Аналіз прибутку та рентабельності аптечних підприємствДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якої аптеки є її прибутковість. Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.

 • Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якої аптеки є її прибутковість. Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.Прибуток

 • це частина доходу, що залишається в аптецi пiсля вiдшкодування усiх витрат, пов’язаних з виготовленням лiкiв, реалiзацiєю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення.Інформаційною основою для аналізу прибутку є:

 • Бізнес-план.

 • Фінансовий план.

 • Баланс підприємства (форма 1).

 • Звіт про фінансові результати (форма 2).

 • Звіт про рух грошових коштів (форма 3).

 • Звіт про власний капітал (форма 4).

 • Декларація про прибуток підприємства.

 • Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 • Зведена таблиця основних показників (форма 22).

 • Дані бухгалтерського обліку.

 • Матеріали маркетингових досліджень.Основні цілі аналізу прибутку:

 • перевірка обґрунтованості й напруженості планового прибутку;

 • загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;

 • визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів;

 • вивчення впливу на зміну суми прибутку чинників, які водночас є складовими частинами прибутку;

 • визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;

 • вивчення основних напрямів розподілу прибутку.У процесі аналізу прибутку потрібно з’ясувати:

 • на яку величину змінився рівень прибутку від реалізації, чистого прибутку;

 • чи збігаються тенденції зміни цих показників та якими факторами обумовлені виявлені зміни.Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:

 • 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • 2. Розрахунок валового прибутку (збитку);

 • 3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) від операційної діяльності;

 • 4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

 • 5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

 • 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.Для перевірки виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) використовують первинні документи на відпуск готової продукції зі складу, облікові реєстри, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунку в банку, прибуткові касові ордери на прихід готівки у касу підприємства, платіжні доручення на оплату відвантаженої продукції, перепустки на вивіз готової продукції з території підприємства.

 • Для перевірки виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) використовують первинні документи на відпуск готової продукції зі складу, облікові реєстри, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунку в банку, прибуткові касові ордери на прихід готівки у касу підприємства, платіжні доручення на оплату відвантаженої продукції, перепустки на вивіз готової продукції з території підприємства.Для розрахунку операційного важеля потрібно:

 • Для розрахунку операційного важеля потрібно:

 • Ро = марджинальний дохiд / поточний прибуток, де

 • Валова маржа (маржинальний дохiд) = виручці від реалiзацiї за винятком величини змiнних витрат.

 • Економічне значення операційного важеля полягає у тому, що він показує темпи змiни величини поточного прибутку до величини реалiзацiї.Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робiт, послуг) без податку на додаткову вартість і акцизами та витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).

 • Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робiт, послуг) без податку на додаткову вартість і акцизами та витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).

 • Аналізуючи прибуток від реалізації продукції підприємства, можна виявити резерви збільшення загальної суми прибутку.

 • На зміну прибутку від реалізації продукції впливають такі чинники (їх можна розраховувати за даними внутрішньої і зовнішньої звітності):

 • 1. Зміна обсягу реалізованої продукції.

 • 2. Зміна цін.

 • 3. Зміна повної собівартості реалізованої продукції

 • 4. Зміна адміністративних витрат і витрат на збут.

 • 5. Зміна структури реалізованої продукції.Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї розраховується за формулою:

 • Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї розраховується за формулою:

 • Д = Др - ПДВ - А - Вi

 • Д - чистий дохiд

 • Др - виручка (дохiд) вiд реалiзацiї

 • продукцiї

 • ПДВ - податок на додану вартiсть

 • А - акцизний збiр

 • Вi - iншi вiдрахування з доходуВаловий прибуток (збиток) розраховується як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї продукцiї i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рiзниця мiж роздрiбною i оптовою цiною).

 • Валовий прибуток (збиток) розраховується як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї продукцiї i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рiзниця мiж роздрiбною i оптовою цiною).

 • Цей показник використовується для оцінки виконання програми виробництва і розрахунку максимального

 • завантаження виробничих

 • потужностей.Основним показником, що характеризує валовий прибуток, є:

 • коефіцієнт валового прибутку :

 • Квп = Валовий прибуток * 100 / Обсяг реалізованої продукції.

 • Цей показник характеризує рівень, до якого підприємство може збільшити прибуток, знижуючи накладні витрати.

 • Зміна коефіцієнта валового прибутку може відбуватися з таких причин:

 • 1) Збільшення або зменшення обсягу продажу;

 • 2) Збільшення або зменшення собівартості реалізованої продукції;

 • 3) Підвищення або зниження цін збуту.Аналiзуючи виробничу дiяльнiсть через прибуток, який аптека одержує в процесi виготовлення лiкiв, можна зробити висновок щодо ефективностi цього виробництва.

 • Аналiзуючи виробничу дiяльнiсть через прибуток, який аптека одержує в процесi виготовлення лiкiв, можна зробити висновок щодо ефективностi цього виробництва.

 • Відтак для визначення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку чи збитку) необхідно від валового прибутку відрахувати адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати і додати до одержаної суми інші операційні доходи.Після детальної перевірки доходів та видатків слід встановити правильність вирахування фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Для цього необхідно до фінансового результату від операційної діяльності долучити дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи і відняти фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати.

 • Після детальної перевірки доходів та видатків слід встановити правильність вирахування фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Для цього необхідно до фінансового результату від операційної діяльності долучити дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи і відняти фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати.

 • Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток, збиток) встановлюється шляхом відрахування від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування податку на прибуток.Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його чистий прибуток. Для перевірки правильності визначення чистого прибутку (збитку) необхідно від фінансового результату від звичайної діяльності відрахувати надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки від надзвичайних подій – стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій), податок із надзвичайного прибутку, і додати суму надзвичайних доходів. Таким чином, чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків із надзвичайного прибутку.

 • Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його чистий прибуток. Для перевірки правильності визначення чистого прибутку (збитку) необхідно від фінансового результату від звичайної діяльності відрахувати надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки від надзвичайних подій – стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій), податок із надзвичайного прибутку, і додати суму надзвичайних доходів. Таким чином, чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків із надзвичайного прибутку.Прибуток відрізняється від доходу

 • тим, що показує, на яку суму доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Тому прибуток і виражає остаточний результат ефективності виробництва і продажу продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.Методика аналізу чистого прибутку

 • склад, структура, динаміка чистого прибутку вивчаються порівнянням фактичних даних з даними минулого року (для потреб управління виробництвом – з плановими (розрахунковими) даними в розрізі складових частин чистого прибутку)Коефіцієнт чистого прибутку

 • характеризує діяльність підприємства щодо ефективного управління своїми ресурсами. Причому, чим більше зростання цього коефіцієнта, тим привабливіше таке підприємство для інвесторів.

 • Коефіцієнт чистого прибутку розраховується за формулою:

 • Кч.п. = ЧП / ВР,

 • де Кч.п. – коефіцієнт чистого прибутку;

 • ЧП – чистий прибуток;

 • ВР – виручка від реалізації продукції.чистий прибуток використовується підприємствами самостійно, залежно від виробничих потреб, а також потреб матеріального стимулювання.

 • чистий прибуток використовується підприємствами самостійно, залежно від виробничих потреб, а також потреб матеріального стимулювання.

 • На державних підприємствах чистий прибуток, як правило, використовують на розвиток виробництва, придбання основних засобів, а також на виплату премії персоналу.

 • В акціонерних компаніях, а також у випадках, коли власниками підприємства є окремі юридичні особи, чистий прибуток використовується на основі постанови зборів акціонерів, де зазначені напрями його розподілу. На таких підприємствах прибуток розподіляється на виплати за привілейованими акціями, простими акціями, на реінвестування прибутку.Показником ефективності використання коштів є коефіцієнт прибутковості

 • виражає відношення прибутку до капіталу, інвестованого для одержання цього прибутку.

 • Цей показник є важливим для прогнозування прибутку, оскільки він пов'язує прибуток, який підприємство планує одержати, із загальним інвестованим капіталом.

 • Коефіцієнт прибутковості використовується в процесі прийняття інвестиційних рішень на підприємстві, а також у фінансовому плануванні, координації, контролі господарської діяльності та її результатів.Дохідність однієї акції обчислюється як відношення чистого прибутку до середньорічної кількості випущених в обіг акцій.

 • Дохідність однієї акції обчислюється як відношення чистого прибутку до середньорічної кількості випущених в обіг акцій.

 • Співвідношення ціни і дохідності акції розраховується як відношення ринкової ціни до доходу на одну акцію.

 • Частку доходів, які розподіляються у формі дивідендів, характеризує коефіцієнт виплат, який визначається як відношення виплачених дивідендів до чистого прибутку.Рентабельнiсть

 • це вiдносний показник, що характеризує рiвень ефективностi (дохідностi) аптеки. Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу в процесі виробництва.

 • Показники рентабельностi повнiше, нiж прибуток, характеризують кiнцевi результати роботи аптеки, оскiльки їх величина показує спiввiдношення прибутку з наявними або використаними ресурсами.Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

 • Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

 • Аналiз передбачає:

 • оцiнку показникiв рентабельностi та їх динамiки;

 • визначення впливу факторiв на змiну рентабельностi;

 • виявлення резервiв пiдвищення рiвня рентабельностi.Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів) рентабельностi:

 • рентабельність продажів;

 • рентабельність активів;

 • рентабельність власного капіталу;

 • рентабельність інвестицій;

 • рентабельність діяльності;

 • рентабельність продукції.Рентабельність продажів

 • розраховується як відношення чистого прибутку підприємства (Чп) до чистого доходу від реалізації (сума виторгу вiд реалiзацiї продукцiї, без ПДВ i акцизiв) (В):

 • Рп = Чп/В

 • Показник рентабельностi продажу характеризують ефективність продажів пдприємства, дохiднiсть реалiзованої продукцiї i показують, яку суму прибутку отримує аптека з кожної гривнi реалiзованої продукцiї.Рентабельність активів

 • розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів.

 • Рентабельність активів характеризує, наскільки ефективно підприємство вико­ристовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.Рентабельність власного капіталу

 • розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів даного підприємства.Рентабельність інвестицій

 • розраховується як відношення суми чистого прибутку та виплачених процентів до суми власного і довгострокового позикового капіталу середнього за період.

 • Показує, яку віддачу мають власники акціонерного капіталу та утримувачі довгострокового боргу компанії. Рентабельність продукції

 • розраховується як відношення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) чи товарної продукції у відпускних цінах (Тп) до собівартості продукції і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності:

 • Ртп= Тп/Сп *100%Для поглибленого аналiзу ефективностi дiяльностi аптеки на практицi можуть використовувати показник рентабельностi окремих видi препаратiв (Рi), який обчислюється за формулою:

 • Для поглибленого аналiзу ефективностi дiяльностi аптеки на практицi можуть використовувати показник рентабельностi окремих видi препаратiв (Рi), який обчислюється за формулою:

 • Рi = Цi -Сi / Сi ,

 • де Цi - цiна окремого продукту;

 • Сi - собiвартiсть окремого продукту.Найбiльш узагальнюючим показником є рентабенльнiсть аптеки оскiльки у ньому вiдображається вплив усiх факторiв виробництва, реалiзацiї, а також ефективнiсть використання оборотних коштiв. Рентабельнiсть аптеки – це вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi виробничих фондiв.

 • Найбiльш узагальнюючим показником є рентабенльнiсть аптеки оскiльки у ньому вiдображається вплив усiх факторiв виробництва, реалiзацiї, а також ефективнiсть використання оборотних коштiв. Рентабельнiсть аптеки – це вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi виробничих фондiв.Основною метою аналізу прибутку і рентабельності підприємства є визначення і підрахунок можливих резервів зростання прибутку:

 • Резерви зростання прибутку від використання резервів обсягу реалізації

 • Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної продукції

 • Важливим резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукціїДякую за увагу !Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> tryhubchak -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA -> Фінансова стабільність (стійкість)
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 1. Складові успішної діяльності організації
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA -> Дякую за увагу !
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка