Закон про політичні партії №2365-ііі від 05. 04. 2001 р. Рішення ксу №2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.



 • Поняття та структура політичної системи суспільства.

 • Концепція militant democracy та конституційний порядок.

 • Поняття та ознаки політичної партії.

 • Організаційна структура політичних партій.

 • Функції і завдання політичних партій.



 • Закон про політичні партії № 2365-ІІІ від 05.04.2001 р.

 • Рішення КСУ № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій.

 • Демократическое правовое государство и гражданское общество в странах Центрально-Восточной Европы. – М., 2005.

 • Дюверже М. Политические партии. – М., 2004.

 • Кин Дж. Демократия и гражданское общество. – М., 2001.

 • МЕДУШЕВСКИЙ А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. – М.: ГУ ВШЭ, 2002.



Політико-правові інститути сучасності: Структура, функції, ефективність / За заг. ред. М.І. Панова, Л.М. Герасіної. – К.: Ін Юре, 2005.

 • Політико-правові інститути сучасності: Структура, функції, ефективність / За заг. ред. М.І. Панова, Л.М. Герасіної. – К.: Ін Юре, 2005.

 • Савчин М.В. Політико-правові гарантії демократії в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії України. – 2008. - № 1 (11). – С. 43 – 56.

 • САРТОРІ ДЖ. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001.

 • Селіванов В.М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти. – К., 2002.

 • Франкенберг Г. Обучающийся суверен // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 2004. - № 3. – С. 20-25.

 • Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер с англ. – М., 2001.



Що є юридичною основою політичної системи?

 • Що є юридичною основою політичної системи?

 • Чи є політика “брудною справою”?

 • Чи може займатися політикою будь-яка людина?

 • Які чесноти необхідні для політики?

 • Чи будь-які цілі можуть переслідувати партії?

 • Яку відповідальність несуть політичні партії?



 • Положення закону повинні відповідати таким вимогам: а) буди достатньо чітким, без розпливчатих та невизначених формулювань, таких як “може”, “з подібною метою”, “подібним чином”; б) містити перелік злочинів, розслідування яких може бути пов’язано із спостереженням та прослуховуванням, повинен бути чітким і встановленим законом; в) не повинні надавати виконавчій владі необмежених дискреційних повноважень; г) забезпечувати індивіду належний захист від свавільного втручання.

 • ЄСПЛ: Справа Мелоун проти Сполученого Королівства



 • „Тобто внутрішня організація, взаємовідносини членів об’єднань громадян, їх підрозділів, статутна відповідальність членів цих об’єднань регулюються корпоративними нормами, встановленими самими об’єднаннями громадян, які базуються на законі; визначаються питання, які належать до їх внутрішньої організації або виключної компетенції і підлягають самостійному вирішенню. Отже, втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у здійснювану в рамках закону діяльність об’єднань громадян не допускається.

 • ...Визначення належності питань до внутрішньоорганізаційної діяльності або виключної компетенції об’єднання громадян у кожному конкретному випадку вирішує суд в разі оскарження громадянином актів і дій таких об’єднань”[1].

 • [1] Рішення КСУ № 6-рп/2001 від 23.05.2001 р.



 • а) „перший сектор” суспільства;

 • б) механізм легітимації публічної влади шляхом визначення демократичного порядку заміщення посад представниками народу та забезпечення рівного доступу до публічної служби;

 • в) конституційний статус політичних інститутів визначається шляхом визнання загальних принципів їх правового положення та встановленням демократичних стандартів їх організації.



 • 1. демократичні –

  • ліберальної демократії та
  • виборчої демократії;
 • 2. невизначені режими та

 • 3. недемократичні режими –

  • конкурентний авторитаризм,
  • виборчий авторитаризм із гегемонією та
  • політично закриті режими


 • а) безпартійні системи – нелегітимність партій (Бутан, Саудівська Аравія, Йорданія);

 • б) багатопартійна система (Нідерланди, Італія, ФРН);

 • в) багатопартійні системи з домінуючою партією (Мексика з Інституційно-революційною партією);

 • г) система фіксованого законом числа партій (Китай, країни “третього світу”);

 • д) моністична партійна система (СРСР, Куба).



 • 1) Принцип демократії;

 • 2) Принцип участі народу в управлінні суспільними справами (партиципація);

 • 3) Принцип політичного плюралізму;

 • 4) Рольова автономія елементів політичної системи;

 • 5) Змагальність у політичному процесі;

 • 6) Принцип самоврядування колективів;

 • 7) Принцип верховенства права.



Елементи militant democracy:

 • Елементи militant democracy:

  • розпуск політичних партій;
  • конституційні засоби обмеження зловживання демократією, насамперед, належна правова процедура;
  • конституційні обмеження окремих політичних прав – свободи асоціацій, зібрань, вираження поглядів;
  • лояльність державних службовців.


 • Ст. 37 Конституції:

 • Утворення політичних партій... програмні цілі або дії яких спрямовані на (1) ліквідацію незалежності України, (2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, (3) порушення суверенітету і (4) територіальної цілісності держави, (5) підрив її безпеки, (6) незаконне захоплення влади, (7) пропаганду війни, насильства, (8) на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, (9) посягання на права і свободи людини, (10) здоров'я населення, забороняються.



 • Стаття 7 Конституції УРСР:

 • Політичні партії, громадські організації і рухи через своїх представників, обраних до Рад народних депутатів, та в інших формах беруть участь у розробці і здійсненні політики республіки, в управлінні державними і громадськими справами на основі їх програм і статутів, відповідно до Конституції України і чинних законів.

 •  Не допускається створення і діяльність партій, інших громадських організацій і рухів, що ставлять за мету (1) зміну шляхом насильства конституційного ладу і (2) в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави, а також (3) підрив її безпеки, розпалювання (4) національної і (5) релігійної ворожнечі.

 • (У ред. Закону N 404-12 від 24.10.90)



 • Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання

 • 1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

 • 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах (1) національної або (2) громадської безпеки, (3) для запобігання заворушенням чи злочинам, (4) для охорони здоров'я чи (5) моралі або (6) для захисту прав і свобод інших осіб. (7) Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.



     • 1. антиекстремізм – недопустимість функціонування тоталітарних партій та встановлення перепон перед партіями вождистського типу шляхом встановлення вимог щодо демократичності їх структури;
 • 2. негативний республіканізм – вимоги щодо демократичності структури, наявності партійних осередків, права членів і внутрішньопартійний арбітраж,

 • 3. моральність громадянського суспільства – внутрішньопартійна автономія, відкритість джерел фінансування та обмеження щодо пожертвувань, вимоги щодо due process of law у внутрішньопартійних процедурах



Ст. 36 Конституції:

 • Ст. 36 Конституції:

 • Політичні партії в Україні сприяють формуванню та вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюється виключно цією Конституцією і законами України



 • “…партії беруть участь у формуванні політичної волі народу. Вони засновуються вільно. Їх внутрішня будова повинна відповідати демократичним принципам. Вони повинні публічно звітувати про походження та використання своїх засобів, а також про своє майно”

 • (абз. 1 ст. 21 Основного закону ФРН).

 • “Партії, які за своїми цілями або за поведінкою своїх прибічників намагаються нанести шкоду основам вільного демократичного ладу або усунути його чи поставити під загрозу існування ФРН, антиконституційні. Питання про антиконституційність вирішується ФКС”.

 • (абз. 2 ст. 21 Основного закону ФРН)



 • 1) поняття політичної партії, визначення їх місця і ролі у політичній системі та механізмі публічної влади;

 • 2) умови та порядок створення та припинення діяльності;

 • 3) вимоги до ідеології та програмних положень партій;

 • 4) вимоги до їх організаційної структури та порядку діяльності;

 • 5) фінансово-економічна база партії;

 • 6) взаємовідносини з публічною владою, насамперед їх участі у виборах та у діяльності представницьких органів влади.



45. Суд і раніше стверджував, що однією із основних характерних рис демократії є можливість, яку вона відкриває для вирішення проблем країни через діалог, не схиляючись до насильства, навіть коли цей діалог викликає роздратування. Демократія процвітає в умовах свободи висловлювання думок. З цієї точки зору не може бути ніякого виправдання створенню перепон політичній групі виключно лише тому, що вона намагається обговорювати публічно ситуацію, що стосується частини населення держави, і брати участь у політичному житті, щоб, керуючись демократичними правилами, знайти рішення, здатні задовольнити кожну заінтересовану людину.

 • 45. Суд і раніше стверджував, що однією із основних характерних рис демократії є можливість, яку вона відкриває для вирішення проблем країни через діалог, не схиляючись до насильства, навіть коли цей діалог викликає роздратування. Демократія процвітає в умовах свободи висловлювання думок. З цієї точки зору не може бути ніякого виправдання створенню перепон політичній групі виключно лише тому, що вона намагається обговорювати публічно ситуацію, що стосується частини населення держави, і брати участь у політичному житті, щоб, керуючись демократичними правилами, знайти рішення, здатні задовольнити кожну заінтересовану людину.

 • ...На думку Суду, той факт, що така політична програма [вимога Соціалістичної партії про забезпечення „курдської нації” на самовизначення та її право на „відділення”, на думку Суду, є намаганням „підкреслити, що запропонована федеративна система не може виникнути без вільно вираженої згоди курдів через референдум”] оцінюється не як несумісна з існуючими принципами та структурами турецької держави, не робить її несумісною з принципами демократії. Сутність демократії полягає в тому, щоб дозволити висувати та обговорювати різноманітні політичні програми, навіть ті, які піддають сумніву той порядок, відповідно до якого організована у цей час держава, при умові, що вони не наносять шкоди самій демократії[1].

 • [1] Socialistic Party & others v. Turkey // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. – Т. 2. – М.: НОРМА, 2001. – С. 503, 504.



 • колегіальність вищих партійних органів;

 • недопустимість функціонування організаційних структур авторитарного й тоталітарного типу;

 • заборона формування організаційних структур за місцем роботи членів партії;

 • наявність внутрішньопартійного арбітражу;

 • публічне звітування про джерела і напрямки фінансування політичних партій;

 • обмеження щодо максимального розміру фінансування для з боку одного фінансового донора.





 • А. пряма і непряма структура політичних партій;

 • Б. базові елементи політичних партій:

  • 1) територіальні осередки;
  • 2) секція, ланка, комітет;
  • 3) територіальні структури та громадський вплив політичних партій;
 • В. партійне керівництво:

  • 1) відбір керівників;
  • 2) керівники та парламентарії;
  • 3) керівні органи партії – з’їзд, конференція;


 • Г. членство у політичній партії:

  • 1) критерії членства;
  • 2) прибічники партії – виборці, симпазанти, активісти;
 • Д. способи інтеграції у політичній партії:

  • 1) вертикальні і горизонтальні зв’язки;
  • 2) централізація і децентралізація


 

 •  

 •      Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:

 • 1) назву політичної партії;

 •  2) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;  

 •  3) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;

 • 4) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;  

 •      5) порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків;  



       

 •        

 •      6) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;  

 •      7) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;  

 •      8) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;  

 •      9) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску).



 • 1) сприяння у формуванні та вираженні політичної волі громадян:

 • 2) періодична участь у виборах;

 • 3) ведення суспільно-політичної дискусії щодо напрямів розвитку країни;

 • 4) програмні положення та функції партій.



 • Політичні партії мають право:  

 •      1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією і законами України;  

 •      2) брати участь у виборах на всіх рівнях публічної влади;  

 •      3) використовувати державні медіа (ЗМІ), а також засновувати власні ЗМІ, як передбачено відповідними законами України;  

 •      4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;  

 •      5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.



 • Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі:  

 •      можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;  

 •      брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;  

 •      вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.



Михайло Савчин

 • Михайло Савчин

 • д.ю.н., проф. УжНУ

 • msavchyn@bigmir.net




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка