Включає: Включає: Систему внутрішньої звітностіДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.

Включає:

 • Включає:

 • Систему внутрішньої звітності;

 • Систему зовнішньої поточної маркетингової інформації;

 • Систему маркетингових досліджень;

 • Аналітичну систему маркетингу.Систему внутрішньої звітності складають дані, які збирають із внутрішніх підрозділів фармацевтичного підприємства. Це дані про замовлення на продукцію, ціни, продаж, запаси, витрати тощо.

 • Систему внутрішньої звітності складають дані, які збирають із внутрішніх підрозділів фармацевтичного підприємства. Це дані про замовлення на продукцію, ціни, продаж, запаси, витрати тощо.Вона передбачає збирання повсякденної інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища. Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є статистичні довідники, каталоги, книги, періодичні видання, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками і ін.

 • Вона передбачає збирання повсякденної інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища. Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є статистичні довідники, каталоги, книги, періодичні видання, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками і ін.

такі, що скеровані на вирішення існуючої проблеми,

 • такі, що скеровані на вирішення існуючої проблеми,

 • такі, що стосуються питань прогнозування, планування чи аналізу поточної діяльності.

 • За напрямом проведення маркетингові дослідження можуть стосуватися:

 • дослідження ринку,

 • дослідження поведінки споживачів,

 • дослідження лікарських засобів,

 • дослідження чинників зовнішнього середовищаЗа суб'єктом проведення - маркетингові дослідження, які проводяться або маркетинговою службою фармацевтичного підприємства, або спеціалізованими маркетинговим організаціями, а саме:

 • За суб'єктом проведення - маркетингові дослідження, які проводяться або маркетинговою службою фармацевтичного підприємства, або спеціалізованими маркетинговим організаціями, а саме:

 • маркетингові дослідницькі фірми, що спеціалізуються переважно на збиранні ринкової інформації;

 • дослідницькі економічні інститути;

 • рекламні агентства;

 • промислові і торговельні спілки, національні професійні об'єднання (наприклад, Асоціація фармацевтів України);

 • Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення. Збирають важливу ринкову інформацію, яка належить передовсім до міжнародної торгівлі;

 • консультанти (експерти) з питань дослідження ринку;

 • інформаційні брокери - спеціалісти, які для зацікавлених підприємств підшукують, купують і аналізують ринкову інформацію.

За періодичністю проведення:

 • За періодичністю проведення:

 • одноразове маркетингове дослідження,

 • повторне, тобто коли в результаті проведення першого дослідження розкриваються нові можливості для фармацевтичного підприємства або якщо необхідно вирішити нову проблему, що постала перед фармацевтичним підприємством,

 • багаторазові дослідження що можуть бути як періодичними, так і неперіодичними.Цілі дослідження можуть бути:

 • Цілі дослідження можуть бути:

 • пошуковими, тобто вони повинні передбачати збирання певних попередніх даних, на підставі яких можна виробити гіпотезу;

 • описовими, тобто повинні передбачати опис певної проблеми (явища);

 • експериментальними, тобто повинні передбачати перевірку гіпотези про певний причинно-наслідковий зв'язок між досліджуваними явищами.Джерела внутрішньої вторинної інформації:

 • Джерела внутрішньої вторинної інформації:

 • фінансова і статистична звітність фармацевтичного підприємства;

 • дані про збут щодо ліків і ринків;

 • рахунки клієнтів;

 • дані попередніх досліджень тощо.План збирання первинної інформації щонайменше повинен визначати:

 • План збирання первинної інформації щонайменше повинен визначати:

 • метод дослідження;

 • принцип формування вибірки;

 • знаряддя дослідження;

 • спосіб зв'язку з аудиторією.

Спостереження - аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, збутового персоналу. Є:

 • Спостереження - аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, збутового персоналу. Є:

 • природне, що проводиться у реальних

 • умовах,

 • лабораторне, яке проводиться у

 • штучно створених умовах;

 • відкрите, коли об'єкт спостереження знає, що за ним спостерігають,

 • приховане, коли об'єкт не знає, що за ним спостерігають. Останнє ділиться на пряме - спостерігач імітує входження в середовище, що досліджується, і спостерігає ніби зсередини; та непряме - спостерігач реєструє події "збоку" і не приймає безпосередньої участі в процесі спостереження.Експеримент - метод, за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну.

 • Експеримент - метод, за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну.

 • З цією метою вибірково відбирається соціально одн орідна група, яка моделює певний сегмент ринку,

 • здійснюється контроль за змінами,

 • встановлюється ступінь значимості спостережу

 • ва них відмінностей. При належному контролі цей метод

 • дає найбільш впевнені результати.

 • Однією з різновидностей експерименту є імітаційне моделювання - спеціальний метод збирання інформації за допомогою застосування ЕОМ, при якому формують модель-імітатор і піддають її різноманітним факторам впливу не в реальних ринкових умовах, а у електронній "мозковій" пам'яті машини.Особисте опитування може бути індивідуальним або груповим.

 • Особисте опитування може бути індивідуальним або груповим.

 • Інтерв'ю - неформальна особиста безпосередня або телефоном бесіда для виявлення прихованого, істинного ставлення респондентів до вибраної теми).До переваг відносять:

 • До переваг відносять:

 • прямий контакт із споживачем,

 • гнучкість системи комунікації та впливу на комунікатора,

 • можливість варіації, регулювання глибини і значимості окремих елементів опитування,

 • невеликі витрати.Метод фокус-груп передбачає одноразове опитування декількох експертів для обговорення певної проблеми.

 • Метод фокус-груп передбачає одноразове опитування декількох експертів для обговорення певної проблеми.

 • Метод "Дельфі" - це групова експертна оцінка, що здійснюється в декілька етапів.

 • омнібус" — регулярне вивчення думок великої кількості респондентів, що проводиться, як правило, один раз на місяць.

 • “панель" - неодноразове збирання даних в однієї групи досліджуваних через рівні проміжки часу.Забезпеченість репрезентативності вибірки може бути досягнута за таких умов:

 • Забезпеченість репрезентативності вибірки може бути досягнута за таких умов:

 • правильно відібрана група респондентів, яка представляє необхідний сегмент;

 • правильно відібрана чисельність респондентів. При цьому треба пам'ятати, що більші вибірки надійніші за менші;

 • вибрати правильний спосіб відбору респондентів.зміст анкети повинен бути підпорядкований меті і завданням дослідження;

 • зміст анкети повинен бути підпорядкований меті і завданням дослідження;

 • логічна послідовність питань повинна бути такою, щоб перші питання зацікавили опитуваного. Складні питання або питання особистого характеру потрібно задавати в кінці анкети;3.при підборі анкет потрібно уникати психологічного тиску на респондента, не обмежувати його у виборі відповідей на запитання, чергувати позитивні та негативні судження та відповіді;

 • 3.при підборі анкет потрібно уникати психологічного тиску на респондента, не обмежувати його у виборі відповідей на запитання, чергувати позитивні та негативні судження та відповіді;

 • 4.респондент не повинен при заповненні анкет вирішувати складних завдань, які займають багато часу і зменшують бажання респондента продовжувати заповнення анкети;

 • 5.анкети доцільно оформляти акуратно, з використанням різних шрифтів.До звичайних шкал відносять:

 • До звичайних шкал відносять:

 • номінальні (враховують тільки найпростіші відношення між об'єктами),

 • порядкові (враховують відношення типу "більше" - "менше"),

 • інтервальні (коли відношення між числовими значеннями індикаторів відповідає такому ж відношенню різниць між реальними об'єктами)

 • відносні (подібні до інтервальних і, крім того, ще й мають нульове значення індикатора) шкали.шкала Лайкерта (респондент визначає ступінь згоди з висунутим твердженням і набирає значення від 1 до 5),

 • шкала Лайкерта (респондент визначає ступінь згоди з висунутим твердженням і набирає значення від 1 до 5),

 • семантичний диференціал (респондент визначає свою позицію на шкалі з набору полярних тверджень).графічна рейтингова шкала (респонденти виявляють свої оцінки, відмічаючи необхідний пункт на прямій, яка зв'язує два крайніх значення досліджуваного параметра),

 • графічна рейтингова шкала (респонденти виявляють свої оцінки, відмічаючи необхідний пункт на прямій, яка зв'язує два крайніх значення досліджуваного параметра),

 • пунктирна рейтингова шкала (респонденти вибирають свої оцінки із скінченої кількості категорій досліджуваних параметрів)

 • порівняльна рейтингова шкала (учасники дослідження виставляють свої як ряд відносних, а не незалежних окремих оцінок).


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка