Урок української мови в початковій школі керівник: Грабова Г. СДата конвертації08.06.2016
Розмір500 b.


ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ ЗА ТЕМОЮ «СУЧАСНИЙ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

 • Керівник: Грабова Г. С.

 • Виконавці: Гусарова Н. Ю.

 • Коновалова О. М.

 • Калашнікова Л. В.

 • Панченко Н. В.

 • Ростягай Т. М.

 • Власова Г. З.

 • Костюченко Н. В.

 • Ольшанецька Н. П.

 • ДОНЕЦЬК

 • 2010


Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Закон України «Про освіту»Мета даної роботи - аналіз основних дидактичних концепцій. Основні завдання: - розкрити суть процесу навчання; - показати сучасну систему навчання української мови; - дати характеристику дидактичних засобів.

 • Об´єкт дослідження - урок української мови сучасної типології

 • Суб'єкт – учень.Ознаки сучасного уроку української мови. - Головною метою уроку є розвиток кожної особистості, у процесі навчання й виховання. - На уроці реалізується особистісно-орієнтований підхід до навчання. - На уроці реалізуються ідеї гуманізації й гуманітаризації навчання. - На уроці реалізується діяльнісний підхід до навчання. - Організація уроку динамічна й варіативна. - На уроці використовуються сучасні педагогічні технології

 • Основною ідеєю сучасного уроку української мови є єдність навчання, виховання й розвитку.Основні етапи уроку української мови:

 • 1. - організаційний етап; 2. - етап перевірки домашнього завдання; 3. - етап актуалізації суб'єктивного досвіду учнів; 4. - етап вивчення нових знань і способів діяльності; 5. - етап первинної перевірки розуміння вивченого; 6. - етап закріплення вивченого; 7. - етап застосування вивченого; 8. - етап узагальнення й систематизації; 9. - етап контролю й самоконтролю; 10. - етап корекції; 11. - етап інформації про домашнє завдання; 12. - етап підведення підсумків навчального заняття; 13. - рефлексія.Нетрадиційні уроки української мови

 • Уроки когнітивного типу Урок-спостереження

 • Урок-експеримент Пошуковий урок

 • Урок постановки проблем і їхнього рішення

 • Урок роботи з першоджерелами

 • Міжпредметний урок Уроки креативного типу

 • Урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда)

 • Урок-евристична ситуація Урок Ділова гра

 • Рольова гра Урок-подорож

 • Урок навпаки (учень в ролі учителя) Урок-олімпіада

 • Урок творчого узагальнення Уроки з груповою роботою

 • Урок-проект (з використанням методу проектів)

 • Урок-рефлексія. Уроки комунікативного типуВимоги до підготовки й організації уроку української мови

 • - забезпечити на уроці охорону здоров'я школярів (дотримувати техніки безпеки, гігієну праці, чистоту приміщення);

 • - починати підготовку до кожного конкретного уроку із планування системи уроків по даній темі; - вчасно підготувати до кожного уроку демонстраційний і дидактичний матеріал; - забезпечити розмаїтість типів уроків у системі уроків по даній темі; - створити можливість для знань, що вчаться частинами, на уроці одержувати самостійно під керівництвом учителя.Вимоги до змісту уроку й процесу навчання української мови:

 • - урок повинен бути таким, що виховує;

 • - виконання вимог, що випливають із основних дидактичних принципів; 

 • - на уроці варто виховувати любов до природи; - процес пошуку істини повинен бути суворо обґрунтованим, умовиводи учнів і вчителя доказовими, лабораторні й практичні роботи повинні включати елементи творчого пошуку; - у процесі навчання треба виховувати акуратність, терплячість, завзятість у досягненні мети, уміння поводитися в колективі й т.д.Вимоги до техніки проведення уроку української мови:

 • - урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання, виховувати потребу в знаннях;

 • - темп і ритм уроку повинен бути оптимальним, дії вчителя й учнів завершеними; - необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці;

 • - створити атмосферу доброзичливості й активної творчої праці; - змінювати по можливості види діяльності учнів, оптимально сполучати різноманітні методи навчання; - управляти навчальним процесом на уроці, більшу частину уроку активно працюють учні.Освітні вимоги

 • Цілеспрямованість уроку.

 • Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.

 • Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.

 • Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);

 • Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.Освітні вимоги

 • 6. Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів.

 • 7. Варіативний підхід до формування структури уроку. Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.Виховні вимоги

 • Виявлення й використання на уроці виховних можливостей.

 • Чітка постановка виховних цілей і реалізація їх через систему виховних задач.

 • Організація співробітництва в процесі уроку.Розвиваючі вимоги

 • Розвиток умінь творчого характеру

 • Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. 

 • Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок

 • Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».Розробка системи уроків української мови у 2 класі з теми “Слова, що означають назви предметів”

 • Урок №1. Тема. Слова, які означають назви предметів. Розрізнювання питань хто? що? Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?

 • Урок №2. Тема. Групування предметів за родовими та видовими ознаками.

 • Урок №3. Тема. Уявлення про один предмет і багато предметів. Змінювання іменників за зразком «один – багато».

 • Урок №4. Тема. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.

 • Урок №5. Тема. Велика буква в кличках тварин.

 • Урок №6. Тема. Велика буква в назвах міст, сіл, вулиць, річок.

 • Урок №7. Тема. Закріплення правил написання слів з великої букви.

 • Урок №8. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів».Роздаткові навчально-дидактичні матеріали

 • Опорні схеми

 • Картки для творчої роботи в парах

 • Кольорові різнорівневі картки

 • до гри «Хворі звірі»Висновки

 • Навчання можна вважати ефективним лише у тому випадку, коли воно базується на на прогресивних педагогічних ідеях та технологіях, відбувається у напрямі максимальної реалізації освітніх завдань з оптимально напруженою і синхронною діяльністю викладачів та учнів. Окрім того, успішна організація навчального процесу залежить від відповідності форм і методів навчання психологічним особливостям та функціональним можливостям учнів певної вікової категорії. Всім цим вимогам і відповідають технології сучасного уроку української мови в початковій школі.Література, допоміжні Інтернет-ресурси, матеріали з бібліотеки модуля

 • Бондар В. Дидактика. – К., 2005.

 • Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів. –Харків, 2005.

 • Гін А. Прийоми педагогічної техніки.- К., 2005.

 • Савченко О. Дидактика початкової школи.- К. 1999.

 • Родигіна І. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.- Харків, 2005.

 • Панченков А., Пометун О. Навчання в дії. - К., 2003.

 • Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.

 • Химинець В. Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль, 2009.

 • Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес.- Донецьк, 2004.

 • Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. – К., 1998.

 • А. Кроуфорд. Технології розвитку критичного мислення учнів. – К., 2006

 • Гуманітарні змісти сучасного утворення: Матеріали доповідей науково-практичного семінару.- Кіров: Изд-У Вятского ГПУ,2001. 

 • Історія педагогіки й утворення. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX в. / Під ред. А.И.Пискунова. - М.: ТЦ Сфера,2001.

 • Завельський Ю.В. Як підготувати сучасний урок.// Завуч. 2000. №4. - с. 94-97.

 • Зотов Ю. Б. Організація сучасного уроку. - М.: Освіта, 1984.

 • Культура сучасного уроку. / Під ред. Н.Е. Щурковой. - М.: Педагогічне суспільство Росії, 2000.

 • Махмутов М. И. Сучасний урок. - М.:Педагогіка, 1985

 • Онищук В. А. Урок у сучасній школі. - М.: Освіта, 1981.

 • Все про урок. Під редакцією Романенко М. І., Морозова В. В . Дніпропетровськ 2008.

 • Грабова Г.С. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 6

 • «Методологічні основи теорії та практики сучасного навчально-виховного процесу» (https://docs.google.com/Doc?docid=0AWWKIc92f83JZGhtaDRiZDlfMTA5MmR4czY5c2h0&hl=uk)

 • Капінус Н.О. Основні питання сучасної дидактики. (http://moodle.ippo.dn.ua/file.php/7/Pochatok/0.11.0.htm)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка