Захист честі, гідності та ділової репутації Паліюк Василь ПавловичДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Захист честі, гідності та ділової репутації

 • Паліюк Василь Павлович,

 • кандидат юридичних наук,

 • заслужений юрист України,

 • суддя апеляційного суду у відставці


Поняття честі, гідності та ділової репутації фізичної особи

 • Честь – позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро та зло.

 • Гідність – визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихологічної цінності.

 • Образа та наклеп (ст. 80 Конституції України передбачає відповідальність народних депутатів за образу та наклеп, ст. 30 Закону України “Про інформацію ”).

 • Законодавчого визначення цих понять не має, однак Конституція України передбачає:

 • “…гарантію судового захисту права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї права вимагати…” (ст. 32);

 • “ кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань… ” (ст. 34);

 • “ кожен зобов'язаний …не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей…” (ст. 68).Поняття ділової репутації юридичної особи

 • Ділова репутація юридичної особи (в тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб) – це оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

 • Ділова репутація юридичної особи – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону (ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. “про банки і банківську діяльність ”).

 • «бездоганна ділова репутація» – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку» (Закон України від 18 травня 2010 р. (в новій редакції) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»)

 • «бездоганна ділова репутація» – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку» (Закон України від 28 листопада 2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

 • «Імідж» – це поверхове сприйняття дійсності, це те, що першим впадає у свідомість і залишає незабутнє враження, а «репутація» – це логічне сприйняття інформації (сукупності відповідних відомостей, фактів, даних тощо) про професійну чи іншу соціально-корисну діяльність учасника цивільних відносин, з якою їх носій асоціюється в очах своїх партнерів, клієнтів, споживачів і індивідуалізується серед інших професіоналів у сфері своєї діяльності».

 • Порівняння з «гудвілом» відноситься до помилкових, оскільки «гудвіл» наділяється такими ознаками, які просто не властиві «діловій репутації», з огляду на його правову природу як особистого немайнового блага. Так, «позитивний» гудвіл виникає при перевищенні купівельною ціною балансової й ринкової вартості активів, що купують. Відповідно, «негативний» гудвіл виникає при перевищенні балансовою й ринковою вартістю активів купівельної ціни підприємства».Захист ділової репутації юридичної особи в Євросуді

 • Конвенція 1950 р.

 • Ст. 41 Справедлива сатисфакція

 • Якщо Євросуд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Євросуд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

 • а) у рішенні у справі «Іммобільяре Саффі» проти Італії» (липень, 1999) з огляду на обставини справи Євросуд не вважав за необхідне розглядати питання, чи може комерційна компанія стверджувати, що вона зазнала моральної шкоди через тривогу чи хвилювання. Хоча, між іншим, протягом 13 років вона не могла користуватися своєю власністю (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції);

 • б) у рішенні у справі «Партія свободи і демократії (ÖZDER) проти Туреччини» (грудень, 1999) Євросуд присудив політичній партії компенсацію за моральну шкоду у зв’язку з фрустрацією її членів та засновників, якої вони зазнали внаслідок порушення ст. 11 Конвенції (свобода зібрань та об’єднання);

 • в) у рішенні у справі «Комінгерсол С.А.» проти Португалії» (квітень, 2000) Євросуд не лише підтвердив право юридичної особи на компенсацію моральної шкоди, а й розкрив її зміст стосовно обставин цієї справи. Зокрема, він зазначив, що провадження в національних судах справи поза межами розумного строку (17 років і п’ять місяців) спричинило: «для «Комінгерсол С.А.», його директорів та акціонерів значні незручності і невпевненість упродовж тривало часу, навіть якщо це стосувалося лише ведення повсякденних справ компанії» .Право на відповідь (вибір способу захисту честі, гідності та ділової репутації належить позивачеві)

 • Відповідно до ст.ст. 94, 277 ЦК України фізична чи юридична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.

 • Відмінності між правом на відповідь та спростуванням інформації:Ієрархія позивачів в контексті ст. 10 Конвенції 1950 р.

 • а) такі межі найширші у представників уряду, оскільки в кожній демократичній системі дії або помилки уряду повинні бути під ретельним контролем не лише законодавчої та судової влади, але також і преси і громадської думки (рішення у справі «Кастеллс проти Іспанії» (1992);

 • б) вужчі ніж в урядовця, але є достатньо ширшими, коли стосується власне політика, а не приватної особи. На відміну від останньої, політик неминуче і свідомо відкривається для прискіпливого аналізу кожного свого слова і вчинку як з боку журналістів, так і громадського загалу і, як наслідок, повинен виявляти до цього більше терпимості (рішення у справі «Лінгенс проти Австрії» (1986), «Українська Прес-група» проти України» (2005), «Ляшко проти України» (2006);

 • в) вужчі, ніж у політиків, але у державних службовців значно ширші, ніж по відношенню до приватної особи (рішення у справі «Яновський проти Польщі» (1999), «Тома проти Люксембургу» (2001), «Ляшко проти України» (2006);

 • г) у підприємців, які активно задіяні у справах великих публічних компаніях, межі допустимої критики вужчі ніж у державних службовців, але ширші, ніж стосовно приватних осіб (рішення у справі «Фрессо і Руар проти Франції» (1999);

 • ґ) дуже вузькі у суддів та судових службовців (рішення у справі «Прагер і Обершлік проти Австрії» (1995), «Де Хаес і Гійселс проти Бельгії» (1997). Позаяк, «межі прийнятної критики є ширшими щодо судді, який ступає на політичну стезю» («Гріко проти Словаччини» (2004);

 • д) такі межі найвужчі у приватної особи, особливо тоді, коли вона не приймає активної участі в громадському житті (рішення у справі «Константинеску проти Румунії» (2000).Коло позивачів за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації (українське законодавство)

 • Не можуть бути позивачами особи, приниження яких відбулося внаслідок давання показань свідками, а також іншими особами, які брали участь у справіСвобода слова та приватністьІєрархія відповідачів в контексті ст. 10 Конвенції 1950 р.

 • Щодо відповідачів, то їх рівень захисту по ст. 10 Конвенції, на відміну від українського законодавства, в текстах рішень Євросуду виглядає наступним чином:

 • а) у політиків, депутатів (особливо, якщо вони представники опозиції) дуже великий (рішення у справі «Кастелс проти Іспанії» (1992);

 • б) у ЗМІ та журналістів дуже великий, але з накладенням на вказаних осіб відповідних обов’язків та відповідальності (рішення у справі «Лінгенс проти Австрії» (1986), «Обершлік проти Австрії» (1991), «Яновський проти Польщі» (1999);

 • в) щодо юриста, адвоката можливе повселюдне коментування відправлення правосуддя, але при цьому критика не повинна переступати певних меж (рішення у справі «Шьопфер проти Швейцарії» (1998), «Нікула проти Фінляндії» (2002).Коло відповідачів за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації (українське законодавство)Юридичний склад правопорушення щодо захисту честі, гідності та ділової репутаціїМоральна (немайнова) шкода – похідна від порушеного права

 • У положеннях ЦК України відсутнє визначення поняття моральної (немайнової) шкоди. Вважається, що це правильно, оскільки кожний підхід (науковий та законодавчий) з метою його розкриття буде неповним. А значить, неповним було б і визначення такого поняття в ЦК України. Тому законодавець правильно поступив, перелічивши у ст. 23 ЦК України лише способи прояву такої шкоди, а саме:

 • 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

 • 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

 • 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

 • 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

 • Визначення змісту моральної (немайнової) шкоди через поняття «страждань» означає, що дії заподіювача цієї шкоди повинні знайти своє відображення у свідомості потерпілого, які миттєво оцінюються свідомістю і викликають певну психічну реакцію. При цьому несприятливі зміни в охоронюваних законом благах визначаються у свідомості людини у формі негативних відчуттів (фізичних страждань) або переживань (душевних страждань). Внаслідок чого продовження звичайної буденної поведінки та колишнього способу життя стає неможливим.

 • Безумовно, що такі негативні емоції, які переживає потерпілий, в кожному окремому випадку будуть різними за глибиною, силою, тривалістю, зовнішнім проявом і зумовленими ними наслідками. Часом вони можуть досягати такого кількісного і якісного стану, що спричиняють зміни у найрізноманітніших сферах діяльності потерпілого: втрату творчого натхнення (наприклад, для людини творчої професії), нервове захворювання, депресію, втрату чи погіршення стосунків на роботу, вимушену зміну чи обмеження у виборі професії, втрату кар’єри, звичного кола спілкування, втрату чи погіршення стосунків у сім’ї тощо. Саме ці втрати і є власне моральною (немайновою) шкодою.Критерії визначення розміру моральної (немайнової) шкоди

 • Загальні критерії.

 • Вони застосовуються до всіх категорій справ і без яких взагалі неможливо встановити наявність цієї шкоди та її розмір.

 • Вони, зокрема, перераховані в ч. 3 ст. 23 ЦК України, а саме:

 • характер правопорушення,

 • глибина фізичних та душевних страждань,

 • погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації,

 • ступень вини особи, яка завдала моральної (немайнової) шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування,

 • розумності та справедливості.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка