У 2009 р в Чернігівському національному педагогічному університету імені Т. Г. Шевченка створена Любецька постійнодіюча археологічна експедиціяДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.У 2009 р. в Чернігівському національному педагогічному університету імені Т.Г. Шевченка створена Любецька постійнодіюча археологічна експедиція (наказ № 83а вк/ІІ від 25.04. 2009 р.). Науковим керівником експедиції призначена доцент кафедри історії та археології України О.М. Веремейчик. Метою роботи цього підрозділу є вивчення старожитностей Любеча та його околиць.

 • У 2009 р. в Чернігівському національному педагогічному університету імені Т.Г. Шевченка створена Любецька постійнодіюча археологічна експедиція (наказ № 83а вк/ІІ від 25.04. 2009 р.). Науковим керівником експедиції призначена доцент кафедри історії та археології України О.М. Веремейчик. Метою роботи цього підрозділу є вивчення старожитностей Любеча та його околиць.

 • На базі експедиції проводяться археологічна, етнографічна та музейна практики студентів різних спеціальностей Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського.

 • Протягом польового сезону 2009 р. співробітники експедиції вивчали пам’ятку монументальної архітектури першої половини XVIII ст. - кам’яницю гетьмана П. Полуботка. А у польових сезонах у 2010 – 2011 рр. експедиція проводила дослідження городища Замкова (Мазепина) Гора. Більша частина Замкової Гори була розкопана експедицією АН СРСР під керівництвом академіка Б.О. Рибакова протягом 1957 – 1960 рр. Археологічними дослідженнями 2011 р. вивчені ділянки на в’їзді та у північній частині городища, де виявлені оборонні споруди, цвинтар та забудова Замку середньовічного Любеча. • Предмет дослідження – система дидактичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання.

 • Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

 • Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

 • - вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування професійних компетенцій студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних педагогічних закладах, які полягають в усвідомленні ними значущості педагогічних, анатомо-фізіологічних, валеологічних, біомеханічних, дослідницьких знань (здоров’язбережувальних компетенцій) у професійній діяльності учителя фізичної культури; цілеспрямованому відборі й структуруванні змісту навчального матеріалу; реалізації системи методів навчання, спрямованих на оволодіння знаннями щодо формування здорового способу життя;

 • - розроблено модель формування готовності до використання здоров’яформувальних та здоров’язбережувальних знань у професійній діяльності, яка описує систему взаємозалежних складових: мети, дидактичних завдань, що ґрунтуються на загальнодидактичних та специфічних принципах навчання міждисциплінарності, орієнтації на професійну діяльність, компонентів, підходів та відповідної методики; уточнено етапи формування цієї моделі (діагностичний, організаційно-моделюючий, практичний);

 • - розроблено критерії та рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя сучасної молоді;

 • - розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів спрямованих на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх фахівців фізичного виховання;

 • - впроваджено в навчальний процес студентів фізичного виховання педагогічних ВНЗ нові дидактичні матеріали;

 • - на основі аналізу широкого спектру науково-педагогічних джерел з’ясовано суть категорії «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ), «здоров’язбережувальні технології», особливості формування ЗСЖ школярів різного віку; розкрито витоки ідей щодо формування ЗСЖ учнів у світовій педагогічній думці, визначено етапи розвитку питань формування ЗСЖ старшокласників у вітчизняній педагогіці досліджуваного періоду, систематизовано внесок провідних учених, педагогів розглядуваного періоду в розвиток проблеми, що вивчається.Практичне значення отриманих наукових результатів досліджень полягають в розробці та впровадженні системи дидактичних засобів та методів підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання спрямованих на формування здорового способу життя та використанні здоров’язбережувальних технологій сучасної молоді.

 • Практичне значення отриманих наукових результатів досліджень полягають в розробці та впровадженні системи дидактичних засобів та методів підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання спрямованих на формування здорового способу життя та використанні здоров’язбережувальних технологій сучасної молоді.

 • Основні положення та результати дослідження впроваджено в систему підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Сумського національного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка