Визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процесДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.- Визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес,

 • - Визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес,

 • - розробити показники ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту,

 • - створити та впровадити модель школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятимуть формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.- Розробка та впровадження моделі школи сприяння сталому розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприяє формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

 • - Розробка та впровадження моделі школи сприяння сталому розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприяє формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

 • - Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки, введення додаткових тематичних курсів інноваційної освітньої діяльності на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку та активізацію методичної роботи у регіоні.

 • - Розробка рекомендацій, спрямованих на розвиток соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, відповідальної поведінки, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.Поширення шкільних практик освіти для сталого розвитку, соціального партнерства, взаємодії з громадськістю;

    • Поширення шкільних практик освіти для сталого розвитку, соціального партнерства, взаємодії з громадськістю;
    • впровадження «наскрізного» навчання освіти для сталого розвитку шляхом системної перебудови підходів до організації навчально-виховного процесу, застосування проектних, діяльнісних, групових, інтерактивних методик та технологій;
    • підвищення рівня просвіти в інтересах сталого розвитку учасників освітнього процесу;
    • забезпечення діагностики зміни ціннісних орієнтацій в інтересах сталого розвитку, рівня соціальної відповідальності особистості;
    • створення інтегрованого розвивального освітнього простору навчального закладу на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку;
    • перетворення шкіл у регіональні центри сталого розвитку своєї громади як рушійної сили становлення громадянського суспільства.
- Розробка нового змісту інтегрованої освіти для сталого розвитку;

 • - Розробка нового змісту інтегрованої освіти для сталого розвитку;

 • - апробація нових навчально-методичних матеріалів щодо інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;

 • - визначення показників ефективності інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, що характеризують зміну ціннісних орієнтацій та моделей поведінки особистості у бік сталого розвитку;

 • - моніторинг якості навчання та соціальних компетентностей в інтересах сталого розвитку учасників проекту.- запровадження педагогічних моделей інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес;

 • - запровадження педагогічних моделей інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес;

 • - використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів, комунікативної, патріотичної, громадянської культури;

 • - впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької діяльності школярів;

 • - допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості, розвитку критичного мислення, соціальної мобільності;

 • - зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу, розвиток екологічно врівноваженої поведінки особистості;

 • - підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань проекту.

Соціальна адаптація: двосторонній процес взаємодії особистості із соціальним середовищем, при якому вона не тільки пристосовується до нього, а й сама впливає на середовище шляхом свідомої самоврядної діяльності.

 • Соціальна адаптація: двосторонній процес взаємодії особистості із соціальним середовищем, при якому вона не тільки пристосовується до нього, а й сама впливає на середовище шляхом свідомої самоврядної діяльності.

 • Соціалізація: розвиток і самореалізація особистості впродовж її життя в процесі засвоєння та відтворення культури суспільства.

 • Соціалізація та соціальна адаптація є складовими єдиного процесу взаємодії особистості та суспільства.

 • Соціальна компетентність – особистісна властивість, що забезпечує взаємодію людини зі світом на основі її ставлення до себе, суспільства, інших людей, діяльності.

 • Включає: вміння проектувати стратегії свого життя з врахуванням інтересів та потреб інших; продуктивно співпрацювати з іншими у колективі (здатність до кооперації, особистісної ініціативи); застосовувати навички конструктивного мислення у недопущенні або розв’язанні конфліктів, досягненні порозуміння (комунікативні вміння), відповідати за прийняті рішення та їх виконання.

 • Структура соціальної компетентності: когнітивна (самоосвітня), емоційно-вольова (особистісна), поведінкова (вчинкова) складові.Основні напрямки роботи ДОІППО на І етапі:

 • Основні напрямки роботи ДОІППО на І етапі:

 • 1. Створення інформаційної бази даних щодо наявного досвіду в практиці роботи шкіл з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку на основі аналізу та узагальнення результатів попереднього експерименту.

 • 2. Створення науково-дослідної лабораторії інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес на рівні Інституту.

 • 3. Розробка та ознайомлення учасників проекту зі складовими системи інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку.

 • 4. Створення й обгрунтування моделі школи сприяння сталому розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти.

 • 5. Організація роботи семінарів, круглих столів, конференцій з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес; навчальних тренінгів, тематичних курсів з тематики проекту.

 • 6. Розробка та організація відпрацювання експериментальними закладами діагностичних методик:

 • - діагностика рівня готовності педагогічних колективів до здійснення науково-дослідницької експериментальної роботи та інноваційної діяльності ;

 • - діагностика рівня розвитку соціальної відповідальності учасників експерименту – учнів, батьків, учителів.

 • 7. Узагальнення звітів (червень 2016 р.); проведення підсумкового науково-методичного семінару (у серпні 2016 р.).Основні напрямки роботи ЗНЗ на І етапі:

 • Основні напрямки роботи ЗНЗ на І етапі:

 • 1. Створення інформаційної бази даних щодо наявного досвіду в практиці роботи шкіл з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 • 2. Створення координаційних центрів інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес на рівні методичних служб та експериментальних навчальних закладів.

 • 3. Ознайомлення педколективу зі складовими системи інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку.

 • 4. Ознайомлення педколективу із моделлю школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти.

 • 5. Організація роботи семінарів, круглих столів, конференцій з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.

 • 6. Відпрацювання діагностичних методик:

 • - діагностика рівня готовності педагогічних колективів до здійснення науково-дослідницької експериментальної роботи;

 • - діагностика рівня розвитку соціальної відповідальності учасників експерименту – учнів, батьків, учителів.

 • 7. Ознайомлення батьків та учнівських колективів з основними завданнями експерименту.1. Ключові компетентності як основа соціалізації особистості в контексті сталого розвитку суспільства. Соціальна компетентність та соціально-відповідальна особистість громадянського суспільства.

 • 1. Ключові компетентності як основа соціалізації особистості в контексті сталого розвитку суспільства. Соціальна компетентність та соціально-відповідальна особистість громадянського суспільства.

 • 2. Основні складові системи інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку.

 • 3. Педагогічні засоби створення моделі школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти.

 • 4. Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів.

 • 5.Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп.1. Основні засоби розвитку форм і навичок особистісного спілкування, способів взаємопорозуміння дітей і підлітків.

 • 1. Основні засоби розвитку форм і навичок особистісного спілкування, способів взаємопорозуміння дітей і підлітків.

 • 2. Ключові освітні компетентності, спрямовані на сталі моделі життєдіяльності особистості.

 • 3. Розвиток навичок критичного мислення як засобу зменшення вразливості дітей та дорослих до маніпулятивної інформації.

 • 4. Соціальні конфлікти та їхній вплив на свідомість дитини.

 • 5. Стале домогосподарство як засіб розвитку повсякденних навичок екозбалансованої поведінки особистості.

 • 6. Патріотичне виховання та громадянська культура особистості.1. Назва ЗНЗ (ДНЗ), тема, мета, основні завдання проекту.

 • 1. Назва ЗНЗ (ДНЗ), тема, мета, основні завдання проекту.

 • 2. Завдання роботи ЗНЗ (ДНЗ) на І етапі проекту.

 • 3. Методи, інструменти дослідження.

 • 4. Результати (аналіз готовності педколективу до експериментальної, інноваційної діяльності; аналіз результатів анкетування учнів, педагогів, батьків; опис проведених заходів: педрад, класних годин, семінарів, круглих столів, конференцій, акцій, свят тощо; опис основних складових організаційної, методичної, навчальної, позакласної роботи за проектом ).

 • 5. План роботи на ІІ етапі проекту.Організаційні: проведення заходів з організації просвіти шкільного колективу (вчителів, учнів, батьків) з питань проекту; розподіл функцій учасників проекту, створення координаційних центрів, лабораторій, творчих кафедр з реалізації завдань проекту; організація систематичного обміну педагогічним досвідом, результатами експериментальної роботи.

 • Організаційні: проведення заходів з організації просвіти шкільного колективу (вчителів, учнів, батьків) з питань проекту; розподіл функцій учасників проекту, створення координаційних центрів, лабораторій, творчих кафедр з реалізації завдань проекту; організація систематичного обміну педагогічним досвідом, результатами експериментальної роботи.

 • Методичні: засвоєння інноваційних методів та технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку в процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів, застосування здобутих знань і навичок у роботі вчителя; проведення методичних семінарів, педрад, круглих столів, конференцій з обміну досвідом, навчальних тренінгів, вебінарів тощо.

 • Навчальні: запровадження «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку, інтегрованих уроків, днів, тижнів, місячників ОСР, дослідницьких проектів

 • Позаурочні: організація самоврядних функцій освітнього середовища школи, поширення зв’язків із громадою міста (села) шляхом проведення спільних акцій, ініціатив, свят, волонтерських рухів тощо; відстеження екологічного сліду школи та залучення колективу до спільної діяльності з його зменшення.

- базові принципи: школа – ініціативний центр стійкого розвитку громади, регіону;

 • - базові принципи: школа – ініціативний центр стійкого розвитку громади, регіону;

 • - базові цінності – розвиток особистісного досвіду учнів та педагогів з усвідомлення ними себе як суб’єктів діяльності з покращення власного майбутнього;

 • - стратегії діяльності – ініціативи з покращення стану екологічних, економічних, соціальних аспектів сталого розвитку через навчальну, позаурочну, позашкільну діяльність;

 • - стратегії виховної роботи – розвиток самоврядної культури особистості з опанування здоров’ярозвивальних, екозбалансованих, енергоефективних моделей поведінки, комунікативних вмінь, соціально-відповідальної поведінки, високого рівня патріотичної, громадянської культури.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка