Важливість вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування у сучасних умовах давно не потребує пояснення, а є загальновідомим фактом. Постійно підкреслюється і необхідність модернізації та удосконалення підходів до її викладання й технологійДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Важливість вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування у сучасних умовах давно не потребує пояснення, а є загальновідомим фактом. Постійно підкреслюється і необхідність модернізації та удосконалення підходів до її викладання й технологій навчання. Сьогодні застосовуються різні методи викладання англійської мови, перевага надається тим, які об’єднують комунікативні та пізнавальні цілі. Завдяки новітнім технологіям та досягненням науки використання таких підходів стає ще більш ефективним.

 • Важливість вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування у сучасних умовах давно не потребує пояснення, а є загальновідомим фактом. Постійно підкреслюється і необхідність модернізації та удосконалення підходів до її викладання й технологій навчання. Сьогодні застосовуються різні методи викладання англійської мови, перевага надається тим, які об’єднують комунікативні та пізнавальні цілі. Завдяки новітнім технологіям та досягненням науки використання таких підходів стає ще більш ефективним.«Введення елементів культури у процес викладання англійської мови є необхідною потребою сьогодення, оскільки усвідомлення та відокремлення ознак відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та соціальний розвиток учнів».

 • «Введення елементів культури у процес викладання англійської мови є необхідною потребою сьогодення, оскільки усвідомлення та відокремлення ознак відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та соціальний розвиток учнів».

 • Т.І. Олійник

означає спілкування, передачу інформації від людини до людини у процесі діяльності.

 • означає спілкування, передачу інформації від людини до людини у процесі діяльності.

 • – інтегральна якість особистості, що виявляється у загальній здатності і готовності до мовленнєвої діяльності, заснованій на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання і соціалізації й орієнтованих на самостійну та успішну участь у діяльності.„Діяльності без мотиву не буває” (А.Н.Леонтьєв)

 • „Діяльності без мотиву не буває” (А.Н.Леонтьєв)

 • Вічно винаходити, вимагати, удосконалювати – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. (М.А. Рибникова)

 • Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня

 • освіта – це тільки

 • самоосвіта. (Д. Писарєв)практична

 • практична

 • виховна

 • освітня

 • розвиваючапередбачає практичне опанування іноземної мови, тобто оволодіння усіма мовними засобами для здійснення іншомовного міжособистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

 • передбачає практичне опанування іноземної мови, тобто оволодіння усіма мовними засобами для здійснення іншомовного міжособистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.передбачає збагачення духовного світу особистості, отримання та розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається також рідної країни, а саме про історію, літературу, живопис, музику, звичаї, традиції тощо; про будову іноземної мови, що вивчається, її систему, характер, особливості.

 • передбачає збагачення духовного світу особистості, отримання та розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається також рідної країни, а саме про історію, літературу, живопис, музику, звичаї, традиції тощо; про будову іноземної мови, що вивчається, її систему, характер, особливості.полягає в тому, щоб засобами іноземної мови виховувати особистість високого морального ґатунку, сформувати позитивні риси характеру. Виховання учнів у процесі навчання іноземної мови забезпечується:

 • полягає в тому, щоб засобами іноземної мови виховувати особистість високого морального ґатунку, сформувати позитивні риси характеру. Виховання учнів у процесі навчання іноземної мови забезпечується:

 • підбором навчального матеріалу, у якому відображені загальнолюдські моральні цінності, такі як доброта, гуманність, патріотизм, взаємоповага і взаємопорозуміння між людьми;

 • застосування у процесі навчання проблемних завдань, вирішення яких потребує висловлювання своїх почуттів, поглядів, критичної оцінки і своєї власної думки щодо різних подій, стосунків, фактів, які відображенні в інформативному навчальному матеріалу.реалізується у процесі навчання іноземної мови у двох напрямках:

 • реалізується у процесі навчання іноземної мови у двох напрямках:

 • розвиток індивідуально-психологічних характеристик особистості учня, які впливають на успішність оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльність. Це фонетичний та інтонаційний слух, гнучкість артикуляційного апарату, обсяг оперативної і довготривалої слухової та зорової пам’яті, мовна здогадка тощо;

 • розвиток спеціальних навчальних умінь, наприклад, таких як уміння працювати самостійно із різноманітними засобами навчання, уміння працювати в різних режимах навчання й контролю, уміння логічного накладу думок; загальнокультурні уміння спілкуватися з іншими людьми.комунікативності

 • комунікативності

 • домінуючої ролі вправ

 • взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності

 • урахування рідної мови

 • апроксимаціїпередбачає побудову процесу навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації (Ю. І. Пасов).

 • передбачає побудову процесу навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації (Ю. І. Пасов).забезпечує розвиток навичок і вмінь мовлення в комплексі.

 • забезпечує розвиток навичок і вмінь мовлення в комплексі.дає можливість із нових позицій здійснювати організацію та контроль навчання іноземної мови. Принцип апроксимації полягає в тому, що при оцінці мовленнєвої діяльності учнів ігноруються незначні помилки в іншомовному спілкуванні, які не порушують комунікативний аспект мовлення.

 • дає можливість із нових позицій здійснювати організацію та контроль навчання іноземної мови. Принцип апроксимації полягає в тому, що при оцінці мовленнєвої діяльності учнів ігноруються незначні помилки в іншомовному спілкуванні, які не порушують комунікативний аспект мовлення.

вдосконалення звуковимови учнів;

 • вдосконалення звуковимови учнів;

 • збагачення активного і пасивного словникового запасу школярів;

 • уміння декодувати графічні символи та розуміти текстовий матеріал;

 • уміння сприймати на слух зміст іншомовного текстового матеріалу;

 • оволодіння усним спілкуванням (у формі діалогічного (полілогічного) та монологічного висловлювань);

 • послідовно і логічно викладати думки;

 • формування основ соціокультурної компетенції.

1) обставини дійсності, в яких відбувається комунікація;

 • 1) обставини дійсності, в яких відбувається комунікація;

 • 2) стосунки між комунікантами;

 • 3) мовленнєві наміри;

 • 4) реалізацію самого акту спілкування, який створює нові стимули до мовлення.is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language.

 • is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language.INTERCULTURAL COMMUNICATIVE

 • INTERCULTURAL COMMUNICATIVE

 • LANGUAGE TEACHING (ICLT)

 • encourages students to make comparisons and connections between languages and cultures. It also celebrates the uniqueness of every language and every culture.iCLT integrates language and culture from the beginning.

 • iCLT integrates language and culture from the beginning.

 • iCLT engages learners in genuine social interaction.

 • iCLT encourages and develops an exploratory and reflective approach to culture and culture-in-language.

 • iCLT fosters explicit comparisons and connections between languages and cultures.

 • iCLT acknowledges and responds appropriately to diverse learners and learning contexts.

 • iCLT emphasises intercultural communicative competence rather than native-speaker competence.Authentic Materials

 • Authentic Materials

 • Using authentic sources from the native speech community helps to engage students in authentic cultural experiences. Sources can include films, news broadcasts, and television shows; Web sites; and photographs, magazines, newspapers, restaurant menus, travel brochures, and other printed materials. Teachers can adapt their use of authentic materials to suit the age and language proficiency level of the students.Proverbs

 • Proverbs

 • Using proverbs as a way to explore culture also provides a way to analyze the stereotypes about and misperceptions of the culture, as well as a way for students to explore the values that are often represented in the proverbs of their native culture.Role Play

 • Role Play

 • In role plays, students can act out a miscommunication that is based on cultural differences. For example, after learning about ways of addressing different groups of people in the target culture, such as people of the same age and older people, students could role play a situation in which an inappropriate greeting is used. Other students observe the role play and try to identify the reason for the miscommunication.Culture Capsules

 • Culture Capsules

 • Students can be presented with objects or images that originate from the target culture. The students are then responsible for finding information about the item in question, either by conducting research or by being given clues to investigate. They can either write a brief summary or make an oral presentation to the class about the cultural relevance of the item.Ethnographic Studies

 • Ethnographic Studies

 • An effective way for students to learn about the target language and culture is to send them into their own community to find information. Students can carry out ethnographic interviews with native speakers in the community, which they can record in notebooks or on audiotapes or videotapes.Literature

 • Literature

 • Literary texts are often replete with cultural information and evoke memorable reactions for readers. Texts that are carefully selected for a given group of students and with specific goals in mind can be very helpful in allowing students to acquire insight into a culture.Film

 • Film

 • Film and television segments offer students an opportunity to witness behaviors that are not obvious in texts. Film is often one of the more current and comprehensive ways to encapsulate the look, feel, and rhythm of a culture. Film also connects students with language and cultural issues simultaneously, such as depicting conversational timing or turn-taking in conversation.

Формування основних видів комунікативної компетенції як складової життєвої компетентності школяра

 • Формування основних видів комунікативної компетенції як складової життєвої компетентності школяра

 • Засвоєння до 80% інформації та зменшення на 30-50% часу на її вивчення

 • Формування позитивної “Я-компетенції” та високої внутрішньої мотивації учнів до навчання

 • Виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань

 • Забезпечення впевненості учнів у своїх можливостях використовувати іноземну мову у життєвих ситуаціях

Комунікативно-орієнтовані завдання для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності сприяють формуванню та розвитку творчої активності та стійкого пізнавального інтересу учнів до предмета англійська мова та оволодіння ним як засобом спілкування. На уроках завдяки застосуванню комунікативного підходу та діалогової формі навчання учні залучаються до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самооцінки навчальних досягнень в процесі пізнавальної діяльності, що дає їм можливість бути готовими до виконання більш складних завдань.

 • Комунікативно-орієнтовані завдання для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності сприяють формуванню та розвитку творчої активності та стійкого пізнавального інтересу учнів до предмета англійська мова та оволодіння ним як засобом спілкування. На уроках завдяки застосуванню комунікативного підходу та діалогової формі навчання учні залучаються до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та самооцінки навчальних досягнень в процесі пізнавальної діяльності, що дає їм можливість бути готовими до виконання більш складних завдань.індивідуальна

 • індивідуальна


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка