічного зростання та джерел зростання, яке максимально відповідає інтересам суспільного розвитку.Тема 12. Економічне зростання

 • 4. Моделі економічного зростання (неокласична модель, неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора).

 • Найважливішими проблемами теорій економічного зростання є:

 • тенденції і джерела зростання;

 • забезпечення довготривалої стійкості;

 • наслідки обраної технологічної політики;

 • темпи оновлення та структура національного господарства;

 • вимір факторів та результатів.Тема 12. Економічне зростання

 • Неокласична модель економічного зростання

 • Основною початковою умовою неокласичної концепції економічного зростання є припущення, що кожний фактор виробництва «забезпечує» відповідну частку виробленого національного продукту. Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є виробнича функція:Тема 12. Економічне зростання

 • де Y – обсяг продукту;

 • ai - виробничі фактори (робоча сила, капітал, земля, підприємницькі здібності);

 • dF - граничний продукт і-го фактора.

 • dai

 • Таким чином, відповідно до наведених формул обсяг продукту визначається сумою добутків кожного фактора на його граничний продукт.

 • Раціональний зміст виробничої функції відповідає спробі визначити найбільш доцільні комбінації різних факторів виробництва для досягнення максимального обсягу продукції. При взаємозамінності факторів виробництва виробнича функція може бути використана як аналітичний інструмент при плануванні темпів економічного зростання та інших важливих макроекономічних пропорцій.Тема 12. Економічне зростання

 • Неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора

 • Модель взаємодії акселератора і мультиплікатора може бути представлена формулою Хікса:

 • Yn=(1-s)Yn-1+b( Yn-1 - Yn-2)+Ina ,

 • де Yn - національний дохід в n-му році;

 • s - частка заощаджень у національному доході;

 • (1-s) - частка споживання в НД;

 • b - коефіцієнт акселерації;

 • Yn-1 - національний дохід в (n- 1)-му році;

 • Yn-2 - національний дохід в (n - 2)-му році;

 • Ina - автономні інвестиції в n-му році.Тема 12. Економічне зростання

 • У даній формулі відображаються обидві сторони залежності між національним доходом і інвестиціями.

 • Неокейнсіанські макроекономічні моделі за необхідну умову економічного зростання вважають рівність інвестицій заощадженням, тобто повну реалізацію коштів, котрі йдуть на накопичення. Нерівність цих величин розглядається як ознака порушення економічної рівноваги.

 • Перевищення (/) над (S) повинно означати нестачу коштів щодо інвестиційного попиту, а перевищення (S) над (/) - неповну задіяність ресурсів.

 • Завдання економічного регулювання полягає в досягненні повного використання національного доходу як джерела ефективності попиту, за умови, що сума

 • дорівнює одиниці.Тема 12. Економічне зростання

 • 5. Модель економічного зростання Р. Солоу.

 • Модель Роберта Солоу була вперше наведена в його праці «Внесок до теорії економічного зростання» в 1956 р. За розробку теорії економічного зростання Солоу в 1987 р. було присуджено Нобелівську премію.

 • Основні ознаки моделі

 • 1. За основу зростання в моделі Р. Солоу береться зростання продуктивності праці (y=Y/L), а не зростання продукту(Y).

 • 2.Модель враховує вплив трьох чинників:

 • капіталоозброєності (k = K/L);

 • зростання населення (∆L);

 • технологічного прогресу (Т. П.).Тема 12. Економічне зростання

 • 3. За моделлю Р. Солоу існує стійкий рівень капіталоозброєності (к*), який визначає економічну динаміку. Цей стійкий рівень капіталоозброєності (к*) можна визначити за формулою :

 • де s - норма заощаджень;

 • σ - норма амортизації;

 • k* - стійкий рівень капіталоозброєності;

 • f(k*) - продуктивність праці за стійкого рівня капіталоозброєності.Тема 12. Економічне зростання

 • 4. Джерелами економічного зростання за Солоу є:

 • а) Зростання капіталоозброєності (к), яке залежить від зростання норми заощаджень (s).

 • Але зростання норми заощаджень не може бути постійним, оскільки заощадження (S) обмежують споживання (С). Солоу використовує «золоте правило» Е. Фелиса, яке виконується за умови, що граничний продукт капіталу (МРК) дорівнює його вибуттю (амортизації (σ)):

 • МРК= σ

 • «Золоте правило нагромадження»: При визначенні норми заощаджень критерієм повинна бути максимізація добробуту суспільства, тобто якнайбільше споживання (С) за умов сталої рівноваги економічної системи.Тема 12. Економічне зростання

 • б)Зростання населення (tL - темп зростання населення) впливає на економічне зростання через динаміку капіталоозброєності:

 • де I/L – інвестиції на одного працюючого;

 • σ – норма амортизації;

 • tL – темп зростання населення;

 • к – капіталозабезпеченість.

 • в) Технологічний прогрес, який, за цією моделлю, на відміну від попередніх чинників є джерелом постійного зростання як продуктивності праці (у), так і загального продукту (Y).Тема 12. Економічне зростання

 • Якщо ефективність виробництва (Е) під впливом технологічного прогресу змінюється з темпом (g), то продуктивність праці змінюється з тим же темпом, а загальний обсяг виробництва зростає з темпом tL + g:

 • y = (tL+g)yoL,

 • де yo - базова продуктивність праці.Тема 12. Економічне зростання

 • Модель економічного зростання Р. Солоу зображена на графіку нижче:Тема 12. Економічне зростання

 • к - капіталоозброєність одиниці праці з постійною ефективністю;

 • к * - стійкий стан капіталоозброєності, за якого

 • σк = 1, тобто величина капіталу, що вибуває (σк ), дорівнює капіталу, що ін­вестується ( І= sf(k));

 • σ- норма амортизації;

 • tL - темп зростання населення;

 • g - темп зростання ефективності виробництва під впливом технологічного прогресу.Тема 12. Економічне зростання

 • 6. Модель економічного зростання Домара-Харрода

 • Відомим прикладом моделей даного напряму є модель Домара-Харрода. Євсей Домар і Рой Харрод розробили цю модель у 30-х рогах ХХст., тобто приблино в той час, коли була створена теорія Кейнса. Але якщо Кейнс досліджував економіку у короткостровому періоді, то у моделі Домара -Харрода досліджується економіка у довгостроковому періоді.

 • Модель Домара. В моделі припускається, що:

 • існує тільки ринок благ і він початково збалансований;

 • на ринку праці є надлишкова пропозиція і це забезпечує постійний рівень цін;

 • фактором зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції є приріст інвестицій.Тема 12. Економічне зростання

 • Домар запропонував систему з трьох рівнянь:

 • 1. Рівняння сукупного попиту:

 • де ∆YDt - приріст сукупного попиту в періоді t;

 • ∆Іt – приріст інвестицій в період t;

 • Sy – гранична схильність до заощаджень.

 • 2. Рівняння сукупної пропозиції:

 • ∆Yst =b∆Kt ,

 • де ∆Yst - приріст сукупної пропозиції в періоді t;

 • ∆Kt - приріст капіталу в періоді t;

 • b – гранична продуктивність капіталу.Тема 12. Економічне зростання

 • де Y - створений продукт.

 • 3. Рівняння рівноваги

 • ∆YDt =∆Yst

 • Отже, в моделі Домара рівноважне економічне зростання досягається тоді, коли темпи приросту інвестицій (∆It/It-1) дорівнюють добутку продуктивності капіталу (граничної або середньої) на граничну схильність до заощаджень.Тема 12. Економічне зростання

 • Модель Харрода. Аналогічних висновків дійшов і Харрод. На відміну від Домара, Харрод особливу увагу приділяє зайнятості робочої сили за умов економічного зростання.

 • 1. Рівняння сукупного попиту:

 • 2. Сукупний попит визначається, як і в моделі Домара:Тема 12. Економічне зростання

 • 3. Рівняння рівноваги

 • Отже, в моделі Харрода, як і в моделі Домара, динамічна рівновага в умовах економічного зростання є нестійкою.

 • Схожість розглянутих моделей зумовила їх поєднаний в модель Домара-Харрода. її модифікації набули широкого застосування.Тема 12. Економічне зростання

 • Головні особливості моделі Домара-Харрода:

 • Модель грунтується на так званій капітальній теорії вартості. Тобто приймається, що вирішальне значення для економічного зростання мають запас капіталу та його збільшення. Праці відводиться підпорядкована роль. В основу моделі покладено, що при зростанні капіталу відбувається пропорційне зростання праці

 • Модель не враховує технологічних змін..

 • У моделі основним фактором економічного зростання є сукупний попит.

 • У моделі приймається, що інвестиції (I) дорівнюють заощадженням (S).

 • Чисті інвестиції тотожні приросту капіталу (/= ∆К).Тема 12. Економічне зростання

 • Величину економічного зростання можна обчислити за формулою:

 • Отже, економічне зростання визначається часткою заощаджень у продукті (через яку оцінюється загальна схильність до заощаджень), віднесеною до коефіцієнта, що показує внесок зростання капіталу у зростання продукту.

 • Таким чином, модель Домара—Харрода відображує зв'язок між рівнем заощаджень, інвестиціями (капіталовкладеннями) та економічним зростанням.

 • Автори моделі вважали, що інвестиції визначаються акселератором, який діє порізному залежно від стану економіки. Під час «економічного процвітання» акселератор призводить до розширення сукупного доходу за межі рівноважного рівня. У період економічної депресії відбувається скорочення, яке зменшує зростання до рівня нижчого, ніж потенційно можливий.Тема 12. Економічне зростання

 • 7. Проблеми економічного зростання в Україні

 • Більшість розвинутих країн світу в 1970-1990-х роках зіткнулася з проблемою уповільнення економічного зростання. Які ж причини уповільнення темпів економічного зростання в розвинутих країнах? Економісти не дійшли згоди щодо відповіді на таке запитання, але здебільшого пов'язують це зі зниженням темпів поліпшення виробничої функції. Інакше кажучи, уповільнилися темпи зростання продуктивності праці.

 • Дехто з фахівців уважає, що людство ввійшло стадію уповільнення науково-технічного прогресу, бо у світі продукують менше нових ідей про те, як поліпшувати виробництво життєвих благ тому продуктивність праці знижується.Тема 12. Економічне зростання

 • Зміна реального ВВП на душу населення в найрозвинутіших країнах (%)Тема 12. Економічне зростання

 • Дякую за увагу!!!Каталог: Електронна%20бібліотека -> База%20ел%20підруч%20посіб%20та%20навч-метод%20літератури -> Навч-методич%20забезпеч%20фахових%20дисциплін -> 0305%20Економіка%20та%20підприємництво -> макроекономіка -> Дуда%20М.І
Дуда%20М.І -> Тема Сукупний попит та сукупна пропозиція
Дуда%20М.І -> Тема 13. Фіскальна політика держави Зміст Фіскальна політика
Дуда%20М.І -> Тема Сукупний попит та сукупна пропозиція
Навч-методич%20забезпеч%20фахових%20дисциплін -> Мал. Схема зернопродуктового підкомплексу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка