Закон України "Про безоплатну правову допомогу"Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

 • Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 02.06.2011 № 3460-VI (набрав чинності 09.07.2011)


Мета та завдання Закону

 • Кожен має право ……. (стаття …. Конституції України)

 • Відповідно до Конституції України Закон визначає:

 • а) зміст права на безоплатну правову допомогу;

 • б) порядок реалізації цього права;

 • в) підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги;

 • г) державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.Визначення термінів (стаття 1 Закону)

 • безоплатна правова допомога - це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;

 • правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

 • правові послуги - а) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; б) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; в) здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; г) забезпечення захисту особи від обвинувачення; д) надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.Право на безоплатну правову допомогу

 • це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом.Безоплатна первинна правова допомога

 • - це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

 • безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.Суб'єктами права на безоплатну первинну правову допомогу –

 • є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України

 • До суб'єктів, що надають первинну правову допомогу належать:

 • 1) органи виконавчої влади;

 • 2) органи місцевого самоврядування;

 • 3) фізичні та юридичні особи приватного права;

 • 4) спеціалізовані установи.Організація надання безоплатної первинної правової допомоги:

 • шляхом подання письмового звернення про надання первинної правової допомоги (звернення про надання одного з видів послуг надсилаються повнолітніми особами до органів влади та місцевого самоврядування відповідно до компетенції цих органів, які зобов'язані надати такі послуги протягом 30-ти календарних днів з часу надходження звернення; якщо ж у зверненні міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то відповідь надається у 15-ий термін);

 • шляхом організації особистого прийому громадян (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом громадян з питань надання правової допомоги, який проводиться постійно в установлені дні та години, що повинні бути доведені до громадян);

 • спеціалізованими установами.Спеціалізовані установи з надання первинної правової допомоги

 • утворюються органами місцевого самоврядування з урахуванням потреби територіальної громади;

 • є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням;

 • фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел;

 • положення про установу затверджується на основі типового положення;Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя

 • включає такі види правових послуг:

 • 1) захист від обвинувачення;

 • 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • 3) складення документів процесуального характеру.Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно із Законом мають такі категорії осіб:

 • особи, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону;

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, - на всі види правових послуг;

 • особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на захист від обвинувачення та представництво інтересів у суді та ін. органах;

 • особи, до яких застосовано адміністративний арешт – теж саме;

 • підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства, - на захист від обвинувачення;

 • особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, - теж саме;

 • особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою, - на захист від обвинувачення та складення документів процесуального характеру;

 • особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців", - на всі види правових послуг;

 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на всі правові послуги стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом тощо;Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

 • 1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом;

 • 3) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням;

 • фінансуються з Державного бюджету України, інших не заборонених законодавством джерел;

 • забезпечують надання всіх видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону “Про безоплатну правову допомогу”;

 • повноваження та порядок діяльності центрів встановлюються Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що затверджується Міністерством юстиції України;

 • діяльність Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці;Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;

 • забезпечує складення процесуальних документів за зверненням суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;

 • забезпечує участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства та в розгляді кримінальної справи в суді у випадках, коли участь захисника є обов'язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, а також у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, не може запросити захисника через відсутність коштів чи з інших об'єктивних причин;

 • забезпечує участь захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;

 • забезпечує здійснення представництва інтересів суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • укладає контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на постійній основі;Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів про надання послуг);

 • видає доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • приймає рішення про заміну адвоката відповідно до статті 24 цього Закону;

 • подає клопотання до головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 24 цього Закону;

 • приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • подає головному управлінню юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звіти про свою діяльність;

 • виконує інші функції, передбачені Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • звернення подаються особами, які досягли повноліття, до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи;

 • разом із зверненням особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається законний представник, до однієї з вразливих категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону;Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу

 • У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • Якщо особа подала звернення про надання одного з видів правових послуг, до територіального органу юстиції, цей орган зобов'язаний протягом трьох днів з дня подання звернення надіслати його до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, діяльність якого поширюється на територію відповідної адміністративно територіальної одиниці. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний у семиденний строк з дня отримання звернення особи прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • Якщо особа належить до однієї з відповідних категорій осіб Центр приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги і письмово повідомляє про це особу або її законного представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи;
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка