Закон України "Про загальну середню освіту" Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників Педагогічні … працівники зобов'язаніДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Стаття 24. Педагогічні працівники

 • 1. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи

 • Закон України

 • “Про загальну середню освіту”Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

 • Педагогічні … працівники зобов'язані:

 • - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

 • - забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями …. навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів;

 • Закон України “Про освіту”Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

 • Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють ……. заклади післядипломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії з …. творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями… • 2. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником навчального закладу, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, ………. місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації та акредитації навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • Закон України “Про освіту” • 5. За результатами атестації дошкільних, середніх ……… місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень:

 • визначають відповідність освітніх послуг, які надаються навчальними закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня ……Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти

 • 1. Державний стандарт загальної середньої освіти - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.

 • 2. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів ….. незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

 • Закон України

 • “Про загальну середню освіту”Стаття 15. Державні стандарти освіти

 • 1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.

 • Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років.

 • Закон України “Про освіту” • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА

 • від 23 листопада 2011 р. № 1392 

 • Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • п.1 Установити, що зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року. • Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

 • При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

 • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Значення окремих понять Держстандарту

 • 2) діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

 • 8) компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

 • 15) особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні;Про компетентність і компетенцію…

 • компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

 •  компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

 • ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини;

 • предметна (галузева) компетентність - набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;

 • предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;До ключових компетентностей належить:

 • уміння вчитися,

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами,

 • математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки,

 • інформаційно-комунікаційна,

 • соціальна,

 • громадянська,

 • загальнокультурна,

 • підприємницька

 • здоров’язбережувальнаПредметні (галузеві) компетентності:

 • комунікативна,

 • літературна,

 • мистецька,

 • міжпредметна естетична,

 • природничо-наукова і математична,

 • проектно-технологічна

 • інформаційно-комунікаційна,

 • суспільствознавча,

 • історична

 • здоров’язбережувальна


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка