Тема: Основні психічні порушення та психопатологічні прояви Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психологіїДата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.


Тема: Основні психічні порушення та психопатологічні прояви

 • Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

 • Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

 • підготував доц. Я. М. Несторович


МДП (маніакально-депресивний психоз)

 • Клінічно МДП у типових, класичних випадках характеризується наявністю двох зовні протилежних станів, або фаз – маніакальної або депресивної, а також зміною цих фаз з наявністю “світлого” проміжку між ними інтермісіями, т. певною періодичністю перебігу без прогредієнтності і деградації особистості.Маніакальна фаза проявляється трьома основними клінічними ознаками (класична психопатологічна тріада):

 • а) порушення в емоційній сфері – патологічна вітальна емоція радощів, ейфорія, безпричинно піднесений настрій, іноді з відтінком гнівливості, дратівливості;

 • б) порушення інтелектуальної діяльності – прискорення плину думок, асоціацій, яке в тяжких випадках доходить до fuga igearum (“скачки ідей”);

 • в) ефекторно-вольові розлади – загальне посилення інстинктів і цілеспрямованої активності, загальне психомоторне збудження.Депресивна фаза характеризується:

 • а) в сфері емоцій – патологічно понижений тужливий настрій, депресія;

 • б) в сфері інтелекту – сповільнення мислення, асоціацій;

 • в) з боку ефекторно-вольової сфери – рухова загальмованість, послаблення інстинктів, в т.ч. харчового, сексуального і інших.Шизофренія.

 • Це ендогенне прогредієнтне психічне захворювання, що характеризується дисоціацією психічних функцій або “розчепленням психіки”, т. втратою єдності психічних процесів, яке з часом приводить до змін особистості особливого типу: зниження енергетичного потенціалу, прогресуюче емоційне збіднення – апато-абулічний синдром і різноманітні продуктивні психопатологічні розлади.Виділяють 3 рівні розчеплення психіки:

 • І рівень – обов’язковий для всіх клінічних форм і типів перебігу – порушення єдності між особистістю і навколишнім світом та оточуючими, що проявляється прогресуючою байдужістю і бездіяльністю, зануренням у світ своїх переживань (аутизм) або хворий реагує неадекватно в емоційно-вольовій сфері. • ІІ рівень – втрачається природний взаємозв’язок між двома чи більше сферами психіки, їх гармонія.

 • Клінічно – неможливість продуктивної діяльності при формальному збереженні інтелекту (розчеплення між інтелектуально-мнестичною та емоційно-вольовою сферами) або неадекватне емоційне відреагування на подразники (розчеплення між сприйманням і емоційно-вольовою сферами) або тотальна дисоціація функціонування всіх головних сфер психіки, коли хворий сприймає одне, розуміє друге, емоційно забарвлює по-третьому, а поступає по четвертому. “Гра симфонічного оркестру без диригента”.ІІІ рівень – розчеплення (дисоціація) психічних процесів всередині однієї сфери психіки:

 • ІІІ рівень – розчеплення (дисоціація) психічних процесів всередині однієї сфери психіки:

 • Наприклад, в сфері емоцій – амбівалентність: наявність двох протилежних емоцій (любов і ненависть, жорстокість і ніжність) одночасно;

 • в сфері волі – амбітендентність (наявність двох протилежних спонукань одночасно).Мислення: розірваність (розірваність між фразами, фрагментами фраз), паралогічне (розчеплення між судженнями і висновком); резонерство, символізм і ін.

 • Часто при шизофренії порушується

 • Сприймання:

 • Ілюзії:

 • -         фізичні

 • -         фізіологічні

 • -         психічні

 • Психосенсорні розлади:

 • -         дисморфопсія

 • -         макропсія

 • -         мікропсія

 • аутометаморфопсії (порушення схеми тіла).Галюцинації – уявне сприймання , сприймання без реально існуючого об’єкта чи явища.

 • Виділяють: слухові, зорові, нюхові, смакові, тактильні, тілесні і вісцеральні галюцинації (сенестопатії)

 • Галюцинації поділяються на:

 • Справжні (повні): Псевдогалюцинації (неповні):

 • - Екстрапроекція - Інтрапроекція

 • - Чуттєва жвавість - Відсутність чуттєвої жвавості

 • (відчуття реальності) - Враження штучності і сторонності

 • - Відсутність довільної змінюваностіПо відношенню до хворого виділяють: Нейтральні, коментуючі, імперативні галюцинації.

 • З боку мислення часто маячні, рідше нав’язливі ідеї

 • Маячні синдроми:

 • Параноїдний

 • Паранойяльний

 • Парафренний

 • Емоційні порушення: ейфорія, депресія, амбівалентність, часто наростаюча холодність до близьких, байдужість, емоційна тупість, ненависть до рідних, особливо до матері.

 • Вольова сфера: амбітендентність, послаблення волі аж до абулії, що поєднується з апатією, утворюючи апато-абулічний синдром.Епілептична хвороба характеризується пароксизмальними явищами у вигляді великих і малих судомних нападів або їх психічних еквівалентів, а також змінами особистості за епілептичним типом.

 • Ознаки пароксизмальності:

 •         стереотипність (постійність одних і тих же проявів);

 •         періодичність (повторюваність);

 •         раптовість початку;

 •         немотивованість, самоусунення;

 •         автономність (незалежність від волі хворого і некерованість);

 •         різного ступеня зміни свідомості;

 •         повна або часткова амнезія пароксизму;

 • зміни на ЕЕГ.Зміни характеру при епілепсії:

 •         егоцентризм;

 •         утрирована педантичність, прискіпливість;

 •         догідливість;

 •         нудна солодкуватість, і в той же час

 •         злобливість (“полярність характеру”)

 •         жорстокість;

 •         мстивість;

 • злопам’ятство.З часом виникає епілептичне недоумство:

 •         деталізація мислення;

 •         неможливість виділити головне;

 •         в’язкість мислення;

 •         інертність мислення;

 •         зниження пам’яті;

 • олігофазія.Ендогенні органічні ураження головного мозку

 • Основними формами інволюційних психозів, які не призводять до зниження інтелекту є пресенільна депресія і пресенільний параноїд. В клініці пресенільної депресії домінує тужливо-тривожний настрій, песимістичні думки і переживання, які стосуються майбутнього хворого і членів його родини. Нерідко депресія має елементи ажитації – хвора лементує, плаче, стогне, заламує руки тощо. Нерідко маячні ідеї самозвинувачення, гріховності; хворий відмовляється від їжі, бо “не заслуговує їсти”, “за їжу нікому платити” і т.п. Хворі слабнуть, марніють, страждають від безсоння.Інволюційний параноїд частіше виникає у стенічних хворих, владних, підозріливих.

 • Спочатку посилюється властива їм підозріливість, далі виникає маячення переслідування, збитків, ревнощів, отруєння, ставлення, т.з. “маячення малого” розмаху, побутового змісту. Воно конкретне, спочатку іноді правдоподібне, лише з часом стає абсурдним.

 • Виділяють т.з. деменції пресенільного віку: хвороба Альцгеймера і Піка, для яких характерні атрофічні процеси з боку кори головного мозку, що призводить до тотального недоумства з розладом вищих кіркових функцій (мови, письма, праксису).Так, хвороба Альцгеймера характеризується:

 • а) розлади пам’яті: прогресуюча амнезія, амнестична дезорієнтація;

 • б) апраксії;

 • в) розлади мови (афазії – амнестична і сенсорна), ехолалії;

 • г) алексія; д) аграфія; є) акалькулія.

 • В кінцевій стадії – психічний та фізичний маразм.Хвороба Піка характеризується переважно псевдопаралітичними симптомами:

 • розгальмованість потягів, ейфорія – при переважній локалізації процесу у фронтоорбітальній ділянці;

 • млявість, афективна тупість – при пораженні випуклих частин лобних доль мозку, наявність схильності до повторення одних і тих фраз, дій, жестів, т. стереотипій.Неврози

 • Це порушення ВНД, що розвивається під впливом психогеній – психічних травм чи тривалого емоційного напруження і виявляється переважно емоційними порушеннями, тим часом як зміни мислення і поведінки в основному спричинені станом афекту.

 • Основні різновиди неврозів:

 •         неврастенія;

 •         невроз нав’язливих станів;

 • істеричний невроз.Неврастенія: Основний психопатологічний синдром – це “дратівлива слабкість”.

 • Характерним є поганий настрій та емоційна лабільність, що поєднується із швидким виснаженням нервових процесів (на відміну від істеричного неврозу). Емоційні “вибухи” виникають легко і нерідко з незначного приводу. Типовою є слізливість, навіть у чоловіків. Зниження працездатності, особливо розумової.

 • Невроз нав’язливих станів:

 •         різні нав’язливості;

 •         постійне почуття напруження з важкими передчуттями;

 •         панування уявлень щодо своєї соціальної неспроможності;

 •         підвищена стурбованість щодо критики на свою адресу;

 •        небажання вступати в контакт без гарантії сподобатись;

 •    ухиляння від соціальної і професійної діяльності, зв’язаної із значними соціальними контактами;

 • як наслідок вказаного, не досягають заслуженого рівня у суспільстві, на роботі.Найбільш поширеними фобіями є:

 •         агорафобія (боязнь відкритого простору, площ);

 •         ерейтофобія (страх почервоніти у присутності сторонніх);

 •         акрофобія (страх висоти);

 •         зоофобія (боязнь тварин);

 •   клаустрофобія (боязнь тісних та закритих приміщень);

 • канцерофобія, сифілофобія і ін.Для істеричного неврозу характерні симптоми:

 •         у психічній сфері – емоційна яскравість і театральність емоційних проявів, капризність, плаксивість, егоцентризм, брехливість, схильність до патологічного фантазування, афективне мислення, афективне звуження свідомості аж до істеричних потьмарень свідомості;

 •        неврологічні розлади: анестезії і гіпестезії, сурдомутизм, заїкання, істеричні напади, спазми, парези, паралічі;

 • соматичні розлади: нудота, блювання, навіть “гострий живіт”, псевдовагітність;Закономірності істеричного неврозу:

 •         висока емоційна лабільність;

 •  швидке переключення психічного в соматичне;

 • “захисний” характер симптоматики.Аномалії розвитку особистості

 • Олігофренія – недорозвиток інтелекту і психіки в цілому, пов’язаний з ураженням ЦНС у внутрішньоутробний період або в ранньому дитинстві (до 3-ох років), що не має тенденції до прогресування.

 • 3 ступені важкості:

 •         Ідіотія;

 •         Імбецильність;

 • ДебільністьПсихопатії (МКХ- Х. Аномалії розвитку особистості): Критерії (Ганнушкін П.Б.)

 •        Вираженість патологічних особливостей характеру до такої ступені, що порушується адаптація особистості до середовища, порушуються нормальні взаємовідносини з навколишніми, т. соціальна дезадаптація;

 • Тотальність психопатологічних особливостей особистості, коли патологічними є не окремі риси, а весь психічний склад, вся психічна конституція людини;

 • Відносна стабільність патологічних рис характеру особистості, їх мала зворотність (зберігаються упродовж усього життя).Акцентуації характеру, на відміну від психопатій, розвиваються в період становлення характеру й зникають з віком.

 • Це наявність лише певних психопатичних рис особистості, виявляються лише в певних ситуаціях і не супроводжуються соціальною дезадаптацією, т. немає тріади Ганнушкіна.

 • Типи акцентуацій:

 •         Демонстративні

 •         Педантичні (ананкасти)

 •         Застрягаючі (паранойяльні)

 •         Збуджувані

 •         Гіпертимні

 •         Дистимічні

 •         Афективно-лабільні

 •         Екстравертовані

 •         Інтравертовані

 • ЕпілептоїдніШизофренiя

 • Це ендогенне прогредiєнтне психiчне захворювання, яке характеризується "розщепленням психiки", тобто втратою єдностi психiчних процесiв, різноманітними продуктивними психопатологічними розладами і призводить до специфічних дефектних змiн особистостi.Теорії етіології та патогенезу шизофренії

 • демонструють як технізацію суспільства та його технічно-еволюційний розвиток, так і динаміку філософського світосприйняття, в тому числі психічних аномалій. На сьогоднішній день з десятків теорій патогенезу шизофренії залишилося менше десяти. Всі вони відображаючи ступінь розвитку суспільства, тобто власне його розвиток, а також, можливо, і певну деградацію, відображають невеличкі частки того великого, яке і понині являється чи не самою великою загадкою людства. І ім’я йому – “психоз”. Отож теорії. • Генетична: (Рюдін) – моногенна – полігенна – гетерогенна.

 • Серед населення в цілому ризик захворіти складає 1 %.

 • У неблизнюкового сіблінга хворого шизофренією – 8 %.

 • При одному батькові хворому цим психозом – 12 %.

 • У дизиготного близнка хворого шизофренією – 40 %.

 • При двох батьках хворих шизофренією – 40 %.

 • У монозиготного близнюка хворого шизофренією – 47 %.

 • Чим важча форма та протікання шизофренії,тим більша ймовірність, що близнюки будуть конкордантними по відношенню до цього захворювання. • Конституціональна: (Кречмер) – реактивність процесу протікання.

 • Нейрогенетична: (Клейст, Фогст) – (Леонгард) – (Такт).

 • Вірусно-інфекційна: (Люксембург) – (Брускаіно, Чистович)

 • Клінічна: (Крепелін, Бльойлер).

 • Біохімічна: гормони – нейромедіатори – трансміттери – ліпопротеїди.

 • Психологічна: гештальт (Конрад) – інформаційна – патопсихологічна.

 • Психоаналітичні: (Фройд) – (Фром, Райхман) – (Шторх, Аріетті) • Критичним для шизофренії є порушення організації “его”, яке впливає на інтерпритацію реальності та контроль внутрішніх потреб (наприклад – сексу (Фройд), агресії (Адлер), архетипальних рис (Юнг). . Фундаментальний розлад при шизофренії – поява на ранній стадії розвитку хворого неможливості досягнути диференціації між самим собою та оточенням (Поль Федерн).

 • Фройд вважав, що хворий шизофренією регресує до стадії первинного нарцисизму та дезінтегрує “его”. Система символів в симптомах.Психосоціальні фактори:

 • Теорія навчання. Діти подразнюючи засвоюють ірраціональні реакції та способи мислення. Вони копіюють батьків у яких є свої значимі емоційні проблеми.

 • Теорія ролі сім’ї Грегорі Батесона: подвійний зв’язок. Дитина в ситуації вибору двох альтернатив при тому, що вони обидві викликають тривогу і є непереносимими.

 • Теодор Лідц: патологічна поведінка в сім’ї – перекос.

 • Ліман Вінні: псевдовзаємні та псевдоворожі відносини в сім’ї у вербальній інтерпретації.

 • Соціальні теорії. Індустріалізація та урбанізація.

 • Екологічна : (Паркер).Епідепіологія.

 • В віковій групі 15 років шизофренія зустрічається з частотою від 0,3 до 1,2 на 1000 людей. Сумарні показники приблизно 1 хворий на 1000 населення. (Г.Каплан, Б.Седок, 1994).

 • В світі щорічно діагностується біля 2 млн. нових хворих шизофренією. З них 2/3 потребують госпіталізації.

 • Ймовірність повторної госпіталізації за двохрічний період після виписки від 40 % до 60 %. Хворі шизофренією займають біля 50 % всіх ліжок для психічно хворих.

 • Шизофренія найбільш вартісне захворювання. Наприклад, щорічна вартість на лікування хворих шизофренією в США складає приблизно 2,5 % національного доходу.Рівень відтворення, суїциди, смерть

 • Число дітей, що народилися від хворих шизофренією, подвоїлось з 1935 по 1955 рік (прояв політики відкритих дверей, гуманної психіатрії та антипсихіатрії). Показники дітонародження серед хворих шизофренією не відрізняються від таких же серед здорових.

 • 50 % хворих час від часу роблять суїцидальні спроби. 10 % з них їх завершують. Серед цих же хворих спостерігається незрозуміло висока смертність від природних та звичайних причин.Як проявляються психотичні симптоми?

 • Порушення раціонального мислення

 • Галюцинації,маячення, і т. д., які сприймаються реальноЯк шизофренія впливає на повсякденне життя пацієнта?

 • Впливає сама хвороба

 • Впливає страх осуди оточуючих

 • Хворому важко

 • Стати членом суспільства

 • Знайти роботу

 • Отримати кредит

 • Через пов`язані з захворюванням соціальні упередження пацієнти в період ремісії можуть скривати свої розладиЯка мета лікування?

 • Зменшити вираженість симптомів

 • Покращити соціальну та професійну інтеграцію

Принципи лікування шизофренії

 • Фармакологічні засобиПсихосоціальна терапія

 • Основне в лікуванні шизофренії - антипсихотична терапіяМета лікувальної терапії.

 • Знизити вираженість продуктивних симптомів

 • (найбільш соціально неблагоприємних и частіше всього є підставою для госпіталізації)

 • Знизити вираженість

 • негативних симптомів

 • (основної причини соціальної ізоляції та незадовільної інтеграції)

 • Довгострокова терапія- соціальна та професійна реінтеграція

Соліан® ефективний ресурс для лікування шизофренії

 • Сила в атиповостіСоліан® Селективна блокада Д2-Д3 рецепторів, унікальний механізм дії

Соліан: найбільш селективний антипсихотикМожливі побічні ефекти, пов’язані з медіаторними механізмами

Призначення Соліану® без титрування

 • Призначення Соліану® без титруванняФармакокінетика атипових антипсихотиківСоліан легко застосовувати… Просте дозуванняСоліан – більш ефективний, ніж традиційні нейролептики проти продуктивних та негативних симптомів шизофренії

 • Соліан – більш ефективний, ніж традиційні нейролептики проти продуктивних та негативних симптомів шизофренії

 • Соліан – високоефективний, зручний у використанні атиповий нейролептик, який дає хворому максимальні можливості для реабілітації зі збереженням когнітивних функцій та високою якістю життя • Дякую

 • за

 • увагу • Дякую

 • за

 • увагу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка