Учасники процесу оцінювання Учитель УчніДата конвертації28.06.2016
Розмір445 b.


Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 2 класів


Якщо хочете поліпшити школу, навчіть учителів оцінювати учнів. Якщо хочете використати повний потенціал учнів, навчіть їх оцінювати себе. Р. СтінггезУчасники процесу оцінюванняМи помиляємося лише двічі: коли оцінюємо себе і коли оцінюємо інших. Л. БалцанКомпетентнісний підхід

 • передбачає особистісно-діяльнісний вимір результатів навчання кожного учня, що підвищує його зацікавленість і відповідальністьКомпетентнісний підхід

 • спирається на поняття:

 • компетенції

 • компетентностіОсвітня компетенція

 • сукупність взаємозв’язаних

 • смислових орієнтацій

 • знань

 • умінь

 • навичок

 • досвіду діяльності учняКомпетенція -

 • це суспільна норма, вимога, яка сама по собі не є характеристикою індивіда

 • нею вона стає у процесі засвоєння і рефлексії учня, перетворюючись у компетентністьКомпетентність -

 • складне особистісне утворення

 • інтегрує відповідно до вимог певної діяльності знання, уміння, навички, особистий досвід її виконання, ставлення до процесу і результату

 • вона створює передумови для активних самостійних дійКомпетентністьВиди компетентностей

 • ключові

 • міжпредметні

 • предметніКлючові компетентності

 • уміння вчитися

 • соціально-трудова

 • загальнокультурна

 • інформаційно-комунікативна

 • здоров’язбережувальна

 • соціальнаКлючові компетентності

 • наскрізні інтегровані утворенням

 • формуються засобами всіх предметів, у взаємозв’язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумомМіжпредметні компетентності

 • формуються у взаємозв’язку змісту і методик предметів однієї чи різних освітніх галузей.Предметні компетентності

 • забезпечуються засобами одного предмета, їх зміст і структура чітко відповідають певним елементам навчального змісту.Предметні компетентностіРезультати навчально-пізнавальної діяльності оцінюють за рівнями засвоєння знаньРівні засвоєння знань

 • І рівень – знання-ознайомлення (розпізнавання)

 • ІІ рівень – репродуктивне знання (алгоритмічне відтворення)

 • ІІІ рівень - продуктивне знання (застосування, вибір дії)

 • ІV рівень – творчий рівень (використання, пошук дії)

 • Беспалько В.Рівні предметної навченості

 • І рівень – розпізнавання

 • ІІ рівень – репродуктивна, алгоритмічна дія

 • ІІІ рівень – продуктивна евристична дія

 • ІV рівень – продуктивна творча дія

 • Максимова В.Зміст контролю

 • виявлення

 • вимірювання

 • оцінювання навчальних досягнень учнівОб’єкти контролю

 • предметні компетентності:

 • знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними

 • вміння та навички застосовувати засвоєні знання

 • досвід творчої діяльності

 • ціннісні ставленняОцінка – найбільше досягнення людини у спонуканні до дії. Е. ФромОсновні функції контролю і оцінювання

 • мотиваційна

 • діагностувальна

 • коригувальна

 • прогностична

 • навчально-перевірювальна

 • розвивальна

 • виховнаКонтроль та оцінювання

 • Систематичність

 • Об’єктивністьВиди контролю

 • поточний

 • періодичний

 • тематичний

 • семестровий

 • річний

 • державна підсумкова атестаціявибір видів контролю (перевірки й оцінювання)

 • вибір видів контролю (перевірки й оцінювання)

 • зміст

 • послідовність

 • взаємозалежність

 • час проведення

 • визначаються специфікою навчальних предметівМетоди перевірки

 • способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на виявлення та вимірювання змісту і рівня навчальних досягнень кожним учнем і класом в ціломуМетоди перевірки

 • усна

 • письмова

 • практична

 • тестові завданняФорми перевірки

 • індивідуальна

 • групова

 • в парах

 • фронтальна

 • у 3-4 класах доцільно включати у процес перевірки завдання на вибірОцінювання

 • процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами чинних програмОцінюванняОцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її якісними (словесними) показниками, або в балах, тобто кількісними показниками.

 • Оцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її якісними (словесними) показниками, або в балах, тобто кількісними показниками.Критерії оцінювання

 • реальні, точно обрані ознаки, величини, які виступають вимірниками досягнень учнів відповідно до певних об’єктів оцінюванняКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • якість знань (предметних, про способи діяльності): міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість

 • сформованість предметних умінь і навичок, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях)

 • володіння досвідом елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні)

 • володіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себеДля того, щоб уникати помилок, слід набувати досвіду. Для того, щоб набувати досвіду, слід робити помилки. Л. Дж. ПітерДякуємо за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка