1. Біосфера. Походження та еволюція. Екологічні системиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1. Біосфера. 2. Походження та еволюція. 3. Екологічні системи.

 • 1. Біосфера. 2. Походження та еволюція. 3. Екологічні системи.

 • 4. Структура біосфери, її складові частини,функціонування. 5. Основні етапи еволюції біосфери.- простір активного життя Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами.

 • - простір активного життя Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами.

Екосистема (біоценоз) — основна одиниця біосфери, яка є об’єктом вивчення екології. Цей термін запровадив англійський біолог А. Тенслі у 1935 році.

  • Екосистема (біоценоз) — основна одиниця біосфери, яка є об’єктом вивчення екології. Цей термін запровадив англійський біолог А. Тенслі у 1935 році.
  • Екосистема — складний природний комплекс живих істот, що взаємодіють з неорганічним середовищем та знаходяться в матеріально-енергетичній залежності від неї.


Екосистема - ізольована одиниця (рілля, озеро, пасовище, струмок тощо), проте фактично різні компоненти постійно переміщуються з однієї екосистеми в іншу.

 • Екосистема - ізольована одиниця (рілля, озеро, пасовище, струмок тощо), проте фактично різні компоненти постійно переміщуються з однієї екосистеми в іншу.

 • По своїй суті це динамічно урівноважена система, що склалася в результаті тривалої та глибокої адаптації складових компонентів, в якій здійснюється кругообіг речовин.

 • Екосистема — не проста сукупність живих організмів та навколишнього середовища, це діалектична єдність усіх екологічних компонентів, обумовлена взаємозалежністю та причинно-наслідковими зв’язками. У кожній екосистемі відбуваються кругообіг речовин та обмінні енергетичні процеси.Біотоп — це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо).

 • Біотоп — це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо).

 • Біоценоз — це історично сформована сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, що населяє біотоп. Відповідно до цього кожний біоценоз складається з фітоценозу (угрупування рослин), зооценозу (угрупування тварин) та мікроценозу (угрупування мік­роорганізмів).

 • Крім природних екосистем, існують також штучні екосистеми: космічна станція, акваріум, вазон із кімнатною рослиною тощо.Біоценози земної кулі утворюють біоценотичний покрив, який вивчає біогеоценологія. Заснував цю науку видатний російський вчений В. М. Сукачов.

 • Біоценози земної кулі утворюють біоценотичний покрив, який вивчає біогеоценологія. Заснував цю науку видатний російський вчений В. М. Сукачов.

 • Сукупність всіх біогеоценозів нашої планети утворює велетенську екосистему — біосферу.

 • Біоценози можуть формуватися на будь-якій ділянці земної поверхні — на суші і на воді.

 • Вони бувають степовими, болотними, луговими і т. д. Велике значення в функціонуванні біосфери мають гідробіоценози.

 • Ділянки земної поверхні, покриті культурними рослинами, називаються агрофітоценозами.В структурі кожної екосистеми можна виділити чотири функціональні компоненти:

 • В структурі кожної екосистеми можна виділити чотири функціональні компоненти:

 • 1)абіотичне оточення, тобто весь комплекс неживої природи, звідки біоценоз черпає засоби для існування і куди виділяє продукти обміну;

 • 2)комплекс автотрофних організмів, що забезпечують органічними речовинами, а отже, й енергією всі інші організми, це первинні продуценти органічної речовини, які асимілюють сонячну енергію (фототрофні рослини, фотосинтезуючі бактерії);

 • 3) комплекс гетеротрофних організмівконсументів, які живуть за рахунок поживних речовин, створених первинними продуцентами. Консументами є тварини та безхлорофільні рослини;

 • 4) комплекс організмів, які розкладають органічні сполуки до мінерального стану. Це редуценти, представлені мікроорганізмами — бактеріями, грибами, найпростішими, а також організмами, які живляться мертвими органічними речовинами.

Взаємодія організмів в екосистемі надзвичайно складна.

 • Взаємодія організмів в екосистемі надзвичайно складна.

 • Взаємодія біоценозів з біотопами відбувається через речовинно-енергетичний обмін.

 • Для кожної екосистеми характерний свій біологічний кругообіг речовин, який здійснюється завдяки існуванню в екосистемах трофічних ланцюгів (ланцюгів живлення).Пасовищний ланцюг живлення — це низка живих організмів, у якій кожний вид живиться попередниками в ланцюзі та в свою чергу служить їжею для видів, які посідають вищий рівень. Наприклад, у водоймах фітопланктон поїдається зоопланктоном, останній — дрібною рибою, що є здобиччю великих риб — хижаків, які в свою чергу споживаються людиною.

 • Пасовищний ланцюг живлення — це низка живих організмів, у якій кожний вид живиться попередниками в ланцюзі та в свою чергу служить їжею для видів, які посідають вищий рівень. Наприклад, у водоймах фітопланктон поїдається зоопланктоном, останній — дрібною рибою, що є здобиччю великих риб — хижаків, які в свою чергу споживаються людиною.

 • Кожний живий організм або їх сукупність виконують певну біологічну функцію, яка або починає якийсь процес, або служить його проміжною ланкою, або завершує його.

 • Така узгоджена та взаємозв’язана діяльність живих організмів Землі перебуває в тісному зв’язку з навколишнім середовищем та його основними факторами і створює екологічну систему, цілісність якої утримується сталими потоками речовини та енергією між компонентами екосистеми.Біомами- дуже великі наземні екосистеми, наприклад, ліси помірного поясу, пустелі, хвойні ліси, савани тощо.

 • Біомами- дуже великі наземні екосистеми, наприклад, ліси помірного поясу, пустелі, хвойні ліси, савани тощо.

 • Кожний біом включає в себе цілу низку менших за розмірами взаємозв’язаних одна з одною екосистем.

 • Одна з них може бути великою — площею декілька мільйонів квадратних кілометрів, інша може являти собою невелику галявину.

 • Важливо те, що кожну екосистему можна визначити як більш-менш своєрідне угрупування рослин і тварин, які взаємодіють одне з одним і з довкіллям.Щоб вияснити цілісність біосфери, необхідно з’ясувати, як вона функціонує.

 • Щоб вияснити цілісність біосфери, необхідно з’ясувати, як вона функціонує.

 • Оскільки вона складається з безлічі екосистем, необхідно знати їх структуру.

 • У кожній екосистемі є два основних компоненти: організми, з одного боку, і фактори неживої природи — з другого.

 • Таку сукупність організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів) називають біотою (від лат. bio — життя) екосистеми.

 • Шляхи взаємодії різних категорій організмів — це її біотична структура.

 • Неживі (хімічні і фізичні) фактори навколишнього середовища називаються абіотичними.Незважаючи на велику різноманітність екосистем — від пустель до тундри, всім їм, на думку екологів, властива приблизно однакова біотична структура, всі вони містять одні й ті ж категорії організмів, які подібно взаємодіють у всіх екосистемах. Це такі категорії: продуценти, консументи, редуценти.

 • Незважаючи на велику різноманітність екосистем — від пустель до тундри, всім їм, на думку екологів, властива приблизно однакова біотична структура, всі вони містять одні й ті ж категорії організмів, які подібно взаємодіють у всіх екосистемах. Це такі категорії: продуценти, консументи, редуценти.

 • Продуценти, або автотрофи — це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей.Продуцентами в екосистемі називають зелені рослини, оскільки вони самі утворюють для себе їжу.

 • Продуцентами в екосистемі називають зелені рослини, оскільки вони самі утворюють для себе їжу.

 • Їх на Землі є близько 350000 видів, а маса, за підрахунками В.Вернадського, становить близько 2,4∙1012 т. На перший погляд здається, що зелені рослини незалежні від інших організмів.

 • Однак вчені стверджують, що якби на Землі існували тільки зелені рослини, то, кінець кінцем, усі мінеральні речовини виявилися б зв’язаними в цих рослинах (у багатьох випадках — в їхніх мертвих рештках) і ріст рослин припинився б. Цього не відбувається тому, що інші організми — редуценти (або мікроконсументи) використовують поживні речовини, що містяться у мертвих рослинах, і як джерело енергії, і як їжу, розкладаючи при цьому органічні сполуки на простіші неорганічні. У такому вигляді їх здатні поглинати й використовувати живі рослини.Редуценти — мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук — води, вуглекислого газу й мінеральних солей.

 • Редуценти — мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук — води, вуглекислого газу й мінеральних солей.

 • До редуцентів належать бактерії, гриби. Їх налічується 75 тис. видів, а сумарна маса становить 1,8∙108 т.Енергія та елементи живлення, що містяться в організмах живих продуцентів, споживаються в більшості природних екосистем не тільки редуцентами, а й консументами, або фаготрофами.

 • Енергія та елементи живлення, що містяться в організмах живих продуцентів, споживаються в більшості природних екосистем не тільки редуцентами, а й консументами, або фаготрофами.Консументи — це гетеротрофічні організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. До них належать переважно тварини, які живляться іншими організмами або частинками органічної речовини.

 • Консументи — це гетеротрофічні організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. До них належать переважно тварини, які живляться іншими організмами або частинками органічної речовини.

 • Серед них є травоїдні (тварини, що живляться рослинною їжею), усеїдні (тварини, що споживають як рослинну, так і тваринну їжу), м’ясоїдні, а також паразити.

 • Кількість видів цієї групи найбільша — понад 1,5 млн, а їхня маса становить близько 2,3∙108 т.Одна з причин, що викликає різноманітність екосистем (біоценозів) у природі, — це своєрідність абіотичних умов кожного регіону.

 • Одна з причин, що викликає різноманітність екосистем (біоценозів) у природі, — це своєрідність абіотичних умов кожного регіону.

 • Таким чином, незважаючи на різноманітність екосистем, всі вони мають спільні риси.

 • У кожній із них можна виділити фотосинтезуючі рослини — продуценти, різні типи консументів і редуцентів.Одна з причин, що викликає різноманітність екосистем (біоценозів) у природі, — це своєрідність абіотичних умов кожного регіону.

 • Одна з причин, що викликає різноманітність екосистем (біоценозів) у природі, — це своєрідність абіотичних умов кожного регіону.

 • Таким чином, незважаючи на різноманітність екосистем, всі вони мають спільні риси. У кожній із них можна виділити фотосинтезуючі рослини — продуценти, різні типи консументів і редуцентів.

 • Види екосистем за масштабами поділяються на мікроекосистеми, мезоекосистеми і макроекосистеми.Захист живих організмів від космічних променів, метеоритів;

 • Захист живих організмів від космічних променів, метеоритів;

 • Регуляція сезонних і добових коливань температури;

 • Носій тепла і вологи;

 • Депо газів (фотосинтез, дихання);

 • Зумовлює низку складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід тощо);Парниковий ефект

 • Парниковий ефект

 • ( СО2, метан, оксиди азоту, фреони);

 • Руйнування озонового шару (фреони);

 • Смоги;

 • Кислотні дощіГоловна складова частина організмів;

 • Головна складова частина організмів;

 • Обмін речовин, тепла;

 • Кліматоутворюючий фактор;

 • Природний ресурс; • Фізичне забруднення

 • Хімічне забруднення

 • Біологічне забруднення

 • Теплове забрудненняНа поверхні живе більшість рослин, тварин і людина.

 • На поверхні живе більшість рослин, тварин і людина.

 • Забезпечення умов життя для рослин – основного продукту харчування для тварин і людини

 • Комора корисних копалин, енергетичної сировини.Зменшення родючості, деградація

 • Зменшення родючості, деградація

 • Ерозія вітрова, водна

 • Засолення

 • Спустелювання

 • Порушення земель

 • Засмічування, забрудненняОдиничні

 • Одиничні

 • Окремі родовища корисних копалин

 • Лісові масиви

 • Сільськогосподарські угіддя

 • Регіональні

 • Система озер

 • Родовищні басейни

 • Загальні

 • Атмосфера

 • Гідросфера

 • Морські течії

 • Сонячна радіаціяа) процент валового національного продукту, які виділяються на потреби охорони здоров’я;

 • а) процент валового національного продукту, які виділяються на потреби охорони здоров’я;

 • б) доступність первинної медико-санітарної допомоги;

 • в) охоплення населення безпечним водопостачанням;

 • г) процент осіб, імунізованих проти шести особливо поширених серед населення країн, що розвиваються, інфекційних захворювань (дифтерії, коклюшу, правцю, кору, поліомієліту й туберкульозу);

 • д) ступінь обслуговування жінок кваліфікованим персоналом у період вагітності та при пологах;

 • е) процент дітей, які народились з низькою масою тіла (менше 2500 г);

 • ж) середня тривалість прийдешнього життя;

 • з) рівень грамотності серед населення.1. Вичерпні (корисні копалини);

 • 1. Вичерпні (корисні копалини);

 • 2. Умовно – вичерпні (сільськогосподарські угіддя);

 • 3. Невичерпні (сонячна радіація, енергія вітру, припливів і відпливів, загальні запаси води);1. Плата за спеціальне використання природних ресурсів.

 • 1. Плата за спеціальне використання природних ресурсів.

 • 2. Плата за забруднення довкілля.

 • 3. Система фінансування і кредитування природоохоронних заходів (бюджети, фонди, інвестиції)

 • 4.Екологізація податкової і цінової систем

 • 5. Розвиток екоіндустрії, матеріальне стимулювання, екологічний аудит.Збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів;

 • Збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів;

 • Скорочення тривалості виробничого циклу на технологічних стадіях

 • Інтенсифікація та оптимізація виробничих процесів

 • Комплексна механізація та та автоматизація

 • Зниження енергетичних затрат

Деякі фактори впливають постійно, інші – періодично, але практично ніколи ні один із них не діє ізольовано.

 • Деякі фактори впливають постійно, інші – періодично, але практично ніколи ні один із них не діє ізольовано.

 • Розрізняють різні види їхнього впливу.

 • Комбінована дія – це сумарний вплив декількох факторів однієї природи, наприклад, декількох хімічних сполук або декількох фізичних факторів.

 • Поєднана дія – це сумарний вплив одночасно двох або більше факторів різної природи, наприклад, хімічних та фізичних факторів.

 • Комплексна дія – це така дія, при якій одна і та ж речовина надходить в організм людини з різних середовищ біосфери; або це одночасна дія хімічної речовини, яка надходить в організм кількома шляхами (перорально, респіраторно, через шкіру).Проста сумація їх впливу (адитивна дія);

 • Проста сумація їх впливу (адитивна дія);

 • Підсилення впливу, який перевищує суму впливу діючих факторів (синергічна дія);

 • Ослаблення впливу одного фактора іншим (антагоністична дія).

 • Деякі хімічні речовини можуть посилювати перебіг захворювання або змінювати імунобіологічну резистентність організму (паратоксична дія)

 • Спричиняють розвиток патологічних процесів після того, як уже закінчилася дія отрути (метатоксична дія).складають природний фон біосфери, який забезпечує відносну постійність її складу і кругообігу речовин у природі і є основою функціонування живої матерії.

 • складають природний фон біосфери, який забезпечує відносну постійність її складу і кругообігу речовин у природі і є основою функціонування живої матерії.

 • Більшість антропогенних, або неесенціальних факторів, (в залежності від величини їх впливу на організм людини) є небажані або небезпечні. Відмінність реакції організму на вплив їх можна прослідкувати з допомогою аналізу залежності «доза-ефект» на прикладі металів, відображає характер впливу антропогенних і природних факторів.Основною відмінністю між реакціями організму на вплив природних факторів є наявність зони оптимуму (0,1–1,0) у межах якої зміни в організмі не виходять за межі фізіологічних коливань функцій і характеризуються як нормальні.

 • Основною відмінністю між реакціями організму на вплив природних факторів є наявність зони оптимуму (0,1–1,0) у межах якої зміни в організмі не виходять за межі фізіологічних коливань функцій і характеризуються як нормальні.

 • Зменшення дози впливу (0,1–0,01) або її збільшення (1,0–10,0) викликає несприятливі зміни, які при достатній тривалості впливу, можуть перейти в патологічні. • від патогенності,

 • Від зміни інтенсивності або потужності фактору,

 • Від швидкості наростання цієї потужності,

 • Від тривалості впливу, резистентності організму, яка, у свою чергу, залежить від спадковості, віку, статі, фізіологічного стану та ін.

 • Виникнення всіх можливих реакцій організму в залежності від дози і диференціюють таким чином:

 • 1) смертність;

 • 2) захворюваність;

 • 3) фізіологічні й біохімічні ознаки хвороби;

 • 4) зміни в організмі невідомої етіології;

 • 5) нагромадження забруднюючої речовини в органах і тканинах.яке міститься у преамбулі до її Статуту: «Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби або фізичних дефектів».

 • яке міститься у преамбулі до її Статуту: «Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби або фізичних дефектів».здоров’я індивіда – це динамічний стан (процес) збереження й розвитку його психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності і соціальної активності при максимальній тривалості активного життя i максимальному збереженні функціональних резервів;

 • здоров’я індивіда – це динамічний стан (процес) збереження й розвитку його психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності і соціальної активності при максимальній тривалості активного життя i максимальному збереженні функціональних резервів;

 • здоров’я популяції – процес соціально–історичного розвитку біологічної і психосоціальної життєздатності населення, яке проживає на певній території, в ряді поколінь, підвищення його працездатності й продуктивності колективної праці, росту екологічного домінування, удосконалення виду Homo sapiens.медичні - захворюваність, смертність загальна й дитяча, фізичний розвиток, інвалідність;

 • медичні - захворюваність, смертність загальна й дитяча, фізичний розвиток, інвалідність;

 • соціального благополуччя - демографічна ситуація, санітарно-гігієнічні показники навколишнього середовища, спосіб життя, рівень медичної допомоги, соціально-гігієнічні показники;

 • психічного благополуччя - захворюваність психічними хворобами, частота невротичних станів і психопатій, психологічний клімат.«Природа никогда не заблуждается. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством»

 • «Природа никогда не заблуждается. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством»

 • М.ПришвинДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!Каталог: data -> kafedra -> internal -> hihiena -> presentations
presentations -> Екологія, біосфера, основні екологічні закони. Гігієнічне значення клімату,погоди
presentations -> Високо фіброгенний
presentations -> Від дав гр. οἶκος житло, селище, будинок, майно і
presentations -> План план 1 Гігієна тіла та ротової порожнини
presentations -> Антична або кровотвірна теорія (Гален, Арістотель)
presentations -> Профілактична медицина, її мета, завдання. Профілактична медицина, її мета, завдання
presentations -> Вступ. Екологія і здоров’я людини. Урбоекологія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка