1. Основи трудового праваДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1. Основи трудового права.

 • Правове, регулювання у сфері трудових відносин здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП).

 • Трудове право складають:

 • колективні договори і угоди;

 • працевлаштування і зайнятість;

 • трудовий договір;

 • час роботи і час відпочинку;

 • нормування праці;

 • оплата праці (заробітна плата);

 • дисципліна праці;

 • матеріальна відповідальність сторін трудових відносин;

 • пільги для суміщення праці з навчанням;

 • охорона праці;

 • трудові суперечки;

 • нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства2. Колективний договір, угода

 • Регулювання відносин між власниками чи уповноваженими ними органами та працівниками здійснюється на основі колективного договору, угоди.

 • Згідно з Законом України "Про колективні договори і угоди" розрізняють такі види угод:

 • генеральна,

 • галузева,

 • регіональна.Обов´язковий перелiк питань, якi повиннi регулюватися колективним договором:

 • змiни в органiзацiї виробництва i працi;

 • забезпечення виробничої зайнятостi;

 • умови i охорона працi;

 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органнiзацiя оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв;

 • гарантiї дiяльостi профспiлкової або iнших представницьких органiзацiй працюючих;

 • умови регулювання фондiв оплати працi i встановлення мiжквалiфiкацiйних вiдносин в оплатi працi;Органiзацiя виробництва i працi

 • пiдбiр, пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв;

 • графiк виходу на роботу, розпридiлення функцiй i видiв роботи за робочими мiсцями з метою рацiонального розпридiлення робочого часу;

 • доцiльнiсть застосування колективних або індивідуальних форм організації праці

 • оснащення, планування, обслуговування робочих місць;

 • порядок звільнення працівників у випадку реорганізації, ліквідації, банкрутства підприємства, скорочення чисельності або штату працівників;

 • питання професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

 • заходи на випадок тимчасового скорочення об'єму робіт.

 • Подібним чином формуються питання всіх інших розділів. • Зміни і доповнення до колективного договору протягом терміну їх дії можуть вноситися тільки за згодою сторін, його положення поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власник, так і для працівників підприємства3. Трудовий договір

 • Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства згідно з яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи • Разом з тим, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствахВиди трудового договору

 • Залежно від терміну дії існують такі види трудового договору:

 • безстроковим, що укладається на невизначений строк;

 • укладеним на визначений строк, який встановлюється за погодженням сторін;

 • таким, що укладається на час виконання певної роботи.Укладення трудового договору та його реєстрація

 • Трудовий договір укладається у письмовій формі. При цьому додержання письмової форми є обов'язковим:

 • при організованому наборі працівників;

 • при укладенні контракту;

 • у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

 • при укладенні трудового договору з неповнолітніми;

 • при укладенні трудового договору з фізичною особою;Працівник, котрий влаштовується на роботу, зобов'язаний подати роботодавцевi

 • заяву на ім'я керівника підприємства,

 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу

 • трудову книжку, а якщо влаштовується на роботу вперше, то довідку щодо роду останніх занять;

 • диплом

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.Укладення трудового договору оформляється наказом про зарахування працівників на роботу.

 • Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження ще не видано, але працівника фактично було допущено до роботи. Також не може бути відмовлено в укладенні трудового договору особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства.

 • Проте забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому згідно з медичним висновком дана робота протипоказана за станом здоров'я.

 • У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку.До початку роботи за укладеним трудовим договором керівник підприємства зобов'язаний:

 • роз'яснити працівнику його права та обов'язки

 • поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливих наслідків їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства України і колективного договору;

 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

 • визначити працівникові робоче місце і забезпечити необхідними для роботи засобами;

 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.Випробування при прийманні на роботу

 • При укладенні трудового договору, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, угодою сторін може бути обумовлене випробування, що повинно бути оговорено в наказі про прийняття на роботу.

 • При прийнятті на роботу випробування не встановлюється для:

 • осіб, молодших вісімнадцяти років;

 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

 • інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. • Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство.

 • Термін випробування не може перевищувати трьох місяців,

 • а в окремих випадках, за погодженням з органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.

 • При прийнятті на роботу робітників випробувальний термін не може перевищувати одного місяця.Умови та правила переведення працівників на роботу, не обумовлену трудовим договором

 • Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство, або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, допускається тільки за згодою працівника.

 • Згода не вимагається у випадку тимчасового переведення на іншу роботу в разі виробничої необхідності чи простою.

 • Термін переведення працівників на не обумовлену трудовим договором роботу не може перевищувати одного місяця. Таке переведення допускається для відвернення стихійного лиха; для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування державного або громадського майна, а також для заміни відсутнього працівника. В останньому випадку тривалість переведення не може перевищувати одного місяця протягом календарного року.КЗпП передбачає підстави припинення трудового договору:

 • угода сторін;

 • закінчення строкового договору

 • призов працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу;

 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

 • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або перехід на виборну посаду;

 • вступання в дію вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі;

 • У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. • вагітність;

 • догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

 • догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи;

 • вихід на пенсію;

 • прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. • Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання договору, власник не може звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

 • Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. • Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору.Причини розірвання трудового договору з ініціативи власника:

 • змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації підприємства, чисельності працівників;

 • виявленої невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню роботи;

 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінар­ного чи громадського стягнення;

 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 • появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

 • вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили. • Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (в результаті короткотривалої хвороби), а також у період перебування працівника у відпустці.

 • Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства. • Профспілковий орган про прийняте рішення повідомляє власника у письмовій формі в десятиденний строк. Власник має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди профспілкового органу.Розірвання трудового договору з ініціативи власника без згоди профспілкового органу допускається у випадках:

 • ліквідації підприємства;

 • незадовільного результату випробування;

 • звільнення з роботи за сумісництвом у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;

 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 • звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє на підприємстві;

 • звільнення з підприємства, де немає профспілкової організації;4. Контракт

 • Контрактна форма трудового договору застосовується щодо працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк чи на час виконання певної роботи.

 • Укладання контракту передбачено, зокрема, при прийманні на роботу керівника підприємства, що є у загальнодержавній власності.

 • У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, підстави припинення та розірвання контракту6. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 • Робочий час - це встановлений відповідно до закону час, впродовж якого працівник повинен виконувати свої функціональні обов'язки на підприємстві, в установі, організації.

 • КЗпП України регламентує тривалість робочого часу для різних категорій працівників.

 • тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

 • Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

 • для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

 • для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень. • Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім тих, яким встановлена скорочена тривалість робочого часу, скорочується на одну годину.

 • На деяких підприємствах передбачена робота в нічний час. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи скорочується на одну годину.

 • Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

 • Разом з тим, забороняється залучення до роботи в нічний час:

 • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

 • осіб, молодших вісімнадцяти років;

 • Робота жінок в нічний час не допускається. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.До понаднормових робіт забороняється залучати:

 • вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

 • осіб, молодших вісімнадцяти років;

 • працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.

 • жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до понаднормових робіт лише за їх згодоюЧас відпочинку

 • Час відпочинку - це вільний від роботи час, який включає перерви для відпочинку і харчування, вихідні, святкові та неробочі дні, відпустки.

 • Так, працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин, яка не включається в робочий час. Вона повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

 • Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. • Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відраховується з дня укладення трудового договору.

 • Особам віком до вісімнадцяти років щорічна відпустка надається тривалістю один календарний місяць.

 • Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів.Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

 • окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих географічних і геологічних умовах і умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів;

 • працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю 7 календарних днів. • Працівник має право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

 • У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

 • жінкам — перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

 • інвалідам;

 • особам віком до 18 років;

 • чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;Охорона праці

 • На власника підприємства або уповноважений ним орган покладаються зобов'язання щодо заходів з охорони праці, зокрема, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, які повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

 • Так, власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

 • Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.9. Праця жінок

 • Статтею 174 КЗПП У встановлений перелiк робiт, на яких забороняється використовувати труд жiнок. Це тяжкi роботи, робота в шкiдливих умовах працi, робота, пов´язана з перенесенням i пересуванням важких речей, що перевищують установленi граничнi норми.

 • Крiм того, законодавством заборонено залучення вагiтних жiнок, тих, що мають дiтей вiком до 3-х рокiв, до нiчних робiт, до робiт у вихiднi днi, а також їхнi вiдрядження. • Залучення жiнок, котрi мають дiтей вiком вiд 3-х до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв,до понаднормових робiт i їх вiдрядження можливi за їх згодою.

 • Жiнкам надається вiдпустка у зв´язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю 70 календарних днiв до пологiв i 56 (у випадку паталогiчних пологiв або народження двох i бiльше дiтей -70) календарних днiв пiсля пологiв, до яких за їх заявою додається щорiчна вiдпустка незалежно вiд стажу роботи на даному пiдприємствi. Для жiнок, потерпiлих внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС, пiсля пологова вiдпустка надається тривалiстю 90 календарних днiв10. Праця молоді

 • Законодавством не допускається приймання на роботу осiб молодше 15 рокiв, i лише у виняткових випадках це можливо, за погодженням з профспiлковим комiтетом.

 • Крiм того, за згодою батькiв допускається приймання на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв для виконання легкої роботи, що не спричиняє шкоди здоров ю i не порушує процес навчання,у вiльний вiд навчання час, по досягненнi ними чотирнадцятирiчного вiку. • Законодавством України встановлений перлiк, що забороняє застосування працi осiб, котрi не досягли 18рокiв. Неповнолiтнi в трудових правовiдносинах прирiвнюються в правах до повнолiтнiх, а в галузi охорони працi, робочого часу, вiдпусток i деяких iнших умов працi користуються пiльгами, установленими законодавством.

 • Заробiтна платня працiвникiв до 18 рокiв при скороченiй тривалостi щоденної роботи виплачується в такому ж розмiрi ,як i працiвникам вiдповiдної категорiї при повнiй тривалостi та щоденнiй роботi.11. Трудові суперечки

 • В процесі здійснення трудових відносин можуть виникати певні трудові суперечки.

 • Індивідуальні трудові суперечки - це розбіжності, що виникають в процесі здійснення трудових відносин між власником та працівником. Розглядати їх мають право комісії з трудових суперечок, районні (міські) суди незалежно від форми трудового договору між власником і працівником.

 • Комісія з трудових суперечок обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік. • Працівник може звернутися із заявою, що підлягає обов'язковій реєстрації, до комісії з трудових суперечок у тримісячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

 • Трудовий спір розглядається у десятиденний термін з дня подання заяви у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу.

 • Комісія з трудових суперечок має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи.

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd hroshovyy -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Поняття, призначення та квалiфiкацiя документiв як джерела управлiнської iнформацiї
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Процес управління маркетингом
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Характеристика оподаткування аптечних підприємств Принципами побудови системи оподаткування є
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Облік безготівкових взаєморозрахунків в аптечних підприємствах
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптеку
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> 1. Поняття I види комунiкацiй. В життi багатьох людей процеси спiлкування комунiкацiї займають до 70%


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка