1. Діагностика особистості учня початкової школиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.1. Діагностика особистості учня початкової школи

 • 1. Діагностика особистості учня початкової школи

 • 2. Діагностика учнівського колективу класу

 • 3. Діагностика виховного процесу класу і школиИнгенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – С. 8-12.

 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – С. 8-12.

 • Григор’єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. – К. : Преса Україна, 2005. – 448 с.

 • Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: навч. пос. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

 • Мартиненко С.М. Специфіка діагностичної діяльності вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр./ редкол.: І.Д. Бех, З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкіна та ін. – К.: КПМУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – №5. – С. 92-98.

 • Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / С.М. Мартиненко. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – С. 50-77.

 • Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-мет. пос. / С.М. Мартиненко. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2010. – С. 9-35.

 • Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. – К.: СПД "Цудзинович Т.І.", 2007. – 204 с.Булах І.Є. Поняття та категорії педагогічної діагностики / І.Є. Булах // Програма Європейської Комісії TEMPUS/TACIS. – К., 2005. – С. 15-21.

 • Булах І.Є. Поняття та категорії педагогічної діагностики / І.Є. Булах // Програма Європейської Комісії TEMPUS/TACIS. – К., 2005. – С. 15-21.

 • Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспиров, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Изд. центр “Академия”, 2001. – 176 с.

 • Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский; под ред. А.А. Красновского. – М.: Учпедгиз, 1955. – 651 с.

 • Словник іншомовних слів / за ред. І.В. Льохіна, Ф.М. Петрова. – К.: Держ. вид-во політ. л-ри УРСР, 1951. – 764 с.

 • Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

 • Маслов С.И. Эмоционально-ценностное образование младших школьников: монография / С.И. Маслов. – Тула: Изд-во ТГТУ, 1999. – 130 с.

 • Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал: психологические проблемы / Л.М. Митина. – М.: Просвещение, 1994. – 216 с.

 • Психология: словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. –

 • 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 • Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 1999. – 720 с. • Учень – це не посудина,

 • яку треба наповнити, а факел,

 • який потрібно запалити...

 • К.Д. УшинськийДіагностика особистості учня початкової школи – це виявлення та вивчення індивідуальних особливостей, навчальних досягнень, рівнів вихованості кожного учня та загального його розвитку

 • Діагностика особистості учня початкової школи – це виявлення та вивчення індивідуальних особливостей, навчальних досягнень, рівнів вихованості кожного учня та загального його розвиткуДіагностуються:

 • спрямованість особистості (потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, мотиви, установки, системи ставлення)

 • пізнавальна і навчальна культура, навчальні стилі, навички НОП

 • здоров’я і фізична культура

 • культура поведінки і спілкування

 • умови сімейного виховання

 • характерологічні особливості (риси характеру, тип темпераменту, увага, пам’ять, мислення, звички, воля)Головним в роботі вчителя А. С. Макаренко вважав систематичне вивчення дітей, спостереження за їх поведінкою, врахування елементарних дрібниць

 • Головним в роботі вчителя А. С. Макаренко вважав систематичне вивчення дітей, спостереження за їх поведінкою, врахування елементарних дрібниць

 • Вивчення особистості учня, знання особливостей його розвитку дозволяють виробити обґрунтований і конкретизований перспективний план педагогічної діяльностіВивчення вихованості школярів складається з наступних етапів:

 • Перший етап – осмислення мети і завдань виховання, конкретизація їх, аналіз запропонованої програми і процедури вивчення

 • Другий етап – складання попередньої характеристики вихованості школярів

 • Третій етап – залучення до аналізу вихованості самих учнів, актив класу, батьків і педагогівДіагностика учнівського колективуце виявлення навчальних і виховних можливостей колективу учнів, умов для індивідуального розвитку і формування особистості

 • Діагностика учнівського колективуце виявлення навчальних і виховних можливостей колективу учнів, умов для індивідуального розвитку і формування особистостіДіагностуються:

 • cтруктура колективу

 • особливості міжособистісних стосунків

 • основні цінності

 • ставлення до навчання і виховання

 • характер громадської думки

 • згуртованість колективу

 • основні види ініціативної діяльності

 • форми проведення дозвілля

 • переважальний емоційний фонКласний керівник (класовод) може управляти розвитком колективу, якщо:

 • добре знає індивідуальні особливості та можливості кожного учня й окремих груп учнів

 • володіє конкретними знаннями індивідуального розвитку загалом і окремими його ознаками

 • зміцнює і розширює актив, розвиває організаторські навики і вміння всіх учніврозвиває ініціативу і саморегуляцію на основі самоаналізу, самоконтролю засвоєних критеріїв моральної вихованості особистості і колетиву

 • розвиває ініціативу і саморегуляцію на основі самоаналізу, самоконтролю засвоєних критеріїв моральної вихованості особистості і колетиву

 • змінює співвідношення сил у колективі за рахунок збільшення кількості учнів із позитивним досвідом моральної поведінки, переведення учнів з нестійкою саморегуляцією і моральною поведінкою в активну позицію

 • зміцнює відповідно до рівня розвитку колективу власну педагогічну позиціюДіагностика навчально-виховного процесу класу і школи це виявлення і аналіз ефективності його діяльності, одержання всебічної інформації про характер впливів навколишніх мікро- та макросередовища на розвиток учнів

 • Діагностика навчально-виховного процесу класу і школи це виявлення і аналіз ефективності його діяльності, одержання всебічної інформації про характер впливів навколишніх мікро- та макросередовища на розвиток учнівДіагностуються:

 • рівень навченості, вихованості та загального розвитку учнів

 • система виховної роботи в класі, школі

 • реакція учнів на проведені заходи, створені педагогічні умови

 • ступінь задоволення навчально-виховною роботою, спілкуванням з педагогами

 • ступінь і характер взаємодії (співпраці) суб’єктів навчально-виховного процесу

 • конфліктні ситуації, напруженість у взаєминах учнів і педагогів та їх причини виникненняВИСНОВОК

 • Отже, педагогічна діагностика дозволяє об’єктивно вивчити та оцінити результати навчально-виховної діяльності, побачити сильні та слабкі сторони впливу на дитину, учнівський колектив, сприяє переходу процесу діяння дітей в саморозвитокКонтрольні завдання і навчальні ситуації6. У чому полягає сутність педагогічного прогнозування та проектування

 • 6. У чому полягає сутність педагогічного прогнозування та проектування

 • 7. Розкрийте сутність і зміст педагогічного спілкування (комунікації)

 • 8. У чому полягає мета мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів?

 • 9. Встановіть особливості діагностичної функції контролю на оцінювання діяльності вчителя початкової школи

 • 10. У чому виявляється вплив комплексної діагностики на організаційні форми навчання?Теми рефератів

 • Діагностичне спостереження у професійній діяльності вчителя початкових класів

 • Діагностичні методи вивчення навченості та вихованості учнів

 • Особливості оцінювання навчальної діяльності учнів початковї школи

 • Застосування тестових методик у навчально-пізнавальній діяльності учнів початкової школи

 • Педагогічний аналіз навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS -> pohatkove
pohatkove -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
pohatkove -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
pohatkove -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
DOCUMENTS -> Змістовий модуль І
DOCUMENTS -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
DOCUMENTS -> План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї
DOCUMENTS -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна
DOCUMENTS -> Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка