Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 • наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

 • науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

 • науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах, пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;

 • науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності

 • фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;

 • прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей; • ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • заводська (науково-технічні підрозділи підприємства)

 • галузева (галузеві НДІ :. НДІ економіки, НДІ фінансів, НДІ статистики та ін)

 • Академічна

 • Вузівська

 • новаторська (проектні фірми, проектні бригади та ін.)

 • СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 • Національна академія наук України (НАНУ) - вища наукова організація України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук

 • галузеві академії наук - Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України

 • недержавні спеціалізовані академії (об'єднують вчених за профілем їх наукової діяльності): Українська міжнародна академія оригінальних ідей, Академія інженерних наук, Українська технологічна академія та інші).науково-дослідна (науково-технічна) установа

 • науково-дослідна (науково-технічна) установа

 • науково-дослідна (науково-технічна) установа - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт

 • Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку.

 • Управління науковою установою здійснює її керівник.

 • Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений статутом (положенням) наукової установи термін і затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової установи.

 • Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на посади на конкурсних засадах у порядку, встановленому статутом (положенням) цих установ.

 • Державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній власності.

 • Державні наукові установи створюються, реорганізуються та ліквідуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 • Державним науковим установам передаються в постійне користування земельні ділянки згідно із законодавством України.Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

 • Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

 • Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

 • Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

 • З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

 • Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:

 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;

 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;

 • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);

 • затверджує результати атестації наукових працівників;

 • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;

 • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;

 • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).

 • При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.Державна атестація наукових установ

 • Державна атестація наукових установ

 • З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам тазавданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм підтримки держави не менше одного разу на п'ять років провадиться державна атестація наукових установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • Державній атестації підлягають наукові установи усіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка державиВчений, його права

 • Вчений, його права

 • вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати

 • молодий вчений - вчений віком до 35 років

 • науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації

 • науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

 • Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора.Вчений має право:

 • Вчений має право:

 • обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;

 • об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;

 • брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України;

 • здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності;

 • публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;

 • брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;

 • отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій,почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.

 • Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний: не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;

 • додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність.Науковий працівник має право:

 • Науковий працівник має право:

 • об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об'єднань і політичних партій;

 • на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;

 • на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України;

 • на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;

 • на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або науково-прикладного результату своєї діяльності;

 • займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України;

 • займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства України.Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:

 • Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:

 • оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника,

 • результативності його роботи;

 • визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді;

 • виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;

 • визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійної підготовки наукового працівника.Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:

 • Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:

 • керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);

 • заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи;

 • академік-секретар (його заступники);

 • головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);

 • керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);

 • головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступники;

 • провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу;

 • головний науковий співробітник;

 • провідний науковий співробітник;

 • старший науковий співробітник;

 • науковий співробітник;

 • науковий співробітник-консультант;

 • молодший науковий співробітник;

 • докторант.ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГРАНТИ

 • ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГРАНТИ

 • Бюджетне

 • Контрактне (госпдоговірні роботи)

 • Конкурсне, грантове

 • Держбюджетні НДР (науково-дослідні роботи) - НДР, які фінансуються із коштів, які відпускаються науково-дослідній установі через відомство, якому воно підпорядковане

 • Госпдоговірні НДР - НДР, які фінансуються підприємствами і відомствами зацікавлених галузей народного господарства на підставі спеціальних господарських договорів, які укладаються.

 • Грант - кошти, які безоплатно передаються дарувальником (грантодавачем, спонсором, донором) приватній особі або некомерційній (неприбутковій) організації і призначені для здійснення конкретних програм в галузі освіти, мистецтва, культури, охорони навколишнього середовища, а також для проведення конкретних наукових досліджень.ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 • ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 • Дипломна робота - це випускна кваліфікаційна робота, що представляє собою теоретичне або експериментальне дослідження однієї з актуальних тем, в якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями і практичними вміннями та навичками, що дозволяють йому самостійно вирішувати професійні завдання:

 • теоретичне обґрунтування і розкриття сутності економічних і фінансових категорій, явищ і проблем ринкової економіки з обраної теми;

 • розвиток навичок самостійної роботи, отриманих за роки навчання, в проведенні наукового дослідження з теми;

 • знання і вміння застосовувати положення законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів з питань, що розглядаються в дипломній роботі;

 • вміння самостійно розробляти конкретну наукову проблему;

 • чітке розуміння економічної теорії у вирішенні проблем досліджуваної теми, включаючи критичну оцінку літературних джерел і різних поглядів вчених і практиків, в тому числі і

 • зарубіжних;

 • вміння систематизувати і докладно аналізувати дані, отримані зі статистичних збірників, звітних матеріалів, періодичної та спеціальної літератури, робити аргументовані висновки і пропозиції;

 • узагальнення всього комплексу знань, отриманих за час навчання у ВУЗі.

 • Дипломна робота не може бути допущена до захисту при наступних обставинах:

 • вона являє собою плагіат або компіляцію;

 • виконана тільки на основі підручників, однієї монографії або одного навчального посібника без використання іншої спеціальної літератури;

 • її зміст не відповідає темі, або тема в основному не

 • розкрита;

 • вона містить безліч помилок, граматичних помилок,

 • посилання на джерела та список використаної літератури оформлені неправильно.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка