Уміння вчитися як ключова компетентність неперервної освіти о. Я. СавченкоДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 • О.Я.Савченко,

 • академік АПН України


Входження України в Європейський простір зобов’язує реагувати на виклики часу:

 • Глобалізацію (відкритість простору, конкуренція на ринках праці);

 • Демографічну кризу (обмеження людських ресурсів вимагає оптимально використовувати освітній та виробничий потенціал населення);

 • Науково-технічну революцію (інформаційні і нанотехнології);

 • Швидкість і частоту комунікацій людей у різних сферах.КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА

 • Спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

 • Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується надбань учня та може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання ним певного комплексу дій.КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛЮДИНИ

 • Компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика освіти.

 • Спеціально структурована сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, певного досвіду, що набуваються у процесі навчання та особистого пізнавального і життєвого досвіду.

 • Компетентна людина застосовує стратегії, найсприятливіші для виконання окреслених завдань.КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • Об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини.

 • Здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІКЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • Бачення українських педагогівКОМПОНЕНТИ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ

 • АКСІОЛОГІЧНИЙ (мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення особистості до навчання, пізнання, інформації);

 • КОГНІТИВНИЙ (володіння базовими загальнокультурними і предметними знаннями, уміннями, навичками);

 • ДІЯЛЬНІСНИЙ (володіння загальними способами навчального пізнання, у тому числі ІКТ. Критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви дослідницької поведінки);

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ (набуття індивідуального досвіду самоорганізації, рефлексії навчальної взаємодії в групі, у колективі);

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ (пізнавальна активність та ініціативність, відповідальність, прагнення до удосконалення результатів своєї праці).Вміє вчитись той учень, який:

 • сам виявляє мету діяльності або приймає поставлену вчителем;

 • виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;

 • організовує свою працю для досягнення результату;

 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання учбової задачі;

 • виконує інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях;

 • володіє вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки;

 • усвідомлює результативність своєї діяльності і прагне її вдосконалити.УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ

 • Збагачення змісту особистісно орієнтованим, емоціогенним матеріалом;

 • Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію;

 • Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями і навчальними стилями;

 • Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів;

 • Розвиток пізнавальних інтересів і потреб;

 • Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до навчання, заохочення вольових зусиль;

 • Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення.ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 1. Навчально-організаційні вміння та навички:

 • розуміти мету діяльності, визначену вчителем;

 • самостійно або за допомогою учителя визначати мету діяльності і завдання для її досягнення;

 • розуміти цінність часу та вміти його розподіляти, здатність працювати у різному темпі;

 • планувати послідовність виконання завдання;

 • уміння зосереджувати увагу на одному об’єкті навч.діяльн.;

 • розподіляти увагу між різними об’єктами навч.діяльн.;

 • змінювати алгоритм виконання діяльності;

 • організовувати робоче місце;

 • взаємодіяти у навчальній діяльності;

 • прогнозувати результат діяльності, докладати зусиль для його досягнення.ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 2. Навчально-інформаційні вміння та навички:

 • швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію;

 • складати план, тези виступів, доповідей, статей;

 • знати та застосовувати прийоми швидкого читання;

 • успішно використовувати загальномовленнєві вміння та навички.ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 3.1. Навчально-інтелектуальні вміння

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки;

 • визначати й пояснювати сутність поняття;

 • визначати межі дії засвоєних понять, способів;

 • встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки;

 • доводити та спростовувати судження;

 • вилучати зайве;

 • групувати та класифікувати за певними ознаками;

 • брати участь у проектній діяльності.ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 3.2. Творчі вміння

 • виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу;

 • формулювати пізнавально-проблемні запитання;

 • встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями;

 • переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію;

 • застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового;

 • уявляти та прогнозувати;

 • моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати;

 • знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння;

 • генерувати варіанти розв’язування задачі, проблеми;

 • знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей.ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 4. Контрольно-оцінні вміння та навички:

 • знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за зразком, за аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати результат;

 • оцінювати відповідність і ефективність обраних засобів завданням роботи;

 • вдаватись до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за ходом виконання навчального завдання;

 • знати способи виправлення помилок.ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

 • 5. Рефлексивно-оцінні уміння та навички

 • Усвідомлювати свої можливості для виконання певної дії;

 • Аналізувати і оцінювати власні способи діяльності (“думка над думкою”);

 • Уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності;

 • Ставити нові вимоги щодо удосконалення сходинок уміння вчитися (хочу-знаю-працюю самостійно).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка