10 років від дня утворенняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


 • 10 років від дня утворення

 • кафедри економічної теорії

 • та історії економіки

 • «Економіст-теоретик може легко викликати роздратування і навіть справжнє занепо-коєння в суспільстві, оскільки говорить не лише про те, що відбувається, але й про те, як має бути».

 • Фрідріх Август фон Хайєк,

 • Нобелівська лекція, 1974 р.
Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільства

 • Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільстваЗабезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Поглиблена спеціалізована підготовка у сфері державного регулювання економіки та підприємництва

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації з проблем державного управління національним господарством та регулювання різних сфер економічного розвитку

 • Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління господарськими процесами

 • Здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуванняБодров Володимир Григорович, доктор

 • Бодров Володимир Григорович, доктор

 • економічних наук,

 • професор, Заслужений

 • діяч науки і техніки

 • України, дійсний член Академії економічних наук (з 2005 р.), дійсний член Української академії наук державного управління (з 2006 р.)Сафронова Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи

  • Сафронова Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи
  • Пісьмаченко Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри


Дзюбик Степан Данилович (1930-2002 рр.) – відомий український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор

 • Дзюбик Степан Данилович (1930-2002 рр.) – відомий український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор

 • Воротін Валерій Євгенович – доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора, керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень

 • Іваницька Ольга Михайлівна – доктор наук з державного управління, доцент, заступник директора з наукової роботи Київського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка

 • Мартиненко Володимир Федорович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові УкраїниНормативні дисципліни:

  • Нормативні дисципліни:
  • Державне управління в економічній сфері (спеціальність “Державне управління”)
  • Макроекономічна політика (спеціальність “Управління суспільним розвитком”)
  • Державне регулювання економіки та економічна політика (експериментальна програма підготовки магістрів публічного адміністрування)
  • Економіка і фінанси (спеціальності «Державне управління в сфері національної безпеки», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Державне управління освітою», «Місцеве самоврядування», «Регіональне управління», «Публічна політика та управління»)
  • Дисципліни спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва»:
  • Державне управління в історії економічних вчень
  • Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка
  • Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності
  • Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України
  • Факультативи:
  • Державне регулювання корпоративних відносин в Україні
  • Формування приватного сектора


За період з 1999 по 2009 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 200 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання

 • За період з 1999 по 2009 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 200 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання

 • Випускники кафедри плідно працюють у різних сферах державного управління та місцевого самоврядуванняПроблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями

  • Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями
  • Теорія і практика державного регулювання економіки та підприємництва, галузей і секторів національного господарства, управління госпо-дарськими процесами на мікро- та макрорівнях
  • Теоретичні та прикладні аспекти вироблення, реалізації та оцінювання державної політики в сферах: інтеграції України у світовий економічний простір, бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики; регулювання корпоративних відносин


2000-2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки”

 • 2000-2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки”

 • 2003-2006 рр. - “Методологічні та інституційні засади державного регулювання економіки”

 • 2004-2005 рр. – “Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування” (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729-р)

 • 2007 р. – “Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону”

 • 2008 р. – “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки”

 • 2009 р. – “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України”Протягом 1999-2008 рр. на кафедрі виконано і захищено 12 докторських і 20 канди-датських дисертацій в галузі державного управління та еконо-мічних наук

  • Протягом 1999-2008 рр. на кафедрі виконано і захищено 12 докторських і 20 канди-датських дисертацій в галузі державного управління та еконо-мічних наук
  • На сьогодні кафедра забезпечує підготовку 7 докторантів, 17 аспі-рантів, 2 здобувачів
Протягом 1999-2008 рр. кафедрою підготовлено 19 наукових монографій, 6 підручників, 39 навчальних посіб-ників, близько 350 статей у наукових журналах, тези понад 150 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікативних заходах

 • Протягом 1999-2008 рр. кафедрою підготовлено 19 наукових монографій, 6 підручників, 39 навчальних посіб-ників, близько 350 статей у наукових журналах, тези понад 150 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікативних заходахБодров В.Г. та ін. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / За ред. В.Г.Бодрова. – Запоріжжя: Вид-во ГУ”ЗІДМУ”, 2006. – 382 с.

 • Бодров В.Г. та ін. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / За ред. В.Г.Бодрова. – Запоріжжя: Вид-во ГУ”ЗІДМУ”, 2006. – 382 с.

 • Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 365 с.

 • Бодров В.Г., Знахур С.И., Манойленко О.В. Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного регулирования и финансовой поддержки. – Харків: „Константа”, 2006. – 450 с.

 • Державне регулювання спеціальних монополій в Україні / В.Г.Бодров (заг. ред., кер. автор. колективу), Т.П.Крушельницька, О.В.Манойленко, В.Ф.Мартиненко. – Харків: „Константа”, 2005. – 320 с.

 • Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.-276 c.

 • Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: Монографія. Вид-во НАДУ, 2005. – 296 с.

 • Бодров В.Г. та ін. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол: М.Я.Азаров (голова) та ін. Т.5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.Г.Бодров (керівник авторського колективу) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 400 с.

 • Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. – К.: УАДУ, 2002. – 392 с.

 • Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.-260 c.

 • Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання економіки. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с.

 • та ін.Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

 • Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

 • Балдич Н.І., Сафронова О.М. Управління в системі державних фінансів : навч.-метод. матеріали. - К.: НАДУ, 2008. – 56 с.

 • Балдич Н.І. Сафронова О.М. Бюджетний процес і державні фінанси : метод. матеріали. - К.: НАДУ, 2008. – 28 с.

 • Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля / Уклад.: В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 52 с.

 • Воротін В.Є., Ляпін Д.В. Регіональні програми розвитку підприємництва: шлях до ефективності: Посібник. – К.: Інститут конкурентного суспільства; Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. – 100 с.

 • Політична економія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В.Г.Бодрова, В.О.Рибалкіна. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

 • Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - 64 с.

 • Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк; За ред. проф. Л.І. Воротіної. - 3 –є вид., доповнене і перероблене - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 308 с.

 • Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування приватного сектора економіки і державна політика в Україні. Методичні рекомендації до дисципліни. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 52 с.

 • Та ін.Співробітники кафедри залучаються до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства промислової політики, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм-ництва, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін.

 • Співробітники кафедри залучаються до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства промислової політики, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм-ництва, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін.Людина і суспільство у світі грошей. Глобальна фінансова криза в контексті цивілізаційних зрушень, 18 березня 2009 р.

 • Людина і суспільство у світі грошей. Глобальна фінансова криза в контексті цивілізаційних зрушень, 18 березня 2009 р.“ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ? Інституціоналізація земельних відносин в Україні: Земля, Капітал, Рента”, 14 квітня 2009 р.

 • “ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ? Інституціоналізація земельних відносин в Україні: Земля, Капітал, Рента”, 14 квітня 2009 р.Наукові зв'язки з:

 • Наукові зв'язки з:

 • Школою державного управління Нью-Йоркського університету (США)

 • Університетом Бундесверу в Гамбурзі

 • Вищою школи Німецького Телекому у Лейпцигу (Німеччина)

 • Об’єднаним Віденським інститутом (Австрія)

 • Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації

 • Академією управління при Президентові Республіки Білорусь

 • Національною школою управління (Франція, Париж)

 • Вищою школою економіки та права (Німеччина, Берлін) та іншими закладами

 • Надання консультативних та експертних послуг при реалізації програм міжнародного співробітництва INTAS, TACIS, Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду, Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID), Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Україні

Каталог: news -> news 2009 -> doc
news -> Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
doc -> Громадянське суспільство: теорія та практика Вітенко Олена Василівна
doc -> Громадянське суспільство
doc -> Некомерційний сектор громадянського суспільства
doc -> Завдання публічної політики у сфері побудови громадянського суспільства Мельник Оксана Олександрівна, аспірант кафедри політичної
doc -> Шубін Сергій Петрович кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка