Банкрутство, ліквідація або реорганізація діяльності суб’єктів фармацевтичного підприємстваДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


БАНКРУТСТВО, ЛІКВІДАЦІЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА


 • Банкрутство- це неспроможність суб'єкта як юридичної особи задовольнити своєчасно пред'явлені до нього майнові вимоги кредиторів і виконати зобов'язання перед бюджетом.

 • Підставою для порушення справи про банкрутство підприємства є письмова заява будь-кого з кредиторів боржника, органів державної податкової служби або контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду. • Кредитор може звернутися із такою заявою, коли дебітор неспроможний задовольнити протягом одного місяця визнані ним претензійні вимоги.

 • Кредиторами, що мають право порушити справу про банкрутство, можуть бути будь-які фізичні або юридичні особи, котрі мають підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника, крім кредиторів, майнові вимоги яких повністю забезпечені заставою. • Крім того, боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи за його фінансової неспроможності.

 • Заява боржника про порушення справи про банкрутство повинна містити: - найменування Арбітражного суду; - найменування боржника, його місцезнаходження; - зазначення банків, що здійснюють розрахунково- касове обслуговування, їх місцезнаходження; - перелік його кредиторів і боргів; - бухгалтерський баланс. • Заявники можуть відкликати свої заяви на будь-якій стадії провадження, але до прийняття Арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом. Якщо заявником є боржник, він має право відкликати свою заяву лише за згодою кредиторів

 • Арбітражний суд відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо: боржник не є юридичною особою або не включений до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності; подано заяву про визнання банкрутом юридичної особи, яка ліквідована або реорганізована.

 • Ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності без переходу прав і обов’язків до правонаступника. Припинення за юридичними підставами, як зазначалося вище, може бути двох видів: добровільним і примусовим.

 • Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом. • Рішення про ліквідацію фармацевтичного підприємства має право прийняти:

 • 1.Самостійно власник (власники) підприємства - добровільна ліквідація. Це можуть бути: зміна профілю діяльності, конкуренція, затоварення тощо. 2.Таке рішення може бути обумовлено чинним законодавством, якщо вартість чистих активів товариства стає менше визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, таке товариство підлягає ліквідації

 • 3. Таке рішення може винести суд - примусова ліквідація.

 • 4. Ліквідація підприємства може здійснюватися в процесі визнання підприємства банкрутом, відповідно до Закону про банкрутство.

 • . • 1. Прийняття рішення про ліквідацію підприємства і документальне його оформлення

 • Ліквідація підприємства здійснюється за рішенням власника (засновників), а в деяких випадках - за рішенням власника й за участю трудового колективу або за рішенням суду.

 • У разі якщо власників є кілька, рішення про ліквідацію підприємства приймається на зборах засновників та оформляється протоколом. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства приймається вищим органом АТ - загальними зборами товариства Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають, відповідно до статуту товариства, понад 60 відсотків голосів. • 2. Створення ліквідаційної комісії

 • Збори власників або уповноважений ними орган визначають склад ліквідаційної комісії.Склад і кількість членів комісії законодавством не регламентовані. Тому рішення з цього питання приймають власники підприємства на власний розсуд. У складі комісії можуть бути як самі засновники, так і представники керівництва підприємства, його працівники, незалежні фахівці. Зазвичай кількість членів ліквідаційної комісії становить не менше трьох осіб. • 3. Опублікування в офіційній пресі повідомлення про ліквідацію підприємства

 • У ст.20 Закону про господарські товариства зазначено, що повідомлення про ліквідацію підприємства (господарського товариства) ліквідаційна комісія публікує в 3-денний термін з дня її створення в одному з офіційних журналів чи газет.

 • 4. Проведення інвентаризації і оцінки майна

 • Згідно з ст. 12 Порядку надання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419 (зі змінами і доповненнями), інвентаризація майна у разі ліквідації підприємства обов'язкова.

 • Порядок проведення інвентаризації визначено в Інструкції №69, у якій також вказано на обов'язковість інвентаризації у разі ліквідації підприємства. • 5. Повідомлення кредиторів про ліквідацію і проведення розрахунків з ними

 • Згідно зі ст. 35 Закону про підприємства, термін для пред'явлення претензій кредиторів не може бути більшим ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію Згідно зі ст. 36 Закону про підприємства, претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються з майна цього підприємства. При цьому насамперед задовольняються борги перед бюджетами і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому підприємство, що ліквідується, заподіяло шкоду Погашеними вважаються претензії, не визнані ліквідаційною комісією, а також за умови, що кредитори протягом місячного терміну від дня отримання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії не пред'являть позову до суду або господарського суду про задоволення їхніх вимог. • 6. Проведення стягнення дебіторської заборгованості

 • Для стягнення дебіторської заборгованості необхідно провести акти звірки з дебіторами, надіслати претензії дебіторам у разі виявлення заборгованості. Якщо дебітори відмовляються погасити заборгованість, то її можна вимагати в судовому порядку.

 • 7. Повернення торгових патентів, зняття РРО, КОРО з обліку

 • Згідно з п. 3 ст. 2 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", суб'єкт підприємницької діяльності, який припинив діяльність, що підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про закінчення такої діяльності відповідний державний орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, який його видав, • 8. Повний розрахунок з учасниками за рахунок майна, що залишилося

 • Якщо після розрахунків з усіма кредиторами у підприємства залишилося майно, то, згідно зі ст. 7 Закону про підприємства, воно використовується за вказівкою власника. Якщо власник не один, а кілька, то майно розподіляється між учасниками в порядку, встановленому засновницькими документами

 • 9.Складання ліквідаційного балансу

 • Як зазначено в ст. 35 Закону про підприємства, до обов'язків ліквідаційної комісії належить складання ліквідаційного балансу, який вона надає власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Також у цій статті встановлена вимога щодо підтвердження достовірності й повноти ліквідаційного балансу аудитором . • 10. Повідомлення податкових органів про ліквідацію і проведення перевірки

 • Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби регулюється Інструкцією №80. Для зняття з обліку платник податків повинен у 3-денний термін з дати прийняття рішення про ліквідацію подати до органу податкової служби, в якому він перебуває на обліку, документи.

 • При отриманні заяви орган державної податкової служби в місячний термін приймає рішення про проведення документальної перевірки платника, і відповідні підрозділи починають перевірку.

 • Як правило, платникові видається обхідний лист, який він повинен підписати в усіх відділах податкового органу. • 11. Повідомлення органів Пенсійного фонду

 • Порядок повідомлення органів Пенсійного фонду про рішення про ліквідацію з метою зняття з обліку регламентовано Інструкції №4. Для зняття з обліку платник повідомляє орган Пенсійного фонду про своє рішення ліквідувати підприємство. Після цього орган Пенсійного фонду проводить документальну перевірку розрахунків за платежами. На підставі акта перевірки платник розраховується з Пенсійним фондом. Хоч термін подачі заяви до органів Пенсійного фонду не встановлено, зволікати з повідомленням не варто, • 12. Повідомлення органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • На сьогодні інструкції про порядок сплати внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не прийнято, тому потрібно керуватися інструкцією №2240, де зазначено, що в разі ліквідації юридичної особи страхувальник зобов'язаний зробити повний розрахунок зі сплати страхових внесків до Фонду і звернутися за місцем його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку. В інструкції, що була чинною до останніх змін законодавства зі соціального страхування, було зазначено, що для зняття з обліку платник повинен був подати в 10-денний термін до відповідного органу заяву про зняття з обліку. • 13. Повідомлення центру зайнятості

 • Порядок повідомлення центрів зайнятості про рішення ліквідуватися з метою зняття з обліку регламентовано Інструкції №339. Згідно з положеннями зазначеної інструкції, роботодавець у разі прийняття рішення про ліквідацію зобов'язаний у місячний термін з дня прийняття такого рішення подати до центру зайнятості: - заяву про зняття з обліку; - заяву (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про ліквідацію. Отримавши зазначені документи, центр зайнятості в 15-денний термін здійснює документальну перевірку стосовно повноти сплати страхових внесків • 14. Закриття рахунків у банку

 • Після повного розрахунку з бюджетом і позабюджетними фондами підприємство закриває свої банківські рахунки й здає чекові книжки з невикористаними чеками. Згідно Інструкції №80, платник податків зобов'язаний протягом 3-х робочих днів з дня закриття рахунка особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби. • Першочерговими є борги: перед бюджетом; витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством; розрахунки з оплати згідно з трудовими договорами (контрактами) ліквідованого підприємства; вимоги кредиторів, забезпечені заставою. Друга черга - за вимогами органів державного соціального страхування та соціального забезпечення. У межах цієї черги здійснюється капіталізація платежів, належних з підприємства у зв'язку із заподіянням каліцтва, іншого ушкодження здоров'я громадянина або у зв'язку з його смертю; • Третя черга - своєчасно виявлені і заявлені вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

 • Четверта черга - повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства і виплати за акціями трудового колективу;

 • П'ята черга - претензії, виявлені і заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заявлення, а також будь-які інші вимоги. • Реорганізація підприємства відрізняється від ліквідації тим, що в її ході майно, у тому числі права і зобов'язання, передаються іншому суб'єкту господарювання, що стали його правонаступником. При реорганізації юридичної особи його права й обов'язки зберігаються за іншою особою. Реорганізація передбачає виникнення на основі діючого підприємства одного або більше нових підприємств як суб'єктів права. Законодавство визначає п'ять правових способів реорганізації підприємства: злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення.

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd honcharuk -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
upr ekon -> Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
upr ekon -> Процес управління маркетингом
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка