Вітаємо учасників семінару! Управління землямиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Вітаємо учасників семінару!

 • Управління землями

 • рекреаційного призначення


Європейська хартія місцевого самоврядування Ратифікована Законом України від 15.07.1997 № 452-97

 • Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

 • Це право здійснюється радами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.Сфера компетенції місцевого самоврядування

 • Сфера компетенції місцевого самоврядування

 • 1. Головні повноваження і функції ОМС визначаються конституцією або законом.

 • 2. ОМС в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

 • 3.Повноваження, якими наділяються ОМС, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом.Гарантується Конституцією

 • В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. (ст.7)

 • Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

 • Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. (ст. 144)Власні повноваження виконавчих органів місцевих рад ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування”

 • - підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

 • - визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

 • - встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів; • Власні повноваження місцевих рад

 • Ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування"

 • підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

 • підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

 • внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

 • справляння плати за землю;Делеговані повноваження місцевих рад Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 • 1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

 • 2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;

 • 3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

 • 4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне

 • використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

 • 5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

 • 6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;Делеговані повноваження місцевих рад Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 • 7) визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

 • 8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • 9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів

 • землеустрою;

 • 10) здійснення контролю за впровадженням заходів,

 • передбачених документацією із землеустрою;

 • 11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.Повноваження місцевих рад Земельний кодекс України

 • До повноважень рад у галузі земельних відносин належить:

 • а) розпорядження землями територіальних громад;

 • б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність;

 • в) надання земельних ділянок у користування комунальної власності;

 • г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

 • ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

 • д) організація землеустрою;

 • е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

 • є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;Повноваження місцевих рад Земельний кодекс України

 • ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель у разі порушення вимог земельного законодавства;

 • з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок;

 • и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;

 • і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

 • ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;

 • й) вирішення земельних спорів;

 • к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.Закон України “Про охорону земель” ст. 12

 • До повноважень рад у галузі охорони земель на території сіл, селищ, міст належать:

 • розробка, затвердження і реалізація цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до закону;

 • установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель;

 • здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;

 • економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону;

 • вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.Контроль за діяльністю ОМС

 • Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

 • (ст.20 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні)Контроль делегованих повноважень

 • Контроль здійснюється шляхом аналізу актів ОМС, надання ОМС інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів рад. Копії актів ОМС, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до органу, що здійснює контроль.

 • Виконавчі органи рад один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади до органів, що здійснюють контроль. Форму такої інформації затверджує керівник органу, що здійснює контроль.

 • (Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 835 від 05.07.2004 )Землі рекреаційного призначення

 • До земель рекреаційного призначення

 • належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.Склад земель рекреаційного призначення

 • Землі:

 • а) на яких розташовані природні рекреаційні ресурси (зелені зони і зелені насадження населених пунктів, навчально-туристичні й екологічні тропи, мальовничі місця, що є об'єктом туризму тощо);

 • б) на яких розташовані штучно створені рекреаційні ресурси (будинки рибалок і мисливців тощо);

 • в) комплексні – на них розташовані і природні, і штучні природні ресурси (дачі, туристичні бази, табори тощо).Режим використання

 • На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель.Законодавство про рекреаційну діяльність

 • Законодавство:

 • про рекреаційні зони;

 • - про туризм;

 • - про фізичну культуру і спорт;

 • - про музеї та музейну справу;

 • - про вільні економічні зони рекреаційного призначення;

 • - лісове законодавство;

 • - водне законодавство.Законодавство про рекреаційну діяльність

 • Закон України “Про туризм”

 • Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

 • Закон України “Про музеї та музейну справу”

 • Закон України “Про вільні економічні зони рекреаційного призначення”

 • Водний кодекс

 • Лісовий кодекс

 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”Землі оздоровчого призначення

 • До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей.

 • На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.Законодавство землі оздоровчого призначення

 • Земельний кодекс України

 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

 • Закон України “Про курорти”

 • Водний кодекс

 • Лісовий кодексПравовий режим використання земель

 • Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях визначено ст. 64 Водного кодексу України

 •  У водоохоронних зонах забороняється: використання стійких та сильнодіючих пестицидів; влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;  скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки (ст. 87 ВК).Правовий режим використання земель

 • У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;  влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо (ст. 89 ВК).Правовий режим використання земель

 • У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється: застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод; влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 1 кубічного метра на добу; влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів (ст. 90 ВК).Межі населених пунктів

 • Встановлення та зміна меж населених пунктів

 • Процедура розширення меж населених пунктів

 • Встановлення меж населених пунктів в натурі (на місцевості)

 • Вартість робіт встановлення (зміни) меж населених пунктівМежа населеного пункту

 • Межа села, селища, міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію села, селища, міста від інших територій.Встановлення меж населених пунктів

 • Рішення про встановлення і зміну меж міста приймається Верховною Радою України за поданням обласної ради (ст. 174 ЗК).

 • Рішення про встановлення і зміну меж села, селища приймається обласною радою за поданням районної та відповідної сільської, селищної ради (ст. 174 ЗК).

 • Межі села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою (ст. 173 ЗК).Зміна меж села, селища, міста

 • Сільська, селищна рада вносить подання про зміну меж села, селища до районної ради.

 • Районна рада на підставі подання сільської, селищної ради вносить подання обласній раді.

 • Міська рада вносить подання обласній раді, обласна рада вносить подання до Кабінету Міністрів України, КМУ – до Верховної Ради України.Додатки до подання про зміну меж

 • Техніко-економічне обґрунтування

 • Рішення обласної, районної, міської, селищної, сільської ради

 • Довідка про територію села, селища, міста в існуючих і нових межах, площу земель, що передаються, їх склад та призначення

 • Проект землеустрою зміни меж із картографічними матеріаламиЗаконодавство про встановлення меж

 • Конституція України

 • Земельний кодекс України

 • Закон України “Про землеустрій”

 • Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР”, затверджене Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 р., що діє в частині, що не суперечить Конституції УкраїниМежі здійснення місцевого самоврядування

 • Необхідно визначити територіальні основи місцевого самоврядування (територіальні межі здійснення місцевого самоврядування), що безпосередньо пов'язане з необхідністю реформування системи адміністративно-територіальних одиниць, оскільки існуюча організація територіального устрою, коли у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких згідно з Конституцією України виступають самостійними суб'єктами місцевого самоврядування, не дає змоги сформувати дієздатні територіальні громади.

 • (Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 416-р)Розподіл земель

 • Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.

 • (Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”)Сфера дії Закону України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”

 • Закон про розмежування регулює відносини, пов'язані з розмежуванням земель державної власності на землі комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст та землі державної власності.

 • У перехідних положеннях: у разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог ЗКУ, розмежування земель державної та комунальної власності проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до меж, прийнятих для обліку земель у складі державного земельного кадастру.Дія Закону не поширюється на регулювання відносин:

 • пов'язаних з передачею земельних ділянок державної власності в комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності в державну власність відповідно до статті 117 ЗКУ;

 • щодо набуття територіальними громадами або державою права на землю за цивільно-правовими угодами, при прийнятті спадщини, відчуженні земельних ділянок відповідно до законів України.За погодженням в своїх межах ?

 • Сільські, селищні і міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів та погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів у межах їх територій.Рішення про межі

 • 1. Встановити територіальні межі здійснення місцевого самоврядування громадою ________ згідно схеми (додається), площею ________ га. До законодавчого розмежування земель право розпорядження на території здійснення місцевого самоврядування залишається за громадою ________ в особі ____________________ ради.

 • 2. Поділити територію в межах здійснення місцевого самоврядування на землі за основним цільовим призначенням по категоріях:

 • а) землі житлової та громадської забудови з допустимим (додатковим) функціональним використанням – комерційне, промисловість, транспорт, зв’язок, рекреаційне призначення;

 • б) _ _ _ _ _Зміна цільового призначення земель

 • Генеральний план

 • Місцеві правила забудови

 • Контроль

 • Інвентаризація

 • Реєстрація землеволодінь та землекористувачівГенеральний план забудови

 • Затвердження містобудівних програм, генеральних планів забудови, іншої містобудівної документації – виключна компетенція ради

 • (п. 42 частини 1 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”

 • Генеральний план населеного пункту-

 • містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

 • Забезпечує:обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб.Місцеві правила забудови

 • Місцеві правила забудови затверджуються відповідними радами

 • Місцеві правила забудови складаються із текстової частини та графічної частини – плану зонування

 • У текстовій частині МПЗ визначається перелік переважних та допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон

 • На плані зонування встановлюється поділ території населеного пункту на зони з допустимими та переважними видами використання земельних ділянок

 • (Ст. 22 ЗУ “Про планування і забудову територій).Контроль

 • 1.Підстава:

 • повноваження рад ст. 12 ЗК

 • повноваження виконкомів ст. 33 ЗК

 • землеустрій ЗУ “Про землеустрій”

 • 22 травня 2003 року № 858-ІV

 • охорона земель ЗУ “Про охорону земель”

 • 19 червня 2003 року № 962-ІV

 • 2. Форми

 • 3. Документування діяльностіІнвентаризація земель

 • Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих с/г угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю за використанням і охороною земель та прийняття на їх основі відповідних рішень органів місцевого самоврядування

 • (Ст. 35 ЗУ “Про землеустрій” від 23.05.2003 р. № 858-ІV)Інвентаризація земель

 • 1.Підстави:

 • Контроль за додержанням земельного законодавства; використанням і охороною земель

 • Стаття 33 ЗУ “Про місцеве самоврядування”

 • 2. Рішення про інвентаризацію, порядок, строки

 • 3. Створення комісії

 • 4. План роботи

 • 5. ВідповідальністьРішення про передачу землі

 • Зміст: об'єкт, місцерозташування, кому, цільове призначення, розмір, термін;

 • Строки замовлення виготовлення проекту відведення, технічної документації, державного акта;

 • Строки подачі на державну реєстрацію, на реєстрацію до виконкому;

 • Застереження: у разі порушення вказаних строків рішення втрачає чинністьРеєстрація прав на землю

 • Державна реєстрація

 • ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”

 •    Тимчасовий порядок ведення державного реєстру земель, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 2 липня 2003 року № 174, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2003 року за № 641/7962.

 • Реєстрація виконавчими органами місцевих рад

 • (Ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”)Право на землю статті 125, 126 ЗК

 • 1. Державний акт на право власності на земельну ділянку

 • Форма акту – Постанова КМУ № 449 від 2 квітня 2002 року

 • 2. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

 • Форма акту – Постанова КМУ № 449 від 2 квітня 2002 року

 • 3. Договір оренди земельної ділянки

 • Типовий договір – Постанова КМУ № 220 від 3 березня 2004 року

 • !!! Державна реєстраціяДодаткові джерела надходжень до бюджетів від управління землями

 • Сервітутне землекористування

 • Конкурсні умови передачі землі в оренду

 • Відшкодування збитків бюджетуСервітути

 • Право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою

 • Земельний сервітут встановлюється на підставі договору або за рішенням судуДоговір сервітутного землекористування

 • Рішення ради про застосування сервітутного землекористування та встановлення розмірів плати

 • Об'єкт сервітутного землекористування

 • Термін дії сервітуту

 • Плата за сервітутне землекористування

 • Вид сервітутного користування

 • Умови використання землі

 • Права та обов'язки сторін

 • Умови припинення дії сервітуту

 • Відповідальність сторінКонкурентні засади передачі землі в оренду

 • Конкурсні умови

 • Благоустрій прилеглих територій

 • Строки освоєння земельної ділянки

 • Строки будівництва

 • Строки введення в експлуатацію

 • Строки початку роботи об'єктаВідшкодування збитків бюджету

 • Використання землі в Україні є платним.

 • Втрати бюджету

 • Угода про відшкодування втрат

 • Розрахунок втрат: від ставок орендної плати за землю

 • Індексація розміру плати

 • Відповідальність за несплатуПро відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

 • Згідно ст.212 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність настає за умисне ухилення від сплати лише тих податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які встановлені Законом від 25 червня 1991 р. N 1251-XII "Про систему оподаткування"

 • Кримінально караним визнається ухилення від сплати як загальнодержавних, так і місцевих податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка