Тема фінансова звітність, тема фінансова звітністьДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.


ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ,

 • ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ,

 • ЇЇ ЗМІСТ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

 • Склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності.

 • Зміст і методика складання основних форм фінансової звітності.

 • Методика аналізу фінансового стану підприємства на основі звітності.


 • 1. Склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності.Фінансова звітність — це система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства, установи та результати діяльності за звітний період.

 • Фінансова звітність — це система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства, установи та результати діяльності за звітний період.

Елементи фінансових звітів — це сукупність однорідної інформації, що повинна включатись у фінансові звіти.

 • Елементи фінансових звітів — це сукупність однорідної інформації, що повинна включатись у фінансові звіти.Для досягнення високого рівня достовірності фінансової звітності слід виконати необхідні вимоги:

 • Для досягнення високого рівня достовірності фінансової звітності слід виконати необхідні вимоги:- інформація фінансової звітності повинна ґрунтуватися на даних синтетичного й аналітичного обліку;

 • - інформація фінансової звітності повинна ґрунтуватися на даних синтетичного й аналітичного обліку;

 • - в обліку повинні бути відображені всі господарські операції, що мали місце на підприємстві за звітний період;

 • - інвентаризація, яку періодично проводять на підприємстві та яка є обов’язковою перед складанням річного фінансового звіту;

 • - порівнянність показників поточного звітного періоду з аналогічними показниками минулих періодів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.У різних країнах є певні особливості групування статей балансу. У більшості західноєвропейських країн статті активу балансу групують і розміщують згори вниз мірою зростання ліквідності господарських засобів (активів). Під ліквідністю засобів розуміють їх здатність перетворюватися, трансформуватись у грошові кошти (готівку) за певний відтинок часу. Статті пасиву балансу групуються й розміщуються згори вниз за ознакою скорочення термінів погашення заборгованості

 • У різних країнах є певні особливості групування статей балансу. У більшості західноєвропейських країн статті активу балансу групують і розміщують згори вниз мірою зростання ліквідності господарських засобів (активів). Під ліквідністю засобів розуміють їх здатність перетворюватися, трансформуватись у грошові кошти (готівку) за певний відтинок часу. Статті пасиву балансу групуються й розміщуються згори вниз за ознакою скорочення термінів погашення заборгованостіЩодо форми подання балансу в міжнародній практиці є дві найуживаніші форми, а саме:

 • Щодо форми подання балансу в міжнародній практиці є дві найуживаніші форми, а саме:

 • двостороння форма, за якою активи підприємства розміщують ліворуч (актив балансу), а зобов’язання й власний капітал — праворуч (пасив балансу);

 • одностороння, або послідовна форма, за якою послідовно, згори вниз, розміщують актив і пасив балансу.Звіт про прибутки та збитки - (звіт про прибутки, або звіт про фінансові результати) є обов’язковою формою фінансового звіту підприємства. Основна його мета — надати користувачам інформацію про формування фінансового результату підприємства (доходи, витрати та фінансові результати).

 • Звіт про прибутки та збитки - (звіт про прибутки, або звіт про фінансові результати) є обов’язковою формою фінансового звіту підприємства. Основна його мета — надати користувачам інформацію про формування фінансового результату підприємства (доходи, витрати та фінансові результати).Звіт про прибутки та збитки може мати одноступеневий і багатоступеневий формат

 • Звіт про прибутки та збитки може мати одноступеневий і багатоступеневий форматЗвіт за одноступеневим форматом складається з двох розділів. Перший розділ — це перелік усіх доходів, отриманих підприємством за звітний період. Другий розділ — це перелік усіх витрат підприємства за звітний період. Різниця між загальною сумою доходів і загальною сумою витрат свідчитиме про фінансовий результат (прибуток чи збитки).

 • Звіт за одноступеневим форматом складається з двох розділів. Перший розділ — це перелік усіх доходів, отриманих підприємством за звітний період. Другий розділ — це перелік усіх витрат підприємства за звітний період. Різниця між загальною сумою доходів і загальною сумою витрат свідчитиме про фінансовий результат (прибуток чи збитки).Звіт за багатоступеневим форматом містить інформацію, яка показує послідовний процес формування кінцевого фінансового результату. Крім чистого прибутку, такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий дохід (прибуток), прибуток основної діяльності (операційний прибуток), результат фінансових і надзвичайних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибуток

 • Звіт за багатоступеневим форматом містить інформацію, яка показує послідовний процес формування кінцевого фінансового результату. Крім чистого прибутку, такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий дохід (прибуток), прибуток основної діяльності (операційний прибуток), результат фінансових і надзвичайних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибутокЗвіт про рух грошових коштів є обов’язковим у складі фінансової звітності підприємств зарубіжних країн. Його зміст і методику складання регулює міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових коштів».

 • Звіт про рух грошових коштів є обов’язковим у складі фінансової звітності підприємств зарубіжних країн. Його зміст і методику складання регулює міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових коштів».Головне призначення звіту про рух грошових коштів — надати користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими напрямами й на які цілі витрачалися гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітний період. При цьому рух грошових коштів відображають у звіті за трьома видами діяльності: поточна (основна), інвестиційна, фінансова

 • Головне призначення звіту про рух грошових коштів — надати користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими напрямами й на які цілі витрачалися гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітний період. При цьому рух грошових коштів відображають у звіті за трьома видами діяльності: поточна (основна), інвестиційна, фінансоваЗвіт про зміни у власному капіталі призначений для надання користувачам інформації про зміни, що відбулись у складі та структурі власного капіталу за звітний період (рік). При цьому зміни розкриваються за складовими власного капіталу: Статутний капітал, Додатковий капітал, Резервний капітал, Нерозподілений прибуток та ін. Джерелом для складання цієї форми фінансової звітності є інформація бухгалтерських рахунків, на яких відображено складові власного капіталу.

 • Звіт про зміни у власному капіталі призначений для надання користувачам інформації про зміни, що відбулись у складі та структурі власного капіталу за звітний період (рік). При цьому зміни розкриваються за складовими власного капіталу: Статутний капітал, Додатковий капітал, Резервний капітал, Нерозподілений прибуток та ін. Джерелом для складання цієї форми фінансової звітності є інформація бухгалтерських рахунків, на яких відображено складові власного капіталу. • 3. Методика аналізу фінансового стану

 • підприємства на основі звітностіФінансову звітність (переважно бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки) аналізують за такими напрямами:

 • Фінансову звітність (переважно бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки) аналізують за такими напрямами:

 • горизонтальний аналіз;

 • вертикальний аналіз;

 • аналіз на основі розрахунку відносних показників.Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні окремих показників (статей) балансу підприємства, звіту про прибутки та збитки інших звітів за два суміжні звітні періоди, а також у динаміці за кілька років. Він дає змогу визначити тенденції розвитку підприємства та окремих показників його діяльності.

 • Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні окремих показників (статей) балансу підприємства, звіту про прибутки та збитки інших звітів за два суміжні звітні періоди, а також у динаміці за кілька років. Він дає змогу визначити тенденції розвитку підприємства та окремих показників його діяльності.Вертикальний аналіз — це структурний аналіз балансу, звіту про прибутки та збитки чи інших форм фінансової звітності. Він дає змогу вивчити та оцінити структуру активів підприємства, тобто частку оборотних і необоротних активів, грошових коштів, фінансових вкладень, основних засобів, запасів тощо в загальній сумі активів.

 • Вертикальний аналіз — це структурний аналіз балансу, звіту про прибутки та збитки чи інших форм фінансової звітності. Він дає змогу вивчити та оцінити структуру активів підприємства, тобто частку оборотних і необоротних активів, грошових коштів, фінансових вкладень, основних засобів, запасів тощо в загальній сумі активів.Аналіз фінансового стану підприємства на основі розрахунку відносних показників (коефіцієнтів) є глибшим, ґрунтовнішим. До системи відносних показників належать показники платоспроможності (ліквідності), оборотності (ділової активності), заборгованості (структури капіталу), прибутковості (рентабельності) тощо. Зазначимо, що в різних країнах кількість таких показників може бути різна.

 • Аналіз фінансового стану підприємства на основі розрахунку відносних показників (коефіцієнтів) є глибшим, ґрунтовнішим. До системи відносних показників належать показники платоспроможності (ліквідності), оборотності (ділової активності), заборгованості (структури капіталу), прибутковості (рентабельності) тощо. Зазначимо, що в різних країнах кількість таких показників може бути різна.Контрольні запитання:

 • Контрольні запитання:

 • Визначення фінансової (бухгалтерської) звітності.

 • Складові фінансової звітності зарубіжних фірм.

 • Джерела складання та загальні вимоги до фінансової звітності.

 • Визначення та побудова балансу підприємства.

 • Принцип і порядок оцінки статей балансу.

 • Призначення й загальна побудова звіту про прибутки та збитки.

 • Призначення, зміст і методика складання звіту про рух грошових коштів.

 • Призначення, зміст і методика складання звіту про зміни у власному капіталі.

 • Призначення та склад додатків до фінансового звіту.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка