Внутрішкільний контроль- це вид діяльності керівників знз спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідної системи нвр закладу загальнодержавним вимогам (нормативам)Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ- це вид діяльності керівників ЗНЗ спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідної системи НВР закладу загальнодержавним вимогам (нормативам)

 • ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ- це вид діяльності керівників ЗНЗ спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідної системи НВР закладу загальнодержавним вимогам (нормативам)збір оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішньошкільної педагогічної інформації;

 • збір оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішньошкільної педагогічної інформації;

 • своєчасне виявлення, виправлення й попередження збоїв, помилок і недоліків у організації та здійсненні педагогічного процесу;

 • допомозі вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, в володінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання;

 • Підвищення рівня НВР та її конкретних результатів;

 • Поширення ППД;

 • Упорядкуванні системи та переведенні її в новий якісний станЗа змістом (комплексний, тематичний, параметричний);

 • За змістом (комплексний, тематичний, параметричний);

 • За метою (попереджувальний, поточний, підсумковий);

 • За об’єктом (персональний, класно-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий);

 • За періодичністю (постійний, періодичний, одноразовий);

 • За суб’єктом (адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль)Відповідно до мети, завдань, плану ВК визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків.

 • Відповідно до мети, завдань, плану ВК визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків.

 • Конкретизувати мету відвідування уроку.

 • Розробити конкретну програму спостереження уроку відповідно до визначеної мети відвідування.

 • Ознайомитися з програмою, пояснювальною запискою до неї, переглянути підручник, інструктивно-методичні матеріали.

 • Ознайомитися з результатами педагогічного консиліуму певного класу (реальні навчальні можливості учнів, індивідуальні особливості дітей, стан успішності тощо).

 • Ознайомитися за журналом з темою попереднього уроку, змістом і характером домашнього завдання.

 • Переглянути свої записи спостереження і аналізу раніше відвіданих уроків (які давалися вчителю рекомендації, індивідуальні методичні завдання).

 • Визначити характер своєї участі у перевірці ЗНУ ( питання для бесіди, тексти контрольних робіт, теми творів, тексти, анкети тощо).

 • Вирішити , кого і з якою метою при потребі взяти з собою на урок (голову ШМО, стажиста, класного керівника тощо).

 • Підготувати все необхідне для фіксації ходу уроку та його аналізу.І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання їхньої оптимальності

 • І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання їхньої оптимальності

 • 1. Повнота, комплексність, різноманітність завдань уроку.

 • 2. Урахування особливостей учнів класу під час планування задач.

 • 3. Навчальні, виховні, розвиваючі завдання.

 • 4. Наявність диференційованих завдань.

 • 5. Правильність виділення серед системи завдань основних, найбільш суттєвих за цих умов.II. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку

 • II. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку

 • 1. Відповідність змісту уроку вимогам програм.

 • 2. Вибір найбільш раціональної логіки розкриття матеріалу.

 • 3. Науковість, систематичність, доступність викладу матеріалу, повнота розкриття теми.

 • 4. Виховна спрямованість уроку.

 • 5. Трудова, політехнічна спрямованість уроку.

 • 6. Оцінювання змісту матеріалу з точки зору його розвиваючого впливу (розвиток пізнавальних інтересів, емоцій, раціональних прийомів мислення, загальнонавчальних навичок та вмінь, волі, наполегливості).

 • 7. Здійснення міжпредметних зв'язків.

 • 8. Уміння вчителя виділяти у змісті матеріалу основні ідеї та думки, концентрувати увагу на провідних принципах, фактах, законах.

 • 9. Помилки під час підбору змісту урокуIII. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та засобів навчання

 • III. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та засобів навчання

 • 1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, дидактичній меті, змісту матеріалу, віку учнів, специфіці предмета.

 • 2. Методи вивчення нового матеріалу.

 • 3. Методи формування вмінь та навичок.

 • 4. Методи стимулювання та мотивації.

 • 5. Методи контролю та самоконтролю.

 • 6. Оптимальність поєднання різних методів, обгрунтованість методів.

 • 7. Використання наочних посібників, дидактичних матеріалів, технічних засобів.

 • 8. Методика організації самостійних робіт.

 • 9. Використання переваг кабінетної системи.IV. Мета: перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок

 • IV. Мета: перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок

 • 1. Місце контролю в системі уроку.

 • 2. Методи контролю, доцільність їхнього застосування.

 • 3. Методика перевірки домашніх завдань.

 • 4. Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю (взаємна перевірка, рецензування, запитання тим, хто відповідає).

 • 5. Кількість опитаних учнів.

 • 6. Виховний бік перевірки.

 • 7. Урахування індивідуальних особливостей під час перевірки.

 • 8. Способи активізації учнів під час перевірки.

 • 9. Кількість оцінок, їхня об'єктивність, аргументація.

 • 10. Зміст та характер запитань, завдань (відтворюючі, проблемні, спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.).

 • 11. Оцінювання рівня якості знань, умінь, навичок (повнота, усвідомленість, міцність,' глибина, наявність системи у відповідях).V. Мета: формування загальнонавчальні та спеціальних умінь та навичок на уроці

 • V. Мета: формування загальнонавчальні та спеціальних умінь та навичок на уроці

 • 1. Які завдання формування загальнонавчальних та спеціальних умінь та навичок учнів було визначено?

 • 2. Які види діяльності в зв'язку з цим були обрані і чому?

 • 3. Які завдання і вправи пропонувалися для формування загальнонавчальних умінь та навичок?

 • 4. Які методи роботи були обрані і чому?

 • 5. Які загальнонавчальні вміння та навички формувалися і який рівень їхньої сформованості?

 • 6. Які труднощі мали вчитель та учні під час розв'язання цих завдань?

 • 7. Як здійснюються формування навичок, планування навчальної роботи (планування відповідей, творів, доведень)?

 • 8. Як формується вміння виділяти основне в матеріалі (вчитель концентрує на ньому увагу, виділяє суттєві ознаки, записує основні думки, підкреслює їх інтонацією, аналізує логіку відповідей учнів)?1. Актуалізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку.

 • 1. Актуалізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку.

 • 2. Прийоми активізації у разі застосування різних методів навчання.

 • 3. Використання проблемного навчання, індивідуального та диференційованого підходів із метою активізації пізнавальної діяльності.

 • 4. Види активності (зовнішня, пізнавальна).

 • 5. моменти найбільшої активності учнів, її причини.

 • 6. Результативність активізації в якісному та кількісному відношеннях.VIІ. Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів

 • VIІ. Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів

 • 1. Організація роботи учнів на різних етапах уроку.

 • 2. Вміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів, організувати самостійну роботу.

 • 3. Індивідуальний підхід до учнів.

 • 4. Рівень педагогічних вимог до учнів, до їхніх відповідей, до розвитку мови та мислення.

 • 5. Характер постановки запитань учням.

 • 6. Реакції на помилки учнів.

 • 7. Репліки під час оцінювання учнів, аргументація оцінок.

 • 8. Характер і тон дисциплінарних зауважень.

 • 9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.

 • 10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.

 • 11. Стиль і темп роботи вчителя, їх вплив на діяльність учнів (енергійність, рішучість, в'ялість, байдужість та ін.).

 • 12. Стимулювання успіхів учнів, арсенал стимулів. .

 • 13. Мовна взаємодія на уроці (культура мови, логічність, емоційність).VIIІ. Мета: реалізація принципів навчання на уроці

 • VIIІ. Мета: реалізація принципів навчання на уроці

 • 1. Реалізація основних дидактичних принципів у змісті та методах навчання.

 • 2. Реалізація принципів навчання на різних етапах уроку. -

 • 3. Показ реалізації одного з принципів навчання на уроці:

 • • науковості;

 • • наочності;

 • • активності та самостійності;

 • • відповідності навчання реальним можливостям учнів та вчителя;

 • • усвідомленості.

 • 4. Які засоби, методи та прийоми були використані для реалізації принципу усвідомленості:

 • • чи була використана наочність;

 • • чи враховувалися вікові та індивідуальні особливості;

 • • які пізнавальні завдання розв'язувалися;

 • • чи була організована самостійна пізнавальна робота;

 • • чи перевірені розуміння домашнього завдання, ступінь осмислення нового матеріалу;

 • • які прийоми використані для перевірки усвідомлення нового (доведення, порівняння, постановка проблемних питань).

 • 5. Чи можна говорити про єдність та взаємозв’язок принципів навчання на уроці.ІХ. Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці

 • ІХ. Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці

 • Організація сприйняття на уроці:

 • підготовка до сприйняття;

 • • створення умов для успішного сприйняття матеріалу;

 • • види сприйняття (безпосереднє, опосередковане).

 • • які нові уявлення були сформовані, наскільки вони правильні, повні;

 • • управління сприйняттям з боку вчителя.

 • Формування понять на уроці:

 • якими знаннями оперують всі учні класу;

 • • виділіть у структурі знань наукові факти, поняття, закони, теорії;

 • • як учитель формував нові поняття, теоретичні узагальнення, висновки (використовував аналіз, синтез, порівняння); • який рівень сформованих понять;

 • • чи були наявними всі етапи формування понять.

 • Організація запам 'ятовування:

 • встановлення зв'язку нового з раніше вивче­ним;

 • • концентрація уваги на основному;

 • • організація повторення основних правил, законів, виведених на уроці, організація закріплення.Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.

 • Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.

 • Серед основних вимог до уроку розрізняють: організаційні, дидактичні, психологічні, психотерапевтичні, санітарно-гігієнічні, етичні.1. Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.

 • 1. Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.

 • 2.Урок – відносно самостійна ланка у системі навчання.

 • 3. Урок будується як цілісна система взаємодії учителя і учнів на основі співробітництва.

 • 4. Урок будується на основі: програмових вимог, урахування можливостей учнів, урахуванням можливостей учителя, його творчого потенціалу.

 • 5. Кожен урок має таке дидактичне призначення: засвоєння учнями нових знань, формування умінь і навичок учнів. Контроль і оцінювання знань учнів.

 • 6. На уроці комплексно розв’язуються завдання освіти, виховання і розвитку.

 • 7. Урок має раціональну структуру.

 • 8. Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам (науковість, зв’язок з життям, системність, наступність тощо).

 • 9. Застосовуються різні форми проведення уроку.

 • 10. Використовуються нестандартні форми проведення уроку.

 • 11. Здійснюється диференціація й індивідуалізація навчання.

 • 12. Забезпечуються міжпредметні звя’зки.

 • 13. Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя.

 • 14. Висока результативність уроку.

 • 15. Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.Проблема класифікації уроків за типами по-різному знаходила своє вирішення залежно від того, що бралося за основу такої класифікації.

 • Проблема класифікації уроків за типами по-різному знаходила своє вирішення залежно від того, що бралося за основу такої класифікації.

 • Зважаючи на це, відомі класифікації на основі:

 • а) особливостей процесу навчання і його складових частин (С.Іванов):

 • б) змісту, дидактичної мети і способів проведення (І.Козанцев);

 • в) дидактичної мети (В.Онищук):

 • г) цілей уроку та місця уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов).

У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Хоч названі автори пропонують різну кількість типів уроків, але займають однакову позицію щодо їхньої класифікації. Згідно з нею розглянемо такі типи уроків:

 • У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Хоч названі автори пропонують різну кількість типів уроків, але займають однакову позицію щодо їхньої класифікації. Згідно з нею розглянемо такі типи уроків:

 • 1)урок засвоєння нових знань;

 • 2) урок формування умінь і навичок;

 • 3) урок застосування знань, умінь і навичок;

 • 4) урок узагальнення та систематизації знань;

 • 5) урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;

 • 6) комбінований (змішаний) урок.I. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 • I. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 • II. Визначення мети і завдань уроку.

 • Ввикористовувати на цьому етапі уро­ку таблички "Знати" і "Вміти", куди спільно з учнями записуються завдання, які необхідно засвоїти протягом уроку, і вміння, які формуються.

 • III. Вивчення нового матеріалу.

 • • Актуальна мета.

 • • Інтрига.

 • • Проблематизаиія.

 • • Фантастична ситуація.

 • • Впіймай помилку.

 • • Прес-конференція.

 • • Запитання до тексту.

 • IV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

 • На цьому етапі даються завдання на вибір:

 • • засобів навчальної діяльності;

 • • засобів фіксації нового матеріалу ;

 • • завдань і способів їх виконання.

 • V. Контроль, корекція та оцінювання, знань.

 • VI. Підсумковий етап• чітко формулювати пізнавальні завдання, які можуть бути проблемними, спонукальними до активності, творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій;

 • • чітко формулювати пізнавальні завдання, які можуть бути проблемними, спонукальними до активності, творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій;

 • • зосередити увагу на діяльності слабких, невстигаючих учнів;

 • • не створювати змагань на швидкість виконання завдань;

 • • навчати учнів здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання.Створення ситуації успіху ( СУ ) .

 • Створення ситуації успіху ( СУ ) .

 • Створення ситуації розриву ( СР ) .

 • Аналіз умов.

 • Постановка навчальної задачі.

 • Аналіз умов рішення задач, щоб знайти, відкрити новий спосіб дії.

 • Моделювання і перетворення моделі.

 • Контроль способу – перевірка на практиці відкритого способу.

 • Оцінка способу – як я та інші вміють користуватися відкритим способом.Постановки навчальної задачі

 • Постановки навчальної задачі

 • Аналіз умов, рішення задачі, моделювання відкритого способу

 • Моделювання способу

 • Постановки і рішення навчальної задачі

 • Рішення конкретно-практичних задач

 • Урок контролю і оцінки способуМотивація (Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми. Суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому власну зацікавленість та інтерес. Цей елемент уроку повинен займати не більше 5% всього часу).

 • Мотивація (Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми. Суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому власну зацікавленість та інтерес. Цей елемент уроку повинен займати не більше 5% всього часу).

 • Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів

 • (Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої роботи, тобто того, що вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає викладач (5% часу).

 • Надання необхідної інформації - (Дати учням достатньо інформації для того, щоб вони могли на її основі виконувати вправи, практичні завдання, але за мінімальний час це може бути міні-лекція, роздатковий матеріал, виконання домашнього завдання. (10 -15% часу).

 • Інтерактивна вправа (Центральна частина уроку – засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Займає 50- 60% часу. Виконується у такій послідовності: - інструктування - мета вправи, послідовність виконання (3хвилини); - об’єднання в групи або розподіл ролей (2 хвилини); - виконання завдання (5 - 20 хвилин); - презентація результатів (3-15 хвилин);

 • Рефлексія (Самоаналіз учня щодо роботи на уроці. Аналіз засвоєння матеріалу: наскільки учень володіє ним, чи допускає помилки, чи має змогу їх самостійно виправити? А також аналіз роботи на емоційному рівні: чи працював у нормальному режимі, з інтересом, захопленням?

 • Підбиття підсумків, оцінювання уроку (1) установлення фактів (що відбулося?) ; 2) аналіз причин (чому відб улося)Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).

 • Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).

 • Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення теми та предмета в цілому).

 • Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку).

 • Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, особисте розуміння).

 • Рефлексія (критичний момент уроку).

 • учні переробляють нові знання на власні;

 • запам’ятовують матеріал, так як розуміють його;

 • активно обмінюються думками;

 • удосконалюють і поповнюють словниковий запас;

 • складається різноманітність міркувань;

 • вибір правильного варіанту. І. Тип і структура уроку.

 •  І. Тип і структура уроку.

 • II. Зміст та методика повторення вивченого.

 • III. Вивчення нового матеріалу.

 • IV. Методи навчання.

 • V. Засвоєння нового:

 • VI. Завдання додому:

 • VII. Характер діяльності вчителя:

 • VIII. Характер діяльності учнів:

 • IX. Результати уроку1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:

 • 1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:

 • — освітні завдання уроку;

 • — виховні завдання;

 • — завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, інтересів;

 • — взаємозв'язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.

 • 2. Оцінювання оптимізації змісту. Виділення основного, суттєвого. Виділення об'єкта міцного засвоєння. Повноцінність змісту уроку на різних етапах.

 • 3.Вибір та застосування різних джерел повідомлення учнями нових знань.

 • 4. Оптимальне поєднання різних методів навчання під час уроку. Обгрунтованість вибору.

 • 5. Використання різних прийомів роботи.

 • 6. Виховання інтересу до навчання. ,

 • 7. Культура праці вчителя та учнів.

 • 8. Контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок (форми контролю, відповідність оцінювання рівня знань).

 • 9. Характер домашнього завдання, його диференційованість.

 • 10. Оцінювання самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.1. Які форми співпраці вчитель використовує на уроці

 • 1. Які форми співпраці вчитель використовує на уроці

 • 2. Які стосунки між педагогом і учнями на уроці (доброзичливі, натягнуті, напружені, врівноважені, штучні, стримані, непевні, агресивні, депресивні тощо);

 • 3. Як виконують учні доручення або вказівки вчителя (нервово, спокійно, щиро, насильно, байдуже, ввічливо, коректно);

 • 4. Як спілкуються діти між собою на уроці. Чи допомагають один одному. Чи захищають один одного.

 • 5. Хто з дітей займається випереджувальним навчанням. Що вивчив наперед. Яку мету під час цього прагне досягти.

 • 6. Що особливо сподобалось учням на уроці. Яку б вони поставили йому оцінку, якби оцінювали за 10-бальною системою.

 • 7. Чи дістали діти задоволення від уроку. А від чого вони із задоволенням відмовилися б.

 • 8. Який педагогічний такт учителя. Чи завжди педагог на уроці ввічливий, тактовний, доброзичливий. Якщо не завжди, то чому.

 • 9. Як інакше хотіли б учні побудувати урок і сто­сунки з учителем.

 • 10. Які скарги має вчитель на учнів. Що хотів би змінити у стосунках із дітьми. 

 •  

 • Мета (щодо оволодіння вміннями).

 • Структура (співвідношення частин).

 • Інструктування (орієнтовна основа дій).

 • Постановка мети.

 • Пояснення теоретичного блоку.

 • Перевірка готовності.

 • Практична робота.

 • Організація початку і кінця.

 • Диференційований та індивідуальний підходи.

 • Самостійність.

 • Поточний контроль і самоконтроль.

 • Робоче місце.

 • Підготовка результатів.

 • Аналіз результатів.

 • Ступінь виконання роботи.

 • Підсумковий контроль (аналіз роботи).

 • Дотримання нормативних умов.

 • Узагальнення, підбиття підсумківРозвивальна мета.

 • Розвивальна мета.

 • Методи і прийоми.

 • Проблемні, дослідницькі, творчі, діалогічні, колективні, ігрові.

 • Формування знань, умінь, навичок.

 • Поняття, змістове узагальнення, робота ЗНР, від абстрактного до конкретного, укрупнення дидактичних одиниць, підвищений темп, орієнтовна основа дій.

 • Формування способів розумових дій.

 • Доцільна НД, узагальнення, класифікація, судження, висновки, аналіз, синтез, формування самоорганізаційних механізмів особистості, творчість, пізнавальна мотивація, вольова мотивація, самонавчання, самоствердження (Я-кондепдія), саморегуляція.

 • Принцип обліку індивідуальних особливостей.

 • Індивідуальний підхід.

 • Рівнева диференціація.

 • Інші якості особистості.

 •   Світоглядний напрямок

 •  Світоглядний напрямок

 • Особистість учителя (приклад), оптимізм, стосунки з людьми, ставлення до речей, до довкілля.

 • Навчальна праця на уроці.

 • Робоче місце, планування, активність, самостійність, повага до істини, старанність.

 • Виховання дисципліни. Виховання учнів, дотримання порядку, відповідальність, уміння слухати, вимоги на уроці, тактов­ність, аргументованість. Вимоги, які ґрунтуються на:

 • довірі, успіхові, інтересах.

 • Особистий підхід на уроці.

 • Педагогічна любов, розуміння дітей, допомога дітей, оцінювання дітей.1. Чи відповідає мій урок програмі?

 • 1. Чи відповідає мій урок програмі?

 • 2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?

 • 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?

 • 4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

 • 5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутрішньопредметний і міжпредметний зв'язки?

 • 6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?

 • 7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

 • 8. Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?

 • 9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?

 • 10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка