1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»Дата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.
#79221. Зміст освіти в національній школі України.

 • Основні цілі та завдання програми «Освіта» (Україна XXI ст.)

 • Відродження і розбудова національної системи освіти.

 • Формування творчої особистості.

 • Демонополізація системи освіти.

 • Лібералізація традиційних освітніх структур.

 • Широке використання досягнень вітчизняної та світової педагогіки.

 • Створення в суспільстві атмосфери сприяння розвиткові освіти.

 • Подолання національного нігілізму, заідеологізованості

 • Підготовка нової генерації педагогічних кадрів.

 • Формування нових економічних основ системи освіти.Основні принципи програми «Освіта» (Україна XXI ст.)

 • Пріоритетність освіти.

 • Демократизація.

 • Гуманізація.

 • Гуманітаризація.

 • Національна спрямованість.

 • Відкритість системи освіти.

 • Неперервність.

 • Єдність навчання і виховання.

 • Багатоукладність і варіативність освіти.До основних компонентів змісту освіти належать (за І. Лернером):

 • досвід пізнавальної діяльності, що відображений у знаннях про природу, суспільство, техніку, мислення і способи діяльності;

 • досвід здійснення відомих способів діяльності, які втілюються разом із знаннями в уміння і навички;

 • досвід творчої, пошукової діяльності по вирішенню нових проблем (втілення раніше засвоєних знань в практику);

 • досвід ціннісного ставленння до об’єктів і засобів діяльності людини, її прояву у відношенні до оточуючого світу, до інших людей.2. Медична освіта у світі та в Україні.

 • Підготовку медичних кадрів здійснюють:

 • 135 вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти І - IV рівнів акредитації усіх форм власності

 • а також 4 факультети навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки УкраїниДля лікарів введено трьохступеневу систему підготовки:

 • лікар

 • лікар-спеціаліст з певного фаху після первинної спеціалізації (інтернатури)

 • магістр медицини. • З метою якісної підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів створено 10 медсестринських факультетів в університетах і академіях та 20 медичних коледжів.

 • розпочато підготовку фахівців за 6 новими спеціальностями (медична психологія, клінічна фармація, стандартизація якості тощо).В підготовці медичних кадрів беруть участь:

 • 1,14 тис. докторів наук

 • 4,38 тис. кандидатів наук

 • понад 1250 професорів

 • майже 3000 доцентів

 • у докторантурі ВМНЗ навчається 21 докторант та 1131 аспірант

 • напрацьовується біля 200 нововведень, видається понад 275 монографій, 165 методичних рекомендацій та інформаційних листків, 1300 патентів

 • проводиться понад 150 міжнародних та державних конгресів, з'їздів і конференційНавчаються:

 • майже 7,5 тис. іноземних громадян із щорічним обсягом прийому близько 1200 студентів.

 • Майже половина із 18 тисяч всіх іноземних студентів в Україні вчиться у вузах МОЗ.

 • навчаються понад 550 громадян із розвинених країн світу (США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, Норвегії тощо)3. Форми навчального процесу та їх характеристики

 • Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.

 • Загальні форми - урочна і позаурочна форми навчання, в кожній з яких використовується фронтальна, групова та індивідуальна форми організації навчальної роботи

 • Спеціальні - урок, практикум, семінарські і факультативні заняття, навчальні екскурсії, співбесіда, індивідуальні та групові консультації, домашня робота учнівЗа кількістю учнів форми поділяють на:

 • колективні, групові, парні та індивідуальніЗа дидактичними цілями форми класифікують на:

 • форми теоретичного навчання (лекція, факультатив, гурток, конференція)

 • комбінованого навчання (урок, семінар, домашня робота, консультація)

 • практичного навчання (практикуми, праця в майстернях, на пришкільних ділянках).Історія розвитку школи знає різні системи навчання:

 • індивідуально-групова (середньовіччя),

 • класно-урочна (виникла в XVI-XVII ст.),

 • взаємного навчання (белл-ланкастерська, XVIIІ ст.),

 • індивідуалізованого навчання (дальтон-план, ХХ ст.),

 • лабораторно-бригадне навчання ( 20-ті р. ХХ ст., радянська школа),

 • “план Трампа” (США, ХХ ст.),

 • навчання методом проектів (ХХ ст.).4. Контрольні заходи у вищій школі.

 • Оцінка – кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Критерій міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Відповідно до критеріїв визначають норми оцінок.

 • Норма – конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки - балу з навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботуКритеріями оцінки знань є:

 • Глибина – критерій оцінки, під яким розуміють кількість усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень у знаннях.

 • Повнота – критерій оцінки, який визначається кількістю всіх елементів знання про вивчений об’єкт.

 • Міцність – критерій оцінки, що передбачає збереження в пам’яті вивченого матеріалу, безпомилковість його відтворення.

 • Оперативність – критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання у стандартних однотипних умовах.

 • Якість – критерій оцінки, під яким розуміють повноту, міцність, глибину, оперативність знань тощо.

 • Гнучкість – критерій оцінки, що передбачає вміння учня використовувати знання в змінних, варіативних умовах.

 • Систематичність – критерій оцінки, що передбачає засвоєння навчального матеріалу в його логічний послідовності та наступності.Серед загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів виділяють:

 • характеристику відповіді учня (правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість);

 • якість знань (осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність);

 • сформованість загальнонавчальних і предметних умінь та навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення тощо);

 • розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу, перевіряти її);

 • самостійність оцінних суджень.Рівні і загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Три основні компоненти: три основні компоненти
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Закономірності навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка