Базисна технологія кісДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Тема: БАЗИСНА ТЕХНОЛОГІЯ КІС

 • Поняття базисної технології і її особливості

 • Технологія доступу, зберігання даних у КІС

 • Організація електронного документообігу

 • Організація інтелектуального аналізу в КІС

 • Технологія створення складних систем за допомогою реінжинірингу


Поняття базисної технології і її особливості

 • Основна риса КІС: розширений контур автоматизації управлінської діяльності для одержання саморегулюючої системи, спроможної гнучко і оперативно перебудовувати принципи свого функціонування.

 • Вимога до КІС: інтеграція в її складі великого числа програмних продуктів.

 • До КІС повинні входити засоби :

 • документаційного забезпечення управління;

 • інформаційної підтримки предметних областей;

 • комунікаційне програмне забезпечення;

 • засоби організації колективної роботи співробітників.Система повинна: в рівному, максимально можливому ступені задовольнити всі підрозділи організації;

 • Система повинна: в рівному, максимально можливому ступені задовольнити всі підрозділи організації;

 • по можливості зберегти існуючі методи і структуру управління та контролювати постійно мінливі бізнес-процеси;

 • мати спеціалізовані програмні засоби підтримки значних за обсягом баз і сховищ даних, електронні архіви змішаної документації із забезпеченням необхідного рівня надійності і безпеки збереження інформації ;

 • (є актуальним у зв’язку з

 • істотними змінами предметної частини КІС може в залежності від профілю діяльності підприємства, масштабів організації і обсягів інформаційних робіт)Вимоги та склад функціональної структури КІС

 • функціональну структуру визначають:

 • набір стандартів функціонального розгляду процесів виробництва, логістики та їх фінансових результатів у взаємодії. (до базових стандартів управління бізнесом відносяться MRP, MRP II, ERP, CSRP).

 • технології, реалізуючі даний функціонал:

 • - використання в якості базисної технології клієнт-серверної архітектури із можливістю застосування промислових СУБД, забезпечення безпеки за допомогою різноманітних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних ресурсів

 • -підтримка розподіленої обробки інформації,

 • -модульний принцип побудови КІС із програмно-незалежних функціональних блоків і можливістю розширення її за рахунок відкритих стандартівтопологічні моделі інформаційних систем: мала (файл-серверна), середня (дворівнева клієнт-серверна), велика (трьохрівнева клієнт-серверна).

 • топологічні моделі інформаційних систем: мала (файл-серверна), середня (дворівнева клієнт-серверна), велика (трьохрівнева клієнт-серверна).

 • Мала модель збереглася на підприємствах, які орієнтуються на максимальне використання технічних і програмних засобів, отриманих від попередніх інвестицій, і збереження діючої інфраструктури.— різкому збільшенню числа клієнтів інформаційної системи підприємства будь-якого масштабу, що приводить до перенавантаження системи вводу/виводу сервера малої моделі і він стає вузьким місцем КІС;

 • — різкому збільшенню числа клієнтів інформаційної системи підприємства будь-якого масштабу, що приводить до перенавантаження системи вводу/виводу сервера малої моделі і він стає вузьким місцем КІС;

 • — збільшення пропозицій від провідних виробників прикладного програмного забезпечення та промислових СУБД, таких як Oracle, Sybase, Informix,

 • — широкі можливості розподіленої обробки інформації на базі клієнт-серверних технологій спонукають користувачів до трансформації мереж з простим файл-сервером в ієрархічні структури клієнт-серевер;

 • — помітне збільшення вимог до характеристик сервера, який крім керування файловою системою та процесами мережового друку, а також виконання функцій адміністрування, значну частину своїх ресурсів та процесорного часу витрачає на обробку прикладних задач користувачів;

 • — — підвищення інтелектуальності програмних засобів керування бізнесом, впровадження в практику роботи підприємств таких програмних продуктів як OLAP (динамічного аналізу даних), (системи підтримки прийняття рішень) та ін.;

 • — підвищення інтелектуальності програмних засобів керування бізнесом, впровадження в практику роботи підприємств таких програмних продуктів як OLAP (динамічного аналізу даних), (системи підтримки прийняття рішень) та ін.;

 • Архітектура з декількома процесами характеризується тим, що декілька екземплярів файлу, що використовується, працюють одночасно. (вимагає значних витрат пам’яті, тому що пам’ять виділяється для кожного екземпляру додатка окремо. Коли користувач підключається до БД Oracle, він запускає окремий екземпляр файлу процесора БД, що виконується).

 • Багатопотокова архітектура використовує тільки один файл, що виконується, з декількома потоками виконання. Основна перевага цієї архітектури — більш скромні вимоги до ресурсів, чим для архітектури з декількома процесами. В цьому випадку сервер бере на себе поділ часу між окремими потоками.Інтернет може стати основним архітектурним рішенням корпоративних мереж для великих компаній.

 • Інтернет може стати основним архітектурним рішенням корпоративних мереж для великих компаній.

 • переваги: більш низька вартість функціонування системи, стандартизація різних підходів до розробки.

 • більшість користувачів не готові довіряти конфіденційні дані додаткам, працюючим в Інтернеті. Інтернет залишається ще надто відкритою, щоб довіряти їй важливу інформацію.2. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС

 • Створення інформаційного сховища на основі високопродуктивної СУБД з мовою запитів SQL.

 • 1-й етап - Перевантаження даних до сховища2-й етап - обробка запитів

 • 2-й етап - обробка запитів3. Організація електронного документообігу і інтелектуального аналізу в КІС

 • загальнодержавних стандартах термін документообіг означає контрольований рух готових документів як в середині організації, так і за її межами. Електронний документообіг охоплює, крім того стадії генерації вихідних документів і вільний обмін інформацією по комп’ютерним мережам.сучасні організаційні системи (підприємства, корпорації, установи працюють із інформацією двох видів: структурованою (записи бази даних), яка за деякими підрахунками не перевищує 15 %, і неструктурованою (електронні документи) — біля 25 %.

 • сучасні організаційні системи (підприємства, корпорації, установи працюють із інформацією двох видів: структурованою (записи бази даних), яка за деякими підрахунками не перевищує 15 %, і неструктурованою (електронні документи) — біля 25 %.

 • Для роботи з електронними документами (звітами, таблицями, графіками і ін.) існує множина програм, які переважно виконують тільки свої безпосередні функції, практично не приділяючи уваги зберіганню документів, їх пошуку, об’єднанню, контролю за доступом, сумісному використанню, врахуванню версій і т.д.Основними функціями систем управління електронним документообігом у складі КІС повинні бути: генерація вихідних документів, розподіл і доставка вихідних документів в електронному вигляді, інтеграція з програмними пакетами сканування документів, архівація і довгострокове зберігання їх. Практично це повинні бути інтегровані системи створення, архівації і пошуку документів.

 • Основними функціями систем управління електронним документообігом у складі КІС повинні бути: генерація вихідних документів, розподіл і доставка вихідних документів в електронному вигляді, інтеграція з програмними пакетами сканування документів, архівація і довгострокове зберігання їх. Практично це повинні бути інтегровані системи створення, архівації і пошуку документів.

 • одним із слабких місць сучасних КІС, побудованих на методології ERP, є незадовільне управління електронним документообігом.Комплексна система формування документів і організації конфіденціального документообігу OPTIMA-Work Flow. Work Flow (розробник Росія)

 • Модуль адміністрування системи.

 • Даний модуль виконує наступні функції:

 • ведення списку користувачів системи і визначення рівня їх повноважень при обробці документів;

 • інвентаризація документів, їх архівація і очистка сховищ;

 • управління маршрутними технологічними схемами і техпроцесами.Редактор маршрутних схем.

 • Графічний редактор розробляє маршрутні схеми документообігу, дозволяє змінювати настройки екранних форм, їх прокручування і масштабування. За допомогою даного модуля виконуються основні функції:

 • формування і модифікація характеристик маршрутних схем, параметрів технологічних етапів і взаємозв’язків між ними;

 • формування календарних планів і керування ними;

 • завдання тривалості обробки документа на технологічних етапах маршрутної схеми, інших характеристик робіт і способів їхньої автоматизації;

 • виявлення «критичного шляху» проходження документа від одного етапу маршруту до іншого;

 • автоматична перевірка правильності і повноти внесених у маршрутну схему повідомлень і видача протоколу.Робоче місце користувача

 • .Автоматично оновлюваний опис версій документів, що надійшли на обробку в сховища, ведеться на клієнтському робочому місці. Якщо є достатні повноваження, може створити новий технологічний процес обробки документів по деякій маршрутній схемі. В цьому модулі виконуються наступні функції:

 • обробка будь-якої версії документа додатком-оброблювачем, встановленим на машині користувача;

 • створення «підшивок» логічно зв’язаних документів;

 • створення посилань на додатки користувача, що будуть автоматично запущені на етапах маршрутної схеми;

 • автоматичне збереження версії документа після обробки в сховище, автоматизація процесу розсилання документів: на наступний етап чи їхнє повернення на крок назад для доробки відповідно до маршрутної схеми;

 • Формування користувачем завдання на розсилання документа, якщо не було задане маршрутною схемою;

 • оповіщення користувача про документи, що надійшли на обробку;

 • створення бібліотеки фільтрів вибірки необхідних документів;Модуль моніторингу підключень до системи

 • функції:

 • виправлення наслідків збоїв, незавершених транзакцій і інших аварійних ситуацій на користувальницьких комп’ютерах;

 • ведення журналу реєстрації подій у системі;

 • нагромадження статистики про час підключень і виконання завдань користувачами системи.Модуль диспетчеризації технологічних процесів документообігу

 • Даний модуль існує в системі для контролю за виконання технологічних процесів, визначення місця обробки документів, фактичного часу обробки документів, а також відставань від планової тривалості робіт.

 • можливість підключення засобів шифрування й електронного підпису,Організація інтелектуального аналізу в КІС

 • Основна ціль Data Mining полягає у виявленні прихованих правил і закономірностей у великих масивах даних. Сучасні технології Data Mining ведуть обробку інформації з метою автоматичного пошуку закономірностей, характерних для яких-небудь фрагментів неоднорідних багатомірних даних. На відміну від оперативної аналітичної обробки даних (OLAP) в Data Mining основний тягар формулювання гіпотез і виявлення незвичайних шаблонів (закономірностей) перекладено з людини на комп’ютер. «добування, або витягування даних», «знаходження знань в базах данихнетрадиційність розшукуваних шаблонів. Це означає, що знайдені шаблони повинні відображати неочевидні, несподівані (сховані від зовнішнього погляду) регулярності в даних, складові так званих прихованих знань. Грамотні розкопки сирих даних, які містять глибинний пласт знань, за допомогою Data Mining дозволяють знайти незвичайні взаємозв’язки в предметній області, що аналізується.

 • нетрадиційність розшукуваних шаблонів. Це означає, що знайдені шаблони повинні відображати неочевидні, несподівані (сховані від зовнішнього погляду) регулярності в даних, складові так званих прихованих знань. Грамотні розкопки сирих даних, які містять глибинний пласт знань, за допомогою Data Mining дозволяють знайти незвичайні взаємозв’язки в предметній області, що аналізується.

 • В цілому технологію Data Mining визначають як процес знаходження в сирих даних раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах людської діяльностіПриклади:

 • Приклади:

 • таможня держави - аналіз даних таможенних декларацій, які містяться у відповідних базах, може бути використаний для виявлення тенденцій у зовнішній торгівлі по групах товарів, найбільш схильних до фальсифікації при проходженні таможні, так званих товарів ризику.

 • аналіз купівельної корзини предназначений для виявлення товарів, які покупці намагаються купувати вмісті. Знання груп товарів, які здебільшого придбаються сумісно, дає можливість виробити стратегію створення запасів товарів і їх розміщення у торговому залі;дослідження часових шаблонів допомагає торговим підприємствам приймати рішення про створення товарних запасів. Воно дозволяє дати відповідь на такі питання як, наприклад, через який найбільш ймовірний термін покупець портативного CD-плейєра звернеться за покупкою нових батарейок

 • дослідження часових шаблонів допомагає торговим підприємствам приймати рішення про створення товарних запасів. Воно дозволяє дати відповідь на такі питання як, наприклад, через який найбільш ймовірний термін покупець портативного CD-плейєра звернеться за покупкою нових батарейок

 • створення прогнозуючих моделей дає можливість торговим підприємствам розпізнавати характер потреб різних категорій клієнтів з відповідною поведінкою, наприклад, купуючих товари відомих дизайнерів чи відповідаючих розпродажіУ банківській справі може допомогти у виявленні шахрайства з кредитними картками шляхом аналізу попередніх транзакцій, які згодом виявилися шахрайськими. Банк може виявити деякі стереотипи такого шахрайства. Наприклад, можна встановити, що одним із попереджуючих сигналів служать багаточисельні транзакції в магазинах комп’ютерної техніки впродовж короткого періоду часу. Отримані знання банк може використати для заборони підтвердження транзакції, співпадаючої із стереотипом шахрайства, без попередньої співбесіди з покупцем.

 • У банківській справі може допомогти у виявленні шахрайства з кредитними картками шляхом аналізу попередніх транзакцій, які згодом виявилися шахрайськими. Банк може виявити деякі стереотипи такого шахрайства. Наприклад, можна встановити, що одним із попереджуючих сигналів служать багаточисельні транзакції в магазинах комп’ютерної техніки впродовж короткого періоду часу. Отримані знання банк може використати для заборони підтвердження транзакції, співпадаючої із стереотипом шахрайства, без попередньої співбесіди з покупцем.

 • У виробництві товарів - враховувати вимоги кожного окремого клієнта, маючи можливість прогнозування популярності відповідних характеристик і знання того, які характеристики здебільшого замовляються разом.

 • Методи Data Mining дозволяють виявляти п’ять стандартних типів закономірностей: асоціація, послідовність, класифікація, кластеризація, прогнозування.Асоціація має місце у тому випадку, якщо декілька подій зв’язані один з одним, тобто є подібність, структурна близькість, наприклад, дослідження, проведене в супермаркеті показує, що із 70 % купивших солоні горішки беруть також і пиво, а при наявності знижки на такий комплект пиво купують у 25 % випадків. Маючи інформацію про подібні асоціації, менеджерам легко оцінити, наскільки дійова надана знижка.

 • Асоціація має місце у тому випадку, якщо декілька подій зв’язані один з одним, тобто є подібність, структурна близькість, наприклад, дослідження, проведене в супермаркеті показує, що із 70 % купивших солоні горішки беруть також і пиво, а при наявності знижки на такий комплект пиво купують у 25 % випадків. Маючи інформацію про подібні асоціації, менеджерам легко оцінити, наскільки дійова надана знижка.послідовність - якщо існує ланцюжок пов’язаних у часі подій. Так, наприклад, після переїзду до нової квартири у 50 % випадків у продовж місяця придбавається нова кухонна плита, а в межах двох-трьох тижнів 65 % новоселів купляють новий холодильник.

 • послідовність - якщо існує ланцюжок пов’язаних у часі подій. Так, наприклад, після переїзду до нової квартири у 50 % випадків у продовж місяця придбавається нова кухонна плита, а в межах двох-трьох тижнів 65 % новоселів купляють новий холодильник.

 • За допомогою класифікації виявляють ознаки, характеризуючі групу, до якої належить той чи інший об’єкт. Це робиться за допомогою аналіза уже класифікованих об’єктів і формулювання деякого набору правил. Використовується, наприклад, при оцінці ризиків при видачі кредитів.Кластеризація відрізняється від класифікації тим, що самі групи заздалегідь не створені. За допомогою кластеризації засоби Data Mining самостійно виділяють різноманітні однорідні групи даних. Використовується для сегментації ринків і сегментації замовників.

 • Кластеризація відрізняється від класифікації тим, що самі групи заздалегідь не створені. За допомогою кластеризації засоби Data Mining самостійно виділяють різноманітні однорідні групи даних. Використовується для сегментації ринків і сегментації замовників.

 • Основою для відомих систем прогнозування в Data Mining служить історична інформація, що зберігається в сховищах даних. Якщо є можливість побудувати математичну модель і знайти шаблони, адекватно відображаючих динаміку процесів, то є ймовірність, що з їх допомогою можна передбачити і поведінку системи у майбутньому4. Технологія створення складних систем за допомогою реінженірингу

 • зв’язувати паралельні роботи в єдине ціле замість інтеграції їх результатів;

 • переміщення точки прийняття рішення на те місце, де виконується дана робота, при цьому обов’язково вбудовувати контроль в процес;

 • однократне фіксування інформації у джерела її виникнення.Реінженіринг викликає множину змін не тільки в бізнес-процесах, а і в багатьох областях організації, наприклад, в інформаційних технологіях. Часто існуюча інформаційна система вступає в конфлікт з ситуацією, що виникла на підприємстві: не відповідає яким-небудь корпоративним стандартам в області передачі і зберігання даних, організації зв’язку з користувачами, приводить до надто високих накладних витрат тощо. (надання існуючій системі нових якостей).

 • Реінженіринг викликає множину змін не тільки в бізнес-процесах, а і в багатьох областях організації, наприклад, в інформаційних технологіях. Часто існуюча інформаційна система вступає в конфлікт з ситуацією, що виникла на підприємстві: не відповідає яким-небудь корпоративним стандартам в області передачі і зберігання даних, організації зв’язку з користувачами, приводить до надто високих накладних витрат тощо. (надання існуючій системі нових якостей).Реконструюйте роботи не автоматизуючи, а спрощуючи або видаляючи;

 • Реконструюйте роботи не автоматизуючи, а спрощуючи або видаляючи;

 • Використовуйте комп’ютери не тільки для автоматизації, але і для реконструкції існуючих бізнес-процесів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка