В. Загвязинський: „нове у педагогіці це не лише ідеї, підходи, методи, технології роботи з людиною чи колективом (їхнє вивчення, вдосконалення, перетворення), які у представленому вигляді, у таких поєднаннях ще не виДата конвертації01.01.2017
Розмір576 b.В. Загвязинський: „нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології роботи з людиною чи колективом (їхнє вивчення, вдосконалення, перетворення), які у представленому вигляді, у таких поєднаннях ще не висувались, але й той комплекс елементів або окремі елементи навчання і виховання, які несуть у собі прогресивне начало, що дає можливість у змінюваних умовах і ситуаціях досить ефективно (принаймні, ефективніше, ніж раніше) вирішувати завдання виховання та освіти”

 • В. Загвязинський: „нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології роботи з людиною чи колективом (їхнє вивчення, вдосконалення, перетворення), які у представленому вигляді, у таких поєднаннях ще не висувались, але й той комплекс елементів або окремі елементи навчання і виховання, які несуть у собі прогресивне начало, що дає можливість у змінюваних умовах і ситуаціях досить ефективно (принаймні, ефективніше, ніж раніше) вирішувати завдання виховання та освіти”- нововведення у змісті, формах, технологіях, методах, прийомах і засобах методичної підготовки майбутніх учителів біології, спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу, зростання рівня методичної компетентності майбутніх педагогів.

 • - нововведення у змісті, формах, технологіях, методах, прийомах і засобах методичної підготовки майбутніх учителів біології, спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу, зростання рівня методичної компетентності майбутніх педагогів.- технології інтерактивного навчання;

 • - технології інтерактивного навчання;

 • - технології контекстного навчання;

 • - технологія “методична майстерня”;

 • - кейс-технології;

 • - метод проектів (проектна технологія);

 • - технологія портфоліо;

 • - інформаційно-комунікаційні технології;

 • технології дистанційного навчання.Навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати.

 • Навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати.

 • Серед інтерактивних методів розрізняють: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, дискусії, займи позицію, пресс-метод, акваріум, ажурна пилка, подорож, рольові ігри, ток-шоу та інші.Навчання, в якому мовою науки і за допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання (традиційних та нових) послідовно моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів.

 • Навчання, в якому мовою науки і за допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання (традиційних та нових) послідовно моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів.

 • Під час організації контекстного навчання основним є не передавання інформації, а розвиток здібностей студентів компетентно виконувати професійні функції, вирішувати проблеми та завдання, опановувати цілісну професійну діяльність.

 • Замість орієнтації на засвоєння продуктів минулого досвіду реалізується установка на майбутню професійну діяльність.індукція - створення мотивації до творчої діяльності;

 • індукція - створення мотивації до творчої діяльності;

 • самоконструкція - індивідуальне вирішення проблеми, створення творчого продукту;

 • соціоконструкція - робота в міні-групах, що призводить до створення спільного (колективного) продукту;

 • соціалізація - спільне обговорення проблеми;

 • афішування - представлення результатів вирішення завдання;

 • розрив - внутрішній емоційний конфлікт;

 • рефлексія - аналіз етапів роботи та почуттів.Кейс-технології (кейс-стаді, метод аналізу ситуацій, метод конкретних ситуацій, метод вивчення ситуацій, кейс-метод) - це технології активного навчання на основі реальних ситуацій.

 • Кейс-технології (кейс-стаді, метод аналізу ситуацій, метод конкретних ситуацій, метод вивчення ситуацій, кейс-метод) - це технології активного навчання на основі реальних ситуацій.

 • Кейс – це дуже деталізовані, контекстуальні, описові доповіді і повідомлення про викладання та учіння.

 • Кейс-технології спрямовані на розв’язання певної проблеми, яку не подають у готовому вигляді, а формулюють відповідно до умов реальної навчальної ситуації.Метод проектів тлумачать як організацію навчального процесу, за якої учні набувають знань у процесі планування й виконання практичних завдань-проектів.

 • Метод проектів тлумачать як організацію навчального процесу, за якої учні набувають знань у процесі планування й виконання практичних завдань-проектів.

 • Основна мета методу проектів – висунення та розв’язання творчих ідей.

 • Проект має три складові: 1) задум; 2) реалізація; 3) продукт.

 • Перевагою методу проектів є те, що його застосування сприяє міцному зв’язку теорії та практики, привчає до планування діяльності, виробляє вміння спостерігати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати.Розділ 1. „Я і моя майбутня професія”,

 • Розділ 1. „Я і моя майбутня професія”,

 • Розділ 2. „Методична скарбничка” : „Глосарій” , „Документація вчителя біології”, „У світі інновацій”, „Методична шпаргалка”, „Методичні ідеї”, „Ось такі учні!”, „Каталог методичної літератури”

 • Розділ 3. „Результати”

 • Розділ 4. „Наукові здобутки”електронні підручники та посібники;

 • електронні підручники та посібники;

 • мультимедійні презентації;

 • віртуальні екскурсії;

 • відеоуроки;

 • навчальні відеофільми;

 • віртуальні лабораторії;

 • електронні портфоліо.1. Грицай Н. Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Грицай // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Спецвип. 7. – Ч. 1. – С. 100 – 113.

 • 1. Грицай Н. Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Грицай // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Спецвип. 7. – Ч. 1. – С. 100 – 113.

 • 2. Грицай Н. Б. Використання технології контекстного навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 344–350.

 • 3. Грицай Н.Б. Використання мультимедійних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2012. – Вип. 13. – С. 107–113.

 • 4. Грицай Н. Застосування методу проектів у викладанні методики навчання біології / Наталія Грицай // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 62–69.

 • 5. Грицай Н. Метод проектів у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Наталія Грицай // Наукові записки: збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2012. – Вип. 109. – С. 182–191.6. Грицай Н. Б. Использование кейс-метода в методической подготовке будущих учителей биологии / Н. Б. Грицай // Биологическое и химическое образование: проблемы и перспективы развития : сборник статей / отв. ред. В. П. Разаханова материалов І Всероссийской научно-практической онлайн конференции с международным участием, г. Махачкала, 19–20 марта 2013 г. – СПб. – Махачкала, 2013. – С. 201–206.

 • 6. Грицай Н. Б. Использование кейс-метода в методической подготовке будущих учителей биологии / Н. Б. Грицай // Биологическое и химическое образование: проблемы и перспективы развития : сборник статей / отв. ред. В. П. Разаханова материалов І Всероссийской научно-практической онлайн конференции с международным участием, г. Махачкала, 19–20 марта 2013 г. – СПб. – Махачкала, 2013. – С. 201–206.

 • 7. Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 березня 2014 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 54–56.

 • 8. Грицай Н. Б. Информационно-коммуникационные технологии в методической подготовке будущих учителей биологии / Н. Б. Грицай // Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения : материалы III международной научно-практической конференции, посвящённой 230-летию отечественной методики обучения биологии и 75-летию со дня рождения методиста-биолога Е.С. Пекер. 9–10 февраля 2016 г., г. Самара, Российская Федерация / отв. ред. А. А. Семенов. – Самара : СГСПУ, 2016. – С. 69–74.

 • 9. Грицай Н. Б. Сучасні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 30 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [ та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016.– Серія: Педагогічні науки. – Вип. 30. – С. 40–48.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка