Змістовий модульI. Змістовий модульIДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Змістовий модульI.

 • Змістовий модульI.

 • Психологічні особливості вузівського навчального процесу та педагогіка вищої школи.

 • Т.1.Педагогіка вищої школи, предмет, завдання і методи

 • Т.2.Загально організаційна структура педагогічних завдань вищої школи

 • Т.3.Психолого-педагогічна взаємодія у ВНЗ

 •  Т.4.Психолого-педагогічні засади управління вузівським навчальним процесом

 •  Т.5.Форми організації навчально-професійної діяльності у ВНЗ. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів

 • Т.6.Система вищої освіти в Україні та інших країнах(лекція-конференція)

 •  Т.1.Загальна психологічна характеристика студентського віку.

 • Т.1.Загальна психологічна характеристика студентського віку.

 • Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

 •  Т.2.Особливості формування й розвитку студентської групи

 •  Т.3.Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи

 •  Т.4.Педагогічна майстерність та професіоналізація особистості викладача ВНЗ

Після відвіданої лекції студенти повинні проаналізувати, яким чином викладачу вдавалось:

 • Після відвіданої лекції студенти повинні проаналізувати, яким чином викладачу вдавалось:

 • передавати знання, дохідливо викладати матеріал, контролювати й оцінювати результати праці тих, яких навчають, і його власної праці;

 • формувати навички, якості студентів, враховувати індивідуальні й інші можливості їх особистості;

 • керувати пізнавальною діяльністю студентів, організовувати їх самостійну роботу й самовиховання;

 • володіти собою, своїм психічним станом, зовнішнім вираженням емоцій і почуттів, виявляти педагогічний такт.

 • Аналіз оформити письмово у вигляді есе на 3-5 сторінок.Примітки: заняття відбувається у формі захисту самостійних та індивідуальних завдань,які здаються на перевірку для викладача у визначений термін. Захист відбувається у формі вирішення тестових завдань та усних відповідей на поставлені викладачем запитання.

 • Примітки: заняття відбувається у формі захисту самостійних та індивідуальних завдань,які здаються на перевірку для викладача у визначений термін. Захист відбувається у формі вирішення тестових завдань та усних відповідей на поставлені викладачем запитання.1.Тест за матеріалами модуля 1 – 20 Б

 • 1.Тест за матеріалами модуля 1 – 20 Б

 • 2.Активність на лекційних та практичних заняттях(запитання-відповіді) - 5(БОНУС)

 • 3.Виконання індивідуальних завдань(два з восьми на вибір) -4Б

 • 4.Виконання самостійна роботи студентів – 8 Б

 • 5.Проведення лекційного заняття

 • Самоаналіз заняття 10 / 5 ББ

 • 6.Творчі аспекти роботи студента (аналіз відвіданого заняття) – 3 Б

 • 7.Тест за матеріалами модуля – 50 БСкладіть схему, яка відображає зміст освіти. Скористайтесь запропонованими поняттями: знання, уміння, навички, функції.

 • Складіть схему, яка відображає зміст освіти. Скористайтесь запропонованими поняттями: знання, уміння, навички, функції.

 • Сформулюйте загальні вимоги щодо вибору оптимальних поєднань методів навчання викладачем.

 • Ознайомтесь з системами освіти провідних держав світу (Німеччина, Франція, Англія, США, Японія, Швеція):

 • У чому полягають відмінності вітчизняної системи освіти і систем освіти провідних держав світу?

 • У чому полягають відмінності в процесі управління вітчизняними та закордонними ВНЗ?

 • У чому полягає різниця у підходах до організації методичної роботи в університеті та технікумі?

 • Розкрити психологічні механізми становлення якостей особистості й відповідно до них визначити основні напрями виховної роботи у вищій школі.Визначити та проілюструвати прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

 • Визначити та проілюструвати прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

 • Використовуючи психологічну літературу, розкрити соціально-психологічний портрет сучасного студента. Наскільки і в чому він співпадає (або не співпадає) з реальним портретом студента з вашої групи? Чи є протиріччя? Які? (Відповісти письмово).

 • Розробіть систему контролю за успішністю студентів (1 або 2 семестри) на прикладі певної дисципліни. Вкажіть чітке розташування форм, методів та видів контролю.

 • Відповідно обраній темі розробити та презентувати результат власного дослідження .Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

 • Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

 • В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється успішність його адаптації до ВНЗ? Запропонуйте власну програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студента до вищої школи.

 • Охарактеризуйте показники професійної зрілості студента.

 • Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначаються сучасними психологами?

 • Як можна пояснити, що лідер студентської групи не обов’язково відмінник навчання? • Розробити рекомендації наставнику групи стосовно шляхів оптимізації міжособистісних взаємин і згуртування студентського колективу (маючи на увазі Вашу групу).

 • Які психологічні засоби, методи та прийоми підвищують ефективність професійно-педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекцій, на семінарських заняттях і екзамені?

 • Проаналізуйте існуючу систему контролю успішності студентів з певної дисципліни стосовно реалізації принципів, методів та форм контролю.

 • Література:

 • І.Є. Семенча Посібник до курсу «Педагогіка і психологія вищої школи»

 • Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник

 • Подоляк Л. Г., Юрченко В.І.. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрів і аспірантів.

 • Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка