Антоніна Колодій Київ, 28 червня-4 липня 2004 р. Зміст темиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.
#651


Антоніна Колодій Київ, 28 червня-4 липня 2004 р.


Зміст теми

 • Виникнення і розвиток концепції громадянського суспільства та еволюція його емпіричних форм

 • Сучасний зміст і структура поняття.

 • Системність громадянського суспільства.

  • Інститути громадянського суспільства та їх функції
  • Культура громадянського суспільства
  • Громадянські і не-громадянські форми суспільної взаємодії
 • Різновиди (моделі) громадянського суспільства

 • Минуле і сучасне громадянського суспільства в УкраїніІсторичні форми (стадії) громадянського суспільства (За Джефрі Александером)

 • Г.С.-І від XVII до першої половини XIX ст.: на практиці було молодим буржуазним суспільством, що утверджувало ліберальні свободи і підкорялося закону. Ринок надавав йому механізми саморегуляції, звільняючи неполітичну сферу від потреби в державній регламентації. А спільні інтереси з’єднували людей поза впливом політиків і уряду.

 • Г.С.-ІІ з середини ХІХ і до ІІ пол. ХХ ст. Це - період панування ідеології соціалізму і “здичавіння” гр.с. Йому відповідало переконання, що термін "громадянське суспільство" відображає романтизований образ раннього буржуазого суспільства і що він належить минулому.

 • Г.С.-ІІІ після ІІ світової війни, а особливо – після краху комуністичних систем. Розмаїття суспільних практик та мозаїка їх інтерпретацій. “Глобалізація” і терміну , і практики гр.с.Що таке громадянське суспільство? (спроби коротких визначень)

 • “сфера людської солідарності”

 • “простір непримусової людської асоціації”

 • “публічна сфера суспільної взаємодії “ та “життєвий світ людини”

 • соцієтальна сфера у вимірі різних форм солідарної взаємодії, створення стійких і тимчасових об'єднань, інституціалізованого спілкування

 • Використані висловлювання:

 • М. Вольцера, Ю. Габермаса, Дж. Александера.Вільні, відповідальні дії на загальне благо — саме в цьому полягає сенс діяльності інститутів громадянського суспільства.Інституціалізоване громадянське суспільство

 • розгалужена, багатоаспектна мережа різноманітних усталених форм асоціативного життя, волевиявлення й формування громадської думки, забезпечених певною інфраструктурою й автономних стосовно держави

 • взаємодія в такому суспільстві грунтується на демократичних цінностях і здійснюється на засадах добровільності, довіри й толерантностіБудівництво громадянського суспільства? А чому б ні? – У Швейцарії, наприклад.“Цивільна громада” - основа громадянського суспільства

 • Цивільній громаді властиві:

 • громадська залученість і громадянська доброчесність як інтерес до суспільних справ і посвята громадській справі (підгрунтя цих рис становить не альтруїзм, а правильно потрактований особистий інтерес, охарактеризований ще Токвілем)

 • політична рівність: усі члени громади мають рівні права та обов’язки, вони взаємодіють як рівні індивіди, а не як “патрони” та “клієнти” або як “начальники” і “прохачі”; у стосунках між ними домінують горизонтальні зв’язки, налаштованість на взаємність і співпрацю;

 • солідарність, довіра, толерантність

 • Її антиподом є описаний Е. Бенфілдом “аморальний фаміліалізм” (“сімейственість”) відсталих суспільств. Його принципи такі: "Максимізуй матеріальну, короткочасну вигоду своєї нуклеарної сім'ї; май на увазі, що усі інші чинять так само”Соціальний капітал

 • Компонентами соціального капіталу є:

 • мережа горизонтальних зв’язків між рівними індивідами,

 • норми взаємності та довіра,

 • навички колективних дій,

 • почуття причетності до суспільних справ, обов’язку та відповідальності перед іншими людьми, тобто громадянськість у її неполітичних проявах (civicness).Соціальний капітал і його вплив на політикуІсторичні форми громадського життя в Україні (в часи литовсько-польського панування та в козацькій державі (ХІV-ХVІІІ cт.)

 • Шляхетське самоврядування, (сеймики земель і воєводств, територіальні самоврядні структури);

 • корпоративні організації ремісників і купців (цехи та купецькі братства);

 • братства – громадські організації православних міщан та людей інших станів;

 • до певної міри — судові органи (копні суди і козацькі суди);

 • органи самооборони — січі і застави і головна серед них, що пізніше перетворилась у форму державності — Запорозька Січ;

 • адміністративні одиниці — полки, сотні і т. д., що склали основу адміністративно-територіального устрою козацької держави.Минуле громадянського суспільства в Україні

 • самоорганізація;

 • звичаєве право (правове регулювання міжлюдських взаємин на основі неформальних, але жорстких та обов’язкових для усіх верств соціальних правил);

 • почуття гідності і незалежності людини — члена громад;

 • здатність захишати свої інтереси.Український менталітет і громадська діяльність

 • Один з найбільших дослідників українських асоціацій проф. Ф. Щербина стверджував, що українська історія повна актів боротьби за асоціативні форми суспільного життя.

 • “Український індивідуалізм супротивиться стадності, однак особиста самостійність українця, його прив’язання до якоїсь власної ділянки праці дуже легко вливається у найрізніші форми й інтереси. Споконвіку артілі грали в економічнім житті українця (в хліборобстві, торгівлі, ловецтві) дуже важливу ролю”.

 • “...Ніде на землях під Росією нам не доводилося зустрічати такого ясного і розумного розбору прав і інтересів сільської громади, як в українців. Витривалість і завзяття українських громад при обороні своїх інтересів стали прислів’ям. І коли ці всі факти мало знані або й зовсім не знані нашій інтелігенції, то, звичайно, тут нема вини українського народу”

 • Щербина Ф. Очерки украинских артелей. — Одесса, 1880.

 • (Цит. за: Ю. Липа. Призначення України. — Львів: Просвіта, 1994. С. 155—156).Богдан Цимбалістий про причини успіхів та занепаду громадсько-політичного життя Галичини в першій половині ХХ ст.:

 • Наприкінці ХІХ— початку ХХ ст. успіх визначався трьома чинниками:

 • появою групи високоосвічених, непересічних індивідуальностей, готових служити своєму народові і своїй громаді;

 • довір’ям широких мас до цих провідників;

 • тим, що австрійська держава намагалася бути й була правовою державою.

 • Пізніше, громадське життя українців помітно регресувало. Серед причин цього:

 • діяльність радикальних лідерів типу Д. Донцова, які пропагували “вищість” прихильників своїх ідей відносно “неініціативної решти”, ділили націю на “луччих” і “гірших”;

 • значно менша ефективність діяльності депутатів у польському сеймі;

 • панування на Сході і Заході України радикальної ідеології, яка:

  • а) сіяла недовіру “до верстви своїх освічених людей”;
  • б) привчила людей ділити всіх на “своїх” і “чужих” та міряти вартість людини її ідеологічною орієнтацією, забуваючи про загальнонаціональний інтерес і необхідність єднання.
  • Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. — Київ, 1994
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО більшої єдності і згуртованості СУСПІЛЬСТВАСтавлення населення України та Львівщини до вибору демократичного шляху розвиткуЗахист громадянами власних правЗахист інтересів через “посередників”Державні та приватні інтереси у свідомості громадян: Україна, Львівщина, 2000р.Пасивна та активна зацікавленість політикою. Україна, Львівщина, 2000.Основна література

 • Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство. Перекл. з нім. – Львів, 2000.

 • Громадянське суспільство / Тематичне число часопису “Ї” – 2001. – № 21 (веб-сайт часопису: www.ji-magazine.lviv.ua).

 • Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід. Збірник наук. праць / За ред. А.Карася. – Львів, 1999.

 • Дубентон А. Громадянське суспільство в Україні: на варті демократії. Перекл. з фр. // “Ї” – 2001. – № 22 (також: www.ji-magazine.lviv.ua).

 • Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ, 2000.

 • Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Соціальна й політична трансформація в Україні. Монографія. – Львів, 2002.

 • Патнам Р.Д. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ, 2001.

 • Полохало В. Середній українець – соціальна основа негромадянського суспільства // Політична думка. – 1999. – № 4.

 • Токвіль А. де. Про демократію в Америці. – Київ, 1999.

 • Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. – Київ, 1994.

 • Gellner E. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. – London, 1994.

 • Scocpol Th., Morris P. Fiorina, eds. Civic Engagement in American Democracy. – Washington, D.C.; – New York, 1999. – VIII.Соціологічні матеріали

 • Діаграми та графіки побудовані, якщо не зазначено інше, на матеріалах загальноукраїнського опитування громадської думки, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень “СОЦИС” на замовлення Фонду держмайна України на основі багатощаблевої, стратифікованої вибірки із застосуванням квотного відбору респондентів на останньому щаблі. Обсяг вибіркової сукупності — 2800 респондентів. Похибка вибірки становить +- 3%. Дані стосовно Львівщини взяті з матеріалів опитувань, що систематично і за сталою методикою проводяться в області з 1997 р. Центром „Соціоінформ”. Вибіркова сукупність 1200 респондентів. Похибка репрезентативності також не перевищує 3%.
Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка