3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

 • 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу

 • Читання балансу, зазвичай, починають із встановлення зміни величини балансу за аналізований період часу. Для цього підсумок балансу на початок року порівнюють з підсумком балансу на кінець періоду. • Горизонтальний аналіз означає зіставлення статей балансу та показників, які за ними розраховуються, на початок i кінець одного чи декількох звітних періодів; він допомагає виявити відхилення, що потребують подальшого вивчення. При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні та відносні зміни показників. Зіставлення дає змогу визначити загальний напрямок руху балансу. У звичайних виробничих умовах збільшення підсумків балансу оцінюють позитивно, а зменшення - негативно. • Після оцінки динаміки зміни балансу доцільно встановити відповідність динаміки балансу динаміці обсягу реалізації продукції, а також прибутку підприємства.

 • Більш швидкий темп зростання обсягу реалізації товару та прибутку порівняно до темпів зростання суми балансу вказує на поліпшення використання коштів. Для встановленя темпів зростання обсягiв виробництва, реалізації продукції та прибутку використовують дані аптеки про виготовлення ліків і звіт про фінансові результати і баланс.

 • Показники прибутку, товарної реалізованої продукції в розрахунку на одну гривню (квартальнії) вартості майна доцільно обчислювати і зіставляти з даними минулих років, а також з аналогічними показниками інших аптек (закрта інформація) .

 • Крiм з'ясування спрямованості зміни всього балансу, варто з'ясувати характер зміни окремих його статей і розділів, тобто здiйснити подальший аналіз по горизонталі. Позитивної оцінки заслуговує збільшення в активі балансу коштів, дострокових і довгострокових фінансових вкладень і, як правило, основних засобів, капітальних вкладень, нематеріальних активів і виробничих запасів, а в пасиві балансу - підсумку першого розділу і особливо суми прибутку, резервного фонду, фондуiв спеціального призначення. Як правило, негативної оцінки заслуговує різке збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостi в активi й у пасиві балансу. В усіх випадках негативно оцiнюють наявність і збільшення за статтями «Збитки» та за сумнівними боргами» • Читання цих статей балансу дає змогу зробити певні висновки про фінансовий стан аптеки. Так, наявність збитків свідчить про нерентабельність даної аптеки. Якщо аптека є планово-збитковою, то суму збитку варто зіставити з плановою величиною та з сумою збитку попереднього балансу. Це дозволить виявити тенденцію, що склалася. Наявність сум за статтею «Резерви за сумнівними боргами» свідчить про наявну прострочену дебіторську заборгованість за товари по інших її видах.

 • У процесі подальшого аналізу балансу вивчають структуру коштів підприємства та джерел їхнього утворення (аналіз по вертикалі). • Вертикальний аналіз – це вираження статті (показника) через певне процентне співвідношення до відповідної базової статті (по базовому показнику). За допомогою вертикального аналізу виявляють основні тенденції та зміни в діяльності підприємства.

 • Структура активу балансу складається з таких показників:

 • майно аптеки;

 • основні засоби та інші позаоборотні активи (у відсотках до всіх коштів);

 • матеріальні оборотні активи (у відсотках до оборотних коштів);

 • кошти та короткострокові фінансові вкладення (у відсотках до оборотних коштів). • За цими показниками насамперед визначають тенденції зміни оборотності всіх коштів (майна) аптеки, його виробничого потенціалу.

 • При визначенні тенденції зміни оборотності коштів аптеки, крім оцінки зміни показника загальної оборотності коштів аптеки (обчислюють співвідношення виручки від реалізації та середньої вартості балансу), вивчають співвідношення динаміки позаоборотних і оборотних коштів , а також використовують показники мобільності всіх засобів аптеки й оборотних коштів.

 • Фінансовий стан аптеки значною мірою обумовлюється її виробничою і торговою діяльністю. Тому при аналізі фінансового стану аптеки (особливо на майбутній період) варто дати оцінку її виробничого потенціалу і торгового потенціалу. • Для характеристики цього потенціалу використовують такі показники: наявність, динаміку і питому вагу виробничих активів і загальній вартості майна; наявність, динаміку і питому вагу основних засобів у загальній вартості майна; коефіцієнт зносу основних засобів; середню норму амортизації; наявність, динаміку і питому вагу капітальних вкладень та їхнє співвідношення з довгостроковими фінансовими вкладеннями.

 • Структура джерел засобів аптеки (пасив) містить у собі такі показники:

 • джерела засобів - усього;

 • джерела власних засобів;

 • власні оборотні кошти;

 • позикові засоби;

 • кредити і позикові засоби;

 • кредиторська заборгованість;

 • доходи і резерви аптеки .дані про структуру джерел господарських засобів використовується насамперед для оцінки фінансової стійкості аптеки та її ліквідності і платоспроможності.

 • Фінансова стійкість аптеки характеризується коецфіцієнтами:

 • власності,

 • позикових засобів,

 • співвідношення позикових і власних засобів,

 • мобільності власних засобів,

 • співвідношення позаоборотних засобів і суми власних засобів до довгострокових • 4. Лiквiднiсть балансу

 • Пiд ліквідністю розуміють можливість реалізації матеріальних і інших цінностей і перетворення їх у грошові кошти. За ступенем ліквідності майно аптеки можна розділити на чотири групи:

 • ·першокласні ліквідні засоби (грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення);

 • ·легкореалізовані активи (дебіторська заборгованість, готова продукція та товари);

 • ·середньореалізовані активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати обігу);

 • ·важкореалізовані чи неліквідні активи (нематеріальні активи, основні засоби та устаткування до установки, капітальні довгострокові фінансові вкладення). • Ліквідність балансу оцінюють за допомогою спеціальних показників, що виражають співвідношення певних статей активу та пасиву балансу чи структуру балансу. У більшій мірі в міжнародній практиці використовують такі показники ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності; проміжний коефіцієнт покриття та загальний коефіцієнт покриття. При розрахунку всіх показників використовують загальний знаменник – короткострокові зобов'язання, що обчислюються як сукупна величина короткострокових кредитів, короткострокових позик, кредиторської заборгованості. Ліквідність балансу підприємства тіснозв'язана з його платоспроможністю, під якою розуміють здатність у належний термін і повною мірою відповідати за своїми зобов'язаннями. • 6. Алгоритм оцiнки динамiки i структури бухгалтерського балансу

 • Пiсля оцiнки i пiдготовки iнформацiї до аналiзу можна на основi балансу здiйснити попереднью оцiнку фiнансового стану аптеки. Для цього необхiдно :

 • · виявити позитивнi та явно негативнi статтi балансу (часто їх називають «хворими» статтями.

 • · провести оцiнку змiи валюти балансу за аналiзований перiод

 • · дати оцiнку динамiки i структури балансу • За впливом на фiнансовий стан негативнi статтi можна умовно роздiлити на двi групи.

 • Перша -тi, що свiдчать про вкрай незадовiльну роботу аптеки, вкзуючи на її становище.

 • ЦЕ «Непокритий збиток», «Неоплачений капiтал», «Вилучений капiтал».

 • До другої групи належать статтi, що вказують на певнi недолiки в роботi аптеки аптеки. Це «Дебiторська заборгованiсть», «Кредиторська заборгованiсть», «Вiдстроченi податковi зобов'язаня», «Поточi зобов'язання з оплати працi» в разi їхнього перевищення середньомiсячного фонду заробiтної плати в аптецi. • Про здоровий фiнансовий стан свiдчать залишки за таким статтями „Грошовi кошти», „Поточнi фiнансовi зобов'язання», «Довгострокова фiнансова заборгованiсть». Таким чином, тiльки поглянувши на статтi балансу вже можна дiйти певних висновкiв про фiнансовий стан аптеки, не вдаючись до розрахункiв показникiв

 • Пiд час проведення попереднього експрес-аналiзу балансу необхiдно вивчити i проаналiзувати характер змiн окремих його статей i роздiлiв. Такий аналiз проводять у двох напрямках: горизонтальному i вертикальному. • Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні кожної статті балансу з попереднім звітним періодом, розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень. Метою горизонтального аналiзу є виявлення абсолютних i вiдносних змiн величини рiзних статей балансу, його роздiлiв за певний перiод i критична оцiнка вияволених змiн. Горизонтальний аналiз зводиться до побудови аналiтичної таблицi, у якiй абсолютнi балансовi показники доповнюються вдносними показниками темпiв зростання (зниження).

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЛАНСУ • Зрозумiло, що факт збiльшення залишкiв за «позитивними» статтями, а також за статтями «Осмновнi засоби», «Нематерiальнi активи», окремими статтями роздiлу «Запаси» свiдчить про полiпшення фiнансового стану, зростання реалiзацiї товару. Зростання «хворих» статей є негативним явищем у фiнансовому планi.

 • В умовах iнфляцiї не доцiльно мати великi залишки грошей на рахунках в банку. Це прризведе до їхнього знецiнення, тай кошти повиннi бути постiйно в оборотi. З особливою увагою необхiдно розглядати причини збiльшення залишкiв товару в аптецi. Це може бути зв'язано з цiновою полiтикою товару, невдалими зхамовленнями лiкарських засбiв. • Варiантом горизонтального аналiзу є трендовий аналiз, за якого кожну позицiю звiтностi порiвнюють з попереднiми перiодами i визначають тренд, тобто основну тендецiю динамiки показника, звiльнену вiд випадкових впливiв та iндивiдуальних особливостей перiодiв.

 • Вертикальний аналіз передбачає розрахунок відносних показників. Мета його – розрахунок питомої частки окремих статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка змін її. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів.ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЛАНСУ • Горизонтальний (динамічний) аналіз цих показників дає змогу встановити абсолютні відхилення і темпи зростання за кожною статтею балансу, а вертикальний (структурний) – зробити висновки про співвідношення власного і позикового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, його фінансову стабільність. Горизонтальний та вертикальний аналізи можуть здійснюватися за кілька звітних періодів.

 • Отже, на основі результатів аналізу балансу можна виділити головні ознаки, наявність яких у балансі дає підстави вважати його „позитивним». Цими рисами є такі:

 • 1) Збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його початком;

 • 2) Зростання темпів приросту всіх активів порівняно з темпами приросту необоротних активів;

 • 3) Перевищення власного капіталу підприємства над позиковим і збільшення темпів його зростання порівняно з темпами зростання залученого капіталу;

 • 4) Приблизно однакові темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • 5 ) Збільшення частки власних оборотних коштів понад 10 %. • Аналiтичний баланс

 • Горизонтальний i вертикалльний аналiзи балансу взаємодоповнюють один одного. На їхнiй основi можна побудувати аналiтичний баланс, який формується шляхом усунення впливу на валюту балансу i його структуру регулюючих статей. При цьому можливе об'єднання однорiдних за складом статей у групи й аналiтичнi роздiли. Усi показники порiвняльного аналiтичного балансу можна розбити на три групи:

 • · структуру балансу

 • · динамiку балансу

 • · структурної динамiки • Порiвняння структури змiн в активi i пасивi дає пiдстави дiйти висновку про те, за рахунок яких джерел здiйснювався приплив нових засобiв i в якi активи цi засоби були вкладенi.

 • Підсумковуючи попередній аналіз балансу, можна стверджувати, що основними позитивними фінансовими якостями балансу є:

 • відсутність різких змін у значеннях окремих статей балансу

 • відносна рівновага дебіторської заборгованоності з кредиторською

 • відсутніцсть „критичних” статей к балансіДякую за увагуКаталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Формальні i неформальні групи. Причини їх утворення i принципи управління


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка